Aethicus Cosmographia

 

 

Aethicus Cosmographia 

 

LIBER ETHICO TRANSLATO PHILOSOPHICO EDITO ORACVLO HIERONIMO PRESBYTERO DILATVM EX CHOSMOGRAFIA ID EST MVNDI SCRIPTVRA EDICTA ETHICI PHILOSOPHI CHOSMOGRAFI

 

I Liber Ethico translato philosophico editus oraculo Hieronimo prb ro delatum ex cosmographia , id est mundi scriptura .

II De informe materia

III De orbe condita

IIII De gentibus , quae vetus testamentum non habent

V De artium plurimarum instrumenta

VI De navibus ignotis et earum argumenta

VII De insulis gentium plurimarumque arcium

VIII De questionibus , quas alia scriptura non narrat

VIIII De terra et aquarum decursu vel venis aquarum

X De flatu ventorum et aquarum motione

 

EXPLICIUNT CAPITULA INCIPIT DE INFORME MATERIA .

 

Philosophorum l scidolas m sagace n indagatione o investigans mihi laborem tantundem p obposui q achademicus r tanto stu dio indagare et altiora magnatimque 1 hac s cursim tam astrolo gia fastigiaque excellentia , quae necdum cerni quis possit . Illi conati sunt tam magna dixisse , quae nos metuendo ac dubitando scribere vel legere in usum coepimus t temeranter 2 adtrectare , quur u Aethicus v iste chosmografus w tam difficilia x appetisse y didiceret z , quaeque et Moyses 3 et vetus historia in enarrando distulit 4 et hic secerpens a protulit . Unde legentibus obsecro 5 , ne me temerarioaestiment c , cum tanta ob aliorum audaciamea e indagatione cucurrisse quae f conpererint . Hic igitur Aethicus g Istriae h regione sofista i claruit pri mosque codices suos chosmografiam k nuncupavit aliosque non minora , sed maiora dixisse cognovimus , quos sopho gramius l 6 appellavit . In codices m , ubi chosmografiam n di gressus est 7 , multa enucleatim fabricam inenarrabilem texere ait . Primum 8 omnium initium o mirabiliorum deus instituit il ludque fundamentum principaliter posuit sua dispensatione mirabiliter atque potenter , quando omnes creaturas indivisas atque inconpositas p in sua sapientia aedificium q summopere in unam ergatam 9 instituit r atque eas , quas ex nihilo fecit , multipliciter prolata s dilatavit 10 et omnes creaturas , quas ex nihilo fecit , incunctanter omnia quasi acervum 11 eminentem novorum frugum diversaque t in unum collecta nonnulla recondere u semina , ut vidimus v in unam congeriem gramina disparilia mira structura w coaptatam x et alia ventilata sepa ratim x ' dividere gramina . Materiam autem informem y sic in multas species divisit . Unam itaque atque idem statuam 12 in una massa informe fuisse institutam z , ipsam autem mate riam in multas species a divisit . Mundus quidem in massa in - formefuit c constitutus c sine vocabulo acdiscretione d13 suamque e formam repositam e , dum altiora f fabrica tecta vide batur . Unde mirabiliter firmata arce consistunt . Paradisus g14 de ea massa , quae meliora h fuit , indiscretus i credatur k fuisse cum novem 15 ordinibus angelorum . Sursum primam elevatam l ordinem decimam m ignis spirans flatum in ordinem refulgentem conditam factore n signaculum 16 , quae ruinam 17 fecit . Ordo idem decimus o futurum cum hominibus sanctis . Glebam in unam partem diu p a p conditore servatam adsignatam cuncta producta optimam reservare facturam . Infernum in ima q parte infimo r voraginem s asperam t in baratrum 18 fore teterrimum u . Ab alto sopire v19 casurus w , quos adtendebat in conditione x priores , discerptam 20 nubilo flammam ignem conicere rutulantem y eiusque conditione z fieria tormentis acpoenis c perpetuis sub terra collocatacatagine e21 sub f illaque nulla inferius ad examinationem malo rum crudelium atque damnabilium , quae quadrifarie g22 secer nendo h scribit divisum . Primam partem regionem tenebrarum ab aquilone , sicut ait propheta 23 : Abaquilone ma luminducamsuperterram ; secundam ab Oriente ardorem i at que per k vaporem sulphoria l flamma quaeque diversa tormenta ; tertiarn m a meridie ignem dicit transiturium n sur sum inferno 24 inferiore o , quae necdum damnabilis p , sed repa raturos post lapsum , ut ait propheta 25 : Transivimusperignemet q aquametinduxistinosinrefrigerium . Quam aquam r pur gatam animam s a t peccatis per ignem abluenda vitia vel refri geranda post laborem . Quartam partem ab occiduo , quod u stagnum 26 ignis e diverso ruinam 27 impiorum nominat , iter exterminii v vermium 28 ac serpentium w bestiarumque inmortalium . Occidua parte submersionem , frigus ac x stridor denti um , ut ait propheta 29 : InInfernoautemquisconfitebiturtibi . Haec omnia subterius in ipsa massa deorsum a deo iudican - do y iudicio dei habuisse sub formam z Aethicus a sofistascripsit c . Terram 30 dicit in ipsam massam cum suis possessoribus et pecoribus ac bestiis volatilibus, cum aere ut hemitica e31 , carpaica 32 , satayca f33 et sorectica g34 ac humarrica 35 atque athomica 36 torradicaque 37 , safargica h38 , sparaca i39 et bru marrica 40 in eaque massa posita . Mare adserit similitudinem pelbhloicam 41 molliorem ac crassiorem mirphoicum k41 quasi bitumine parte l maxima l in ea forma tenere cum diversis generibus piscium beluisque et m bestiis , sablo similitudinem habere . Caelum dicit aerea n massa similitudinem o fieri super ea parte , qua terra , quo mare statutum fuerat , cum sole et luna , astris 42 et sideribus ac stellis p ; discursiones 43 , suffusiones 44 atque certa indicia q et in similitudinem pellium r45 extensum aequae membranae s subpositum quasi velum 46 velandamque ornaturam t supernorum civium , ne illa u agmina u possent cer ni , qui v velamine teguntur peccatorum . Adserit eum esse sub alios w sex , qui sursum sunt mirabiliores atque pretiosiores , ubi sunt caelicolae collocati x , quos firmamentum 47 appellavit , eo quod post ruinam antiquam ultra corrui ex ea parte nullate nus possint , cum stabile y ac inmobile y sint z situ . Haec omnia habuit ipsa massa inseparabilis z ' et indivisa in informe a illa matereasimul constituta c .

 

I. DE e IPSA STATUA AC f MASSA e ,

 

qualis species g prima divisa fuit ab his omnibus vel quod diabolus h procul dubium i , qui decimam elevationem k in cacumine in ea massa in ini - tium l ignis lumine claram eminentiam refulserat m et qui pri mus in luce claruit id em que n primus o livorem superbiae ambiens a culmine altitudinis decedit p . Hoc utique ante 48 om nem creaturam mundi creati sunt angeli et ante omnem crea - turam angelorum conditus est diabolus . Confundunt multi operibus dei alia pro aliis mendaciter fallentes , quod diabolus q in suo iudicio r non demum arbitra tus , sed suo livore vulneratus sibimet nefandam damna tionem s 49 postmodum suae ruinae acciperet t . Sed sciendum est utique , quia u in ipsa massa , quae materies informes v ha buit , quando omnipotens multifarie eam divisit in iudicio w suo , noverat praesciendo electos et ruituros impios . Sicut ei fuit in ipsa massa vel materia rude et infernum x damnato rum y , mole livores z corrui malos et paradisum a iustorumet angelorum vel sanctorum beatitudinem c inmensamrecipere e et sine fine aeterna gaudia possedere f . Et qui prior 50 in ordine claritatem inmensam cerni gloriatus est , plus superbia g inimi ca iactantia erupit , quam omnipotentis tanta fecisse et tam magna statuisse humile h 51 ac laudabile h mansuetudine i lauda bileque k ac magnifica voce , ter sanctus , sicut alia agmina sup plice l confessione proclamassent , quia m elata n contumelia non meruit tam novam o et inmensam p percipere gloriam q , et sicut prae ceteris eminentior 52 in omnipotentis massa informe r claruerat , tam tumidus tamque superbus elevare caledus s ignifer spiritus appetivit , ut se contra deum extollerit t dicens 53 : Po nam sedem meam ad aquilonem , super astra dei exaltabo soli um meum superque u altitudinem nubium ascendam , similes v ero Altissimo . Tam inaudita et absorda w caliditas x , qui y con tra conditorem elevatus z ei similis esse voluit , qui ex nihilo eum condiderat a . Et tantum eius ruina esse potuit inferius , quantum se extulerat eminentius, ut non fierit c forma , quae inferius erat impiorum excidium , vacua sine habitatoribus quemadmodum nec caelorum magnitudo sine concivibus sanctis ac beatis angelorum 54 agminibus et archangelorum , thronisac dominationibus , principatus ac potestates vel vir tutes , cherubin e atque f syrafin g praeter illam partem , quae si ne habitatoribus erat , unde ipse antiquus hostis corruerat summo h arche ab imo conplausto i 55 sursum hominibus k sanc tis per dominum esse repletum , quae ipse in euangelium l 56 de sertum in parabolis m praedixit absque ovibus , ubi ovem , quae in imo n perierat , ab inferis suis umeris o evexit , ut , quemadmodum antiquus p hostis ardua fastigia in q inferiora decessit r , sic ab imo s excellentissima parte , quae remanserat inculta t , animabus u sanctis deique agricolis repleretur et v ignis fervens truculenta fabrica cremaretur v cum spiritu , qui primus fla tum a conditore acciperat w , et ob hoc aerii x spiritus diceren tur quasi ab aere flatu valedo y cum fervore ignis crepitare . Unde credimus eam fragorem conmixtim z cum rumore a toni trui secerptaflante vehementi anelitu c ignifera iacolaab ini tio a creatore , ob eorum offensa pro illa superbia sceleratim 57 admissa e non solum tartareca f ac trucolenta g laci h antiqui tor menta inimicis saevis adgredere necnon et obturatis i nubium densitate rumoreque k tonitrui aerea l igne conmixta m igneos n malignorum spiritibus 58 talia mundi subiacere o , ut qui p ex al to corruerant , si q ab q inferis prae terrore et r tribulatione aera petierint , statim cum s angelis 59 sanctis t submoti u ac v igne in minente choarcendi w60 sunt . Ethicus itaque philosophus x de ac y creatura multa scripsit . Nos vero , quae utilia cognovimus ac z retinenda ab omnibus in structuram parietum a61 librorum echosmografia c recipiendo et , quicquidcausa veritatis inibi continetur , cum tre mores e reverentia f texuimus . Multas philosophorum g labores et tot invenisse et tam magna dixisse anelitus h corporis mei cum tedio multo patitur anxietas i vitae meae . Et illud k , quod ait Alchimus l , ut diabolus m , qui primus conditus fuerat et pri - mus corruerat , in die iudicii n ante omnes pessimus o homines diabolus p punietur et in q infernum r62 reclaudetur . Quia qui que s63 creaturae praefulsit in ordine primus et viarum dei cla ruit in rude t miraculum idemque primus in novissimo iudice u terribile u venturo poenas damnaturos v , quales ab initio w dictae sunt , in cavernam 64 laci , tot ante 65 tribunal regis in ipso iudi cio x dilatae mortisque indicium y peccatorum idemque cum auctore mortis praeferendae atque ostendendae erunt relega to z ac a catenato id em queantiquo serpente 66 , ut cernant c im pii trucolentissimumac furibundum mortis auctorem , quem secuti fuerunt in desideria 67 multa inutilia e et nociva , quae mergunt hominem in interitum 67 . Et quot f malis g passuri h sunt impii in infernum i , tot plagae in ipso antiquo hoste prae ferendae et ostendendae k erunt , cum et iusti videre merebun tur Dominum 68 deum suum Christumque regem suum et signa et fixuras clavorum et videbunt l 69 in quem transfixerunt et 70 plangent se super eum omnes tribus terrae 70 . Ignis 71 ante eum ardebit et in circuitu eius tempestas valida cum tantis sig nis in 72 diversa tendentes , quanta in infernum m passuri erunt . Haec omnia Aethicus n in chosmografia o et Alchimus pulchre dixerunt , quae ego in meis codicibus stilo p firma q te nacitate r peraravi q et omnia , quae in eorum libris inveni , uti litatis causa retenere s in meo labore posui cunctis legentibus proficiendam auctoritatis t indaginem . De antiquo u hoste vel rude informeque v materia haec omnia invenimus nimia alti tudine investigata . Et nos Christi fabrica w verbumque 73 patris atque principium cum 74 eo cuncta conponens omnia simul creasse in eiusque laudem creaturarum omnium x conditam vel factam credamus praeter eam conditionem y , quae z nunc a diximus superius . Unde omnia mala aspera atque perversa sursum in imocorruerunt quae c et ruunt , angelorum nempe conditionemet insignem et simplicem ac beatam , ignem , aquam 75 spiritumque sanctum , fortissimam e atque rutilantem f conditionem g ac creaturam esse conclusam sine divisio ne et mensura gratia h quam dividi i nec minuere k ac retrocedere non potest . Eo igne l in eorum fabricam eminentissimam fuisse vel esse idem m narrat sofista n , unde in nostris libris scriptum est : Deus o76 noster ignis consumens est eo quod dicatur : Virtuti bus corruscans p , sapientia rutilans , exemplo q perfectae oboedientiae r77 refulgens , pulcherrimam ac s pubiscentem t si ne commutabilitate aetatis u praeferendo fortitudine inenarra bile v victoriae ac robore in pernitiem w ultionis x robore potentiae y in hostem antiquum saeviendae z diversis a ictibus ac iaculis adarcendas vias aerum nubiumque , tonitruorum et fulminum c crepitantiumvolutiones e78 in persecutionem f angelicam et g ultionem divinam in excidium demonum h , do nec in ictu sagittarum et fulgorum hiatu terrae et cavernam 79 laci ad i voraginem abyssi k conpulsi retrocidantur l et retrudan - tur . Tantam m enim vim et vigorem angelorum manus ignitas habent , ut petrae 80 minutatim scindantur n , arborum 81 evulsio desecetur , si hominum ira peccaminum vel hostium rebel lium o furor ingruerit , ut unius angeli ictu innumerabilium milium populorum divino irae 82 mucrone caesi p corruant . Nam quod volatum eorum multi autument pennigerum q , iste r scribit s in similitudine t alarum extensionem quasi palle um u mirae magnitudinis lumine mirico v fore , nimia veloci tate ubi voluerint w vel a deo missi fuerint x sagace y praepro pere volatum discurrere et fieri ab eis , quod iussum est in momento aut temporis quolibet spatio z . Nam alia multa idem sofista a narrat 83 de mensa solis con tra Hiarcamet alius c philosophusdisputat a meridiana pla - ga tendente ad orientem . Adserit solis notitiam e cognuscere f et viam post occasum Hispanicum ultra oceanum non per ter ram , ut alii philosophi adserunt , sed quasi densissimam nebu lam vicinam caeli vel aquis plagam meridianam circuire et g ad ortum h remeare . Dick enim contra Hiarcam de mensa solis densissima aethera i spissum intuitum , quod cernimus habere caelum k quasi bicipitem formam . Et dicit eam valde l spissam m . Primum 84 quidem solis ponet n interpretationem o axemque illius recto innere p poli q partem mediam gradien tem faciemque eius semper meridiem respicientem , donec ad occasum tendat et finem diei faciat et reditum tantum palpato oceano propter nimiam r ardorem vel calorem per eum itum s ac t reditum quo supra . Obumbrationem u noctis quietem ob mittere et u ' refrigerato aere alia signa patiscant v . Subterius w lunam ait in ipsa densissima siderum parte sub x sole x in ea spissitudine y posita et per noctem z viam solis gra dientem et tantum lumen tendere , quantum dudum per diem radiantia a 85 solis via tendeturet quicquid in luna c minuere cernimus paulatim et paulisper volventemcursu e lunae in ip so densissimo ac creberrimo itinere f usque trecensimo g termi nus diei luminis , quae vulsa de solis centro latet vel obscuratur . Et tantum h altior i est mensa solis , ut deorsum re spiciat k lunae aeclipsin l et sursum m a sole parumper reditu iti neris n quasi rediviva patiscat o , quia sol et ut nebula densissima crepusculum inducat sursum a p caeli q parte vel umbra aeris et statim aeclipsin r patiatur s . Stillae t itaque in ipsa siderum parte , unde et lunam intue - mur u , non fixas , sed mobiles dicit , et earum magnitudinem , motum et situm plene v cerni non posse , eo quod in ipsa cre puscula condensa et spissa caeli parte positae sint . Apud sep tentrionem w et reliqua signa maiora ad ostendendam x temporum signa praesentia et futura draconculusque y86 cer nuntur stillarum z , quae a in occasum earum suspicantur , ab eo cursu per densissimumsitum ad altiorem c occasum tenden tes priorem locum, unde oriuntur , revertentur . Unde con grue philosophi alii Hiarca et ceteri eas aereas e vocitaverunt et ob hoc mensa solis dicta , eo quod alia signa illius notitiam f subministrent et appendices sint vel oriente sole alii obvelentur 87 et abscondite solis radiis vigorem luminis amittant g . Iam inter reliquos philosophos Aethicus h chosmografus i et plane et pulchre scripsit . Nos itaque in aliquas k epistolas l mentionem m philosophorum et eorum laborum studiorum que m ' fecimus , Hiarcam 88 sablo cathedram sedentem auream ad meridiem n maris oceani , disputantem cum discipulis de mensa solis , astrorum 89 siderumque deferentia o . Inter hos omnes Aethicum p chosmografum q miror tam instimabile r arte curiosum . Et eorum aliorumque ille reprehendit multa s dixisse et multiplicasse et ad scientiam eruditionum minima vel pauca explicasse . Reprehendit s Cluontem 90 et Argyp phum t90 philosophos , Scitharum u astrolocus v et Mantuanum 91 in vanum multa edidisse reprehendit s , eo quod caelum pro aere et interdum aere pro caelo w posuerunt , cum x tenue y sit z aer et caelum valde spissum . Idemque et ianuas 92 caeli binas a dicit orientis atqueocci dentis . Quae c utique unam ianuam orientis Titanicamdici tur e . Dum a densitate caeli f rogum globitantem g93 quasi ab arduo montis cacumine magno impetu egressum fecerit h sol i super faciem terrae , haec ianua prima , quae orientem videtur patiscere k , quae calorem nimiam l retenit m et prae ipsa chasma n94 plurimas regiones inhabitabiles facit , quam Hiarca o ianua p solis vel portam Titan scribit q . Aethicus r iste ianuas s commixtim t merocleas 95 nominat , merum 96 enim purum , quae puram caeli ianuam claramque egressionem u et regres sum solis purius ad meridiem aethera v rutilantem . Alia ianua occasum solis , dum idem illuc regreditur et dies w claudetur x , aliam ianuam vel portam , quo tendit idem sol , ubi y arcem z coeperit , sine statione gressum revertentis a carpit . Cardines 97 mundi hasut alii philosophi scribit c , sed firmius adfirmat dicens : Duas plagas mundi maiorem vim habere tam in vento rum flatuquam et in alia divisione aeris sive in diversis elimentorum e varietatibus septentrionem f et g meridiem . In unam nimiam rigorem et maiorem motionem oceanum habe re et elevationem quam reliquas plagas orbis insolamque hi ultimam i98 septentrionalem in oceanum k ipsum k . Hanc l insolam im Rifargicam n99 et aliam Zhrisolidam o100 nominat ignotas tantamque vim ventorum ibi esse , ut nullo umquam tempore in eas nihil virede p aut floredum q quando quidem nullatenusque prae rigore valeant . Solis calor illinc numquam nisi quasi parvolam r scintillam in mense Iunio aut in s Iulio et si nix aut glacies t parumper resolutae fuerint u , sta tim in nimiam v duriciam w coaculentur x et nullo modo post haec dissolvantur . Unde christallinos 101 lapides pilas praegrandes illinc invenire idem sofista y dicitur z . Et a gignaris a102 nauticis oblatisvel differtis 103 in nonnullis regio nibus lapide adamantino aut hismeram 104 tantomodo c105 inci datur manu artificis autvascula vel pocula mirae pulchritudinis e fiantur , in Arabia invenitur et in Cipro f inso la g , sed hic pretiosior h et clarissimus reperitur i . Et alias scribit idem philosophus insolas k septentrionalis l , ubi Meoparos 106 nauticos m esse adfirmat et alia quam plura n in sequente o nar rat volumine .Nam hanc cardinem 107 ultra oceanum convexum prae magnum terga solis dicit ab imo separatum ab p abysso et vici niorem densitatem a caelo et paene abyssum quam cardinem , magnum trahere flatum a vento vel thesauris 108 eius . Sursum ac q deorsum q stationem magnam r innarrabilem investicabi lemque s tamque velocem , ut cardinem mundi et caeli firmum et inmobile t , perspicuum u atque stabile convexum faciat line amque praemagnam tendentem ad meridiem secundum cardi nem praepollentem . Quae re vera sicut illa v nimio frigore inculta , maceda w109 , sterelis x adeo in diversa torreda y ac prui nosa a septentrione , sic et a z meridie nimis opulentam a pla gam , quam umbelicumsolis idem chosmografus c refert, temperatam et e ditissimam , ventis salubrem , imbres f pinguis simis infectam . Insolas g quoque aurum gignentes h et gemmis i atque margaritis i , elefantes k et ymineones l110 , chylixas 111 , bi stiolas m venenatas nimium , leones , pardus n , aephipharos o112 , quae primus p praeter istum Lucanus 113 mentionem fecit q in codicibus r suis dicens : Et meridies opima aurea concorde que 114 fulgit metalla temna 115 infusa , ymeneones s et chylixas t , aephipharos u venena fundentes , quae quamvis parvolae v ut vulpes 116 statim leones pardusque w et dracones uno ictu inter emunt x . Et limpha y aequoris z magni a contiquie Gangen opopodamis 117 . Equiter c118 ergo pinnigerishostium confli gunt catervis quaeque mater fertilis filiis gignit vipereis e . Lu canus quidem ista sentiens tantundem exorsus f est dicere ; Aethicus g vero multas bestias scribit , quae nullo modo aliubi h audivimus i vel legimus . Dicit enim insolam k meridianam Sirtinicen l119 ad umbilicum m 120 solis in magnum oceanum parvola n statura , silvas et nullus o accessus hominum nisi raro , si naves a vento turbatas contrario . Ubi ille se dicit fuisse , dum nimia temerita te ambages faceret p , et divinisse q periculum magnum et spem omnem quasi amens perdidissit r et ait vota se vovisse in mare s et multas fluctuationes atque tempestates maris incurrisse et nisi tantum in astrologiam t gignarus u fuissit v , nequaquam ul tra aredam w remeassit x , donec insolam y Sirtinicen z incurrit a . Et illic invenit bestiolas pessimas , ignotas , cidrosistas121 ple nas aculeis velut c istrix 121a et serenarum122 multitudinem . De quibus valde pavore terretus e nihil in eum spes futura prae stolabat erantque in praedicta insola f mirices 123 multae arbo ris g tanta amaritudine praeditae , ut aloe cortix h et fructus eius saporem reddat . Nam et illae bestiae , quae venenum retinent , eius cortice detrahunt i , ut plus venenum acuantur . Montem que habet Austronothium 124 in ea insola k . Narrat eum non minorem eminentiam habere quam Caucasum et Astrixim 125 . Tantam scribit eius altitudinem , ut si deorsum aspicias a supe rius nubes tamquam scabillum l 126 pedum credas . Ibi ascen sum quasi per grados m habere et criptas tanta voragine ad meridiem fore n et crepidines et calles o eminentes terribiles nimium , ipsumque montem diverses stridoris p strepituque q reddentem tubarum r similitudinem reboantem 127 . Illuc s enim ascendisse se fertur et splendorem solis vim tantae claritatis , ut cerni vix t quis possit a facie 128 solis et ignis s . Idem refert sofista u de vertice ipsius montis arduae ultra oceanum vidisse autumans flatum ventus v australis in modum columnarum w quasi palmarum anelitus x nimiam extensionem oceanum magnum y impetum z flare et aquas validissimas a tractummaris in aere c ferre haurirequeet imbribus ingruentibus ab uno latere , quae e respicit f129 occidentem . Ab alio latere , quae g porregit h faciem orientis , ardorem solis dicit et radia i solis ingente k similitudine quasi cedrorum l130 et abietum magnitudinem m et prae torreda n calore densitatem nubium et imbrium minuere , unde constat aereas regiones nuncupatas citra mare oceanum , sicut est Aegyptus o et prima India , Zeu sis , Natabres 131 , Celthi p , Gageni et Aethiopes q et ceterae , quae vicinae sunt dextra r plaga meridie . Sicut s enim ad levam 132 meridie s imbrium copiam austroafricum t inminet u , ita dex tram partem ab euroaustro v nimium v calorem inducit et in aliquibus partibus temperiem et fecunditatem terrarum . Haec omnia de ianuis caeli et cardinibus mundi tergaque solis , septentrion e w et umbelicum x eius . Meridiem lineam 133 a y parte y ad z partem mediam mundi protelantem ab aquilone in meridiem . Insolas a quae supra praedixit et montem incognitum et accessibilemet has bestias et flatum austri mira indagatione adgressus est . Nos vero nec reprehendimus , sed miramur , quia c philosophorum argumenta nonnulla legimus , sed nec tanta dixisse nec tantum mundi circuitum et mare oce anum arte navaleinsolas e inaccessibiles f , cum ille Histriam g se exortum fuisse scribat et de aquilone parte vicina insolas h Meoparotas et Bizas 134 , Orcadas et alias i quam plurimas et nauticos k earum gignarus l in sequente m volumine narrat . Inter reliqua quam plurima de ubera aquilonis et earum n muni tione o et obturatione p135 scribit et ipsas pilas maris gyrantis et obvallantes q mirabiliter idem Ethicus philosophus explanat praeter terram Eden ad orientem praeter r ardorem validam solis in mare orientalem accedere s non potuit . Alias mundi partes mare oceani t cum discipulis suis scru polisissimo u labore navigasse oportuna tempora in insolas v tam in magnas quam et in modicas a meridie ad occidentem , a Tabrobane 136 ad Sirtinicen w et Calaopa 137 usque x ad Riakeon x138 , abhinc y usque z ultra Gades et Hercoleas a columnas . Ilinc enim per annum stationem fecisse et disputasse cum Aurilio b139 philosopho et Arbocraten c140 et non valuerunt ali qua enigmata ipsiusdeserere e . Exinde navigavit Galaciam f et Cantabriam g , Hispaniam h et Vacetas i141 insolas k inhabitabiles et incultas . Hispaniam appellavit l141a , agriculturam m et con fersa n142 falerna , brutis animalibus et pingues vitulos , in dili ciis uberes , sapientia tenues . Hiberniam properavit et in eam o aliquandiu conmoratus p est eorum volumina q143 volvens r appellavitque s eos ideo mochus t144 vel u ideothistas u , id v est v inperitos w laboratores vel incultus x doctores , pro nihilo ducens ait : Mundi finibus terminare et Hiberniam pervenire onerosus est labor , sed nulla y facultas 144a ; horrorem nimium incutit , sed utilitatem z ' ad z ' 145 non profecit a . Inperitoshabet c cultores , sed instructo res habet distitutus d146 habitatores . Dein e insolas f Brittanicas g et Tylen h146a navigavit , quas ille Brutanicas i147 appellavit , inperitissimam k gentem , horrorem nimium , sectantes artes multas et ingenio maximo terrarum . Metalla invenire auri et argenti , oricalco et stagni l magnitudine m148 ac ferri , multasque alias adinventiones , quae investigabiles ab aliis gentibus . Erudiens discipulis n suis n et usque nunc artifices multi in eas insolas usi sunt eo o modo , si in litoribus maris aut fluminum glarea candorem cretae cum sabulo p reddiderit et venarum parte pauxilli rivi processerint q ebullientes ac ferventes non nimis r calidae s rufaeque conmix tim afrodica 149 terra et safargica 150 , aut aurum aut oricalcum t metallum reperies u vel v aes tam in litoribus , quae sarfaycam w et acervicam habuerint arvam , sed in raris locis sic invenitur argenti et stagni metalla vel mina 151 . Aquitania x valde et Hi spania , Valeria 152 et multas terrarum regiones habere et levius invenire non difficile ab habitatoribus y vel questionariis suis . Nam auro fodina et oricalco z a a gignarisartifices c ea arte quaesupra invenire praedixit e . Orcadas 153 insolas f et Beto rititas g154 oricalco h plurimum invenit et Optimum i atque pulcherrimum . Illinc ab oceano maris parte praetendere et ad Germaniam meridiana parte vergere . In ipsas Orcadas k magna et conplura metalla primus illinc l invenit , quae antea nul lus in memoria vel arte invenerat , et m libellum quae arte sua invenerat m , quem titulatione n sua Rure artium appellavit , ipsumque mentionem o poetarum p adseruit . Multa quidem et alia difficilia in enigmatibus suis scripsit de his insolis q , quae a nobis incertum vel dubium retenetur r . Munitiam 155 insolam s septentrionalem scribit . Homines Cenocefalus t156 nimis famosa indagatione u scrutans capite ca u) repperies V v) fehltV w) sarfaicam L , sarfraycam G Cynocephali appellantur eo , quod canina capita nino habere similitudinem , reliqua membra v humana specie w , manus et pedes sicut reliqui hominum genus , procere statura , truculenta specie , monstra x quoque inaudita inter eos . Quos vicinae gentes circa eos Cananeos appellant , nam feminae eo rum non praeferunt y tantum horum similitudinem . Gens sce lerata , quam nulla historia narrat nisi hic philosophus . Et gentes Germaniae z , maxime qui vectigalia 157 exercent , et ne gotiatores eorum hoc adfirmant , quod in ea insola a crebrius navale conmercioprovehunt c et gentemillam Cananeos 158 vocitant . Idem gentiles nudatis cruribus incedunt , crines 159 nutriunt oleo inlitas aut adipe fetore e nimium reddentes , spurcissimam vitam ducentes , inmundarum 160 quatrupedia rum f inlicita comedent g , mus et talpas et reliqua . Aedificia nulla condigna travis cum tentoriis filteratis 161 utentes , silve stria loca et devia , paludes et harundinosa h , pecora nimium et avium i copia k oviumque k plurimarum , ignorantes 162 deum , demonia l et auguria m colentes , regem non habent , stagno ma gis utuntur quam argento , molliorem et clariorem n argen tum o dicunt stagnum , nam illarum partium non invenitur , nisi illinc fuerit delatum p aliunde . Aurum invenitur in litoribus q eorum , fruges non gignit nec holera r , lactis copia mul tum , mel parum . Haec omnia idem philosophus profana 162a mentione scribit . Sic et Vafros 163 , Fricontas 164 , Murrinos s165 , Alapes 166 , Turchus t167 , Alanus u168 , Meotas 169 , Chugnos 170 , Frigis v171 , Danus w172 , Vinnosus x173 , Rifeos y174 , Olches 175 , quos vulgus Orcus z in illis regionibus appellant , gentes spurcissimas hac a vita inmundissima , degentes ultra omnia regna terrarum , sine deo , sine lege vel caerimonias. Nam et illarum regionum pagi omnes c Germania 176 est appellata , eo quod sint inmania Corporainmanesque nationes , sevissimis e moribus duratae , adeo indomiti , frigore et rigore ferentes ultra omnes gentes . Centum 177 pagos dicit esse inter habitabiles et f inhabitabiles f a g Reno fluvio usque oceanum g , insolas h plurimas et Meoti das paludes . Multa scribit

