H. Justina van Padua 

 

 

Heilige Justina van Padua, martelares

 

Er is een speciale reden om aandacht te besteden aan de Heilige Justina (Giustina) van Padua, maar daarover later.  De heilige Justina leefde ca. 304 en werd vanwege haar geloof met het zwaard omgebracht op last van keizer Diocletioanus (r. 284-305). De Heilige Justina is patrones van de Italiaanse stad Padua, waar een basiliek aan haar is gewijd, de Iglesia de Santa Justina. Zij wordt afgebeeld als een vorstin. Haar naamdag is op 7 oktober. Ook de andere grote heilige, de Portugees St. Antonius van Padua (1195-1231), is in die stad gestorven en wordt daar geëerd met een basiliek. St. Antonius is de patroon van de Orde der Franciscanen, genoemd naar de Heilige Franciscus van Assisie.

 

 

Uit en.wikipedia.org

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->7 oktober, H. Justina van Padua: Latijn iustus: ‘rechtvaardig of rechtschapen’. Justinus was reeds de naam van enkele Byzantijnse keizers, ook zijn er verscheidene heiligen van deze naam.

Alles dat van Justina bekend is komt van een 12deeeuwse bron die zegt dat ze gedoopt was door St. Prosdocimus, leerling van Petrus en eerste bisschop van Padua. Ze leefde in Padua als een dochter van een zekere Vitalinus. Ze werd vanwege haar geloof gemarteld op zestienjarige leeftijd tijdens de christenvervolgingen onder Nero. Ze zou aan de soldaten gevraagd hebben om even te mogen bidden. Ze knielde neer op een steen en smeekte God om sterkte. Dat werd haar gegeven want de steen onder haar knieën verzwakten zodat de afdruk van haar zichtbaar bleven. Die steen wordt nog steeds bewaard in Venetië. Vervolgens zou ze met een zwaard doorboord zijn.

Ze wordt afgebeeld als jonge vrouw met lang kleed, ook als prinses en soms met een eenhoorn als symbool van zuiverheid wat mogelijk ook een verwisseling is met H. Justina. Vaak zie je haar geknield op een steen. Staande met een zwaard die ook wel door haar borst steekt. Patrones van Padua en Venetië.

 

 

† ca 304  Justina van Padua 


Info afbeelding + 2 andere afbeeldingen

Justina van Padua, Italië; maagd & martelares; † ca 304.

Feest 7 oktober.

Het oude Romeinse martelarenboek vermeldt op 7 oktober: "Te Padua: de heilige Justina, maagd en martelares. Zij werd gedoopt door de gelukzalige Prosdocimus, die een leerling was geweest van Sint Petrus. Standvastig als zij was in haar geloof aan Christus, werd ze op last van de prefect Maximus met het zwaard doorboord. Aldus ging zij op naar de Heer."
[252]

Het martelarenboek volgt hiermee een oude overlevering die meent dat Justina een bekeerling was van de eerste bisschop van Padua, Prosdocimus († eind 1e eeuw; feest 7 november), die op zijn beurt nog leerling was geweest van Sint Petrus zelf. Deze had hem naar Padua gestuurd. Daar had hij een groot aantal heidenen tot Christus weten te bekeren, onder wie de heilige martelares Justina. Haar marteldood zou plaats gevonden hebben ten tijde van keizer Nero (54-68). Prosdocimus zelf zou in vrede zijn gestorven.
[404]

Geschiedkundigen menen echter dat Justina's marteldood veeleer moet worden geplaatst ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus (284-305) aan het begin van de 4e eeuw.

Verering & Cultuur
Aan het begin van de 5e eeuw werd op last van de toenmalige stadsprefect ter ere van haar een kerk gebouwd. In 1177 werden bij verbouwingswerkzaamheden haar relieken inderdaad teruggevonden. De kerk werd volledig vernieuwd in 1501.
Zij is patrones van Padua en naast Sint Markus medepatrones van Venetië.

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/10/07/10-07-0304-justina.php

 

 

    

Sarcófago de la Santa, obra de Gregorio di Allegretto (1450-1476) al que, sin embargo, no se trasladó el cuerpo de la mártir. Basílica de la Santa, Padua (Italia).

 

Sarkofaag van de H. Justina van Padua, vervaardigd door Gregorio di Allegretto (1450-1476), in de Basiliek van St. Justina. De basiliek werd vernieuwd in 1501.