 

III . DE GENTIBUS , QUAE VETUS i TESTAMENTUM NON HABENT .

 

Aliarum gentium originem obmissam , quae agiografia k178 veteris testamenti concelebrat , idem philosophus non scribit , quia omnes scripturas et legum et liberalium fontem vivum et matrem historiarum l appellat . Legem Moysi plurimum con laudat m , Iosephum affatim ac n celebre o eius historiam retenit p et ea , quae in eorum codicibus invenit q , denuo scribere r et re - texere noluit s . Dicit enim ob hoc vagas et stultas gentes non scripsisse , quia indigna et vana eorum facta et gesta fuerunt in diis t gentium u et abominationibus v179 , idolis simulacrorum et alia multa magicis artibus inventa et non scientia w dei ore prophetico elimata , pulchre enim huic loco scripturae suae hi storia sancta inlustrat x . Ait etenim : Si ea facta vel adinventiones y , quae apud gentes , quae z ad aquilonem sunt , et artium a plurimarum in aere et ferro , arma et navaleinstructione et captura bistiarum c et volucrum , murorum scientiaet alia nonnulla unum volumen vel multorum philosophorum et scriptorum indagatio ultra omnes vires lasisceret e , quae ab oc ciduo usque orientem septentrionale f plaga in insolis g et ten turiis h tribus Iafeth i180 dilatatur k .

 

IIII . l DE ARTIUM m PLURIMARUM INSTRUMENTA

 

no . Gentes et insolas p septentrionales hic philosophus adgreditur . Griphas 181 gentes proximam q oceani partem , unde ait vetusta fama processisse r182 Saxonum subolem s et ad Germaniam proeliorum t feritate u peraccessisse , gentes stultissimas , velut v ferarum et strutionum w vel curcodrillium x et scurpionum y genera z sunt . Inter alias gentes ad aquilonem iuxta Iperboriis a montibus , ubiTanais c183 amnesexoritur , nimio frigore undique e circumvallata inter oceanum et Tanaim f gens inquieta , praedones 184 aliarum g gentium ; si captivorum caterva in eo rum manibus incucurrerit h , aut numquam aut i vix revertere quis valet . De ea generatione k nullus l fidelis aliquando quis narret m fuisse . Ea regio nulla n fruge utile n gignit , bestiarum multitudinem o et pecorum , equorum multitudinem eminen tiores p et utiliores , quam in alias gentes , simios q et pantheras r . Gignit plurimum cristallum s185 et sucinum lucidissimum et obdurantem velut t lapides et pulcherrimum . Gignaros u genti les artifices diverses in tubarum strepitu v et bestiarum captu ra . Habet w et x aurum Optimum y in aliquibus locis , fabricam industriorum hominum in arma bellica luricarum z galearum que et ocreas et dives a valde est ferro . Habet aves 186 Hircanias et fibras 187 , quarumpinnae c nocte mirae magnitudinis lu cent. Inhabitant enim oceanum borreum e , quorum finitima barbarica inaudita et abdita , in qua Turchi f inhabitant g . Turchos 188 enim alia scriptura obmittit . Nam poetae h et philosophi eorum mentionem i faciunt non umquam k , etiam alia gesta gentium Ethicus plurimum . Dicit eos usque Euxinum 189 maris sinus l insolis m vel litoribus n inclusus o Birricheos p190 montes et Taracontas 191 insolas q contra ubera aquilonis . Gens ignominiosa et incognita r , monstruosa , idola tria s , fornicaria in cunctis stupris t et lupanariis u truculenta v , a qua et nomen accepit , de stirpe w Gog et Magog . Comedent x enim universa abominabilia y et abortiva hominum , iuvenum z carnes a iumentorumque et ursorum , vultorumet choradri um ac milvorum , bubonum atque visontium c , canum et si miarum. Statura deforme e , numquam lotus f aqua , vinum paenitus g Ignorant , sal h nullatenus utuntur , frumenta i num quam usi k . Diem 192 festum nequaquam nisi mense Agusto l mediante . Colere Saturnum ob hoc , quod temporibus Octaviani Agusti m censum 193 dederunt in auro litorico 194 nullo rum n regum aut imperatorum nec antea nec postmodum , et tunc quidem sponte ; videntes quoque vicinas regiones censum dare , arbitrati sunt , quod deus dierum novus ortus fuisset et in ipso mense Agusto o congregaverunt ad unam catervam generationem p cunctam seminis eorum in insola maiore maris oceani Taraconta q , fecerunt r acervum magnum lapide ac bitu mine s congluttinatum t , aedificantes u pilas 195 praegrandes mirae magnitudinis v et cloacas subtus marmore constructas phyrram w196 fontem gluttinantem x et appellaverunt y Mor cholom z lingua sua , id est stellam a deorum , quaedirivato c nomine Saturnum appellant . Et urbem maximam ac munitis simam erexerunt illic nuncupatam Taraconta. Quae gens antechristi e197 temporibus multa f facient g vastatione h et eum i deum dierum k appellabunt l . Cum semine 198 pessimo eorum prosapia reclusa portas Caspias . Habent enim statura fuli gine m teterrima , crines n corvini 199 similitudinis o , dentes stertissimos 200 , camelorum multitudinem , quales et p Bactria q gignit , mulorum r copiam velocissimorum magis quam s Na bathei t et Ismahelitae u vel Hircani , canes fortissimos ultra omnes generationes v ingentesque ita w , ut leones , pardus x et ursus y peremant z . Alexander 201 enim Magnus Macedo hanc generationem a capere nec subicere potuit, multis nimpe c202 vicibus exerci tum vel aciem 203 contra eos direxit et non potuit superare. Qua in re considerans eorum e ferocitatem et aviditatem , loca munitissima f atque tutissima , montuosa ac g silvestria obstupe factus h ad satrapas 1204 suos k , ut hic sofista l ait , dixisse fertur m : Terrarum regna et regiones a mundi climatibus ambivimus , gentes 205 sapientes et rationabiles n vastantes o adtrivimus , po pulum inclitum p206 , sublimen ac sincerem , ab India Magna usque meridiem et ab q Aethiopia r usque occiduum maris cuncta lustravimus , quod s utilitatis causa aut necessitatis t exti tit tot sanguinem hominum fundere et ultionem u207 capere domesticarum gentium v . Idcirco omnes inferorum demones w et adversariorum falanga x huc reliquimus y in humanam z spe ciem z latentes , heu ne quando audiant vel percipiant melli fluam a et uberrimam mundi gloriam et abundantiamet regna inclita , cuncta bona et optima c omnemque decorem et pulchritudinem hominum , ne forte inruantin e universam 208 superfaciem f terrae et quasi panem cuncta decerpiant g ac de gluttiant h . O et tu aquiloni , mater draconum et nutrix scur pionum k , fovea serpentium l lacusque demonum m , facilius fuerat in te obturationem n inaccessibilem o fore velut p infer num quam tales gentes parturire . Cogitabat q enim , qualem r ingenium aut artem rs eos obstrueret et non praevaluit propter magnitudinem maris vel montium t . Tamen omnibus diebus vitae suae inmensa molestia idemque passus fuit , quid u ob hoc agere deberet . Dehinc ad Caspios transiit v et ibidem w grande luctamen x209 atque y certamen habuit z , sicuti inantea 210 pagena a praecedens ostendit . Nunc igitur adcoeptumopus a capite 211 Germaniae in solas c oceani vertamus philosophi indagationemcursim per agratam . Exorsus est ita , quod et habitatoribus Germaniae fixum tenetur e Viarcem 212 et Bridinno f212 insolas g oceani . Tam pusilla h213 statura , ut ad minorem cubitum i mensuram k vix perveniant l . Populus exiguus ad nullam utilitatem aptus vel prumptus m , nisi tantomodo n reliquus o populus p fortior q ; striones 214 , plumarius r215 ac polemitarius s ; fabros enim aurefi cis t ex eis plurimi fiunt , hos u vulgus nanos 216 appellant v . Phi losophus ergo hos notus w vel nugaces 217 nuncupat x . In has insolas y fera nulla , angues z218 nulla , bestia raro nisi vulpes et cuniculi multi hac a lepus 15 , quae tamen vulpe c metuunt et sa ramandras . Utiquehas insolas e märe circumdat saltus parvu las f . In Viarce quippe maiorem g staturam h habere dich quam in i Bridinno . Avium copiam tam inmensam quam alia insola k nulla reperit l nisi in Meotido 219 lacu , et talem tumultuatio nem vel garretum m faciant n omne o tempore quasi toni truum 220 magnum aut elevatio p maris , quia flante vento bor rea q rugitum non modicum plumis et pinnis r velut s densissi mam elevationem t nebulae elevat . In arenam itaque maris panicium u221 et milium seminant et multum in semen profe cit v . Haec illorum labor et vita et opus est et w utilitas . Unde mirabiliter actus et opera illorum in ridiculum et fabulas phi losophus narrat , quae nulla utilitate legenti praebet x affectu . Gadarontas y222 scribit insolas z ultraque illas a nullasautu mat et ibidem frigoris et stridoris valde , ubi barbaras gentes in habitant , arte musica cum tibiis aereis vel oricalco c ornatis viribus 223 prolatis incognita carmina ultra alias gentes ita , utserenarum e224 multitudinem suorum carminum inmensitate promoveant . Et illae maxime de negutiis f degent , hordeum g et far tantomodo h Labores eorum sunt satis exiguae , ferri metalla fertiles i et maxime nautica arte inbuti ; byrrones k225 eorum lingua l vocitant parvolas m naves in altum veluti piramides porrectas et in angusto finitas quasi dromones n cursu o velocissimo in maris unda , ferentes ventorum vehementia p , resistentes magno vigore tempestatis q maris , adeo tantam vim sine periculo transegere r , ut saluber fiat portus navigantium s . Dein t ad insolas u Meoparonitas v Aethicus w pervehitur x , quas duarum geminatas ianuarum ambitum inquiens in ocea num magnum borricum y226 in longitudine z non modica cir cumvallata ipsum pellagum a ; nam inundatione fluminum inrigua populo barbarico fecunda iningenio efficace c tam queveloce e in artium f navalium et strinuos g in fabrorum fornace eorum peritia h in diversis operibus occupata . Nonumquam i etiam tam veloce k navigatione l , ut latenter trie ribus aut scaphas m seu carinas dolose foramine pertunsum ea rum ruinam et necem navigantium n vel ruinam maximam faciant o et omnia , quae inibi p sunt , violenter auferant et ad extremum iterum periclitatis nauticis naufragium perpetra tum iterum navium instructione pristina q reparant . Habent itaque industriam operandi nauticam r , quam in nullis parti bus mundi vel insolis s maris conperire t se dich ad inventio nem u arcium v , quarum ab hominibus incertum ducetur w . Faciunt x nimpe y naves , quas colimphas z227 nuncupant a , ad nectas catinulasferro ductile insertas cortice in gyro usque ad summum miro ingenio , adstrictam tantomodo c fundus lig nis levigatis et ab intus stagno et crudo admodum et extento corio cum bitumine viriliter adstricta , videlicet asincito 228 . Meopari quoque citimam d229 confectionem inquiunt a e parte e solis speculo electrino 230 et vitrio f valde lucidissimo spisso que g connectentes acerrimo culice 231 ponunt . Tam sub aqua rum densitate h quam et mediam i inundationem k si incumbuerint l , lumen numquam indigent in tenuem inglu - viem m aquarum sursum respicientes . Tantam vim ingenio rum sunt edocti , ut resupinatis n viribus iuxta illa specula parvo voragine cum bitumine supradicto o lita aquae interius introire non p queant p . Uncinis q ferreis adeo in manuum r vel digitorum similitudinem curvatis cum s catinolis t ferreis miro ingenio productas , ut in quibuscumque gurgitibus impetu velocissimo emissae fuerint , mox ut quamvis modico lapillo contigerint , colimphas u ubicumque voluerint v anchoram fieri w232 , statim quandoque x voluerint stationen y faciunt et aliarum z navium ruinam a incurrunt. Ventorum vehementia c tollerantabsque ullo periculo , tempestatis e maris , quas aequor f ille saepius g patitur , non metuunt nec periculum illa rum incurrunt , sed in tanta velocitate elevatione h aquarum sufferunt , ut absque i aliqua molestia portum quo k tendunt pertingant l . Maxime ab initio m mensis n Iunii , quando situm stillarum o vel signa praecipua cognoverint p , usque Kalenda rum Novembrium quasi ad praedam sine ulla q intermissio nem r erumpunt s . Unde idem philosophus ait : O tu mare brumericum t233 , catago 234 multorum hominum , aquilarum u pinnas v ad summum naufragium gentium w ad extremum ultra magnitudinem piscium et biluarum x ac homicum y235 hamum triumphatorium z hostium a cachinfatorum 236 nau fragium aulonium 237 navium . Privatavehicula nauclerium subsecuta iam morte periculum limphaque c arma adsumituret carina magna trituratur , trieris singultum e rigatur , schafa f dolose obpraemitur g . Ululant 238 naves maris mure vorante decipula colimphas h in modum testitudinis i cocleis adamanti nis a terga navium k umbelicis l aculeum . Meoparorum insidiae ruina multorum figeri m . Gement 239 naves n maris praedonum crudelium sub latice fore dromones , barbarica o enim lingua dromu vagines 240 pyrnas p241 nuncu pant , id est aquarum praedones sub aqua degentes . Idem ait philosophus q ultra illas gentes vel insolas r alias non esse et in laboribus suis , quibus a s meridie s ambivit t per oceanum , nul larum partium u in tam inaestimabiles v artium w multitudinis x similia opera vel similitudine y non invenisse . Adserit Alexan drum Magnum ibidem per obsidum z foedera a peraccessisse ob hoc tantum, ut hac causa navalium industrium considera ret astutiam c . Et ultra quam credi potest deeofamosissimas fabolas e inquiunt . Aiunt enim in ipsas colimphas f242 ipsum Alexandrum introisse et profundum maris discendisse g usque ad imum , ut sciret oceani profundum et deferentia h maris et abyssi i sciret ; nobis vero incredibile k videtur , philosophus namque per eorum adsertionem tantomodo l hoc adfirmat . In amicitia m secum Alexander ipsos n adplicuit o et munera multa dedit eis ibique aras magnas fixit , quae usque nunc arae Alex andri Magni dicuntur . Idemque p ab q ipsis Meoparis inventum dicit r bitumen , unde Caspias portas munivit , in insola s Tri picia 243 parvola t maris oceani , quod in nullas u alias insolas u vel orbe v terrarum invenire incognitum w est . Deinde x ad insolam y Riffarricam z244 stilo a ponit idem sofi staibique gentem audacem atque velocem c et validoingenio gignarum e in subversione 245 urbium ac f civitatum munitarum prumptissimum g et caledum h ingenium fabrorum arte . Praecogniti 246 arietibus diversa arte i instrumentoque bellico efficaces , trucurros k246a et bastarmas 247 faciunt eo modo ad murorum ac moenium munitarum artium l subvertendum ce dentes m et n dirimentes fortia o quaeque ferro acerrimo . Ter coctione laterum et copia carbonum adpositarum p rerum per manus arteficum q travibus ex lignis levigatis cavatis super obumbrationem r et contignatia 5248 coria camillorum t aut u bo vum v a sole w praedurata et linita bitumine repacula subtus ferrea rotis viginti x quattuor x ferro circumdatas y atque clavos ingentes adfixas duodecim z vectes in modum a colomnarumpraecedentes c cum malleis ferreis duodecim h ; quadraginta et octo iuga bovum e subtus ad vehendum ipsam bastarmam f , et a qualecumque g parte a 249 quattuor h plagis mundi vim vento rum anelitus i ingruerit habentes torvus k250 ex vilis l251 factos sicut in fabrorum inmanissima fornace . Et ex quacumque par te evenerit m , ut muros n subfodeant o , statim aperiunt ora folli culorum p exsurgente magno 252 flato q ventorum r ingruente anhelitu s turgiscentibus velis boato ingentissimo t organorum atque draconum sonitum reddit , et impetu magno elevatur bastarma u cum iuga qui subtus sunt bovum et artificum v pugnatorumque caterva , percussorum w ictu x , quamvis muni tissimum y fuerit murum , impetu z tam z valedissimo a et velo cissimo ferre non potest , sed dissipatur statim et ruinam facit in illabastarma , quae inferius munita tenetur duodecim c milia c hominum ad pugnam procedentiumtegetur e et cape - tur f . Tantam g vim ad sustentandum habet ferrum , aquam h vel lapides , si desuper iacula evenerint i , ut quasi parvolus k lapil lus l aut m scentilla n ignis super dorsa glaciarum o contenere p non valet , ita in ipsum tegumentum statim prolabitur et con ledi q in nulla parte non potest . Utuntur etenim curros r falca tos et rumpheas ingentias s253 cultrosque ferro t et acervo acumine duratus u lancearum et sagittarum armamentarii mul to ingenio experti et saevissimis v moribus durati , trucurro rum arteficium w eorum lingua sic nuncupati , quasi tricurros x253a duodecim y vehiculis in z modum z curruum iun gant . Velocissimi et a expediti ad praedam capiendam seu etcastrorum 254 aciem iaculandum c desuper coopertum cul leos d255 magnos ex corio animalium et pecodum e clipeo f a g frontetantomodo gh munitus i , reliqua parte ferro k et aere cir cumdatos mulorum l iunctione velociter deportatus praesi dium ex m cortice n et funium o fortissimorum super cacumine o ' rotundarum rotarum extenti atque muniti ita , ut iacula atque p sagittae eis nocere nec livorare q256 non r valeant . Et Hircanas vel Scithas s et Albanas gentes ab his utilia arma negotiantes t deportant et utuntur . Celebre u apud v gentes illas istorum industria w divulgata est . In hac insola x silvarum mag nitudo et y lacedemones z257 bistiolas a venenatas ita , ut tactosuorum dentium vel anelitus c alias bestias maiores et homines peremant. Sed habitatores illius cavernas faciunt , quia mon tuosa sunt silvestria loca illa et per angustos e calles foveolas 258 in cavernas petrarum faciunt ; illinc f enim falces ferreos qua droangulatos g ponunt sursum curvatos deorsum h erectos . Il lae itaque bestiolae i , ut invenerint k offendicula , statim venena diffundunt et caliscente l ferro illisque in ira saevientes m et magis ac magis venena erumpente n et lances dissolvuntur et bistiolae o illae ab ustione p ferri consumuntur . Multa et alia philosophus de hac q insola r scribit , quae maiores nostri aut ignoraverunt aut noluerunt patefacere s . Habet et flumina modica Minervio 259 et Conubio t259 , quae arena u auro pretioso v praefert w et lapide calchirio x260 pretioso yw in modum crisoli do z . Omnia quippe hic philosophus laudabile a ingenio mira biliter operum ipsorum humanaarte conlaudat astutia c , sed divinae gratiaenihil in bonis operibus ; quae 261 dei sunt igno rant . Regem 262 non habent , sed duces , nam inter se pacis foe dera e faciunt et sibimet f non adversantur . Tamen diis adorant 263 et illis vota reddunt , inmanitatem errorum du centes . Vicinae sunt itaque insolae g Bizas 264 et Crisolida h , et in eas i similiter barbaras gentes inhabitant de semine lafeth k . Terra inter oceanum et montes Byrrenos l265 , populus 266 stul tus m , nihil bonitatis et utilitatis in eis ferarum n inmanitatem habentes . Quando 267 ad bella hostium aut op ad p ' proelia q , si ad locum conventus , in quo solent hostium o cunei ad pugnam procedere , si ante denuntiatus fuerit , quadratus agmen statim ultra quam credi potest terram r subfodiunt s plus quam cen tum cubitus t tam in longitudine u quam in latitudine v effodiunt cispitum w multitudinem maxillam x268 congeriem y cooperiunt ita , ut planicies z camporum reddatur aspectus , et ab alia parte quasi subfossae 269 munitae in reliquam ambitionem subdole lances fortissimus a sursum ambulantibus perforant . Sunt ita que ad terram fodiendumpraecogniti plus quam alias c gentes terrarum . Nam ad subvertendas urbes munitas talearte h et ingenium habent : Subfodiunt ab imo humum nimia e vora gine , alii subfodiunt murum f et alii tecta g dolatis operiunt materiis h ingentissimos super operariorum congeries i , ut si iacula obsedentium k evenerint aut si terra aut muri corrue rint , praesidium sit eis munimen et congeries tectorum . In gyrum enim si planicies l270 urbium fuerit , alii clipeo tecti , lorica et m arma m , alii inmanissimos malleorum n ictibus funda menta murorum quatiunt o et urbes corruent p . Unde philoso phus q ait : Monimenta r urbium nimio terrore ululate brutorum mucrone eradicata s , catasta 270a pulchra redigetur t Roobitarum t ' 271 moenia urbium dissoluta arteficum u lacerta , locusta v272 , brucus w et tinea , formica x273 Arabica ungulis fer reis rabie frivolosa 274 contorta subdole eradicaverunt intemerata 275 saxa , mugitum dedere meniana y276 aurea vitula . Ait enim in illa regione omni tempore frigus , monstra ibidem vidisse , quae incredibile videtur , ne prava videatur tot labo res z industria , quia terror a magnus potest esse lectoriet audientibus intollerabilis c pavor . Nihil bonitatis aut decoris in illis , crudelissimiatque spurcissimi , truculento et horribile e277 aspectu . Carnes f cruentas comedent g , sal in illis locis raro invenitur et quasi peregrinum videtur , ob hoc vulgo dicitur ... . h278 Ventum , qui i ab i ipsis k montibus flat , nimis acerrimum et frigidum bizam 279 vocitant . Cristallum l lucidis simum m in illis montibus invenitur n et gemmas variatas pul cherrimas o , quas illi p cantaridas 280 vocant q , alia vocabula leenitas r281 apud nos appellantur s . Metalla multa acumen t282 et ferri in ipsis montibus ad radicem ipsorum collegunt u . Ipsas gentes 283 Alexander Magnus recludere voluit , sicut et alia viginti v duo v regna Gog w et Magog w fecit ad ubera aqui lonis , quia et istae ex ea prosapia rapida et pessima sunt ultra universas x gentes , quae 284 sub caelo sunt , et y ita et hanc gen tem in obsidionem 285 posuit , ut munitos z montes obstrueret ; sed mare oceanum parvolas a insolashac minima intervalla sirtesque c sablonemet mollia quaeque litora pelaygum e un dique obductum ob hoc obstruere f non potuit , sed maxi mam g multitudinem gladio h crudeliter i interfecit k . Nonnulla et inaudita gentium illarum inmanitate l scribit et adinventionum incredibilium argumentorum . Tamen ad mare Caspium et ubera aquilonis pilasque eminentissimo ca cumine , in multa spatia terrarum vastissima ambitione m gyra ta n mare oceanum plaga septentrionale o et mare Caspium ab occasu 286 fluente ad p meridianam plagam vergentem quasi sta dia duorum milium ab utrisque partibus montium densitate vallatus q tam in litoribus utroque mare ambages quam et reli quorum finium illarum regionum ultra quam credi potest montes inmensae r magnitudine ambiunt s ita , ut in t cacumine vel vertice eorum ascensus valde incredibilis u et difficilis v esse videatur w iugaque asperrima x sectilis y ab intus in longitudine arbitratus est philosophus z mille milia passum a , quos nos dex tros vocamus , mille milleariain latitudine et alias partes aestimare c non potuit magnitudinempropter nimiam muni tionem et habitationem gentium pessimarum ultra omnem terram , quae nisi illinc inclausae e fuissent f , nulla gens aut populus obpraessionem g illorum sufferre h potuissent i . Alexander enim vir magnus et in omnium adinventionum vel utilitatem k famosissimus l vel operibus insignis egregius tam pravas gentes et perfidas m , ut supra diximus 287 , ad aquilo nem cum conperisset n Gogetas et o Magogetas o et Ho nargias p288 forma et omnia lineamenta q transformata et truculentissima tam in vita quam et in membris r omnibus , quod dici s legentibus et audientibus inmensum incutit pavo rem atque terrorem , omnia spurcitia t comedentes , animosus u et odio 289 habentes bona et dulcia atque delectabilia v , amantes mala pravaque et horribilia philosarchis w290 et cruorum 291 putatores x , odientes 292 bonum , diligentes malum . Haec vi dens egregius princeps nimio merore y adfectus et stupore 293 vehementissimo z terretus a ultra quam credi potest consterna tusque ait : Vaeterra fructifera ac melliflua c , si c ingruerint in ea tot serpentes et bestiae , vaehabitatores orbis , cum istae e coeperint e ' triumphare . Ingemuitque aedificavitque f aras g in monte Chelion 294 immolatisque hostiis deo deprecatusque h295 est tota die ac nocte dei consilium et misericordiam quaerens i invenitque f artem magnam k . Praecurrente l296 potentiam m dei adfuit terrae motus 297 magnus in montana illa , qualis antea n numquam fuerat visus neque auditus , et convenerunt montes adversus montes vat icini um o prophetae auditum 298 : contende iudicium p adversus montes et audiant colles vocem tuam , audiant montes iudicium q Domini et fortia r fundamenta terrae . Hinc enim montes commovebuntur et colles 299 clama bunt , quia magno impetu proximaverunt se montes 300 iste s usque Stadium unum . Faciens itaque consilium 301 salubre princeps 302 magnus et congregans 303 cunctum t exercitum reg ni sui a u finibus orbis terrarum medium eorum stabilivit iux ta utroque v mare , reliquo vero exercitu in ipsa latibula montium inter colles collocavit et fecit 304 cum eis placitum quasi ad pacem foedera sociare ferentesque porcum in diis eo rum w . Quod pro nihilo ducens Alexander Magnus quasi sub dolum x congregavit y aes plurimum et fudit z colomnas a mirae magnitudinis et portas 305 et limina et seraset minans 306 mi navit eos et omnem subolem c eorum et inclusit eos ad ubera aquilonis in anno uno et mensibus quattuorerexitque e portas 307 et limina et serracula f mirae magnitudinis g et induxit ac linivit eas h assincitum i bitumen 308 incognitum k in orbe terrarum nisi in insolam l , unde superius scripsimus 309 . Tan ta m enim vehementia n habere adscribetur o , ut neque acumen aut ferro incidatur neque p ignem q aut aquam r dissolvatur s . Tamen dei providentiam t huic magno principe u credimus fuisse ostensum et non v inmerito v magnus dici potest , qui tam utilia w argumenta agrestium hominum vesaniam retru dendam adinvenit , quorum solutionem temporibus antechri sti x in persecutionem gentium vel ultionem peccatorum credimus adfuturam . Terra itaque , in qua inhabitant in obsidione y montium , sarfaica 310 esse adfirmat idem soficus z et hispida 3 , tantomodosemina promiscua c gignit humus , herbarumcopia , silvis fe cunda , pecorum et iumentorum opulenta , lac et mel pluri mum gignit . Vitis illic incognita , vinum tamen non e incognitum et oleum . Aromata nec pimentum f311 ad nullum opus visum nec usui acceptum . Arma bellica gignari g et fa brorum fornacem industrii h , mina 312 enim ferri plurimum gignit . Flumina inrigua arenaque in alequibus i locis aurum differt k . Haec omnia chosmografus l de ignotis gentibus vel inso las m septentrionales , quae necdum in aliis libris scripta n repe rimus o vel legimus . Hic multa scribit , quae incredibile ducetur p , tamen haec , quae scripsimus , ex eius codicibus sine ambiguetate q recipimus r . Reliqua vero legere vel scribere am biguum s est , a nobis vel reliquis scriptoribus historiografis t cura legentium u magno studio indaganda , ne scisma v indaga tionum inducat cicatricem errorum inter philosophorum astutia w312a . Quicumque aut quilibet sapiens Aethicum x aut Mantuanum legerit , ad plenum spiritalem y adlidat z313 petram et sapientiam a314 huius mundi animarum stultitiam autu met bc .

 

V . DE NAVIBUS INDAGATIONEM PHILOSOPHUS.

 

Grande enim scrupolo e idem philosophus adplicuit , in pauca nimpe f navale g gubernaculo velox stilus innectens manu calabat 315 , ad nibe ocianum h 315a sinum inreductam 316 filarchosmus i317 cura laborum secutarum gentium maris vel stagna investigans . Credimus et aliorum philosophorum k codices in hac parte recipisse l , an m 318 ipse suo studio peracce dens n elicuit . Solomodo o 319 in hoc volumine priorum deces sorum sofisma p secutus similia parum discivit , tamen plura et valde ingenio peritissimo honestissime q intimare orsus est et post incognitarum gentium et insolarum r occidentalium et septentrion ali um s navium gubernacula et earum t ergata 320 illarumque ingeniositatum u et per semetipsum plura adserit et cum aliis non defitetur . Meridianam itaque plagam ob hoc nonnulla obmisit v nisi w tantum w astrorum sagacitatem lineam 321 ducens et super alios philosophos et eorum doctores hic eminentius et subtilius x disputavit . Solocismus y 322 illorum respuens ludichus z achademicus a eos vocitavit . Et quia oriens et meridies , sic infit , tot scriptores habet rei publicuset philosophus c quotet somniatores , non solum facta 322a rusticola e aut puerorum tracoedia 323 scribunt vel cimbalis tria 324 bella , sed et divinationes et somnia 324a membranis suis inserunt , multa inutilia , quae iste f cachinfata g 325 deridit , sicut de Helis et germano Helispontum h326 dictum scribant , cum Heliadae 327 sint insolae i maris Magni et montes Helides , et ab una insola k in alias cernere possint in pontium similitu - dinem , et ob hoc mare adstrictum Helispontum vocant . Tan tum ignotas gentes vel artium l illarum , quae alii ignorave runt , in multis argumentis hic explanare non dubitat . Navium m inventores primum Lidia n 328 protulit . Pyrronius o329 magus p antiquissimo tempore q ratem r in Lidia fabricavit , donec sciret purpora s et t omnia pulcherrima , quae in u insolas v maris Magni habentur . Unde et omnis Lidia w 330 pur porarias x magnas et inclitas y sicut Ciprus z et Ciclades usque nunc praeclaras . Habetur et ratiaras aliae gentes et in circuitum a331 nationes ex tignis asserebusqueconnexum . Collones c 332 deinceps naves mirae magnitudinis velocissi mae sursum erectae , in altum ductiles , pellibus ursorum et hir corumin altum quasi colla circumdata parvolis e fenestellis quattuor in ipsis pellibus consutae in modum fabrorum torvum 333 ventis respirantibus vellera turgiscentia f tanta velo citate undas maris et tempestates inmensas valet absque ullo periculo tollerare g . Iam in hoc tempore perpauci sunt , qui eas utantur , Scithae h enim eas i solomodo utuntur . Trieris k334 navis magna ex tribus navibus fabricata ferro que plurimum adfixa atque copulata orientalem l oceanum maxime in usum m habita et in Rubro mare n similiter rare que o in mare Magnum p . Nulla q enim naves r maiorem pondus aut opus ferre potest s neque opus tam magnum vel populo rum cunei ad t navale bellum procedentium . Liburnae 335 negotiatorum naves aptae , veloces enim veluti dromones , inter undas maris vel procellas admodum necessa riae . Nonnullae enim in Libia inveniuntur , ubi repertae fuerunt . Rostratas 336 naves in oceanum septentrionalem u magno opere fabricatas a Griphone 337 quondam gentilem v artificem w magum x veteranis temporibus fabrorum aeris magistrum ; hic y Scithica z natione exortus , in multarum artium ingenio peritus a , maxime in navale et fabrorum fornace . Nam ipsas rostratas in altum erectae quasi cacumen sirteum eminentio - rem 338 a puppe, in fronte rostra aerea habent propter sco pulus c , ne forte , cum tantavim discurrentium vel properantium habeat e , aut f feriantur vel conledantur g . Pagani namque ipsum magum h eorum magistrum in similitudinem deorum suorum connumerati sunt , eo quod in similitudinem griphorum i animalium vel altilium pinnatorum k eis l ex aere et auro fusile simulacrum fabricavit . Ob hoc in illis regionibus griphem m ipsum volantem semper manentem arbitrati sunt falsa et vana opinione .

Et mare Magnum has naves rostratas temporibus Alexandri Magni habere coeperunt n . Itaque emi nentiores ac maiores in oceanum septentrionalem inve - niuntur . Lamia o 339 naves p prolixa in directum in ipsum q mare bir remicum r quattuor 340 capita in uno cacumine , quattuor in alio narratur habere s in similitudinem Cimerae t341 , ex aere calamorum u 342 repacula v in utrisque partibus conlocata w . Acumen et ferri calliditate x lances duratos y , turriculas sagmentatas z 343 cum extensionem a velorumutraque c latera vergentiumventorum vehementiam e recipere et in similitu - dinem globorum anhelitus respirare et tam veloce f cursu per venire ad portum , vel in navale proelio si incurrerint statim inruunt lances ingentes ex lamia et impetu valedo g perimunt quos repperirent h .

Inde Aethicus i ait : Nauta maris k ignotam subinfert l praedam m e n caeca n catasta trusa pellicia o furentium vibratur p lamia , quatrifida toreuma favet subire limpha , aequor camum 344 multorum detulit hamum , decriscente q nauta gemet vicina agricola r . Classem 345 lignis levigatis factam velocem onera maris vel fluviorum sagaciter s adferentem navale conmercio t , nam a u velocitate nomen traxit .

Scithae v enim primum has naves in usu habuerunt . Barcas w346 similis x non esse trieribus y navibus magnis ferroque vallatis z in oceanum borrecum a , tam magnas ultra omnes partes orbis , ita ut una structaconpages unam legio nem hostium capiat et tueatur sine ullo naufragio gurgitum . Scithae et Griphes c , Taracontas d347 et Saxonum 348 genus inopinatissimum a Meoparotis ingenio valde e peritis mio paro 349 ad similitudinem navium illarum , unde supra inveni mus scripta , scaffas f ex vimine litas bitumine .

Ex corio anima lium erasa , unde peltas connectunt , contextas lora cruda ad solem et prunas valde duratas . Ob nimiam agilitatem nomen traxerunt , per paludatus g350 lacus h vel maris aut i fluminum maiorum agilitatem quam reliquae vicinae naves k , sed non conveniunt ad opus artium k ’ illarum , quod philosophus supra retulit .

Carina 351 ob agilitatem vocata undarum magnitudine l ve lut volatu 352 avium superferendo properans concavis lateribus producto cacumine sursumque soliditate firmata , prora tabu lata conpage erecta flatuque ventorum recepta cursu velocis simo nauticos gignaris l ’ provehitur , unde carina m quasi n currina credimus nuncupata o .

Camereca 353 navis opinatissima ob hoc nuncupata camelo rum more in medio curvo colcherio p354 quasi gibbum q cameli fenestras obliquas modicas ad ventorum receptacula fore r .

Camara sursum consuta coriis s magnis coniunctis umbonem in similitudinem lebetum factum in ipsum gibbum , quia t ut anhelitum ventorum reciperit u , mox in similitudinem tonitrui magni reboat terribilem sonitum .

Tempestates maris sine periculo tollerat v .

Ad navalem bellum robustissimo vigore obfirmata w atque munita narratur x . Hanc navem Cycrobs y355 in oceanas insolas z Frisargicas a356 in suae artis peritiamidem c historicusinvenisse narratur . Hiberiota e naves f , quam Hircani utuntur , longitudine pro lixae , latitudine coartatae , in altum vimine circumdatae , textae pellibus hircinis et ursorum , ita ut ipsam altitudinem aquarum ac vehementia ventorum magnopere repugnent g .

Ad expilandas vicinas insolas h vel regiones agiles et velocissimas . Itidem in aliorum codices i philosophorum aut k narratione l historiarum m nullatenus nautae n artem o nec p legendo p didici mus q nec artifices 357 instructores r praeter unum , qui Hiberio tam s fieri potuissit t in Hircania , et gentilem maritimum , qui mioparo Germanico a vulgi ingenio facto non esse tale nec in artis peritia u nec inmersionem v358 undarum aut aquarum gurgitibus vel aliarum w navium praedam capiendo , quemad modum in Meoparorum insolas x a nobis inaccessibiles y et incognitas .

Vagiones 358a naviculas z in mare miro ingenio fabricatas a , ut philosophus adserit , ex tenuis tabulis levigatis ac dolatis aereas laminascircumdatas , turriculas sursum caelatas con clusas gipsis c bituminatis 359 , sicut in arcamfuisse e legimus e factum . Et ob hoc f vagiones nuncupati huc illucque veloci cursu vacantes g et cito properantes qualisque h in Troianica i obsidione in Simoem fuerunt .

Nam Albani 360 , Meoti , Ma zeti k , Gangines , Tulchi has naves utuntur et eas pirones l361 in barbarica lingua appellant .

Utiliores enim quam dromones eas m attamen n in Mediterraneo mare nusquam o reperiuntur p .

Hucusque navale argumentum philosophi adfirmationem q vel adsertionem r scripsimus .

Finit s .

 

VI t . DE INSOLIS GENTIUM PLURIMARUMQUE ARTIUM.

 

Aliarum gentium praetermisit w philosophus , quibus codici bus historiograforum x multorum plenitudinem auctoritatis et veritatis cognovit esse diffusa , magnitudine indagata tamen et ea metrico 362 et prosodico stilo Grecis caracteribus y distinxit z in enigmate rethorico , quae nobis scribere vel legere non est amplius necesse , quam nos in nostris codicibus comentavimus a in breviariumcontra hereticorum detractatoribus c ma le latrantibus .

Haec vero quae de Iafethhic scribit hoc proemium e , quod ille se dich iterando peragrasse f tam navale g labore quam terreno itinere h , ipse solus sibimet testis suae scripturae esse videtur . Iuga montium , devia i vallium , stagna rum k et lacorum brumerecum l ac m363 paludum inaudita quae que et incredibilia multa scribit .