 

 

Abbazia di Santa Giustina. Photography: Didier Descouens - Own work

 

Interieur. Photography: Didier Descouens - Own work

 

Saint Parasceva of Rome

[Saint Parasceva of Rome]
Memorial

Profile

Daughter of the wealthy Christians Politea and Agathon, and was born after much praying by them for a child. Unusually well educated for a girl of her time. When her parents died, she gave her property to the poor and became an persuasive, itinerant preacher. During a time of persecutions by Roman and Jewish officials, she brought many to Christianity.

Arrested for her faith and her success in the persecutions of Antoninus Pius. She was tortured to make her renounce her faith; she declined. Thrown into a vat of boilingoil, she stood in it unharmed. The emperor asked if she had cooled the oil by magic; she scooped up a handful and threw it in his eyes, burning and blinding him. The emperor screamed for mercy; Parasceva called out the named of Jesus, and the emperor was instantly healed. This miracle moved Antoninus to end the persecution of Christians until his death in 161.

Parasceva resumed her preaching, and upon Antoninus’ death, imperial Rome under Marcus Aurelius resumed persecution of the Christians. The Roman governor Asclepius threw her into a pit with a poisonous snake; she make the sign of the cross over the creature, it split in two like it was cut with a sword, and she converted Asclepius and many of his court. Dragged before the governor Tarasios, she began to preach. She was tortured to make her deny God; she replied to each question or order with the word Christ. Her tormentors finally gave up, and she was martyred.

Died

Canonized

Patronage

Additional Information

MLA Citation

  • “Saint Parasceva of Rome“. Saints.SQPN.com. 22 August 2013. Web. 17 September 2014. < http://saints.sqpn.com/saint-parasceva-of-rome/>

 

 

Voynich Calendarium ?

 

Het Voynich MS (Reinecke MS 408) bevat een aantal bladen, die gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden als astrologische bladen. Rond de naam van het sterrenbeeld zijn concentrische cirkels getekend, waartussen zich voor het merendeel ontklede dames van middelbare leeftijd manifesteren, soms staande in een (bad)kuip, soms liggend, soms staand. Rond de concentrische cirkels zijn teksten weergegeven, ook tussen de afgebeelde personen. Hiernaast is het sterrenbeeld Weegschaal (Libra) afgebeeld. Het sterrenbeeld heeft betrekking op de periode 21 september - 23 oktober. Daar kan geen misverstand over bestaan, ook al omdat onder de afbeelding het woord octebra - october met een andere hand is geschreven.* Vooralsnog zijn we niet in staat om de teksten te lezen, omdat de schriftsoort ons niet bekend is. Met de tekeningen is het al precies eender. Er is ofwel sprake van een relatie met de astronomie ofwel met de astrologie. De binnenste ring toont tien tekeningen van staande ontklede vrouwen (nimfen genoemd) , de buitenste ring toont twintig eveneens staande ontklede vrouwen. Alle vrouwen hebben een sterretje aan de linker hand. Het aantal van dertig vrouwen doet denken aan een calendarium.  De leesrichting is hier met een dwarsstreepje in de tweede omgang weergegeven. Op bijgaande afbeelding zijn de vrouwen in volgorde vanaf het dwarsstreepje genummerd.

 

De opmerkelijke verschijning is in de buitenste richting nr. B7, dat is een vrouw met een kroon. Ik heb er een vierkantje om geplaatst.  Stel, dat B7 betrekking heeft op 7 oktober, dan valt misschien na te gaan welke vorstelijke persoon daarmee bedoeld wordt. Vervolgens is nagegaan wiens naamdag op 7 oktober wordt gevierd. Dat blijkt de martelares H. Justina van Padua te zijn. De kroon heeft in dan geval niets te maken met een wereldlijke vorst, maar met een martelaarskroon, in het WNT (Woordenboek der Nederlandse Taal) omschreven als 'Eene benaming voor het hemelsche loon van den martelaar: lat. corona fidei, fr. couronne du martyre. Dikwijls in figuurlijk verband.'   De Codex Voynich geeft ook een gekroonde persoon weer op 28 juli (teken Kreeft). Ook in dit geval is er sprake van een martelares, namelijk H. Parasceva van Rome. De kroon is in dit geval wel wat eenvoudiger uitgevallen.