Habitatoribus earum insignia figmenta , in alequibus n regionibus monstra scribit o . Unde in superiore pagina , ubi de insolis p gentium mentionem fecit , multa nec aliquando cognita , raro utique audita scripsit q . Quia nos si tanta aut narramus audientibus aut scribimus le gentibus , quanta hic invenimus inserta , aut novam r errorem s aliorum librorum aliarumque scripturarum t , quod absit , in ducemus u aut novum mundum 364 in athomo v momentaneo w ponimus , quia philosophorum x doctrina , dum tanta indaga tione percurretur y , veritas sanctae scripturae neglegitur , unde in futuro damnatur z . Testis 365 est ignavia a meae cogitationifuisse conscientiae , unde corruptibilibus c ictibus propria cutis capessit , quia multa dixerunt et c ’ tamen nonnulla inbuentediabolo e adgressi sunt et appetitus iactantiae alta et difficilia coeperunt . Nosque ob hoc praecipue in eorum codicibus labo rasse , ut ad totum pars accipiatur f in veritate et non pro toto lassiscat g fidelis 366 cum infidele . Non laboravi h tot i diebus ad haec , ut eorum astutia tantum caperem , sed ut veritatem ob nimiam difficilitatem k367 paucis favorum criptolis l368 prodere valerem , ut nimia altitudo litterarum spiritalem intellectum m non subfocet n . Quia o mundi 369 sapientiam ob hoc stultam p sermo divinus dicit , quod semper mundum 370 utitur et contra creatorem creatura sapere contenditur , quia q nisi tanta inqui sitio philosophorum r371 in diverso dogmate non pullulassit s , nequaquam heresis mundi crevissit t , ut ait Agustinus : Ana thema fui in enigmatibus u hereticorum v et mundi fissor cha w372 exteti x , nisi claves 373 David dissolutis vinculis mortis aperuissit y mihi , ut stulta mundi calcata 374 dispicerem z et amplecterer sempiterna . Unde quaeso sapientibus qui legerint , me quoque non reprehensurus a nec illis totum observare , sed consideranter quae utilia sunt legere , inutilia refutare , ne qui veritatis discipuli esse potuerant ad docendum , magistri erro ris existantad seducendum , ut , dum valde alta mundi quae sierint , de summo ad c ima c corruant ut Eonomius 375 et Priscillianus 375 . Cursimque vicina finitima huius regionis Hi stria multa induxit scismata hereticorum magistrantium d376 , hinnula e377 multa quaeque f mater philosophorum g , nutrix er rorum . Unde apparet errasse Scithia h , triturasse Ionia i Marcu lium i et Amfianum k Hircanumque et Macedonium l378 huius regionis ab Histria ortus nuper usque magnam Romam no vam petiginem imperitamque cloacam m pullulasse n , qui scrip serunt o nonnulla inutilia et nociva , quae mergunt hominem in interitum et perditionem . Unde ad memetipsum p refero , quia 379 nisi Dominus adiuvassit q me , paulominus habitassit r in Inferno anima mea . Utique enim semper paratae sunt fove ae vel decipulae ad capiendos pisces , sed altiora limfa quam plura in diversa retrudit . Numquid 380 enim maiora comulum s altioraque casturcia t aequor in gurgitum densitate aperitura adsciscit u profundum ? Quinimmo mensuram scripturarum maris et abyssi minora naufragia periuntia v quam inlaesum abyssum absorbeuntia pericola w . Illic enim x prudentia capiat , qualiter sensum ad intellectum vertat , et temperantiae suae scientiae parvulos 381 suos ad petram allidat , ne violentiae sti mulis y cedat z et fortitudinem vigoris intellegentiae a catenu lam eruginosam dissolvat , ut iustitiae viriditatem floreat , dum ad fructum maturitatis tritici 382 mensuram horreis domini sui recondit nec , quod in 383 terram bonam seminatur, a volucribus devoretur . Philosophus c hic plus quam alii alta disputare et maxima ultra humanum modum praefatus est , quae ad le gendum utileest. Nunc e vero de ignotis gentibus huic f loco f multa praedixit , quod credere dubium est e , de Iafeth g et quae h in i plaga septentrionale k conmorare l vel cohabitare m scribens praesens pagina ex parte narratur et ea , quae a nobis dubium retenendum n fuit , praetermisimus o . Murinus p itaque primum mentionem fecit inhabitatores a Tauro 384 monte respicientes 385 borream q ad mare Caspium r , donec veniant montes Umerosos s386 , ubi ait baratrum t esse , ultra quod nullius hominum habitatio vel accessio u esse potest . Et Acheron v387 fluvium ultra ipsos montes Umerosus w adserit fumantem et nebulosum et tam inmenso x fetore y red dentem ita , ut mane et declinante die ad vesperam in ipsis montibus nullus hominum accessus audeat propinquare nisi tantum meridie , quando raro radii z solis percipetur a . Tunc enim , inquid , strepidum undarum ferventium quasi in ollavel cacabum cernentes contemplantur . Nam qui oderatum c il lius fumi postquam radiussolis recesserit naribus vel ore sen serit vel e parum 388 aliquid hauserit ef , deinceps a nullis medicis curare poterit , sed magis ac magis crudeli morbo f ’ turgiscit g . Inquiens enim a parte inferorum prope h gehennam fonte i ma nantem , ob vaporem terribilem illius ardoris ipsum fontem fervescentem et favillas inferorum illuc decedentes k crepitare , non ut Ethna et Vulganus aut Cimera l , quae ex sulphoria m terra , aquis , parumper flatu inhiantibus n baratris , africo o flan te ignem vel sulphorem p emittunt . Dicit enim inferos ultra memoratum amnem q esse et limfam r fuliginosam 389 esse et teterrimam s et nullius hominum tactu audet palpare . Bestiae et volucres fugiunt ab impetu illius fervoris 390 undarum , circumseptus est enim eminentissimis montibus . In ipsos enim montes t , inquid , nullius arboris virgultum aut saltus virentia folia aut surculis u emitti possunt . Quando enim aquilo flatum magnum dederit , a fetore horribile v corporum elementa mutantur , quin w enim x et ager , mundi annalia y redeuntia fatiscunt z , statum a maturia faunis trituris reddunt . Aer consumptis redolentibus floribus rore madido marcescit . Ea fructa b391 omne regnum illud parturit , qualia Sodomis post plagam excidii meruerunt . Stupendum idem sofista c ad mirans rumorem intollerabileminfit : Tenent e392 rura mugi tum undique ruitura montium , titubantur f aucupes 393 et col lium hirmo 394 lucubria parturit 395 amnes ruinam et ur g396 emanant h397 fontes . Resiliit aquilo calabris i398 bella gerendo , termofiles k399 specus voraginem l appetit et meditullia secer pit . Ait enim idem oceanum ab Acheron m , ubi recipitur , mu gitum aquarum intestina ferventium n ita , ut itum o navium et redeuntium fervor idemque ab amne mare turbatum obstupis cant p , merebantque navigantes piscatorum mercatores , quo niam non est negutium q in mare nec venundatio in nabliis r400 Mioparotis . Ab Acheron s egressa est pyron 401 et consumpsit aquis aquilonis . Ululate 402 , naves maris , eo quod aequor t ab amne turbatum est u . Quid faciunt Mureni et Teglemi 403 , quando a v borrea v consurrexerit Acheron w . Refert enim in x enigmatibus suis idem sapiens x mare in tam magno fervore turbulente y fore , ita ut nullus accessus fieri possit , quia quemadmodum sartago 404 fervens in calore et vapore ignis , ita mare in modum sartaginis ingressu z ipsius amnis fervescit . Piscis illuc a nequaquam vivus invenire potest , serpens nulla , angues nulla , holeravel pascua raro c inveniuntur , messium nisioppraessio e imbrium evenerit f exiguae g et sterelis h elaborare 405 queunt i . Vineta k406 multum incognita , oleo l et mala granata non gignit humus illius regionis . Gentes deforme aspectu , vultu horribile m , homines imperitissimi n . Tugu ria o407 virgulis circumsepta harundinea p contignatia . Pecudes quamvis multa ex aliis locis mercemoniis q conducant , non durantur , sed cito decedunt r . Vestium rusticarum eorum usui habetur , carnes inconditas sal 408 comedent s . Haec generatio incognita a nobis vel a reliquis auctoribus , qui rerum gestarum narrationum ordinem scripserunt . Miror autem inquisitionem aut prudentiam t aut u temeritatem v istius nonnulla disputantem . Nos vero Morinos Aethiopia w et Afri ca x de stirpe y Cham z vidimus a , de Chus et seriem eius de Iafeth 409 quoque ex Magog primum et Gomer , Mosocet Ti ras c , Medos et Caspiusprimum ad aquilonem contra e subso lanum a narrantibus conperimus . Hic vero non Morinos , qui de Cham subolem f iuxta Aethiopiam sistunt , sed Murrinus g intra Tauros , Chormacinata h410 iuga et Umerosus i borreus k ad Acheron l contra mare ferventem et Caspias pilas 411 narrat , gentem brutissimam et populum valde inertem m . Ait itaque : Atroque devulsa n aquilonis fora o plaga horrenda , Umerosi p Chormarces q capessunt Olchis 412 Murrenos clemaxo 413 umbri 413 contenta Acheronis r catasta letale conicere amnem , lucubria hasta s , vesania t , mundi ruinam u , dirum 414 nefas , ruentem nebulosam strofam , tandem tollerare v Avernum in pediantur pedes , inretientur et capiantur w sudes , ne defecto itinere x specus patiscat y Umerica , vim ingruente ore coturno z415 Acherosia a416 limfa. Usque haeccine c idem exor tasui sermonis paradigma e posuit . Deinceps urbium et moenia , pilas Caspias scribens , quas et supra mentionem intulit . Nos itaque obmisimus f nonnulla , quia inutilia erant . Murrinorum terram , quam ille tetraginam 417 nuncupavit , et multa quaeque horribilia inqui ens , undeque vix secerpsimus recipere , conplura temere dici mus christianis fidelibus , arrepturos urbem Choolismam in Olchis iuga constructam g , ad ubera aquilonis vergentem , a Magog , filio Iafeth , in illis regionibus famosissimam , gyra tam h amnem Beomaron 418 usque duorum iuga montium , conlocatam intra mare Caspium et oceanum borricum i . Ad quam magnus Macedo peraccessit et diu obsidionem in gyro k posuit et nonnullam stragem exercitus sui cede crudelissima l negati m sunt n . Etenim clade tot annis humano cruore decidua 419 , urbium habitatoribus nimia macie adflictis o et ad tenuatis , sua omnia dicione Alexandri ponentes humile p cervice se subdunt . Unde et memoratam urbem usque nunc inlaesa q moenia perdurare adfirmat . Et anno uno idem philosophus rerum venalium cum suis vectigaliis aurum pretio sum r et gemmas Rifaricas s420 conduxit adserens , quod monstra quaedam ibidem repperissit t , minotauris 421 in specie u monauclis 422 , unam partem extremam animalis , rursum humanam speciem praeferentem , quae vix domare potest . Tamen ad bellum expediti valde et dentibus strident et quam plures v interimunt w . Aliam nempe urbem Trinachiam x423 munitissimam inter Murrinus y Caspiusque z et Benangines 424 adserit trimuris a425 vallatam esse , moenia fortissima , montem eminentissimumChocira c426 ad radicem colliumeius ipsam urbem Trina chiam conlocatam . Ab hostibus numquam fuisse direptam vel captam . Quam urbem a Mosoc e filio Iafeth aedificatam adfir mat f ; habitatores ipsius procere statura , gigantum prosapia g obortus h427 . In cacumine ipsius montis metalla auri pulcherri ma inveniuntur , sicut in Ophir i marmora k multa et pretiosa l et musac m428 plurimum . Terra exesis n frugibus germinantem , aquis amarissimis producentem , arma politissima , populum ad bellandum crudilem o atque prumptissimum p . Luricarum usu habens q , acumine elimatas q ’ 429 , aequos r praegrandes atque s velocissimus t , camelos robustissimos et mulos nisargivos 430 . Aquarum copia , sed piscis u rarissimi ob amaritudine v fluctuum . Haec omnia scribens idem soficus w , quae ab aliis x scripturis nullatenus invenitur a nostris vel reliquo rum editionem . Malanchinus y431 et Dafros 432 et Alces 433 generationes ex Iafeth dicit , homines pestiferos z dentes a crudum et cruentum usum victuumdecerpentes . Vicinis c parvolishumanis , si vim coeperint , comedent . Omnium facinorum spurcissimi , virorum 434 succubae et iterum petitores , mulieres e fuligines f ignominiosas ac lupanarias . Terra inculta et invia atque palustria 435 . Unde parabolam g436 enigmatibus suis adsump tam ait : Terrorem h437 terribilem , tot terrarum trivialis 438 tor ghinavi i439 arcem , turma tergiversantium titilat , turgentium titubata k tela tandem trutinata , tritura toracem tacto l mucro nis . Trimarcia 440 , Thafros m , Alces tumultuantes tantilla tenus turma tyronis 441 temporum . Tura tantopere Tulchus triara rum n442 tonantium tenit o , Malancinorum p titanistria 443 tel lora q Murginum r444 . Dilubra amaram s gentium stulta et invia saltus . Aquilo Titan expedita alarum tela vehementia trium pha carpere , famosa t trophea in rumphea , ulcisci borrea u catafracta cum Eulo fore diurno 445 bello , subigere mucrone Africo connexa uligine 446 vesania v Malancini cacinfata 447 sumpsere praedonum spolia in lances suos , sugent cruore et in enses devorant finitimorum carnes , medullam caesorum w lambiunt x et vipereas y lemurcas 448 consumunt nonumquam z . Generationum a istarum idem soficusterrorem et multa vel maxima horribilia exorsus est c , quae alias gentes ignota et ig nominiosa vel nefanda ducuntur . Extenditur eorum habitatio usque mare borrecumvel pilas Caspias . Albani 449 itaque non parvo intervallo ab his dividuntur . Tamen Frosbodinam 450 famosissimam silvam bestiarum at que ferarum nutricem , intersecantem e silices vel pilas Chosdronicas f451 secernunt ab oriente sub mare Caspium sur gentes , a meridie vero gentibus ferocissimis , unde supra men tio fatur , per ora oceani septentrionalis usque ad Meotidas paludes , per deserta g et incola h452 silvis vel saltibus praeferta 453 , ad Tulchus i usque extenta . Quae Albania 449 no men suarum gentium vocabulum traxit ob candorem populi , nuncupata quia k albo crine nascuntur . Procere statura , ad proeliandum l crudelis m , habentes arma bellica pollita n fabro rum industrii o , luricas p vel ocreas q , gladius r atque ornechas 454 crabronistas et multarum artium s peritissimus t . Flumina mag na inrigua u habet et fluvium Caucera 455 rivis butanicis 456 her barum multarum fertilissimis v : reuponticum 457 , lucus tram w458 , nitrum 459 , galbonen x460 , crocum et alia quaedam multa y . Arenam z auro fecundam , quae in illis regionibus caelebre a ac famosissimum habetur . Gignit etenim gemmas pretiosas, ematitem c461 , cristallum et magnitemlapidem , aequorum e multitudinem et staturam f non modicam g . Ar menta plurima pecodumque h uberrima lactis copia , vinum et oleum atque frumentum infecunda , sicera in usum apta , hau stu i nempe sumunt in potum melle admixtum sucumque k ce toniorum l atque pomorum . Huic 462 terrae canes ingentissimi ac rapacissimi sunt , tanta vero feritate , ita ut tauros interfi ciant m , leones perimant . Pardorum et onagrorum multitudi nem n valida atque atrocissima terra illa gignit . Nauticis qui dem maritimis valde gignaris o , trieribus 463 magnis , scaphis p atque barchis , dromonis q et classes , quae r mare oceanum mag nis vectigalibus oneratis gemmis et aurum deferunt . Ideoque a Meoparis iniuriarum s casu naufragio t saepe pereunt . Habet ipsa s Albania sub tributum u duas insolas v in mare septentrionalem w Ocream 464 et Samnitem in longitudine dila tatas , in latitudine coartatas x , quae auro in aliquibus sirtes y gignunt et margaritis z velut Tabrobana 465 , sed raris et grossio ribus , quas ille a phyretrus b466 vocant , et Armofista c467 monta na tiriacas d468 fontes , ubi antiqua dilubra e ingenti opere constructa gigantum f tempore , quando Phyros g469 gigans tem poribus Anech 470 filii Gomer septentrionalem plagam invasit , ubi postea Alexander cum Arbogen 471 principem Albanorum h bellum induxit , et tribus diebus cruentissimo bello , cae des ac clades maxima , dirissimo i vulnere et damnabile et atrocissimo proelio , diutissima caede decies 472 milies centena milia occubuerunt . Sed magnus Macedo magis ingenio quam virtute devicit . Haec Albania Tulchus a septentrione ex parte maxima intercludit . Gargania k473 itaque regio inter Albaniam et Caspias obturationes 474 subiacet in longitudine prolixa , in latitudine inter montium conclusione angustissima , hiemale rigore sem per obpressa l , silvis ac lucis paludesque m circumfusa . Bistias n ingentissimas , monstra quaeque ibidem plurima hic narrat , so litaria lamias 475 ac pilosis , multis fanaticis inlusionibus incre dibilia o . Adserit invias heremus p saltusque q , ubi numquam accessus hominum fuit aut futurus esse potest , vocesque 476 cantantium r audire et histrionum morem s debaccare t , quod apud nos nimis u ambiguum est . Habitatores quoque crudelis simus v nec 477 opinatus w477 , omne x opere vel vita spurcissi mus y , nudatis viribus 478 incedentes z , caprinis pellibus pro teg mentis humanis adstricti homines horribiles ac truculentissi mi , proceres statura ; aethiopissa a479 forma vel specie ex omni parte mulieres latrantium et ignotarum hermasque 480 et om nem ignominiam , ultra quam credi aut autumandum esse potest , quae c nec tales mundus evomuisse ac increvisse 481 a domesticis 482 fidei narretur . Cristallum multum et electrum purum in illis locis convallibus et in collibus vel inparvis ri volis, quae ex montanis fluunt , repperiuntur . Messium illius regionis exiguorum e graminum amarissimi panes et horrore profani ad sumendumque insatiabilis f prae nimia austeritate g . Carnes 483 animalium et bestiarum et cuncta abortiva et mor ticina cruenta in usum vescentur . Auguria vel avium voces in diis h colentes adorant i484 solem ac lunam , qui in illa regione vix in anno calefiunt et ob hoc , quod refocillatas k485 tituban tium vires resumunt , pro l nimio rigore deum 486 viventem bifarie 487 colunt . Haec m dementia gentium illarum inaudita et incognita a nobis esse debetur vel ab n scriptoribus sacrorum librorum et in codicibus nostris ideo a o maioribus p omissa sunt , ne in er rorem illarum gentium ambiguetas q rei veritatis in ruina pra vitatis decedat r . Philosophus itaque ordinem illarum gentium diligente s indagatione et nonnulla quaedam peregrina et in credibilia in multis assertionibus t titulavit , quae nobis nimis laboriosa curiositate cursim ad duo puncta posuimus , caraxaturas u488 et virgulas , necdum plene suorum librorum scidolas praenotatas a nobis redarguendo stilo , ne vim v lecto ribus pateatur sua w sibi idem w philosopho auctoritate prola ta , quia si omnes adsertiones eius x in cunctis codicibus quis audeat y aut retenere z aut a credere , ista , quae a nobis in mo mento vel passim eius litteris in breviariumdivulgavimus c , ille ex parte gentilium litteras explanare nimio enigmate con tentus , ex parte Grecas syllabaselicuit , magis immo ac magis Latina prosodia e posuit f , nullusque tam obscura illius valde audeat non a toto , sed a parte retenere g , quae in unam deges simus h titulationem , quamquam velut multis rivolis i conti que k unam positam summatim explanationem tandem aliquando nimium taedium l passus . Aegrotationes m multas et non modicas philosophorum ambages mihi fecerunt . Itaque non tantum meae n causa fuit eorum palpare et enucleare pagi nas , ut in aliquod o rei veritatis proderer , quam a praecedenti - bus p lectoribus errorem enigmatum illorum in palam obmis sam vel parvam repaculam q retenendam r scidolas s quae rellarum t illorum futurorumque lectorum scriptorumque u panderem u . Equidem in Sammonem v489 et Mantuanum Leucium que w490 multa incredibilia et valde obscura inveni , quod nequaquam cuique veritatem receptam x a prudentibus indagatoribus non retenendam y decerno . Tullium et Cice ronem 490a , Platonem 490b et Hebionem z491 duris et acriori bus disputationibus , contumiliis a conpositionum, gentilium argumentis , fidelium obstaculis dico ruinam fore multorum , sicut et nobis patent c documenta praecognita , quia dum illi alta mundi et difficilia unusquisquesua temeritate adgressi sunt valde obscura , ita ut nullus sociorum e suorum agnitio nem deserere f possit g et quicquid alia pro aliis mentionem h cuiquam arepere i potuissit k , in fabulis horum l gesta pro vani tate , non pro utilitate suis codicibus nectebantur lm de diis gentium et diis n suos o , de astra et deicola 492 ad suam stultam 493 mundi disputare idolatriam , eo p quod militiam 494 caelorum , quod deus in suam gloriam 495 praeparavit , ille q in fanaticis et r adversis r ac diabolicis nominibus s in nonnullis disputationibus posuerunt iuxta illud priscam vesaniam t malignum eologium u496 : Eritis 497 sicutdii , scientesbonumetmalum , id est quasi daemonia v scientes . Creaturam w498 dei bonam , operam x quoque mala y hominum , ut ait pro pheta z499 : Omnis a diigentium  daemoniadeus cautemcaelosfecit et reliqua , et iterum 500 : Dii , quicaelumetterramnonfecerunt, pereant e , id est gentium doctores idolatriae et malefici f501 vel magi , qui creaturam g dei , caelum 502 et orna tum ipsius , terram et disputationem h503 ac dispositionem 504 eius , in deorum dearumque philosophando i inbuentem au ram k inanem et tenuem , in strofosis l enigmatibus et tortuosis vanam m superstitionem invenientes scribunt . A semetipsis variis non tam disputationibus quam etiam ex n ipsos apicum caracteres mutaverunt , et ob metricam lineam tortuosam reciprocatamque ducentes iactantiam , nullus alterius scripta vel comenta nec conlaudat nec celebrat o scidola p , nisi suorum sensuum q temeritate in litteraturam convulsam . Sibimet unusquis r , ut arduo sensu , prae mutis s gentilibus caracteribus vanae ac superstitiosae doctrinae in ingeniosissimis musita tionibus 505 inanae gloriae auctoritatem t vel historiam scola stico u sermone nec animarum salute v nec divinitatis ac salutis viam retexentes 506 , magis alia pro aliis creaturis a deo conditis in vanis sculptilibus 507 commutantes w tantam suorum libro rum subtilem textionem 508 magis monstra invisibilium rerum , volucrum , serenarum et bestiarum , tracoedias x509 proeliorum y et multa alia , quae narrare longum z est z , tot scriptis atque picto colore 507 transformatis a . Quae quicumque arripuerit vel legerit , caveat , ne lacu ruinae decedat, quod mihi molestum est , pestiferum nimpe c obstaculum . Non nullis noctibus ac diebus aegrotavi d510 usque ad mortem et permolestum erat mihi divinae et sacrae scripturae locum , usquequaque obmissa e sacra eloquia , qua f a me fures rapie - bant et me captivum duxissent , si virtus divina non adfuis - sit g . Donatus 511 mihi inter maximus h primus i praeerat et magnus in eofonicis k512 versibus , quibus me diu laborasse profiteor l . Non alta deserere m coepit litteraturam n tantum plene notus magister ortografus o . Non in vanum laboravit 513 , quia non fuit quaestionarius p in titulis explorare aliquid , nisi inter omnes philosophus q vel disputatores pedagogus 514 noster neofitus r515 non in merito fidei , sed in norma littera rum claruit . Nam inter omnes philosophus s hic etiam Aethicus t ultra omnes mundi sofistas u scriptorem in suis codicibus tam in laboribus investigabilis quam in disputationibus diversus . In semetipsum miror v fuisse praenotatum , quia w per singulas paginas voluminum suorum nos parva in unum codicem ex carpsum fecimus lenissimis x sermonibus et explanatione aper ta , solertia et peritia y quae ad utilitatem artium z adinvenit et ea , quae se vidisse scribit monstra a vel horribilia multa . Prae termisimus, quae nobis inaudita et incognita vel formidanda c valde videbantur. Nunc vero et de his , quae de ignotis genti bus transtulimus in alequod e aut vix a vicinis in alequibus f partibus , nonnulla ab auditoribus vel narratoribus haesitan ter g recipimus h . Nunc itaque , quae ex parte nobis conperta sunt aut mundo vicina , in breviario replecamus i . Eius abctu rio k515a insequenter 516 caracteres l notavimus , quae a nostris caracteribus nullatenus m convenit Hebraicis 517 , Grecis n , Lati nis , Chaldaicis , Siriis o atque Aegyptiis p , quae nobis ex parte vicinae sunt . Hic vero suam litterationem 518 et interpretatio - nem inter reliquos philosophus q per semetipsum nisus est , quae aliqui et quam plures gentilium scriptores in usos r519 varios scribuntur linea in diversa ponentes . Porro Scitharum s520 gentes in multam munitionem tam montanam quam et saltum refertissimam . Campestria frugum uberrima et usque ad oceanum Sericum porrectam atque mare Caspium , quod respicit occasum , exinde a meridie usque la - cum Humericum 521 bituminatum 522 , a parte aquilonis mag - num enim in gyrum dilatatum quasi stadiis centum a radicibus montibus Humerosis , ita ferventem velut candentem t forna cem . De qua aqua si volucres attigerint vel palpaverint , ultra 523 nequaquam vivere possunt . Idem narrat , sicut et supe rius multa praefatus est , quod de calore et vapore u Humeri cum montium , qui a parte inferorum vidisse se adserit fuman - tum v , prae nimia ariditate vel ustione mortis fetorem w indu cit . Exin porregitur x tenus Tauro montem , usque Caucasi iu gum deducta est . Quarum multae 524 sunt gentes sparsim que diffusae y ; quibusque nonnullae portentuosae z ac tru cissimae carnibus humanis et eorum sanguine vivunt a , plu rimae etenim agrorum cultores existunt. Pecodum c et armentorum , aequorum, bubulorum multitudine uberrima atque salubres e . Sunt etiam et plures partes terrae inaccessi bilis et inhabitabiles f . In plerisque namque locis auro probatissimo 525 et gemmas pulcherrimas affluunt g . Grifo rum 526 inmanitate obpressae h staturae proceres i ; quadrupes etenim atque pinnatum k genus rapidissimum ferarum , in vertice vel in lateribus Yberboriis l montibus nascuntur . Totam nimpe m partem figuram n illorum corporum leonis imaginem seu formam ostendunt o , alis p itaque et facie velut aquilae , equis q vehementer infesti , nam hominum visus dis cerpunt , iuga bovum r velut s duos 527 hircos t unguibus intere mentes u devidunt v . Sunt autem quam plurimi w arte vena turia x homines gnari y , qui laqueos 528 parant vel obstacula ad eos capiendos in hunc modum . Lances ferreos mirae magni - tudinis in modum tridentium 529 vel fuscinolarum z desuper kanna a harundineatecta contignatia 530 subtusque ingentes fa culas cum viris 531 industriis latentes , carnes recentissimas et saginatas 532 vitulorum ac pecudum super contignatia positae per itinera c fuliginosa 533 , per quos ipsaeferae ad praedam fe stinant maturius . Revertentesque ad vesperam ad speluncam e natorum , cum carnibus illis inviserint recentes atque sagina tas , praedam suorum catulorum opinantur , super decipulam resedentes f exultantes et alas plaudentes socios g ad praedam vocant comedendam . Moxque insidiatores subterlatentes ig nem subponunt faculas h velociter succendentes mirum in i modum molem harundineam k impetu l subponentes m . Crepi tantes concremantur n griphes o , quae corruentes in ipsos lan ces ferventes inruunt p et illuc decedentes q interiunt r . Praedones itaque fovea cispitibus s magnis ac glebis luto recen te inlitis retrofugentes t salvantur , dum ardor incendii quieve rit u . Haec omnia se vidisse idem soficus v narratur . Invenitur in aliquibus locis in eadem regione zismaragdus w534 et chia neus lapis , cristallus autem illic purissimus praegrandisque illinc reperitur x . Flumina etenim plurima et magna ipsa Scithica regio habet , Oscorum , Fasidon y atque Araxen ac Murgencen z535 , quae ceterarum regionum a partibus orientis a536 consurgensdividit paludesque magnas quemad modum Meotidas c quasMurginacum e lacum a parte Hume - ricas pilas usque Trinarchias 537 aras a veteribus constitutas , ubi finem orbis terrarum propter densitatem montium sunt arbitrati f , ubi Murginachius amnes g multo circuito h a septen trione contra meridianam plagam vergit et in mare terrenum i gyratam k Scithiam l influit cum Termodonte m fluvio n gyran tes o in spatio Temiscerios 538 campos , ubi Tamaris p regina 539 aciem contra Medos et Persas q cum proelio r magno statuit . Ibi et Tamisiam urbem famosissimam construxit s et de utre sanguinem t regis Darei u illic sitiens consparsit . Habetque et haec terra gentes bellicosissimas v , populo durissimis w ac sevis simis moribus durato , arma bellica pollitissima x , peltas valde robustus y bituminatos utraque parte inter duos z parietes . Tale bitumen 540 a laco a Humerico haustumet cum humano sanguine mixto , quae nullo gladio c aut acumeneumquam incidere potest . Temporibus autem Nini 541 regis , qui humano e cruore Scithas f suggere g praecepit vel omnia crudelissima et spurcissima h inibi instituit , ab eo tempore usque nunc haec arma utuntur . Dinuo i ab Amazonis sumpta , renovata atque reparata sunt . Viri ideoque k in k urbibus ac diversa aedificia peritissimi , arietum l et frontonum 542 fabri m industrii . Aequos et mulos n dromos 543 velocissimos . Feminas fortissimas tam in opere quam in acie doctas atque intemeratas . Terra ab aevo semper indomita . Haec etenim et alia multa philosophus de Schitis narravit . Nullum regnum nullamque regionem longe lateque diffusam o a plaga septentrionale p in 544 diversa tendens inriguamque ac munitissimam . Temiscerius 545 Campus q opinionem r proelii s cruentissimus . Amazonas et agilitate t earum inquiens in finis u Schitiae et memoratum amnem Termodontem . Duos regios iuvenes v egregius w ac sagacissimus x Plyino 546 et Solapesio sodalium nobilium atque industrium ingentem iuventutem ab Scithia y secum traxerunt et iuxta memoratum amnem et praedictus z campus z in confinio Scithico a atque Ponticae provinciae Cap padocianaequediu finitima quaeque et proxima vastantes proximorumque habitatores crudeli gladio trucidantur . Ho rum uxores exilio ac viduetate c tetraimpietate e a finibus il lius regionis condemnantes f exterminant , a Vafris fontibus g vel lacu h Murginacum 547 , ubi i supradictus amnes k Murgincen l in diversis rivolis dividitur m , et finem Scithiae n faciunt et vasta o548 solitudine faciunt . A parte nempe australe p saluber rimis frugibus gentes vero invalidas . Quae post gyratam Sci thiam q a meridie Amazonae r profugae s atque proselitae t549 in eadem palustriam u diu exules v resederunt . Post non multum etenim tempus consilio infiduo 550 accepto vicissim tela multa vel arma nova arte w conposita x fabros mercede in ignominia conductos gignarusque y artifices ipsosque postmodum , quam eorum arte conpertae sunt , dolose trucidantes , praeparantur ad aciem . Ea parma nova arte excogitata cum bitumine et san guine humano natorum propriorum . Masculisque in stupro prole decepta tenellos z trucidantes , arma sumentes , sicut su . perius idem a scribit , viros 551 qui superfuerant interficiunt at que in hostem accensae sanguine suofinitimorum ultionem excidio consecuntur . Tunc invicem pace patrata incertus c concubitusineunt , masculos enimvero e necantes f feminas re servant ac g studiose nutrientes atque inbuentes h dexteras pa pillas exurunt , ne iacola i sagittarum k confosae l lederentur . Harum m552 duas reginas pulchras atque gignaras n eligentes o instituunt , quarum una Marpoesia p , alia Lampoeto vocaba tur , quae ex utraque parte curam belli gerebant et multitudi nem non modicam concionantes ad proelium vicinas regiones vastantes q ad r tutiora s loca priora exubiis magnis detractis re meabant t , donec 553 tandem aliquando 553 cum ingenti exercitu ab ipsis locis munitissimis egressae u cum multis opibus , armis , aequitibus v , curribus ac tentoriis w , cum bellicosissimo apparatu Asiam 554 maxima x parte y vastantes , urbes multas capientes , alias suo moderamine aedificantes z construunt , semper humano a sanguine sitientesfundunt , usque quo Asia ex parte populantes c cum maximo hostium vallatu luricisexer citu , ut erant edoctae , Eurupam e properantes peraccedunt . Aliquandiu Ilium vel Troianorum f regionem super amnem Semoen g resedentes h cunctaque debellantes tentis tentoriis conmoratae i sunt , praedam k exubiarum l Asiam suis urbibus ditatis cuncta recondentes reserantur . Scitharum m gentes vel terram plurimum n terrorem n incutiunt o et cum ipsis saepius ac magis altercantes dimicant . Decedente p etenim Marpoesia et Lampoeto duae q555 sorores successerunt post priores in regno Anthiopia r et Oricia s ex simileque t genere et Menalyp pa u priorem v audaciam w ac virtutem gerentes x , sed consilio dissimile y sperantes z . Cuncta vindicata a et subacta, donec ab Hercule vel sodalibus suis delinitae atque matrimonio distrac tae , arma bellica furtim ablata , vigorem c et potentiam c eius dolo vel arte ac pristigioamiserunt . Praevaluit itaque vesa niae e robor f ad potentiam f earum g per annos 556 ferme centum , quae nec adtunsae h557 nec fugatae nec praedatae nec subactae fuerunt neque arma earum quisquam derepere i vel imitare k potuit . Tale l arte tam pulchra vel utile eo tempore in usum habere m , unde posthaec Scithae n , Iones , Cappadoces o et Germani atque Troiani in usu similia arma , tela ac iacula vel gladius p caelebre q sumpserunt . Parmas igitur tale r arte saevissime 558 duratas atque s infractas 559 multi artifices excogi tare vel facere talia conare temptati fuerunt , sed non valuerunt nec earum magisterio nullo modo aliquis capere potuit , quia t arte u sua u alios v docere noluerunt . Ipse se inquiens philoso phus vidisse receptacula ac casulas , antra w560 et speluncas ea rum in ipsas insolas x vel paludes vidisse , et ob hoc illuc y usque peraccessisse , ut earum et originem et exilium atque re parationem certatim veracius sciret . Sed multum admirans nonnulla alia scribens illarum peritia z , quae nobis incredibile videtur a . In solitudinibus catolisminotauris 561 invenisse ac c enutrisse mansuetequedomasse et primum cum ipsis in aciem cuneos e hostium superasse . Primum et plus virtus fuis se minotauris quam armatorum f legio bellantes in proelio g . Similiter centauris 562 lac mulierum enutrisse et humanitatis h causa i pietatis ante nutrices k frendendo atque saeviendo l ad versus perimentes m , amicas ac nutrices defendentes sese in mortem ponunt . De elefantis nec non talia protulit , et ob hanc n causam primum illarum virtus et robor in victoriam vel certamina divulgata o est . Nos itaque nec refutavimus p nec alicui causam conmisimus q retenendam r . Quamvis itaque , ut superius intimavimus , philosophi prae ubertate litterarum aut rerum scientia a s senso s , si t narrationes u alicuius aliquid sense runt , in laudibus suae scientiae dederunt operam inanis glo riae . Itaque nonnulla de Schitia ultra omnes scriptores hic plurima scripsit . Nam Hircania v sequente titulo intromisit ab Hircana w563 silva , quae inter Scithiam x et Asiam subiacet et maximam par tem Hircaniae y occupatur z . Est enim in multis locis inaccessi - bilis a , ut antea testatur . Ait enim huic loco usque Caspias pilas pertingere et montana, quae omni tempore contremes cunt c et ibi perpetuusterrae motus esse memoratur cum tre more et pavore populi magis ac magis usque in diem , qua ipsae portae solutae erunt e . Ipsum f quoque g desertum h malas et ferocissimas bestias 564 gignit , pardos , tigris i et panteris k . In Arminiam l ideoque annum et mensibus quinque se mansurum adserit propter aedificium arcae 565 Noe , sed nulla tenus m cacumen n montium illorum ascendere ausus fuit . Aurum multum et optimum ultra omnem terram , gemmas multas , falerna inprovisa o566 et nulla similia . Refert enim , quia , quando sonus 567 multae pluviae evenerit p , de ipso mon te , ubi ipsa arca 568 resedit , tam magnum sonitum et boatum dare , ita ut usque ad fines regionis q illius q audiatur . Ipsam Ar miniam r usque 569 ad eodem mare Caspium pervenire et inibi terminum facere testatur Hiberiam 570 Parvam . Texit histo riam , anfracta regna maiora et gentes barbaras obsessam . Unam urbem tantum ad salutem vel copiam ipsius dilatavit laudabilem , Isauriam nimpe s , aequorum t571 copiam segitibus u refertam , Haalum v fluvium inrigantem w , ubi et x aurical cum 572 splendorem vel roborem y573 auri gestantem in ora ipsius fluminis invenire memoratur . Asiam Minorem tantum ut alii scriptores ita et iste simili ter z testatur , nisi tantomodo a pellibus arietumauro c inlitis et historias pictas velut Mantuanum et Hebionemarte mirabi le e conlaudat , feminas purporarias f574 , terra fructifera dome sticisque g habitatoribus . Propinquas illius provincias Bithiniam h575 , Frigiam , Galaciam , Lidiam i , Teucusiam k , Cariam ac Pamphiliam l , Liciam , Hebenam m atque Ciliciam et Gala ciam aptam et fertilem provinciam n . Omnem o regnum Illiricum p disputando circuisse se q scri bit usque Athenas r576 urbem metropolim et famosissimam philosophorum s nutricem properasse et cum aliquibus ibi dem t , qui eodem tempore doctores rethorici 577 , dialectici , geumetrici u , fisici v et astronomii philosophi nitebantur , dis putavit . Annos quinque ambiens w omnem Greciam x lauda tionem intulit , paterna viscera et materna ubera eam nuncupavit . Moenia munita mare floredo y cincta , melliflua 578 rivola seminibus pinguissima , fluminibus consitis , stipatis vi rentia coma , arbusta et nemora ornata mala punica , aequora culta z odoratis aromatibus vernantia 3 , colles eminentes nicolais 579 atque olivis , coaltis vinitisnectaria c gignentes falerna, cluviores 580 quadrigis iunctis nitentes , equitibus cariosa 581 remanent ruda 582 , saepe redundant salubres e imbri bus rura affatim fecunda , concordia aluntur poenuaria f583 bona prisca , mel et vinum , oleum ac zazetum g584 . Clareca uo h585 pignorum non tardat inopum nec minuentur opes quoque divitum i . Conicere k non reor multitudine piscium dapsilitate 586 , copia quippe fluminum , constantia comodia l587 rerum . Pascua provida pecudum armentorum conmeantia pa storum adferre duplicia . Contenta auro fulvo argoineo 588 me tallo argentique fodina non alta clandestina . Cautes procul electro rutilant , saxa licinio 589 , clivi quinquin corruscant m ligirio 590 , insigne n colorio croceo flavoque pyritro et radiante iacincto o , ametisto et sardino p nec non et carbunculo , cimbia q591 onix et varia nitet caregalla 592 ceruleisque lampadi bus arenosa r pergola , citimum s593 nitrum 594 , lomentum 594 quippe commodum t . Constantia u pernix , decus et cultus ho minum , conducta mutuo culmina v libet arduo heremo tam invia quam comitiale w595 silva , comantia 596 innectunt aves pulcherrimae surcula abietibus x et platanis , rubula y597 enim z duma 597 , concentus altilium consita conventicula escam facile invenientes gramina . Compus votivo suo tempore a mucro calantes b598 opes suavesque et dulces , crispantia 599 vecti galia 600 aequor defert , unda mater fecunda . Ultra quid in diges , Grecia ? Congratulare rore 601 caeleste infecta , serenis solis radiis a rigore soluta , coronata fitalis 602 , purpora c603 et byssotogata , cocco atque sirico ciclade variata . Haec itaque pulchre idem sapiens praefatus est . Populum obmisit et ideo non detulit mentionem , quia omnia scelera et ignominia repletus e604 erat , homicidia , fornicationes , luxoria f et omnia g spurcitia . Necdum curationum medicamenta receperat , quia nomen Domini non fuerat inibi praedicatum et Samarita nus 605 nondum discenderat h , ut plagis vel ulceribus vino et oleo inposito a dialecticis i606 vel maledictis stultissimorum et insipientium 607 hominum curaretur . Quamvis praedicta Gre cia k prima proceres l et inlustres m medicus n claruisset , non dum stabularius ille , vas 608 electionis , a Samaritano missus fuerat egregiusque doctor atque magister , qui eorum vulneri bus medicamenta lacrimarum flendo curaretur o , quia , ubi 609 tunc superabundavit p delictum , ibi nunc Samaritano mise rante et stabulario praedicante abundat q gratia . Sequente vero pagina de insolis r maris Magni et aliquibus montibus , in breviario metricus versus et alibi s de gestis nar ravit , quia , quod plures scriptores proxima confinia in eorum codicibus cognita et conperta praefati sunt atque agnitio ceterorum philosophorum , iste solomodo t mentionem fecit , ne u divisae lineae ab aliis segregarentur voluminibus tam quam in membranis notitiam vel memoriam . Mare v Magno plantationem 610 et germen ac virgultum et piscinam regalem ac medullam intersecantem trifarie w geminatam orbis x plani ciem y es se z . Oceano relicto in 611 signis et portentis et ultra quam a credi a potest autumat mare Magnum sorbiciuncu lam b612 vel cloacam abyssi magni . Modolato c inchoatoquecarmine gemellis versibus unam caelebre e conlaudavit f num quam deserendo artem , quam suo ingenio fieri in ipso mare g nostrum pontem a Ionia Africam transeuntem et in aevum h613 iugiter permanentem , ipsoque i carmine talis k caracteribus l distinxit , ut nullius m hominum legere vel desere re n nodos possit Ebreos o caracteres resupinatos , Grecos p in curvatus q Latinos duplicatos in similitudinem circi suosque apices in medium positos , metrico more conpositus r , sua s laude sibimet t solus sciebat . Qua in re in omne u Grecia v ad diversos interpretes , qui tunc caelebre w variis problemis x dis solvebantur , artem ipsius et adinventionem necnon et propo sitionem y enucleare non valuerunt . Grecia 614 igitur a leva Asiae z , ab occiduo Dalmatiae , Histriae 615 ac a Norico ab Scithiasimul levaque secernens a monte Cimera mare , quo c idem primum provincias , postmo dum montes et insolasmaritimas in supradicta Ionia termi - navit . Dalmatiam e et Galatiam f ex parte aliqua barbaricam 616 , partem maximam Illiricum g , linguas et litteras , Grecam h617 aethimologiam i , legem et editionem k618 praecogniti . Quae flumina , Istrum videlicet et Tanai , secernuntur , a leva barba - ros modos vel fines terminantur , dextera itaque l optimam m partem m Greciam n iunguntur . Segitibus o refertas atque p uber rimas frugum copia , auro fecundas , omnium animantium 619 armenta et cunctarum avium p ' reptiliumque ac iumentorum opulentissimas , holera q pingua et usui apta , populum indu strium et multa arte peritum . Quae Dalmatia r primum media pars Greciae , Mesia s vero quondam rege t Moesio et Troia no 620 subiacebant . Nunc itaque tota regno Greciae subiecta est . Galatia u igitur primum Bithiniae coniuncta , modo enim Illirico v subiecta . Ab Alexandro autem w Magno dilatata est omnis Grecia et regiones nobiliores et proximiores et x effica ces Grecorum regno copulavit y , nam Galatia z a perspicuetate a populi , nitore ac proceritate . Munimenta 621 saepium Ioniacircumdedit et fines atque terminus c barbarico mare et monte Cimeraterminavit . Unde parabolam e adsumptam f idem g lator 622 orsus est inquiens : Palida 623 limfa h lepista 624 facile misit pyrrones 625 Cymericus i trusa k crepuscula 626 diros , cre pitante catasta orpheorum 627 pyrata l627a bustuaria m628 torrida verrunt , tabida Tema n629 mons nocua nebula sub sole eminus conspicua o alit , calagina 630 umbrifera subdolo sulphoria p aestuante Cimera q fumanteque Sicilia Ethna r de alto vergit . Ut Cimera flatum evomet , lugent maris vehientes s , insignes mugitus t dantes , ignea phoebea piscipium u amittere copia . Extabuit baratrum v vibrata parte w coaltum x , a meridie catap - sat 631 Cimera y Siciliae monstrum . Extrema mundi oppositaque z reliqua non norunt a regna sine arma et tela invicta Ethna et Cimera, mare Magnum et Caspium pirgus c632 hispidumtro chum . Suas e sibimet isti degentes igneas flammas conglutti natum f fomitem iugiterque g permanentem subumbraneum 633 palpare diem fumum , conticinium igneum h dare flatum . Hoc i miraculum hic intulit , quod k in tot gurgitum 634 maris k inae stimabiles et inaccessibiles l quo modo inmensa ardentia et m incessabiles n flamma eructuat o . Philosophus ait : Sicut maio rem roborem et amaritudinem fluctus p maris et gurgis q in mensos retenit r , ita vallata atque iugis montium bitumine et sulphorea s terra funditus receptacula conmixta , sicut in aze tum cerussa 635 aut t in densissimos imbres fulgora , ita et hii montes maris tumore et amaritudine et vigore u sulphoris v re pugnantis ac recalcitrantis . Fortissima limfa w mox quasi ex durissimo lapide 636 et ferro ignis exsiliens x eructuat y , furva flamma cum strepitu crepitante cum ingente z globo prorum pit et flante ventu a boatuet mugitu c magno emittit . Credimus in hacparte verum arbitrasse et deseruisse e philosopho f . Post Dalmatiam g nimirum Traciam h posuit in ordine scripturae suae , interclusam ab uno latere Istrum amnem , ab alia parte Orientale i urbs 637 Constantinopolis , ampla atque fe cunda populis frugibusque atque seminibus , fontibus magnis et rivolis saluberrimis inrigua . Inrigatur k nimpe l Ebrum fluvium magnum , ubi argippus m638 pretiosus n lapis invenitur mul ta varietate o et pretioso p colore , quem adamans incedere q non valet . Igitur post Traciam Thesalia r639 conlaudat , oppida plurima dapibusque fundata fluminibusque multis s , aequos t velocissimos et velociores quam in alias u quae circa sunt provincias v . Coniuncta est enim Machedonia w magna . Attica x640 vero , quae et Elledas nuncupatur , quae inter Machedoniam y et Achaiam media iacet , terra frondibus aptissi mis fecunda , poma et mala granata , olevita z et vinearum uberrima silvis a , avibus plurimis gignendis aliaque abundan tiafertilis . Archadia c nobilis et opulentissima et in eius rumore atque potentia vel virtute , populo gnaro et ad proeliandum ultra omnes gentes illas detonantior 641 in tan tum , ut in eius nomineomnis Grecia conspiret . Ubi et urbs inclitissima eorum Athenas e642 , quam philoso phus f umbelicum g Greciae praedixit , pingua illi cib us h643 et ornata munilibus , erudita litteris i , legem k et scientiam l , deco rata ludis m , foro et vectigalibus , moenia aureis guttis et muri fulvis gemmis . Tuaque ultra omnia Athenas , nobilissima Ionia , magistra legum tuarum et aletrix n iuvenum tuorum . Mane doctrix liberalium forma apicum , meridie arma et tela luden tium , vespere divitias congregat , conticinia o quiescent p in q purpora r . O urbs opinatissima s , tot lues t obpressa , vallata humano cruore et rursus aeque u recepta . Maratonius 644 sua pascua confectus cruenta cadavera , plus acervis pulverum , cor poribus mortuorum , quo rore tinctus aut guttis conticuis madidus v , a w vento agitatus humano pulvere refusus . Tuaque historia non valet retexere cuncta , quanta vel quod x periodos corruerunt cadavera , quia sicut nihil clarius , ita nihil lugu brius y . In eadem enim z vicinus est praefatus Maratonius campus , in a longitudine et latitudine mira 645 planiciedispositus , multis bellorum saevientium c mortibus cruentissimus . Cum taediorecolentes magno , quanta ab aevo e mala f ibidem per pessa sunt . Vix se g philosophus h gesta audita a narrantibus publicis i scriptoribus in uno volumine contenere k posse cunc ta mala , quae illuc perpessa sunt , narrante Fabio philosopho , qui eo tempore in cuncta Grecia praeclarus inter ceteros nitebatur . Propter quod praedictus philosophus Aethicus l illuc , audita eius fama , advenisse se et per annos quinque inibi statio nem fecisse adserens et in multis enigmatibus saepius ac subinde simul temptando disputaverunt , sed in cunctis m coniecturis et problematibus n Ethicus superior , et in multis redarguebatur universis decertando scrupolosissimis o ironiis p . Quam pluri mas difficillimas q quaestiones r et nonnulla interpretare s ne quiverunt aut nescientes aut nolentes . Sed ille reprehendit ignorantes , nisi tantomodo t in fisica u directa discernentes , in astrologia falsa adsertione v referentes et autumantes sprevit que w interpretationem illorum inquiens adsumpta sententia : Vehiens 646 comedia unionem amissa , serena sequentia , Damia 647 Sammola x virium y , carmina eminus calleficola 648 praepropere reducta itinera z facessere criptola 649 non tudere licinia a649 . Vicina 650 coaluitignorante Ionia Histria , antra e contrario tamdiu polita Hister resumit c , limfamatercola e praestans ubera , depositis f a clientibus umeris g hidria 651 prona memor rudera Metippa h prisca . Fiscella 652 Ethici i tenella 653 inter sofistas k lenticola l654 . O am n is m dilibuta n fit Histria o , norunt finitimae quid sit cominus p incola . Antroham q655 primam partem provinciae r Boeciae s pla nam et segitum t multitudinem copiosissimam . Finitimam robolum u656 monstrum multis ostentis vulgatum in iacolis v et crepitantium ictibus w sine intermissione ulla , noctis x videlicet tempore magis quam die confinia certatim terrae motum dare . Non longe etenim Tebas 657 urbs y magna sita confinis et spe culatrix exploratoribus obsidibusque altercatrix 658 nuncupata est , quam ob rem multa proelia z et bella civilia vel gerania 659 ludicra in a ea suburbana perpetrata sunt . Ibidem Hercolisk conthorrus 660 maiorque phorensis c cruentator 661 proximo rum venatorum turmachus 662 , Amfibroniae d663 nummator 664 ortus est , Apollo identidem Eoniusque ceu Thebanus e phorrosarchus f665 invothor 666 Naim 666 iuxta Eoniam 667 Chotharchiten g668 fontem maiorem inermis h Choatris i669 ducis diremptum k olim ab Hercole l in comiciale concilio subdolo vires amisit et vita decessit , subactis clam incognitis sociis vel hostium falanga m bravium atque laurea n concivolis o670 de dere , post inauditam victoriam examuisin p Choatra q amittere vim et tela , stragem tantorum r funerum , qui vocati fuere convivium . Unde ait soficus s : Nefarie luere cognatis fore for tuito t propinquis suos u uliginosos 671 clepere 672 ignaros v soda les . Hercules pascua parat , dapibus annuet Choatram w sonitum 673 tubae ac fistulae , ut accedant ad epulas x monet vox flatui y magni , mellodia z non silent a plurima organumque cantilena dolose generant , sibila ad oscolumrostra nectent , ad aures secreta musitant c , in amplexu osculi repentina faler na porrecta hausitcontinuo Choatra e , saevissimi amici mix tura . Cum mero dulcia amisit tempus exinanito coliria f , resuppinata g discivit tenuis h anhelitus i anima , dapsile convivi um k cruentum amisit spiritum , fraudolenta l versucia m sine acie capere victoria carissimae amicae n discernicula 674 diripe re o , munuscula p bidentalia 675 , truculenta q fitilia r676 . Ob ius iu randum et foedera decidua 677 mors s et calamitas . His nunc finitis philosophus t de Thebas urbe u nonnulla , quae v a v mul tis conperta sunt , bella ac diversas quaestiones w Hercules x , pristigia y et ingeniositates z Appollineque plurima docimenta a superstitiosamulta incredibilia ac c exsecrabilia c praefatus est , a nobis vero nec investiganda nec quaerendanec reperienda esse licitum est . Thesalia e678 nimpe f idem g vicina provincia adfinitate copu lata , coniuncta Macedoniae h nobilissimae atque famosissimae , quae provincia i multa prodit opida inrigua k , conplura flumi na ac praecipua . Terra fructifera alendorum aequorum l reli quorumque m animantium , ubi ait idem soficus n eminentiores esse et velociores quam in alias earum provinciarum terras equos , quorum usum domandorum ibi ceptum ab initio adfir mantibus incolis vel cunctis maioribus antiquissimis narratori bus variisque coniectoribus o679 prolixa opinione ac p moribus p peritissimis q . Et arte medicus r gnaros , quorum ab initio illius generationis multorum eruditionem s sagacissimo t argumento claruit et nunc praecellens ceteris u studiosis medicis rutilan tior nitit v . Parnasus 680 etenim mons magnus Thesaliae aroma ticis radicibus in lateribus saluber , aras w antiquissimas Appolloni x consegratas y miro opere constructas marmore in similitudine z moeniarum turrium gradum 681 quingentorum ascensus diversas zetas 682 instauratas , ubi modo nullus acces sus hominum esse suspicatur . Cum ingruerit auster aut aquilo vim anhelitum a suorum a , tinnitus aeriset ceterorum metal - lorum cum terrore ingenti a parte maxima a longe auditur . Multa huic c monteindagatione percunctatus est hic investi - gatur e , quae nos obmisimus f , quia g valde ambigua ab ipsis vicinis h habitatoribus tenebantur . Nam aras illas insignes et illud tinnitum a quam plurimis crebrius i cognitum est , reli qua quoque prohibita sunt a nobis . Ibidem et aurea metalla in - venta sunt k et aurefices l optimi . Soledorum m aureorum illinc prius materiam testantur , et revera , quia Thesalia n683 et Piae ria o primum nummos aureos toracem 684 celatos p misit . Huiuscemodi philosophus infit : Caere q685 tuta in portum affatim r , nauta , limfa s sectata fastuosa t686 gramina olim prae nomen suprestis u invisa atria v in w manibus ergatoriis 687 , pudi ca tua tellora x profusa lanista , quid aestuaris argina 688 ? Magna Thesalia y aurea nitit z concordia , proflua muneribus , prisca iconisma 689 , toreumata suprema , perspicua aurea praefert dona , sigillatim ovans sola , prima ferialis 690 . Aureos solidos demum a cudere fulvos discant ferentes summa vectigalia gen tes , opificispraecipua suos dilatat Piaeria . Hucusque de Thesalia c . Modo vero Macedonia praefertissima tam terrarum situs uberrima , frugibus et rerum omnium pinguissima , quam et populum 691 strinuum, pudidum , procere statura , viribus expeditissimis 692 ad proelia e . Audacissimus f Grecorum , summus g vicinorum tyrannos veterana fama divulgatos h , nova sa gacitate caeleberrimus i aurigarum ventilatores et quadrigarum veraces pro muro septos , loricas pro moenia k durata , calauria l693 pro Saturnia e94 galea et pro ischolmia m695 ocreas , in hamo n capientes ludos 696 et in decipula , ut frusta o697 desecantes arietes p , saevissime obdurantes q ut elefantes et intrepi do corde trepudiantes , ad praedam procedentes r audacter quasi leones rugientes . Has Grecorum gentes caput atque arcem . Philosophus multa scribens s laudabilem et praestantis simam Macedoniam t698 , quae vertice vergit ad orientem Aegeum u mare , a meridie Achaia , a septentrione Moesia , ab occasu v Dalmatia w , longe lateque diffusa , ampla et spatiosa x . Quae philosophus medullam cercensem y Greciae appellavit in favore et rumore maxime Alexandri tyranni magni , primi et nullius sequentis secundi . Filius 699 aetate tenellus z , anno rum venustus , prosapia novellus , innocuus a mantica 700 robu stus . Praemia saffica 701 , quae didola b702 annet 703 materia , non patitur scillania 704 ubera passa Camilla c705 , non prodet aucu patalamina inter cunabula nec oblegata e gemellis papillis au gusta nec opinata nobilior pignerata f nitellia 706 . Num inpubes sint trimodarchi 707 tyrones g lacerta h , aetatola i rudis , a latice k clima l secreta allegatus m infantia prius adoria 708 , quin peripsima 709 Argivi n exultant se fore tantia adoliscentia o . Chaonii p710 patiuntur q prole vicina r atrocia Anthiae s711 non tunsae nec allisae t frontones 712 acenace 713 assecola u clivio v transverberat w latera . Aspidiscus 714 priscus effodiens a podixe cilia aborrit x sequipedes non ferre secum , bacilla y715 atrox in ertes sodales adquin solertes intuens primus Philippus aestuat ultra viribus , secum nocte 717 silente percunctatur rei notitiae , si duodedecem z annorum a adesse virtute fundanullus aequi perabilis c framea aut lancea similis ne ch ast a veteranis e venus tus f nec anceps Saturnus . Sciscitantur 718 poetae , inter rogantur philosophi , quod g vel quale signum nato h daret i praesagium . Sortita sua Sibilla k719 puero dant responsa : Signum 720 arietis prole dearum fecunda l in uteri nobicillo 721 subintrat nippho m722 nocturnus , corrusco n , immo vibrante o virago edidit lactante , non conpar coitu 723 virorum ac mulie rum partum accubavit 724 . Ut leo a nullo tergiversante et quasi leaena p nemo quoque formidante in amo capiet mare , in iacu lo suffodet q climma , arcu et funda urbium frendore concussa ventilans orbem , ut unicornius r725 lamiam , proximorum ty rannus s suos caesurus t , cruentus more elefantum lanians sae vit , dentuum u aestimavit orbem v velut unum acervum , de 726 regibus et w ducibus w triumphavit , tyranni eius x ridiculum y erunt z , ipsius ensibus maris vada erunt , altior in robore Olimpho a , eminentior in rumore cedro, in astutia cordis conputabitur c abysso d727 . Primus rude mundo quis nec seque re compus e , quod fuit et nunc est et praestulatur f eventus , inprovisus 728 secatur g 729 , inopinatus bellator . Tale h se prae sagio 730 fore vaticinio credit futura pater et ventura prolis . Deorum suorum prosapia infula dedicatura vovit diis , vovit et tura . Inlustris pignus ultraque magna Ionia amisso proto materno 731 , unde claruerat primum caelebre i , famosissima a magno et non modico , primo non secundo , maximo nimpe k Alexandro . Itidem prosarcha 732 Sibilla inquit dictitante atque futura noscente de ortu vel nativitate Alexandri . Regione igitur Macedoniae in nonnullis locis l aureis 733 ve nis , argenti fodina opima . Lachon 734 lapidem magnum diver sis varietatibus ornatissimum , unde et eam provinciam m Lachoniam n735 ait o nuncupatam p , quae adiacet a noto q Mace doniam , a fabonio r Achaiam . Quem lapidem aliubi non se invenisse adserit nisi inibi et in oceano inter Trabundium s736 et Taprobanam t737 insolam u , ubi et ustium v vel egressionem Trabundiae Rubro w738 mare adfirmat . Et ab ea insola x rubi cundissimam humum ab ipso lapide longe lateque diffusam , a longe vero ut incaluerit 739 sol tam disparile y varietate z conspi cere , ut autumes solis diversa radiantia 740 Variante aut sidera caeli serena , ibi a enim magnus valde invenitur , istinc parvos. Unde se c dicit Xersen 741 regem mirummodum atque inge niumcavasse sepulchrum . In finibus e ipsius Trabundiae esse lapidem alium sexangulatum 742 similitudinem f saphyri haben tem , qui percussus radiis solis numquam potest extinguere neque imbribus neque aquarum venis . Unde antiqui vel maio res termas ex lapidibus sub terra constructas in ore venarum fontium ex lapide sexangulato g ponentes , ubi palpatae fue rint , ultra nequaquam h frigiscent i , ut fuerunt . Nam ista , quae Macedonia subiacet Lachonia , non sexangulatum , sed lachon gignit , peaniten 743 lapidem et olefacturio k744 . Monsque 745 Olimphus l arduus valde , qui tam procere alti tudine videtur , ut m in cacumine eius nec nubes sentiantur n nec venti nisi tantomodo o aeris frigidus anhelitus . De quo philosophus initiatus p parabolam ait : Fausta perspecilla q746 mater , inclita r , vicina , calista 747 , diva s Macedonia , si indolem trutinas , requiras Olimphum t , invenies cacumen , quo ducit pro nihilo obsidem , si prolem u audis repperere , tenellum quem invisum v munitum , Alexandrum . Magnus et eminentis simus mons Macedoniae Olimphus w , sed magnificentior Alex ander solertissimus x . Olimphus umbo praecellens xy , regionis medulla , Alexander clepius z praecelsior a protegens totam Chaoniam b748 . Olimphus adtollens c caputmediam e orbem intuitur f , Alexander dirigens gressum cunctum mundum sub icitur . Olimphus g procere vertice ad instar aere h nectetur i , Alexander k procerior ambitione maris capitur . Olimphus du ratus silice k , Alexander durior corde , quem non terret gladius nec aqua nec ignis nec rugitus bestiae . O celeberrima natorum faventia 749 fetosa l750 , ope et viribus inclita Macedonia m , habes Olimphum . Nequaquam ultra requiras dearum virum n , tura et hostias ac neominia o dierum , tuta in Olimpho , sed tutissi ma in Alexandro . Ob p hoc famosissima nomen tibi Magna Macedonia . Horum virtutum plaudis , horum laurea rutilas , hoste inlustrata ultra diis satages . Chosmos in multa ac varia diffusus talem non misit omen q . Quotquot r prodiit s tibi chere 751 nomen , gloriam 752 Libani ne quaeras t nec vallem 753 Sorech , etenim gloriosissima tu magna u Macedonia pal molas 754 quidem pictas chonistra v755 celata w cane x , satage tuaque laude conpone , explana piritris 756 tua articula mem branis , tua mellodia y narranda z vicinis , ornata accubitalia 757 aurea gemmataque teristra de fimbreis a variis purporiisac iacinctinis c , afferantur auleaCipria e diutina tapitia f , iungan tur g quadrigae , cursitentur aurigae , ascende inclita speculatrix vehicola h , capessere praedam i Arminiae et Choa 758 , in vallem 759 Butrionis k siritia l760 fige tenturia m , Ophir n et India deferant tibi munera , Aegyptus , Saba 761 et Euboea o primum aurum et aromata , Assyria p , Chaldea et q Persida et rino ceria 762 plaustra , quin et toreumata Libia r ac s Aethiopia . Tuos t agitatur u magnus Alexander dividat magna spolia , super 763 montem Olivarum induere 764 murinas 765 et mitras , baltea regalia praecinge ex Hierusolima adlata , sint tibi fer cola v ex Babyllonia w , Iudaea x inclita sit tibi colimba y766 , Ce bron z et Urbs 767 Palmarum torus 768 et stefadium , Eufrata et Salaria a768a tibimet convivia pingua, fons 769 Edi c et Syria opti ma mixtura et balsama , Alophili d770 et Sarmaite 771 zazeta 772 praeferant pocula . Revertere 773 , immo revertere a monte Sion Ciprum e et maritimam necnon et Ahilon f774 , semita pedes trium tuorum dorsa maris penetrant g , aequestrium h violenta 775 praedatio oceana litora i occupant , transire 776 et transmeare a parte usque ad partem , a ianuis et cardinibus cunctisque mundi finibus , Persi , Moedi , Birronis k777 et Varri , Foenicis l , Meonis mn778 , Mesopotamii et Tyrii secum ferentes n dromo das opibus subactis honeratis o . Si plura desideras , chosmos p non habet q quod adferat ; si ampliora 779 requiris , iungere pin nigeris aequis r , curribus 780 pirriis s781 , ascende ab Olimpo t , aere discurre , patefiant tibi portae 782 caeli et alta sicreta u , si vales ingredere regna inpenetrabilia . Tuos auriga 783 Alexan der , si praesto v suprestis w fuissit x , forsitan ista argumenta fie re y non dubitassit z . O mors repentina , calamitas furibunda , antequam 784 petaris , subvenis , dum non suspicaris a , praevales . O dira vicina ubi non sunt opus vehicola , dum non opinaris , praestoes decipula . Si non praeoccupasses maiorem c et prae celsum Macedonium , quievissent 785 semitae a quatrifido mun di climate . Amisisti , maternobilissima , ex filiis unum , numquam fore e tale futurum . Istinc floredo f stilo et laudem g et magnifico honorem h idem scriptor posuit ubertatem regio nis i huius et gentem et potentiam in ingenio magnatorum ac magna industria et nonnulla operae pretium k Alexandri peri tia atque solertia et astutia l . Nonnulla quod de m eius artibus et inventionibus intacta et dubia , quae a nobis refutata n sunt , obmisimus o , saltim ad ea , quae retenenda p videntur suosque codices finiendos atque consumandos q uno volumine , quae noscenda sunt ex multis , aliqua idcirco quae vera sunt stilo flectamus sequente r . Macedonia s786 et Piericia t , quam ille Lachoniam u787 ob hoc quod conperti sumus nuncupavit omnemque Greciam v788 , quam ille gratificam 789 ac gratiosam appellavit , non a Greco , ut ille w aiunt , rege , sed ut iste vult , ob gratiam ac fecundita tem et copiam regionis . Dehinc Achaiam 790 a Macedonia coniunctam et in urbem et provinciam x vocabulum traxit metropolim y , ut z et z alia scriptura 791 testatur . Haec quoque mare gyrata atque vallata , praeterquam a ad septentrionalem 792 plagam , ubi Macedoniam tangit , ab oriente mare Mirteum habet , a meridie Ionium , ab occasuinsulas Casiopas c et Attica provinciarespicit . Inrigatur e etenim Inachum fluvium in duobus magnis rivolis diremptum , trahens 793 ab arena aureis granis . Terra fungi fera f794 atque fructifera , in longitudine diffusa , in latitudine non modica , mediocris etenim cuius e g vicina et sinus est . Archadia 795 inclita h et pretiosa , quae inter Ionium et mare Aegeum est disposita , quae et alio vocabulo Sicionia est appel lata a rege quondam Sicione i . Regio et aethimologia k et nomi ne ob magnitudinem dapium et regis altitudinem nomen sumpsit l et vocabulum . Inrigatur m fluvium Aerimantium n , ubi invenitur lapis abeston , qui semel accensus numquam ex tinguetur o et morsum p serpentis , ea qua percusserit hora si flammola carnem aut sanguinem quamvis parumper palpave rit , statim omnem vim grassantis q veneni evomet r et laesum s statim t inlaesum t reddit . In ea sirtes laudat sapiens Chollice u796 maiorem atque aliam minorem , una quae Creta respicit , alia quae Archadia adiecit . Quisquis horae v diurna w sablum fodiens percunctaverit , si puniceum invenerit colo rem x , corallium inveniet probatissimum , si casmatium 797 ulli cem , ferri metalla repperies , mixtim metalla alia . Et alia ab inperitis sunt peregrina , dum ignorant modum vim terrarum incognitam . Chlochochomia y798 et Chamillam z798 inter Archadiam et Bizantium a parvolasinsolas c , propter maris oppraessionemab aliquibus ignotas , quas philosophus Dimomorchas 799 praedixit . Et inquiens ab e imperitis cultoribus aes pro auro 800 po nuntur f , ab g pachachomis 801 pro didalis idiota h laudatur . Märe si beluam protulerit , spatiosum i vocatur , si locustam k , inter cloacas l conputatur m , si 802 insulsum paulatim sal cogno verit , ut salsum recondita celebrant n stillicidia salsuginis , amarum amurchum ducit , si dulcia paulominus offa inlaesa penetraverint o artiria . Non ergastorem 803 , sed opificem mi rantur , arteficia p in mare Magnum q magnam vim ventorum non elevatur . Insolas r itaque maris Magni , quae nobis et notae s et vici nae sunt , per ordinem tam eas , quae t Africae finis u tangunt , quam et illas , quae ad Europam , Greciam v et Tatianam w804 Italiamque et x Hisperiam x805 devolutae atque finitimae sunt , philosophus propalavit et aliquas inter sirtes y modicas z , quae nobis ignotae sunt , mentionem fecit omnesque in breviario laudabile a stilo deseruit. Primam enim maximam ac summam tamquam c principalem , os et olfacturiam d806 maris 807 Magni ubera dulcia Ciprum e in capite constitutam ita laudavit : Medullam sugentem 808 genetricis ubera carpentem dulcia , amoena materna viscera , papula 809 mea o suavia f , arvina conicere praetende salsugine umbum 810 si vales , adtrecta g archania h intima maris Magni , fecunda me hercola i amici k foedera l iura pone . Ciprus m811 amica , multimoda dape vicina butrionum n ophinum o812 calaria 813 fercola , falernum in visione amplecti tua currile p814 sella , confersis q815 dapibus inquilina familia , ne spernas fessis longinco r navigatis sintque tibi incolae proselitae 816 alienige nae . Gloriam hanc copiosam non amittere unquam nec me laudare arceat s matronam Ciprum t electam u . Hucusque de laude Cipri v inquit , eam longe lateque ita w disposuit . Cyprus 817 omnis x a mare gyrata y atque vallata laco z Gadita no , quod et Carphathium a , habens in longitudinemmilia 818 passuum CLXXV gressus XV , in latitudinem c milia passuum CXXV et gressus X, magnis admodum divitiis e infinitisque dapibus . Falernum plurimum ac zazetum f819 , aeris copia , ul tra omnes insolas g vel terras h pretiosum i ac fulvum , multis atque k diversis operibus et instructuris 820 inibi ex eadem sculptis vasaque 821 arte pulcherrima caelata l aenea , domus multas colomnas m822 ac n bases o fultas , aurum et oricalcum p multum , gemmis alequibus q pretiosis r insola s magna rutilan te . Habet et sirtem t Gilo 823 arenam u auro nitentem v . Cretam 824 insolam w caput et decus Greciae , omne nimi rum ornamentum , magnam x et spatiosam y ex utrisque parti bus ac z mare vallatam a a septentrione Ionium et aestibus Greciae , a meridie mare austrinumAegiptiisque c undis . Ha bens in longitudinemilia passuum CLXXII gressus XVIII , in latitudine e milia passuum L gressus XIII , urbibus f magnis munitissima nonaginta g tribus g , oriente , austro , septentrione et occasu dispositis , ex utrisque partibus sitae , totidem litori bus vocabula singula . In medium autem Anthiopolim 825 ur bem munitissimam atque metropolim celeberrimam et famosissimam , ubi sagittarum 826 usus ac iacula plurima et uti lia , fabros et artefices g ’ gnaros esse adfirmat h . Usui armato rum necessaria , litteris et studia i artium k Grecorum l praeclara , musicorum arte peritissima . Carpatas 827 naves et dromones magistra erga Tyrios , plurimos m gemmis et argen to inclita . Populum industrium et artificem , capris n copiosa velleraque cotafia 828 atque mollissima o ultra omnes insolas p vel vicinia q provinciarum . Angues r rara in ea , feras pessimas et cruentalias 829 respuit , lupus s et ursus t , vulpes aliarumque ferarum noxia nullatenus u gignit neque dracones neque leo nes nec emineius v830 neque noctuas ; et si aliquando inventa fuerit , statim emoritur w . Herbas x gignit incognitas aliarum terrarum , quae usui aptas y ad famem z repellendam proban tur . Sfalangus a831 itaque venenatusgignit et lapidem itheum c dactalum. Habet et sirtem e Yron , ubi et gemmam Ori ciam 832 ut cristallum clarissimam f nitit g . Vicinaque illius est Abidos h833 insola i in Europa super He lispontum k sitam l in m angusto et periculoso mare n Gaditano separata et ob hoc Abidos o Grece p dicta , quod sit introitus Helisponti q maris ; fretum enim mare atque coartatum monti bus diversaque iuga et eminentissima r cacumina , ubi etiam Xersis s pontem ex navibus fecit et in Greciam transiit . Inibi etenim idem sofista t pontem suae artis iugiter permanentem sine concussione ulla se fieri u posse in suis litteribus v adfirma vit , sed nulli w umquam amicorum aut discipulorum palam facere voluit . Chos x834 insola y habens quadratim 835 mare oppositum , quae ad Greciam adiacet . In longo pedetimptim z836 milia pas suum XLV gressus octo a , in latumpassuum XXX milibus et gressus XXV . Ubi adserit omnia genera herbarum aromati cum et medicinalium c plus quam in aliis insolisvel partibus Greciae e , vicina est enim provinciae Atticae . Artis medicinae f et industriae Yppocratis g suorumque adinventionum cura et ingenium ac indagationem h sagacissimam valde concelebrat i , ortum et generositatem 837 illius . Ornamenta coccinia k artem l pretiosissima m , laneficii n ac byssi o usum et materiam in ea insola p pulcherrima , nimirum sicut ex parte conperimus , adeo adfirmat q . Ciclades r838 insolae s mare t circumseptae undique , sunt enim separatim conclusae numero LIII , habentes u in longo passuum milia CCCC gressus XIIII u , in lato milia passuum CCL gressus VII , quae ex parte Grecia v adiacent , habentes urbes plurimas munitas , inter quas vero Rhodus w metropolis x earum est scopolisque magnis y atque rupibus vallatae . Purpora z839 probatissima in eas invenitur , coccus quoque et byssus pulchrae , crocum et timum 840 machamitum a841 , unde pelles rubricatas variantur atque tinguntur , opera polemitariae, siricia et metafiata c842 ultra omnes vicinas insolas. Sunt itaque in eas aliquae sirtes e , loca quidem arenosa f mirtia g , qui aurum valde h fulvum i et pretiosum k trahunt l . Vinum et oleum , mala punica et mala cusizia m843 , nicalaus 844 et alia quaeque valde bona et optima , conmixtim n ac coacervatim . In unum Cicladibus o insolis p scribens unam gloriam 845 habere ubertatem q atque decorem . Quarum r haec sunt nomina : Delos 846 et urbs s videlicet et insola t , Rhodus u insola u et civitas , Thenedus v847 insola w , in qua Atheniensis x , Carpatos y848 , in qua naves magnas z Carpa sias opere mirifico factas ad hostium cuneos equestrium et pe destrium ferendum a velocissimas et robustissimas . Unde idem ait : Pontum magnum adeo onerosum samsamsagis b849 voragi nibus undis caulonum 850 gurgitibus Carpasiae hostes 851 et amicae vicinae et adferunt manubias et capta praeda reddunt invitatae propinquis exoles c , vehunt parentes lucubre militare frivola natorum exilia . Tuaque arte lautomiae 852 inter trudes d853 ergatae 854 talionum carpiae e inter e externa e ' nau clerum . Tibi quippe tyronis amarum deferunt praedonum tyrannidis f , quin laudaris opifex magis tua Carpasia ; unde aemoluminium g855 , inde singultum h probrum . De his enim instrumentis navium multa scribens , quot et qualibus argu mentis ipse sapiens in nautas maris edocuit vel propria arte conposuit , apud i dogmatos k vel historicus l Grecorum m inter reliquos philosophus n caelebre o usquequaque retenetur p . Ipse aulonas 856 altas et breves naves cum ingeniosissimis obliquis fenestellis , cum funibus et magnis restibus , triplicatis velis sub missa coria multa , arte multa extenta et clavibus magnis curva ta , sursum in modum curricula turrium elevata , deorsum virgolis q et lignis levigatis adstricta , biclinia r857 et triclinia s in modum templi 858 pinna per t grados u ascendentes ad omnes anhelitus ventorum impetu obiciendos parata , de ipsis fene stellis iacula sagittis et fundas v ignem 859 ac diversa tela , hosti um cuneos cum Carpasiis w et fugant et negant x et saepe capiunt . Istas y naviculas y vehementes ac velocissimas in hoc mare et Grecia ad navales hostes repellendos z idem philoso phus sua arte instruxit a et excogitavit et ob hoc aulonasnun cupavit velut c maris aut navium palatia. Citerea 860 insola e et ipsa ex Cicladibus f a parte occidua , similiter et Icharia nullisque sinibus maris a nullis partibus propter scopolorum g ambitionem et obpressionem vel emi nentiam portuosa h vel navalia conmercia i oportuna k , ubi Didola l861 magistra m laneficiorum n polemitaria o et purpora ria p862 orta fuisse , sororem Hippodamiae q ex r subole r Miner vae adfirmat s . Naxon t863 et Melos et ipsae insolae u Cicladum insolaque v Melon rotundissima adeo w et x fertiles y , ubi Iason et z Pluto nem vel Paronem et Pharium editos a . Ibi invenitur sarda lapis marmoribus praestantior et varietate pulchrior, tamen inter gemmas non reputatur . Cion 864 insola c Cicladumoptima , nimpe e ubi pretiosus f mastix g et valde probatissimus inveni tur . Samo 865 insola h ex i ipsis i in mare Aegeo k , ubi Iuno nata scribitur l .

Ex qua orta fuit Sibilla m Samia et Pithagoras n Samius , a quo philosophia o primum inventa vel dilatata est , eiusque adsertiones p idem Ethicus rethorico more stiloque 866 prosodico valde obscure digessit et ipsum solum tantociens ex maxima parte recepit q et ex aliqua parte q reppulit . Hac inso la r in s laude carminis Sibilla t et Phithagora u edidit inquiens adsumpta v sibimet sententia versuum suorum prolata : Que rillae w movere me cogent amici ne sinas achoniti 867 , perpende aure x taxata y , sensum et mente z , adverte ore 868 fecundo , obde claustra serena , pande 869 nomen , culata a870 viscera clina chia b871 passa . Diva c mitrella 872 gemmis crispantiaSamia e ornata Sibilla , lacertis armillis gestatis , colla bullas 873 Pita goras . Kalendae f atque neominiae g874 sunt Samo h solemnis i feriae , insignia vaticinia , praeconia tota ; concursus fit inter convivia ; haeccine k organa 875 aulea 876 climmata , convenite , date oscula sacra gradiva 877 agea 878 , gratissima lacinia l879 sum ma margine . Semitae gratae , ferte m gratis oneratis n fercolis o cunctis bonis in sinibus maris , electa fulcite monilia p ulnas , Sibilla q Samia facesset r munera , dilibuta s aromata t tibi haec manilia , sospis u eximia , o v tua v unguenta certatim pandent dorsa quaeque sua summa limfa w . Haec tibi via 880 benigna quoque dorsa deferentes agea silices magni removent semita achademici amice , a quo venisti . Samo electa insola x protus ortus fuisti , gloria , laus , decus , in sinibus y huius z maris cunc tatus repperi .