 

Als deze veronderstelling juist is, dan betekent dat, dat de vrouwen (nimfen) met sterretjes gezien moeten worden als engelen of zielen en dat daarmee naamdagen worden aangegeven. Dat kunnen dan ook heilige mannen zijn. Hierin zou ook een verklaring gevonden kunnen worden, dat niet alle astrologische bladen op een aantal van dertig uitkomen. Niet alle dagen waren voorzien van naamdagen van heiligen, o.m. de officiële kerkelijke feestdagen zoals de Maria-vieringen werden daarbij overgeslagen.  Geen enkele keer worden meer dan 30 figuren weergegeven.  De huidige Gregoriaanse kalender, waartoe  bij het Concilie van Trente (1545-1563) werd besloten, werd in 1582 door Paus Gregorius XIII ingevoerd.  Het Voynich calendarium reflecteert nog de Juliaanse kalender, die door Julius Caesar was ingevoerd.  In de praktijk werd daarvoor 12x 30 dagen gehanteerd en werden de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar buiten beschouwing gelaten.

 

Ik zie in de combinatie van astrologie met een heiligenkalender een poging van de kerk om in wezen heidense tradities te vervangen door kerkelijke tradities, zoals beeldjes van de H. Maagd Maria op eiken werden geplaatst, waarna de verering van de eiken overging op het Maria-beeldje, of de geboorte van Christus werd verbonden aan het heidense midwinterfeest. Later werden zulke heidense zaken volledig afgezworen. In 1670 werd bijvoorbeeld prof. med. Gerolimo Cardano beschuldigd van ketterij, omdat hij een horoscoop van Jezus Christus had getrokken. Hij verloor daarmee ook zijn positie aan de Universiteit van Bologna en kreeg een publiceerverbod opgelegd. Gerolimo Cardano beschouw ik als degene, die het Voynich MS van de teloorgang heeft gered door resterende geschriften in een onbekend schrift te binden. Zie over Cardano hier.

 

*Het katern nummer (rechts onder) is met dezelfde hand geschreven.

 

Summary

 

Voynich MS (Reinecke MS 408) f72v1 shows the astrological balance (libra) sign (October). in the middle of concentric circles with unknown texts and female figures, whose function is equally unknown. In the second circle a | shows the direction for reading. I have numbered the female figures A1-10 in the inner circle and B1-20 in the outer circle,  The total of 30 made me think, that this might be a calendarium. Following the given order, I found at B7 a coronated nymph. I interpreted the date as October, 7th (from outer circle to inner circle).  October 7th is the name day of St. Justina of Padua, martyr (ca. 304). This would explain the crowned head, as in Christian belief the martyrs earn a martyr's crown (corona fidei).  Similarly we meet a crowned individual on July, 28th, the day of celebration of St. Parasceva of Rome, who was a martyr too. If this interpretation is right, the nymphs should be interpreted as angels or souls in heaven (left hand holding a star with a string). Angels can be both male or female. Most astrological pages contain 29-30 figures. One should keep in mind, that some days were 'empty' (mainly January and February) or intended for other celebrations, e.g. Maria. I think the combination of astrology and the christian calendar has been an attempt to replace heathen practice by church rules as has been done in many other occasions as well. Later astrology has been abandoned completely as is shown in the case of Gerolimo Cardano (1501-1576), who has been accused of heresy, because he made a horoscope of Jezus Christ, based on the 25th of December.

 

2014, September 7th.

 

     

Voynich MS f72v1

 

Voynich MS f72v1 (detail).

 

MAAND

 

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

STERRENBEELD

 

CAPRICORN - STEENBOK

AQUARIUS - WATERMAN

PISCES - VISSEN

ARIES - RAM

TAURUS - STIER

GEMINI - TWEELING

CANCER - KREEFT

LEO - LEEUW

VIRGO - MAAGD

LIBRA - WEEGSCHAAL

SCORPIO - SCHORPIOEN

SAGITTARIUS - BOOGSCHUTTER

VOYNICH MS**

 

f71r    GEIT (?)

f71v    OS (?)

f70v2 VISSEN

f70v1 RAM

f72r1 STIER

f72r2 TWEELING

f72r3 KREEFTEN (TWEE)

f72v3 LEEUW

f72v2 MAAGD

f72v1 WEEGSCHAAL

f73r    SCHORPIOEN

f73v   BOOGSCHUTTER

PEILDATUM

 

21/1

17/2

13/3

19/4

14/5

21/6

21/7

11/8

17/9

31/10

21/11

18/12

AANTAL DAGEN / FIGUREN

 

20*

15*

29

30

16*

29

30

30

30

30

30

30

 

* De  meeste sterrenbeelden geven 29-30 figuren weer, geen enkele meer dan 30. Bij drie maanden is een afwijkend laag aantal figuren weergegeven.  Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: a. in die maanden ontbreken vermeldingen, b. er werden andere kerkelijke feest- en gedenkdagen gevierd zoals in de  Paastijd (Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasdagen).