Samo mea , quam quaesivi a . In ea quidem insola b881 vasa c fictilia c primum repertafuerunt , quae melio ra et duriora plus quam in aliis locis ibidem esse dicit .

Finem summatim insolis e Cicladibus terminans Siciliam nobis viciniam f in breviario titulavit , ut fruiti 882 sumus . Ha bet itaque in longo milia 883 passuum CLXXVII g , in lato pas suum CLVIIII . Terra vero , quae ab utrisque partibus sicut et reliquae mare h circumdata , valde quoque bona , multum frugifera 884 ; aurum plurimum abundans i optimum k , etenim multis in ea cavernis et fistolis l ; ventis validis semper agitata ; sulphore m quippe plena , ubi est et n Ethna mons magnus et fa mosissimus , qui ab stultis ab inferis autumatur urendo radice o procedere et cum fumo et fetore p flammae sursum eructuare . Sed falsa opinio est , nam cum fervente q mare et violentia ven torum terra sulphoria r nimia areditate s incaluerit , statim fu mum ac t flammam exalat u , quemadmodum Cimera v super mare Caspium .

Ibi enim magna incendia pernoctantia perseve rant . In cuius vicinio freto w Scilla et Karibdis x sunt , quibus navigia y valde magno naufragio absorbuntur et conleduntur z . Insola a namque tyrannorum nutrix , habeturbem metropo lim c Serecusam aliasque multas subiectas . Inrigatur fluvium e magnum e Alfeum f et g Achate h fluvio , ubi lapis acaten i inveni tur , et mare eiusdem corallium pretiosum mittit .

Pars eius vicina Italiae k est , alia pars Mauretania l respicit .

Tapsum 885 insola m et ipsa Siciliae n est o vicina .

Eulae p886 insolae p , quae et Vulganiae vocantur , eo quod et ipsae sicut Ethna et Cimera q ardere visae sunt , sunt omnes novem eandem ustionem dantes .

De his enim philosophus ait : Profano r merore aestuare s cogor animadvertens t887 , quid agam conicior u , mundi conpagines totque cardinibus angens laboravi cunctatus viatorque exteti v , dorsa maris oceani et sinus maris Magni accola fui , dum vehitare 888 coepi w vehi colae x meae rudentes 889 unde fuerunt , in tedium y fui z , si noctem 890 requiem dedi , Cimeram terrui , Ethnam formidavi , dolores 891 parturientes Vulcaniae et Eule a praeerant.

Stulta mundi 892 inveni , sapientes 893 ipsius deprehendi scriptoresque ipsius mihi ridiculum fuerunt . Hoc sciscitavi , unde et percunc tavi .

Profundo chalao 894 sursum nimirum subire flatum sul phorium c boatumqueeructuare e .

Profecto repperi inveni quem quisivi f inter g abyssum et mare , sulphoria h baratra ce dere umbonum instar a fervore abyssi i magni , ubi sorbiciun culas k in modum visicarum chalao l magnus m prae ubertate et inundatione aquarum tam illis respirantibus quam istis n inun dantibus , instante umbelico o , ventis discurrentibus aura p895 et altano pyras q896 in molliciem redactas et ut cerussa recoctas r , velut silices quatientes s statim in sulphore t et igne valedis sime u conleduntur v et flatum magnum impetum vaporis iugi ter fumantem et crepitantem emittunt . Stoae 897 – insolae w – cades x Marsiliensium , sexaginta y mi lium spatio , in fronte Narbonensis provinciae , qua Rodanus z fluvius in mare influit .

Sardinia 898 insola a , disterminans men suram eius , tenitin longo milia passuum CCXXX , in latum c quadratim milia CCLXXX , fonteshabet caledos e morbida limfa . Ibi nec venenum nec serpens nec mala bestia , terra enim uber f est f et fecunda .

Corsica 899 insola g habet in longitudi - nem h milia passuum CLX , gressus XX , in latitudinem i XXVI k , multis enim promunturiis angulosa , pabula fecunda et lapidem catociten .

Ebosus 900 insola l serpentes m contraria Hispania n subiacens .

Balearis o901 insolae p anfractae duae ge mellae , quas vulgo Maioricam et Minoricam vocant . In his in solis q primum funda ad lapides iaciendos r inventa testatur , balistas quidem et tragenas 902 .

Gades 903 insola s superius in alia pagina cum Athlante t et Hercoliis colomnis u praefatus est . Abhinc recessus 904 maris post spatium v urbis inclitae usque Rifeis w905 montibus vel montem Laceden 906 , unde Lacedemo nes x vocabulum 907 et nomen traxerunt .

Stilo posuit Cefala nias 908 insolas y , Casiopas z et Liburnicas vicinarum suarum repetendum explendi operis sui ordinem , ubi non magna feruntur a artificia et aliis varie distincta amisit . Lacedemonia b909 , Pannonia c et Histriapost celeberri mam e Greciam , suarum generationum repetens , ait : Me f circuitum virium g mearum et opus et rumor subrepsit , ut decedentium h si falsa fuerunt retroacta i obmitterem k , aut si vera reciperim l , si ambigua frustra ducerer pondus laboris mei m . Meae n causa extetit o , ut itineris p vacatio q veritas labo rem r sequatur . Quantae clades in Lacedemonia s , Norico et Pannonia , Histria 910 et Albania , vicinae t meae septentrionali um regiones , primum a Romanis et Numitore tyranno u , dein sub Romolo Remoque fratribus postque Tarquinio Prisco , Superbo , cum v taedio w cordis mei x stragem subolis y mei z cogor propalare , et postmodum orientalium ac a loca meridiana, quae obmisi , retexam .

Numitorem igitur regnum c male usur patumhostem et vastationem Tusciae saevissimam intulit .

Pirreos e911 montes , Cisalpina f itaque f iuga peraccessit , Nori cos obtenuit g , Histriam crudeliter obpraessit h , Histrum transiens cum Albanos i altercavit , sed superare non potuit , cum 912 magna k spolia k remeavit .

Nec multo post obiurgantes mutuo nepotes cum avo consurrexitque 913 Romolus l super avum , Numitorem interfecit , regnum 914 sagaciter et adrogan ter m usurpavit .

Euandriae urbis muros et moenia ampliavit , ipsam nimpe n urbem 915 a suo vocabulo Romam nuncupavit o . Ipse vero post avum fratrecida p extetit q , Remum negavit r spurcitia s916 omni t deditus et luxoria u917 freniticus v pellexa tur w918 nefarius .

Commoto 919 exercitu Romanorum avi crudilitatem x arreptus Lacedemones y crudeliter debellavit , Pannoniam vastavit , Semoen z transiit , post primam eversio nem Troiae secundus cruentator 920 peraccessit , cum Fran co a921 et Vasso b922 , qui ex regia prosapia remanserant , certando demicavit c ipsosque superatos Illiumdinuo e cap tam f remeavit ad urbem .

Francus enim et Vassus g foedus apud Albanos patrave rant h mutuo moventes exercitum contra Romolum i , monta na Histriae transeuntes fixerunt tentoria , contra quos Romolus k castra obponit l .

Cum Franco et Vasso m dinuo n bellaturus o properavit in montem sacrum arasque Iovis famosis simas p . Praeparantur q ad aciem perduellis r hostes invicem demicantes s .

Romulus post cruentissimam stragem , sicut ma ximum moverat exercitum , victor extetit t debellaturosque u superavit .

Francus et Vassus caesum 923 cernentes exercitum cum paucis qui remanserant per fugam lapsi evaserunt . Albani prostrati 924 atque devicti , qui evadere potuerant v a w caede x maxima w , reversique y sunt propria z . Francus , ut diximus , et Vassus videntes se superatos , terra a925 autem adflictaet c vastata c in solitudineque redacta a , relinquentes propria cum paucis sodalibus , sed viris expeditis pulsi a sede statim Retia penetrantesad invia 926 et deserta Germaniae e pervenerunt 927 , levaque Meotidas paludes demittentes f more prae donum pyrraticum gh928 et strofosum i atque latronum degen tes urbem construunt , Sichambriam barbarica sua lingua nuncupant , id k est k gladio l et arcum , more praedonum g exter norumque posita . Romolus m dein humanum sitiens sanguinem hostium plurimorum n congestum , Histriam ingressus cruore o929 tanto fuso o , ita ut undas Histri humanus cruor praeoccupassit p930 ; victoria 931 parata q mox Albaniam perac cessit r .

Quanta certamina et strages universaque mala s perpe trata fuerunt t , longum est inseri , Romolus u amisso v inter caedes w maximam x partem x exercitus sui tamen cum multa y spolia z vel captivis reversus est . Posthaec Valeriam a932 debel lavit , urbes maritimas usque Italiae fines coepit actenus Mantuam urbem accedens ; quae a Manto c933 Tirhesiaefilia post interitum e Thebanorum f in Italiam comitatam in Veneciam g , quae Gallia h Cisalpina dicitur , hanc urbem in collec tionem incolatus sui aedificavit , quam praefatus Romolus i vim roboris sui certando capessit et ventilando diruit . Iterum que Gallias edomuit k in suaque ditione l tributarias fecit om neque m malitia n consumata o regna ac terras 934 sanguine humano infectas in tantum , ut posthaec captivitas p plurimo rum parvulorum ac mulierum multarum quique q regionum ignorarent et terras et lingua r , et nusquam remeantes propria vel propinquos amiserunt .

Ipse quoque Romolus s post tot facinora et vim et animam iniquissime et indigne fudit .

Vae obmissa mundi plurima bella vel clade pestifera t .

Quid subo lis u ignaviae meae v meruerit non praetermittam , cum eo tem pore captivati ab Histria Casiopas 935 insolas w pervenerunt x , post 936 multa annorum curricula vix ad vastam et inviam , caenum y ac pulverum ustionem cum magno merore et taedio z repedaverunt a , et usque in diem nativitatis meae culta quae dudum fuerunt , in solitudinemredacta sunt c .

Postambitum maris et percunctatam e orbem quae prima fuerunt postposui , quae alii ignoraverunt et per memetipsum cum ingente f labore et fessa g indagatione h angor praetermis sorum fecit , reperta digessi .

Quae vero illi i scripserunt , opus dempsi k .

Oriente et meridie illi sagace l indagatione plana et optima elimati sunt , nos quoque aspera regidaque m et aquosa et brumerica 937 percunctavimus .

Nunc summatim ad orientem certatim gressum 938 posui mus a cacumine Caucasi n montis calles artissimus o usque magnum Gangen propter aedificium arcae parentes coavi 939 et camaras ac artificia illius , si ultra inundatio aquarum chos mo vim intulissit p , qua q arte reliquiae fratrum remansissent .

Sed Arminiae r pilas s iuga subiimus t et nullatenus u repperi mus .

Elangui 940 ego igitur et aegrotavi v , nox pro cibo et crapula 941 mihi fuit .

Non repperi quem quaesivi w , paenitus x me huius operis ignorantia , cur y non inveni z et ea ignoro , dif fesso a labore b942 tabisco c .

Submotusab his eminentissimis montibus 943 aureus e iuges f noctem cum facibus adfui propter metum draconum 944 et strutionum g , grifas h et serpentes inibi iugiter invigilant , furmicas i945 more canum rapacissimas centauriasque 946 lacertas venenatas valde reliqui cum sociis meis viris achademicis et inquiens retuli k : O inaccessibiles thesauros l maximos , tam avaros et crudeles habentes custodes 947 .

Ante morsum dentibus adtrectant quam pulchra et opima custodia ostendant .

Non fuissit m internicio n bellato rum , si tellus proditor 948 non fuissit o horum metallorum .

Discat p impiorum vesaniam q aurum quale sit r custodia , qui dentibus s frendeant , non qui indigentibus bona tribuant . Recessuros ab his iugibus t viator noster naupicus u949 adfuit .

Gangen v950 ingressi terram inhabitabilem adire disposui mus , sed non potuimus praeter w ardorem solis .

Nemora pul cherrima ultra montana x vidimus y , sed palpare solis ortum nullus valere audebat , plus enim incendia oculorum et corpo rum erat quam huius mundi clibani aut termas .

A narrantibus nobis revertentibus temerariis et inpudicis vicinis illius habita toribus Indiae regionibus z valde felicibus repperimus a , quod inillispartibus c Edennemus dei caeli et ortus inaccessibilis carnale e creaturae situs esset f .

Vale fecimus deos deasque In diae g et aula regis Ferezis h951 , qui bona i fecit nobis , palatia k et cenacula l sua nobis ostendit ex auro et gemmis , vinias m in si - militudine n maceriarum ex gemmis o variatoque opere ad instar butrionum . Nusquam ultra talia repperimus p Indiam q fertilem .

Opopodiani r952 contrarii aequi 953 proni s953 obstacula nostrae t esse voluerunt , sed propter aulonas laborum nostrorum fabrefactas dromunculas 954 , ob obpraessionem u lapidum et iacularum relictis naviculis fugierunt .

Ab India 955 magna et v Gangen regressi inclinatis w regionibus atque saluberrimis , in anno omnes fruges dinuo x metentes y ac collegentes z .

Aves magnas mittit a , psiptacum b956 more hominum loquentem , habet elefantes et monoceros , bistias c magnas ; gignit enim cinamum et piper , calamum quoque aromaticum et ebor, chariston 957 , berillo , crisoprasso e atque crisolido f , adamantem probatissimum ac carbunculo , leaenitis 958 itaque et margari tis , uniones et miriaces 959 ; vicinae montes aureos .

Dein h Parthia i960 ab India usque Mesopotamiam fertilem , populum robustum 961 .

Vicinae earum sunt Aracusia , Parthia k minor , Assyria l , Media m et magna Persida , quae et origine po pulorum et initium ab Indo amne magno sumuntur . Regiones fertilissimas , populo quidem barbarico n et gentes robustissimas ; flumina magna inrigantur o Idaspem et Arbem et alia quam plurima .

Assyria p962 etenim nobilissima , purpora q qui dem procerior , ornata opibus omnium bonorum , umbeli cum r ac medullam Niniven , quam philosophus s inter alias urbis t moenianam 963 archochyram u964 vocitavit , primam ty rannidem v bellicosissimam , sua enim arte eruditissimus w .

Post x primam Indiam x ultra omnes ista caeleberior y vicina z crescens 965 et adfluens a atque multiplicans . Inde Arabia 966 et ipsa nobilis acpinguissima ea c bona , quae supra diximus , maxima affluens atque succrescens .

Post hanc Chaldeam 967 invenimus , diversam gentem in multis di visam , ubi famosissimam urbem repperimus Babylloniamextollente virtute e cunctarum urbium caeleberior f , quam om nium primam ac novissimam arbitrati sumus omnem robo rem et decorem 968 et pulchritudinem , ubi concionantes g969 operam dederunt filii hominum , quos noster Eufraten intersecat .

Deinde Syria h inter magno amne i Eufraten 970 et montem Guzan i ' 971 idolorum magnum , usque mare vicinum , terra gig nenda multorum k populorum 972 , Aegypto l coniuncta parte maxima aliasque partes Armoenia m et Cappadocia n vergentes climma nostrarum regionum , ubi Conmagina o , Fenicia p at que Palastina q vicinae et subiectae sunt .

Deinde ad meridiem Chanaan 973 sortem affluentem 974 omnibus bonis , inriguam r Tiberiade 975 et Genasar s , alveum 976 Iordanis a vineis 977 Engaddi t et lacum u978 bituminum et harundinetum v Parioticum 979 et Salariam 980 superiorem ac tenus ad Libanum tendentes , ubi w in medullam et umbelicum x981 urbs magna , ortus et aletrix y regum , vaticinia et ostenta atque prodigia fe stiva z Hierusalem fabricata et sita est , ubi eorum vates futuram restaurationem mundi iudiciariam a982 impetu sui spiritus fore adfirmantur . Illic Galilea 983 regio Iordanis , Samariae urbis vicina , confinium et ianua regionis opimaet spatiosa c , ambitiosamincolarum speculatricem inclitam .

Vicinarum' 984 terra inhabitabilis e Sodomorum , ubi trea e ' iudicia f magna g idem dicit regis maioris caelestis iram et vindictam decedisse h , ignis fulminis i et bituminis ; eorum audacia k et temeritate aborruit l achademicus .

Pentapolim 985 ob nimiam affluentiam ignominiosam , sine lege absque eruditione , sine rege indis ciplinata ruina maxima prae ubertate corruisse . Sicharia m986 regio , quae postea Nabathea 987 nuncupatur , silvestria valde , ubi Ismahelitae n emenus . Sur 988 inter mare Rubrum et Ara biam o sita , Aegipti p finibus deducta , populo vafro et valde nugace , terra nimirum invia .

Aegiptus 989 magna , uberrima ac fertelissima q , medulla 990 : haec (Aegyptus) ab oriente Syriae ac Rubro mari coniuncta , ab occasu Libyam habet , a septentrione mare Magnum , a meridie ... pertendens usque ad Aethiopas ; regio caeli imbribus insueta et pluviarum ignara .

Nilus solus eam circumfluens inrigat et inundatione sua fecundat ; unde et ferax frugibus ...; finis Aegypti Canopea a Canope ... sepulto in ea insula , quae Libyae principium et ostium Nili facit .

Seres terrarum r aliarum r , imbribus et pruinis s incognita , hieme carens , Nilo t omnibus bonis confersa 991 atque inrigua u , ampla valde in latum , gemino mare coniuncta atque vallata , Rubro quippe et Gaditanum , quod est Magnum . In longitudine igitur usque Aethiopiam v et Libiam , omnium frugum et arborum ac frondium opolentissimam w , ubi x sunt arbores magni , qui picini y992 dicuntur , unde in anno bis vellera carpiunt z et opti mas vestes ex ipsa a fiuntur a , quae alia regna vel terras in usum mercanturet non gignit c talia . Canophea insolaoceani , quae ex parte Aegipto e , ex parte Libia subiacet , omnibus bonis iocunda f , aurum optimum et uniones lapides g gignit h . Bactria 993 et ipsa valde fecunda dromodas i et camilus k num quam atterentes pedes mittit , aequos l et mulos velocissimos inter omnes terras .

Libia m magna , ponto magno vel aequore oceano vallata utrisque partibus decora et adeo fertiles n et pingua .

Aethiopia o montuosa 994 et arenosa , longe lateque in magnitudine : circa occiduum autem montuosa est ( Aethiopia) , arenosa in medio , ad orientalem vero plagam deserta ..., plurimas habens gentes , diverso vultu et monstruosa specie horribiles .

Ferarum quoque et serpentium referta est multitudine . Illic quippe rhinoceros bestia et camelopardus , basiliscus , dracones ingentes , ex quorum cerebro gemmae extrahuntur ; iacynthus quoque et chrysoprasus ibi reperiuntur , cinnamomum ibi colligitur . porrecta atque diffusa p , in alequibus q partibus deserta et inac cessibilis .

Plures itaque gentes vultu horribile r et nonnullo s monstruosa , serpentium et ferarum multitudinem , rinocero tas , camilopardus t , basiliscus u et dracones inmensus v , quorum ex cerebro w gemmae pulcherrimae extrahuntur . Iacinctus et crisoprassus x ibi repperiuntur , cinamum y et calaicum 995 plu rimum mittit Aethiopia . Post ipsam z alia est inhabitabilis propter ardorem solis , alias quidem in Africa a Libiam b996 , Cerenensem c Pentapolim , Tripolim 997 , Bizantium, Cartaginem et urbem et e regionem , Numidiam f , Mauritaniam g Istifin sem g , item Mauritania h Tingitania h , Trogoditae 998 et barbaras gentes Natabres et Garamantas 999 ac Getuliam 1000 .

Haec omnia nationum et gentium atque terrarum proprio labore i desudavit 1001 , ut adserit idem sofista , non per ordinem propter navalem maris oceani ambitum , quia , ubi et k naviga re licitum l , et difficile fuit . Inde m a m septentrione terrarum et populorum ordinem duxit et ob hoc de gentibus et regionibus plura non dixit n .

Ea quae in aliorum codicibus scita vel scripta deprehendit , sibi explicato catholoco o conpescuit p .

 

VII . DE TERRA 1002 ET FLATU VENTORUM VENIS QUE AQUARUM PARVAM MENTIONEM FECIT.

 

Flatum s ventorum se t vidisse ad meridiem superius et nunc inquiens in modum columnarum in tribus cathigis u1003 ramo rum eructuare v quasi densissimam nebulam w , mare tale x mo tionem fieri et elevare ultra arduam y montium cacumina calao 1004 super abyssum ac terram z superius nimia vehemen tia a , tremefacere a 1005 mare usque ad mare terram sicut off am et similam , crescere et meatus ac fissuras in modum fun giam b1006 facere et a 1007 facie ventorum in directum venas dare et aquas discurrere vel flumina consurgere et amaritudi nem salis ac maris non retenere c ob hanc causam , quia post quamaquae maris ipsud calao roborem petrae et humorem terrae e palpaverint , statim in rigorem versae omnem amaritudinem amittunt et si in sulphoria f terrarum vehementiam non incocurrerint g , semper dulcia et recentiora consistunt .

Et in duritiam salis coaculare h non valent et revera quia , quotiens i flatus et sonitus ventorum evenerit , statim inruptio pluviarum subsequitur et sic adfirmat terram super aquas quasi sfungia k .

Quemadmodum sfungia l per fissuras et mea tus m consumit aquam , ita per terram duobus modis currit aqua quandoquidem interundatam 1008 .

Aliquando autem illam n aquam subterraneam o in directum p per terram leva tam q , ut vidimus r latices hoc est fontes , qui currere videntur iugiter s , per venas diversas , per terram in modum sfungiam t , hinc ventis et aquas discurrere et a facie , ventorum prius atque magis , flumina et aquas inundare et motum magnum facere aquam u . Reliqua elimenta v1009 mundi et in hanc w parte philo sophus w ' ultra omnes sapientes pulchrius adinveniens dese ruit x quam reliqui , quos nos indaganter investigavimus .

Suos caracteres y litterarum z , quos adinvenit , ita distin xit a1010 .

 

Explicit liber Aethici

 

philosophi chosmografi natione Scitica 1011 nobile prosapia parentum , ab eo enim ethica philosophia a reliquis sapientibus originem traxi .                                                                                                  

AANTEKENINGEN

 

l) Antik nicht belegt , zum Gebrauch im Mittelalter siehe Nov . Gloss . s . v .

2) Im Altertum nicht nachweisbar .

3) Vgl Isid . etym . 6 , 2 , 1 : primus Moyses divinae historiae cosmographiam in quinque voluminibus edidit ; dazu Hillkowitz II S . 143 mit Anm . 227 und S . 159 mit Anm . 4 .

4) In seltener Verwendung im Sinne von omisit .

5) Mit Dativ sehr selten , vgl . Thes . Ling . Lat . IX 2 S . 177 , 55 ff . und E . Löf stedt , Syntactica 1 ( 2 1942) S . 205 ( mit zwei Belegen aus den Formulae Marculfi) ; siehe auch A . Uddholm , Formulae Marculfi ( 1953) S . 109 .

6) Eigenwillige Wortkomposition aus griechischen , für diesen Gebrauch un üblichen Elementen (' weise Schriften '); der erste Bestandteil sopho - ist nur je einmal als óïö ? íïõò und óïöïô?÷íçò belegt ( siehe Liddell – Scott – Jones , A Greek English Lexicon 2 [ 1940 ] s . v .), der zweite - gramius ist überhaupt nicht nachweisbar ( siehe E . Locker , Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache [ 1944 ] S . 402) .

7) Transitiver Gebrauch sehr selten und im Altertum nur einmal belegt , siehe Thes . Ling . Lat . V 1 S . 1155 , 17 f .

8) Als Quelle ermittelt von Löwe , Virgil S . 924 mit Anm . 1 : Augustinus ( Hibernicus) , De mirabilibus sacrae scripturae 1 , 1 ( Migne PL 35 Sp . 2151) ;

9) Antik lateinisch nur bei Vitruv als technischer Fachausdruck für Bauma schinef spät in Glossen in ursprünglichem Sinn von ' operator ', siehe Thes . Ling . Lat . s . v ., in der Kosmographie als Femininum etwa im Sinne von ' moles ', zwei weitere Stellen S . 143 , 6 ; 220 , 9 . Zu dieser Gruppe gehören auch die mittelalterlichen Neubildungen ergatoriis S . 200 , 9 und ergastorem S . 213 , 10 .

10) Im Sinne von augere selten , siehe Thes . Ling . Lat . V 1 S . 1164 , 31 ff .

11) Ezech . 3 , 15 : ad acervum novarum frugum . Maskuliner Gebrauch von frugum im Altertum sehr selten , vgl . Thes . Ling . Lat . VI 1 S . 1448 , 31 .

12) Eine Erklärung aus griechischen Quellen ( Hillkowitz II S . 68 f .) ist wenig überzeugend , eher ist eine individuelle Umdeutung des Autors ( etwa ' Gebilde ') anzunehmen ; vgl . S . 94 , 12 . 13) Vgl . Isid . etym . 5 , 39 , 7 : in discretionis vocabulo .

14) Vgl . R . R . Grimm , Paradisus Coelestis – Paradisus Terrestris ( Medium Aevum 33 , 1977) , S . 99 – 104 ( Paradiesvorstellungen bei Aethicus , beeinflußt von der augustinischen Konzeption der Protoschöpfung) . – Zur frühen Erschaffung des Paradieses siehe Thes . Ling . Lat . X 1 S . 298 , 41 ff .

15) Isid . sent . 1 , 10 , 15 : novem esse ... ordines angelorum .

16) Vgl . Isid . sent . 1 , 10 , 6 : archangelus vero , qui lapsus est , signaculum dei similitudinis appellatus est .

17) Isid . sent . 1 , 10 , 13 : bonorum angelorum numerus , qui post ruinam angelorum malorum est diminutus , ex numero electorum hominum supplebitur .

18) Vgl . Isid . etym . 14 , 9 , 5 : dictum baratrum quasi vorago atra .

19) Nach Hillkowitz II S . 72 Anm . 8 und S . 203 korrumpiert aus sphaera ; Einfluß von hebräisch sef r ist auszuschließen , weil dieses vom Griechischen unabhängig und bedeutungsmäßig nicht zutreffend ist ( Mit teilung von Herrn Prof . Spitaler) .

20) Selten in der Bedeutung ' dissipare ', siehe Thes . Ling . Lat . V 1 S . 1309 , 50f . ( bei Catull und Vergil)

21) Siehe Anm . 234 .

22) Für die Vierteilung der Hölle kann nach Hillkowitz II S . 129 fol gende Stelle Vorlage gewesen sein : Hier , in Zach . 14 , 4 p . 1525 AB : cum mons Oliveti grandi voragine praeruptus fuerit , ita ut una pars voraginis ad orientem , altera ad occidentem respiciat ..., alia vorago rumpetur ad aquilonem , alia ad austrum , et praeruptum quadrangulum fiet , ut quadri - fariam in quatuor plagas orientis et occidentis , aquilonis et austri vorago tendatur .

23) ler . 1 , 14 : ab aquilone pandetur malum super omnes habitatores ter rae ; 4 , 6 : malum ego adduco ab aquilone .

24) Psalm . 85 , 13 : ex inferno inferiori . 25) Psalm . 65 , 12 ( eduxisti Vulg .). 26) Apoc . 19 , 20 : stagnum ignis u . ö .

27) Soph . 1 , 3 : ruinae impiorum .

28) Eccles . 10 , 13 : hereditabit ( homo) serpentes et bestias et vermes .

29) Psalm . 6 , 6 .

30) Der Grundgedanke ist vielleicht in der Bibel zu suchen : Gen . 8 , 22 : cunctis diebus terrae sementis et messis , frigus et aestus , aestas et hiems , nox et dies non requiescent .

31) Bisher unerklärt ; ließe sich vielleicht als adjektivische Ableitung von griech . ìé -, sonst nur in Zusammensetzungen gebräuchlich , deuten und auf die Halbheit verschiedener gegensätzlicher Begriffe beziehen , vgl . Anm . 30 .

32) Vielleicht von êáñðóò abzuleiten , woran schon d ' Avezac in einer Anmerkung zu seiner Ausgabe gedacht hat .

33) Eher von sata ' Saaten ' im Gegensatz zu carpaica als nach d ' Avezac , dem sich Hillkowitz II S . 164 anschließt , von ó?ôôù ' vollstopfen , be packen ' abzuleiten .

34) Hillkowitz II S . 164 stellt zwei Möglichkeiten zur Wahl , entweder Verbindung zu óùñ ? ò (' Getreide -) Haufen ', ähnlich d ' Avezac óùñå?ù , oder , was viel wahrscheinlicher ist , Ableitung von ó?ñé ' Gemenge von Schwefelkies oder Pyrit ', das schon früh auch im Lateinischen bei Celsus ( medic . 6 , 9 , 5) und Plinius ( nat . 34 , 117) in der Genitivform soreos vor kommt . Vgl . H . Frisk , Griechisches etymologisches Wörterbuch II(1970) S . 843 . 35) Wohl nicht von lat . humus , sondern von arab . humar ' Erdpech ' ( siehe G . W . Freytag , Lexicon Arabico - Latinum 1 [ 1830 ] S . 424) abzuleiten , vgl . Hillkowitz II S . 20 f ., 47 , 163 ( mit Anm . 29) ; davon weitergebildet (h)umericus und (h)umerosus : usque lacum Humericum bituminatum ( S . 174 , 12 ; ähnlich S . 177 , 17) ; Humericum montium ( S . 174 , 17f .), Humeri cae pilas ( S . 177 , 4f .), specus ... umerica ( S . 159 , 8) ; montes Umerosos ( 155 , 2 ; ähnlich 174 , 14 montibus Humerosis) . Das geläufige Wort asphaltus ( vgl . Isid . etym . 13 , 19 , 3 : lacus Asphalti) ist offensichtlich vom Kosmo graphen gemieden worden . 36) Ableitung von atomus , das nach Isidor ( etym . 13 , 2 , 1) im Schöpfungspro zeß eine Rolle spielt . 37) Bei dem willkürlichen Umgang des Autors mit Wortbildungselementen wahrscheinlich von torridus als Oppositum zu brumarrica ( siehe Anm . 40) abzuleiten ; ähnliche Wortbildung afrodica ( S . 113 , 16) . 38) Dem mineralischen Bereich zuzuordnen ; weitere Belege : S . 113 , 16 : afro dica terra et safargica ; S . 114 , 1 f .: sarfaycam et acervicam ... arvam ; 141 , 11 : terra ... sarfaica ... et hispida . Etymologisch schwankt Hillkowitz II ( S . 44 ; 162 mit Anm . 21 – 23) zwischen hebräischem , arabischem und alt hochdeutschem Ursprung , wobei er einen alchemistischen Decknamen nicht ausschließt . Am ehesten von arab . zafar ' etwas Fettiges ' abzuleiten , siehe G . W . Freytag , Lexicon Arabico - Latinum 1 ( 1830) S . 242 .39) Schwer erklärbar ; d ' Avezac nimmt eine Verbindung mit óðáñ ? óóù ' zerreißen ' an ; man könnte aber auch an óðáñã?ù ' strotzen ' denken . 40) Von bruma abgeleitet ; an drei weiteren Stellen ( S . 129 , 11 ; 151 , 8 ; 233 , 17) brumeric(us) geschrieben . Die gängige Adjektivform wäre brumalis . 41) Rätselhaft sind die dem Meere beigelegten Epitheta . Ersteres erklärt Hillkowitz II S . 21 f . als Zusammensetzung von dem ( äußerst seltenen) griechischen Adjektiv ðåëë?ò ' schwärzlich , grau ' und althd . blao , latini siert bloius , was im übrigen nicht stimmt , vielmehr ist blavus die Normal form ( schon bei Isid . etym . 19 , 28 , 8 ; weiteres im Mittellat . Wörterb . s . v . blavus) . Vielleicht eine fiktive Wortbildung des Autors , ähnlich wie mir phoicum , das Hillkowitz II S . 22 mit deutsch ' mürbe ' in Verbindung bringen will . Auf Anklingen an ðïëõöëï?óâïò in der altgriechischen Dichtung hat Herr Prof . Solta – Wien ( brieflich) hingewiesen , während er in mirphoicus eine hybride Bildung aus mirus und ö?ò vermutet . Es sei noch auf den Grammatiker Virgilius Maro ( epit . p . 137 , 28 sq .) hingewiesen : belua marina , bei enim a philosophis mare vocatur . 42) Isid . etym . 3 , 60 , 1 : stellae et sidera et astra inter se differunt . 43) In astronomischem Sinne antik nur hei Chalcidius ( comm . 84 , ed . Waszink) , siehe Thes . Ling . Lat . V 1 S . 1368 , 70 . 44) Vorwiegend mit oculorum verbunden (' grauer Star '), in der Astrono mie nicht nachweisbar .

45) Psalm . 103 , 2 : extendens caelum sicut pellem . 46) Über die Beziehung zu jüdischen Vorstellungen siehe Hillkowitz II S . 45 . 47) Isid . sent . 1 , 10 , 12 : vocatum est firmamentum caelum , nimirum osten dens , quod post angelorum ruinam hi , qui permanserunt , firmitatem meruerunt aeternae perseverantiae et beatitudinis . 48) fast wörtlich übernommen aus Isid . sent . 1 , 10 , 4 : ante omnem creatio nem mundi creati sunt angeli et ante omnem creationem angelorum dia bolus conditus est . 49) Luc . 20 , 47 : hi ( scribae) accipient damnationem maiorem . 50) Anklänge an Alcimus Avitus , siehe Anm . 53 und 62 . 51) Eph . 4 , 2 : cum omni humilitate et mansuetudine . 52) Vgl . Isid . sent . 1 , 10 , 15 : dum se clariorem cunctis aspexit , confestim intumuit et cor suum ad superbiam elevavit . 53) Isai . 14 , 13 sq .: in caelum conscendam , super astra dei exaltabo solium meum ; sedebo ... in lateribus aquilonis ; ascendam super altitudinem nubium , similis ero Altissimo ; vgl . Alc . Avit . carm . 2 , 42 – 44 : divinum consequar , inquit , nomen et aeternam ponam super aethera sedem excelso similis summis nec viribus inpar . 54) Isid . etym . 7 , 5 , 4 : novem autem esse ordines angelorum ..., id est angeli , archangeli , throni , dominationes , virtutes , principatus , potestates , cherubim et seraphim .

55) Gebildet nach protoplastus mit Nebenform protoplaustus , vielleicht mit Einwirkung von conplasmare , conplasmatio .

56) Vgl . Luc . 15 , 3 – 5 .

57) Antik nicht belegt , eine ähnlich sonderbare Bildung sceleriter im latei nischen Ps .- Methodius , vgl . O . Prinz in : Variorum munera florum , Fest schrift H . F . Haefele ( 1985) S . 20 .

58) Luc . 8 , 2 : curatae ( mulieres) a spiritibus malignis .

59) Marc . 8 , 38 : cum angelis sanctis .

60) Diese Schreibweise und Rekomposition im Altertum gar nicht ( siehe Thes . Ling . Lat . s . v . coerceoj und im Mittelalter selten ( siehe Mittellat . Wörterb . s . v . coerceo) belegt .

61) Vielleicht zu verliehen mit Aldhelm ( de virginitate cap . 60 , ed . Eh wald p . 321 , 9) : constructis prosae parietibus , sonst Änderung parilium von Wuttke annehmbar , vgl . disparilis S . 89 , 8 ; 205 , 16 .

62) Vgl . Verg . Aen . 8 , 244 sq .: infernas reseret sedes et regna recludat pallida .

63) Teilweise wörtliche Entlehnung aus Alcimus Avitus carm . 2 , 47 sq .: qui que creaturae praefulsit in ordine primus , / primas venturo pendet sub iudice poenas . Zu weiteren ( geringfügigen) Entlehnungen siehe Hillko witz I S . 48 f . und Anm . 50 . 53 .

64) Isai . 51 , 1 : ad cavernam laci .

65) Rom . 14 , 10 : ante tribunal Christi .

66) Apoc . 12 , 9 : serpens antiquus .

67) Wörtlich aus L Tim . 6 , 9 ( liomines Vulg .).

68) Ioh . 20 , 25 : vidimus Dominum ...; nisi videro in manibus eius fixuram clavorum , ... non credam . 69) Ioh . 19 , 37 : videbunt , in quem transfixerunt . 70) Wörtlich aus Apoc . 1 , 7 . 71) Psalm . 49 , 3 : ignis in conspectu eius exardescet et in circuitu eius tempestas valida .

72) Iudic . 20 , 45 : in diversa tendentes .

73) Ioh . 1 , 1 : in principio erat verbum . 74) Prov . 8 , 30 : cum eo eram cuncta componens .

75) Ioh . 3 , 5 : ex aqua et spiritu sancto .

76) Deut . 4 , 24 : Dominus Deus tuus ignis consumens est . 77) Zur ( unmöglichen) Interpretation unter Heranziehung der Septuaginta siehe Hillkowitz II S . 48 f .

78) Antik nur einmal , und zwar in den Acta conciliorum ( ed . E . Schwartz) I 4 p . 101 , 30 nachweisbar . 79) Siehe Anm . 64 .

80) Matth . 27 , 51 : petrae scissae sunt .

81) Isid . etym . 13 , 11 , 1 : vis enim eius ( venti) tanta est , ut ... arbores evellat . 82) Vgl . Greg . Tur . Franc . 10 , 1 p . 478 , 8 : caelestis irae mucrone . 83) Siehe Anm . 88 .

84) Die Ausführungen über den Lauf von Sonne , Mond und Sternen sind sachlich meistens aus Isidor entlehnt , terminologische Übereinstimmungen sind weit gestreut und von Hillkowitz ( I S . 31) in mühevoller Klein arbeit zusammengestellt worden .