** Het ontbreken van het sterrenbeeld Aquarius en wel de dubbele weergave van het sterrenbeeld Taurus (Stier) in wit en zwart doet vermoeden, dat ons sterrenbeeld Aquarius (Waterman) in het Voynich MS wordt weergegeven met de afbeelding van een os. De os is in de astrologie niet onbekend. We moeten er van uitgaan, dat de maker van de astrologie in het Voynich MS - beter dan wij - op de hoogte was van de astrologische tekens, die in zijn tijd werden gebruikt, en dat hij daarin geen fout of vergissing zal hebben gemaakt. Hetzelfde geldt voor de afbeeldingen van de  Aries  en de weergave van twee kreeften, die juist zoals de twee vissen met een lijntje verbonden zijn, waar het ons bekende sterrenbeeld slechts een kreeft weergeeft.

 

 

 

 

 

 

    

VIB - Voynich Information Browser

 

f72v1

 

Description

[To be checked and completed]

 

Six faint, mostly concentric, mechanically drawn circles delimit three rings of text. The outer ring runs right up to the binding gutter on the right. There may be a wider word gap at 09:00 (but the image is very poor there). A radial stroke cuts across the middle ring at 08:30 (may be a modern scribble).

The two circles that delimit the inner ring of text are quite irregular.

Inside the inner ring there is a two-plate balance scale, slightly offset to the right. The beam is a narrow rectangular ruler, with a darker stripe running down its middle. The pivot is not visible, but seems to be fixed at the bottom of an upright rectangular frame, with a handle or ring on top (partly hidden under the innermost text ring). A narrow triangular pointer rises from the beam's midpoint up to the top of the supporting frame. An object resembling a sliding counterweight seems to be resting over the beam, a little to the left of the pivot. Each end of the beam has a thin horizontal extension, from whose tip there hangs a hemispherical cup with thick walls, supported by three or four straight threads or wires.

Below the scale there is a single word in non-Voynich script, apparently "oct~ebre" in lowercase Latin cursive (with a tilde or macron over the "te").

Between the bands of text, there are two bands of naked figures ("nymphs"), 10 in the inner one, 20 in the outer one. Most of them are clearly female (visible breasts, long hair). All nymphs are naked, mostly in 3/4 view (between frontal and facing clockwise).

A hole in the vellum, less than 5mm across, covers a small segment of the middle ring. at 03:00. The preceding word runs up to the hole, but is apparently whole. A nymph in the inner band, at 03:15, also has the hair squeezed against the hole.

The outer nymph at 12:15 wears a crown, consisting of a ring of flaring triangular points, each with a dot; and a dome with double outline, topped by a spike or cross (too small to tell).

Each nymph is holding or pointing to a star.

There is a Voynichese label just clockwise of each nymph.

 

Comments

 

The scale is the standard symbol for the sign of Libra. Libra is from ??? to ???.

The stroke at 08:30, if original, suggests that the text should be read starting from there.

The way f72v3 overlaps f72v2 indicates that they were drawn in that order.

The drawing of the balance is very accurate in all details, in spite of the relatively crude perspective and technique. It looks as if the author was very familiar with the instrument. I suspect that the model may be more appropriate for a druggist than for a grocer.

The details of the drawings around the hole suggest that the hole was already there when the drawing was made.

 

 

 

 

f68v1 preview f69r preview f69v preview f70r1 preview f70r2 preview
f68v1 Rosette f69r Rosette f69v Rosette f70r1 Rosette f70r2 Rosette

f71r preview f71v preview
f70v1 Capricorn f70v2 Pisces 71r Goat (light)verwisseld met 74r f71v Ox (light)verwisseld met 74v f72r1 Taurus
f72r2 Gemini f72r3 Cancer f72v3 Leo 72v2 Virgin 72v1 Libra Quire
f73r preview f73v preview f75r preview
73r 73v missing 74r missing 74v 75r Balneum

 

Uitgaande van het katernteken op f72v1 (Libra) en de normale volgorde van de sterrentekens moet 71r/v verwisseld zijn met de ontbrekende 74r/v. Een katern bevat 8 pagina's en geen 10.

 

 

 

CODEX VOYNICH - GEROLIMO CARDANO - BEINECKE MS 408 - VIB VOYNICH INFORMATION BROWSER - CIPHER MYSTERIES

 

 

Rodinbook