85) Endungsangleichung , vgl . Einleitung S . 35f . 86) Antik nicht astronomisch gebraucht , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

87) Spätlateinisches , relativ seltenes Kompositum , zweimal bei Gregor von Tours belegt , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

88) Hier . epist . 53 , 1 , 4 : ut Hiarcam in throno sedentem aureo ... de natura , de moribus ac de siderum cursu audiret ( Apollonius) docen tem ...; Aethiopiam adivit , ut gymnosophistas et famosissimam solis mensam videret in sabulo . – Die mensa solis im antiken Latein nur hier belegt ( siehe Thes . Ling . Lat . VIII S . 743 , 59 ff .), geht letzten Endes auf eine Fabelei Herodots ( 3 , 18) zurück : ä ôñ?ðåæá ôï? ë?ïõ ôïé?äå ôéò ë?ãåôáé å?íáé · ëåéì?í óôéí í ô? ðñïáóô? ð?ðëåïò êñå?í ð?íôùí ô?í ôåôñáð?äùí êôë . – Der Kosmograph hat aus eigener Phan tasie den Begriff mensa solis astronomisch umgedeutet ( siehe Einleitung S . 24) . Diese Begebenheit in ursprünglichem Sinne erwähnt von Mela ( 3 ,

87) : Heliu trapezan adpellant , ähnlich Solin ( 30 , 10) .

89) Isid . etym . 3 , 60 , 1 : de differentia stellarum , siderum et astrorum .

90) Die beiden Philosophennamen können scherzhaft aus Cleanthes und Chrysippus , oft genannten griechischen Philosophen , umgebildet sein , indem êë ?( ïò ), ein häufiges Element bei Wortzusammensetzungen , mit lateinisch cluviores ( S . 185 , 15) u . a . ( vgl . Gentilnamen Cluentius bei Vergil , Aen . 5 , 123) in Zusammenhang gebracht und Chrysippus durch Einfluß von argentum abgewertet wurde , vgl . Hillkowitz II S . 90 f ., 96 , 114 f ., der auf Grund dieser Stelle auf eine Benutzung des Lactantius ( inst . div . 1 , 5 , 19) schließt , was jedoch bei dem häufigen Vorkommen dieser Philosophennamen ( vgl . Thes . Ling . Lat . Onom . C s . v .) nicht zwingend ist .

91) Servius Aen . 6 , 724 : caelum pro aere et aethere posuit ( Vergilius) ; vgl . Isid . etym . 13 , 4 , 3 .

92) Isid . etym . 3 , 40 : ianuae caeli duae sunt , oriens et occasus . 93) Antik nicht nachweisbar .

94) Verwechslung von cauma ' Hitze ' ( siehe Mittellat . Wörterb . II S . 399 , 2ff .) und chasma ' Schlund ', vgl . S . 212 , 17 casmatium ullicem .

95) Der zweite Bestandteil dieses seltsamen Wortes wohl mit folgendem cla ram und griechisch êë?ïò ; in Verbindung zu bringen ; vgl . Anm . 90 .

96) Isid . etym . 5 , 30 , 15 : meridies dicta quasi ... medius dies ; vel quia tunc purior dies est ; merum enim purum dicitur ; in toto enim die nihil clarius meridie , quando sol de medio caelo rutilat . 97) Isid . etym . 13 , 1 , 8 : cardines autem mundi duo , septentrio et meridies .

98) Isid . etym . 14 , 6 , 4 : Thyle ultima insula Oceani inter septentrionalem et occidentalem plagam ; vgl . S . 113 , 6 . 99) Siehe Einleitung S . 21 . Etymologische Erklärungsversuche von Rifargi cam bei Hillkowitz II S . 143 mit Anm . 228 .

100) Verschiedene Deutungen bei Hillkowitz II S . 32 f .; vielleicht mit dem Inselnamen Crisolidam ( S . 134 , 10) identisch .

101) Ähnliches über die Entstehung von Kristall hei Plinius ( nat . 37 , 23) und Augustinus ( in psalm . 147 , 17) ; siehe Hillkowitz II S . 101 , 132 .

102) gignaris ( für gnaris) aus der Historia Daretis ( p . 196 , 23 ; 199 , 15) über nommene Form ; zu weiterem Vorkommen und zur Erklärung siehe DA 37 S . 502 mit Anm . 91 .

103) Siehe Einleitung S . 39 .

104) Isid . etym . 16 , 4 , 27 : smyris ( hismiris B 1 KT , ismiris C) lapis asper et indomitus et omnia adterens .

105) Diese Form wurde offenbar später als vulgär empfunden und durch tantummodo ersetzt , ähnlich solomodo ( S . 143 , 2 u . ö .) durch solummodo ; vgl . DA 37 S . 502 mit Anm . 92 . 106) Der Name dieses öfter genannten Seefahrervolkes geht wahrscheinlich auf mioparo ' Kaperschiff ' zurück ( siehe Anm . 349) . Daneben kommen er weiterte Formen vor : Als Substantiv : a Meoparotis ( S . 147 , 19) , als Adjektiv :

107) Ähnliche Gedanken finden sich an verschiedenen Stellen Isidors ( z . B . etym . 13 , 5 , 2 – 4) , siehe Hillkowitz I S . 32 . 108) Ier . 14 , 6 : traxerunt ventum ; 51 , 16 : produxit ventum de thesauris suis .

109) Singuläre Bildung zu maceo ; geläufig macilentus . 110) Unbekannte Tierart , identisch mit ymeneones ( S . 108 , 2) , vielleicht auch mit emineius ( S . 217 , 4) . 111) Sonst nicht nachweisbare Tierart , an culex anklingend , ebenso S . 108 , 2 .

112) Exotische Tierart mit unerklärbarem Namen , ebenso S . 108 , 3 .

113) Vorgetäuschte Quelle , um die Glaubwürdigkeit unverständlicher Tier namen zu erhöhen . 114) Antik selten , nur zweimal auf Inschriften , siehe Thes . Ling . Lat . IV S . 92 , 23 f .

115) Von Hillkowitz II S . 54 mit Anm . 125 als Verballhornung von tec(h)na angesehen . 116) Cant . 2 , 15 : vulpes parvulas . 117) Diese Schreibvariante ( vgl . opopodianus S . 235 , 17) ist sonst nicht nachweisbar .

118) Einige Male im Altlatein und dann bei Gregor von Tours ( Franc . 4 , 40) belegt . 119) Deutungsversuche des Inselnamens bei Hillkowitz II S . 101 , Anm . 65 ; siehe auch Wuttke S . XIIf .

120) Vgl . Anm . 363 .

121) Wahrscheinlich Phantasiename für eine Art von Stachelschweinen auf einer fernen Insel . Ein etymologischer Erklärungsversuch ( cedrus und sir teus) von Hillkowitz II S . 82 mit Anm . 58 ist völlig verfehlt . Eher könnte sich vielleicht ê ? íôñïí ' Stachel ' in dem Worte verbergen . 121a) Isid . etym . 12 , 2 , 35 : histrix animal in Africa erinacii simile .

122) Isid . etym . 12 , 4 , 29 : in Arabia autem sunt serpentes eum alis , quae sirenae vocantur . 123) Isid . etym . 17 , 7 , 49 : myrice ... ex amaritudine nominata . 124) Isid . etym . 13 , 5 , 5 : alter ( polus) australis , qui numquam videtur et austronotius dicitur . 125) Isid . etym . 14 , 5 , 11 : utraeque igitur provinciae ( sc . Mauretaniae) ... habent ... a meridie montem Astrixin . 126) Psalm . 98 , 5 : scabellum pedum ; vgl . Isid . etym . 20 , 11 , 8 . 127) Vgl . Verg . georg . 3 , 223 : reboant silvaeque et longus Olympus . 128) Psalm . 67 , 3 : fluit cera a facie ignis . 129) Num . 35 , 5 : quod respicit ad occidentem . 130) Isai . 14 , 8 : abietes ... et cedri Libani ; vgl . Isid . etym . 17 , 7 , 33 . 131) Siehe Anm . 997 . 132) Isid . etym . 13 , 11 , 3 : auster a dextris euroaustrum , a sinistris austro africum . 133) Isid . etym . 13 , 5 , 3 : axis est septentrionis linea recta , quae per mediam pilam sphaerae tendit . 134) Siebe Anm . 279 . 135) Antik nur in Verbindung mit Ohren und Mund gebraucht , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .; die Bedeutungserweiterung in geographischem Sinne auch S . 123 , 10 ; 167 , 9 . 136) Isid . etym . 14 , 6 , 12 : Taprobane ( Tabrobana K) insula Indiae subia 137) Nicht zu identifizieren . 138) Die Lesung Löwes ( Salzburg S . 124 Anm . 108) Adriakeon unter Be rufung auf die Fredegarchronik ( 1 , 5 p . 21 , 26 : Adriace , ex qua pilagus Adriaticum) und eine ähnliche Stelle im Liber generationis erscheint zu nächst als bestechend , aber doch nicht als zwingend . Bedenklich stimmt der Auslaut - on und der Buchstabe k , der in der Kosmographie sehr selten er scheint ( siehe Einleitung S . 34) , auch ist sonst das Adriatische Meer nicht er wähnt . Also ist eine Phantasiebildung des Autors auch denkbar . Deutungsversuche von Hillkowitz II S . 33 sind indiskutabel . 139) Vielleicht auf den Dichter Aurelius Prudentius Clemens zu beziehen , vgl . Hillkowitz I S . 29 . 140) Unter dem Namen Harpokrates gibt es nach Hillkowitz I S . 29 eine ägyptische Gottheit . 141) Siehe Einleitung S . 47f . 141a) Vermutlich im Sinne von appulit . 142) Nebenform statt des geläufigen confertus ; antik nur in der Vetus Latina ( siehe Thes . Ling . Lat . IV S . 172 , 22 und Mittellat . Wörterb . II S . 1302 , 70 – 72) ; weitere Belege S . 214 , 14 ; 240 , 2 . 143) Siehe Einleitung S . 49f . 144) Sicher in Zusammenhang stehend mit griechisch äé?ôçò äéùôéê?ò , 144a) Vgl . Löwe , Virgil S . 936 Anm . 1 . 145) Zur Nachstellung der Präposition vgl . Einleitung S . 40 f . mit Anm . 138 . 146) Greg . Tur . Franc . 3 , 34 p . 129 , 17 : videns habitatoris ... distitutus . 146a) Vgl . Anm . 98 . Zur Lage von Thule siehe M . Zelzer , Wiener huma nistische Blätter 31 ( 1985) S . 74 ff . 147) Isid . etym . 9 , 2 , 102 : Brittones quidam Latine nominatos suspicantur eo , quod bruti sint . 148) Antik äußerst selten im Sinne von multitudo , copia in bezug auf Sachen ; siehe Thes . Ling . Lat . VIII S . 118 , 56 f . 149) Zur Wortbildung vgl . torradica , siehe Anm . 37 . Von Hillkowitz II S . 163 als Ableitung von öñ?ò erklärt oder in Verbindung mit Aphro dite als Decknamen für Quecksilber oder auch Kupfer in der griechischen Alchimie gebracht . 150) Siehe Anm . 38 . 151) Nichtantikes Won keltischen Ursprung ' Mine ' ( im Bergbau) , siehe Meyer - Lübke , Rom . etym . Wörterb . Nr . 5465 und Nov . Gloss . s . v .; weiterer Beleg S . 141 , 17 . 152) Eher identisch mit Valeria ( S . 232 , 7) als in Verbindung mit Valerien ses bei Plinius ( nat . 3 , 25) zu bringen , wie Hillkowitz II S . 103 meint . 153) Vgl . Isid . etym . 14 , 6 , 5 . 154) Löwe , Salzburg S . 123 mit Anm . 104 führt ähnlich klingende kel tische Ortsnamen an und versucht sie zu erklären . 155) Der Name sei keltischen Ursprungs ( gaelisch monadt ' mons ') und wohl mit Skandinavien gleichzusetzen , vermutet Löwe , Salzburg S . 122 f . mit Anm . 103 . 156) Isid . etym . 11 , 3 , 15 ; 157) 3 . Reg . 10 , 15 : viri , qui super vectigalia erant , et negotiatores . 158) Hier . nom . Hebr . p . 135 , 8 : Chananaei negotiatores . 159) Zur Haarpflege in diesen Gegenden siehe Löwe , Salzburg S . 131 mit Anm . 141 f . 160) Lev . 11 , 27 : quae incedunt quadrupedia , immundum erit . 161) Von westgermanisch filtir ' Filz ' abzuleiten , das im Romanischen weite Verbreitung gefunden hat , siehe Meyer - Lübke , Rom . etym . Worterb . Nr . 2305 . 162) Gal . 4 , 8 : ignorantes deum .

163 Vafros - vgl. Vafrinis fontibus

164 Fricontas - Frisii ?

165 Murrinos, Murinos - Morini

166 Alapes -

167 Turchus, Turchos -

168 Alanus, Alanos -volgens Isidor van Sevilla Lanus fluvius fertur ultra Danubium (Donau), a quo Alani dicti sunt.

169 Meotas - vgl. Meoti, Meotidas paludes

170 Chugnos - Chauci volgens Isidor van Sevilla: Hugnos antea Hunnos vocatos, postremo Avares appelatos - Hunnen, Avaren

171 Frigis, Frighis - Friezen ?

172 Danus , Danos- Dani

173 Vinnosus, Vinosus, Winnosos -

174 Rifeos, Rifaeos -

175 Olches, Orcus -

162a) Zur Interpretation etwa im Sinne von ' unchristlich ' siehe Löwe , Salzburg S . 126 mit Anm . 114 . 163) Vielleicht Spitzname , weiterer Beleg S . 179 , 7 . 164) Unbekannt . 165) In variablen Schreibweisen auch anderswo genannt ( S . 158 , 15 ; 159 , 3 . 13 ; 161 , 1) , meist als ein im Taurusgebirge ansässiges Volk . 166) Unbekannt . 167) Über dieses Volk ausführlich S . 119 , 15 ff . 168) Isid . etym . 9 , 2 , 94 : Lanus fluvius fertur ultra Danubium , a quo Alani dicti sunt . 169) Vielleicht mit den bekannten Meotidas paludes ( S . 117 , 5 f .; 164 , 9 ; 177 , 4 ; 231 , 13) in Zusammenhang stehend , vgl . Meoti ( S . 150 , 7) . 170) Isid . etym . 9 , 2 , 66 : Hugnos antea Hunnos vocatos , postremo ... Avares appellatos . 171) Wahrscheinlich ' Friesen ', vgl . Chron . Fred . cont . 6 p . 172 , 8 : Frigio num gentis u . ö .; siehe auch Anm . 356 . 172) Seit Gregor von Tours ( Franc . 3 , 4 p . 99 , 5) öfter vorkommend , siehe Thes . Ling . Lat . Onom . D S . 33 , 56 ff . 173) Nach Wuttke , Ed . S . LXIX vielleicht auf die Wenden zu beziehen ; oder eher Spitzname ? 174) Vgl . Einleitung S . 21 . 175) Nach Löwe ( Virgil S . 924 und Salzburg S . 123 mit Anm . 105) mit dem einmal bei Gregor von Tours ( glor . conf . 78 p . 785 , 4) vorkommenden keltischen Wort orca ' zum Pflügen taugliches Land ' zu verbinden . Weitere Vermutungen bei Hillkowitz II S . 9 Anm . 5 , S . 11 , S . 140 mit Anm . 220 . Dies alles paßt nicht zu einem Volk , das unter primitivsten Verhält nissen am Ende der Welt wohnen soll . 180) Gen . 9 , 27 : dilatet deus Iapheth , et habitet in tabernaculis Sem ; 10 , 5 : ab his ( filiis Iapheth) divisae sunt insulae gentium . 181) Siehe Anm . 337 . 182) Vgl . Löwe , Salzburg S . 132 mit Anm . 145 ( Übereinstimmung mit sächsischer Stammessage) . 183) Vgl . Isid . etym . 13 , 21 , 24 . 184) Ier . 4 , 7 : praedo gentium se levavit ( sc . leo) . 176) Isid . etym . 9 , 2 , 97 : Germanicae gentes dictae , quod sint inmania cor pora inmanesque nationes saevissimis duratae frigoribus ; qui mores ex ipso caeli rigore traxerunt , ferocis animi et semper indomiti ; vgl . 14 , 4 , 4 . 177) Isid . etym . 9 , 2 , 98 : quorum ( Suevorum) fuisse centum pagos ; vgl . Oros . hist . 6 , 9 , 1 . 178) Antik nicht belegt . 179) Ezech . 16 , 36 : super idola abominationum tuarum . 185) Isid . etym . 14 , 4 , 4 : mittit ( Germania) et gemmas , crystallum et sucinum . 186) Isid . etym . 14 , 4 , 4 : gignit aves Hyrcanias , quarum pinnae nocte per lucent . 187) Erfundener Vogelname , vielleicht Einwirkung von vibrare ' schillern '. 188) Eine der ersten frühmittelalterlichen Erwähnungen der Türken in der lateinischen Literatur findet sich bei Fredegar ( Chron . Fred . 2 , 6 p . 46 , 20 : tercia ex eadem origine [ sc . Troianorum] gentem Torcorum fuisse ; p . 46 , 23 sq .: regem nomen Torquato , per quod gens Turquorum nomen acce pit) . Zeugnisse über die Türken in der frühen byzantinischen Literatur bei Wuttke S . XXXIV ff .; bemerkenswert Theophanes , Chronographia ( ed . C . de Boor [ 1883 ] p . 245 , 14) : Ï?ííïß ..., ï ò Ôïýñêïõò ëÝãåéí å ?èáìåí . 189) Isid . etym . 13 , 17 , 7 : a moribus accolarum Euxinus , Axinus ante appellatur . 190) Unbekanntes Gebirge , vielleicht in Beziehung stehend zu montes Byrrenos ( S . 134 , 12) . 191) Sonst unbekannter Name für eine Insel und die auf ihr gelegene große Stadt ( S . 121 , 8 . 14) sowie für einen Volksstamm ( S . 147 , 18) ; verschiedene Er klärungsversuche bei Löwe , Salzburg S . 137 . 192) Die Beschreibung eines im Monat August zur Erinnerung an eine frei willige Tributzahlung an Kaiser Augustus abgehaltenen Festes für ihren Gott Morcholom , der mit Saturn gleichgesetzt wird , auf der Ozeaninsel Taraconta sucht Löwe , Salzburg S . 195 ff . scharfsinnig zu erklaren , indem er z . B . in der Gottheit Morcholom durch Buchstabenvertauschung ( damals durchaus üblich , siehe Einleitung S . 40 f . mit Anm . 138) punisch Molcho mor sehen will . – Ob nicht dem Kosmographen zu viel Gelehrsamkeit und zu wenig Phantasie zugetraut wird ? Seinem Bericht können aber durchaus auch mündliche Informationen zugrundeliegen . Über Tributzahlungen von Skythen und Indern an Octavianus Augustus siehe Exordia Scythica 24 ( MGH Auct . ant . 11 [ Chron . min . 2 ] S . 319) . 193) Matth . 22 , 17 : censum dare Caesari . 194) Antik nicht belegt , dafür häufig litoralis und litoreus . 195) Gloss . V S . 321 , 26 : pilae petre mirae magnitudinis . 196) Vgl . Anm . 896 . 197) Liber geneal . p . 162 , 32 a : in illis diebus , quando antichristus multam faciet vastationem . 198) Isai . 14 , 20 : semen pessimorum . 199) Lev . 11 , 15 : omne corvini generis in similitudinem suam . 200) Unerklärt , siehe Einleitung S . 44 . 201) Hist . Dar . p . 198 , 13 sq .: Alexander ... Magnus Machedo . 202) Diese Schreibweise sehr selten , so Hist . Dar . p . 195 , 35 ; 199 , 12 und Chron . Fred . cont . 24 p . 179 , 16 . 203) Gen . 14 , 8 : direxerunt aciem contra eos . 204) Vgl . Löwe , Virgil S . 912 Anm . 1 ( über weitere zeitgenössische Belege und deren Flexion) . 205) 3 . Reg . 14 , 24 : gentium , quas attrivit Dominus . 206) Ezech . 31 , 18 : o inclite atque sublimis . 207) Isai . 47 , 3 : ultionem capiam . 208) Gen . 2 , 6 : universam superficiem terrae . 209) Hier , epist . 124 , 5 , 5 : in certamen et luctamen . 210) Vereinzelt im Spätlatein vorkommend , so zweimal bei Gregor von Tours , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . 211) Isid . etym . 14 , 8 , 8 : in capite Germaniae . 212) Hillkowitz II S . 33 f . versucht , die beiden Inselnamen aus germa nischen oder auch keltischen Elementen zu erklären ; Wuttke S . XLIV sieht in ihnen die heutigen Inseln Usedom und Wollin . 213) Luc . 19 , 3 : statura pusillus erat . 214) Unerklärt , kaum mit histrionum ( S . 167 , 16) zu verbinden ; vgl . Ein leitung S . 44 . 215) Exod . 38 , 23 : qui et ipse artifex lignorum egregius fuit et polymita rius atque plumarius ; vgl . 35 , 35 : opera abietarii , polymitarii ac plumarii . 216) Isid . etym . 11 , 3 , 7 : nani ... eo quod sint statura cubitales . 217) Gloss . Ansil . NU 69 p . 397 sq .: nugas , qui ad nullam utilitatem pertinet . 218) Isid . etym . 14 , 6 , 6 : illic nulla anguis , avis rara . 219) Isid . etym . 14 , 3 , 1 : a septentrione Maeotide lacu ... terminatur ( Asia) . 220) Ecclus . 40 , 13 : sicut tonitruum magnum . 221) Vielleicht eher Bezug genommen auf erprobte Bauernregeln als auf Columella ( rust . 2 , 9 , 17 : panicum ac milium ... in harena quoque pro veniunt) . 222) Über den Namen dieser Inseln ausführlich Hillkowitz II S . 34 f ., der dem nordischen Ursprung vor dem phönizischen ( Gades) entschieden den Vorzug gibt . 223) Diese nach Hillkowitz II S . 34 zweideutige Ausdrucksweise wird mit dem unzüchtigen Auftreten gaditanischer Sängerinnen und Tänzerin nen in Verbindung gebracht . 224) Isid . etym . 11 , 3 , 30 : Sirenas tres fingunt fuisse ..., quarum una voce , altera tibiis , tertia lyra canebant . 225) Offenbar Fremdwort für einen im Norden verbreiteten Schiffstyp , sicher identisch mit pirones ( S . 150 , 8) und pyrrones ( S . 191 , 3) , vielleicht auch mit pyrnas ( S . 129 , 9) . 226) Vgl . Einleitung S . 41 . 227) Die Bezeichnung für das mit größter Genauigkeit beschriebene Tauch boot geht auf êüëíìâïò ( ursprünglich Bezeichnung für einen Tauchvogel) , 228) Entstellt aus óýã õôïò , ' unvermischt ', weiterer Beleg S . 140 , 17 . Aus der lateinischen Übersetzung des Pseudo - Methodios ( p . 74 , 6) übernommen , siehe Prinz ( wie Anm . 57) S . 18 mit Anm . 10 . 229) Wahrscheinlich auf êýäéìïò ' berühmt ' zurückgehend , siehe Hillko witz II S . 58 , Anm . 136 ; ähnlicher Beleg S . 186 , 12 . 230) Vgl . Hier , epist . 64 , 18 , 9 : cuius ( throni) inferiora ignea sunt , superio ra electrina . 231) Isid . etym . 12 , 8 , 13 : culex ab aculeo dictus . 232) Infolge lautlicher Ähnlichkeit Unsicherheit im Gebrauch von fieri (- e) und figere , Zwitterform figeri ( S . 129 , 7) ; siehe auch Einleitung S . 37 . 233) Siehe Anm . 40 . 234) Sicher übernommen aus dem Libergeneal . p . 164 , 58 : usque super eos adveniret horrenda catago ; zugrunde liegt êáôáéãßò ' Sturm ', siehe Thes . Ling . Lat . III S . 588 , 61 – 72 ; zu dieser Gruppe gehören wohl auch catagine ( S . 91 , 2) , calagina ( S . 191 , 6) und cathigis ( S . 242 , 6) . 235) Eindeutig überliefert , doch kaum deutbar ; daher Änderung in homi num naheliegend , sofern nicht eine skurrile Wonbildung des Autors vorliegt . 236) In der Antike ist cacemphaton ein ausschließlich grammatischer Ter minus und als solcher ziemlich einheitlich in der Schreibweise ( siehe Thes . Ling . Lat . III S . 5 , 79 ff .). Um so mehr ist zu verwundern , daß das Wort in der Kosmographie einen Bedeutungswandel zum allgemeinen hin durchge macht hat und in der Schreibweise latinisiert ist , ebenso an zwei weiteren 237) Näheres über diesen Schiffstyp S . 221 , 3 ff . 238) Isai . 23 , 14 : ululate , naves maris . 239) Iob 26 , 5 : gigantes gemunt sub aquis . 240) Vielleicht mit vagiones ( S . 150 , 1 . 5) in Verbindung zu bringen . 241) Siehe Anm . 225 . 242) Über die Tauchbootfahrt Alexanders , die auch in der Fassung C des Pseudo - Kallisthenes ausführlich , doch in den Einzelheiten stark abweichend geschildert wird , siehe Hillkowitz I S . 59 ff .; die Darstellungsweise des 243) Kaum mit dem Inselnamen Tripodes ( Isid . etym . 14 , 6 , 37) in Zusam menhang zu bringen , vgl . Hillkowitz II S . 144 mit Anm . 231 . 244) Vgl . Anm . 99 . 245) Gen . 19 , 29 : de subversione urbium . 246) In der Bedeutung ' sehr bekannt ' sonst selten , weitere Belege S . 135 , 8 ; 170 , 13 ; 190 , 3 . 246a) Siehe Anm . 253a . 247) Isid . etym . 20 , 12 , 5 : baster na vehiculum itineris ; die Veränderung der Orthographie sicher durch die ungewöhnliche Verwendung für Kriegszwecke veranlaßt . 248) Antik nicht belegt ; weitere Stellen S . 158 , 3 ; 176 , 3 . 5 . 249) Isai . 11 , 12 : a quattuor plagis terrae . 250) Ähnlich in Verbindung mit Schmiedegerät S . 145 , 2 ; in der Bedeutung etwa folliculorum ( S . 131 , 14 f .) entsprechend . 251) Wahrscheinlich statt filis , vgl . Einleitung S . 34 . 252) Ioh . 6 , 18 : mare ... vento magno flante exsurgebat . 253) Endungsangleickung vgl . Einleitung S . 35 f . 253a) Antik nicht belegt , vielleicht ' Dreigespann '. 254) Cant . 6 , 3 : castrorum acies . 255) Isid . etym . 5 , 27 , 36 : culleum ... est ... uter ex corio factus . 256) Antik vielleicht bei Petron ( 54 , 5) anstelle von liberatum einzusetzen ( siehe Thes . Ling . Lat . s . v . livoro) , frühmittelalterlich noch im Liber hist . Franc . 17 p . 269 , 28 und in den Formulae Merowingici et Karolini aevi ( ed . K . Zeumer , Index s . v .). 257) Unbekannte Tierart , siehe Einleitung S . 43 . 258) Antik nicht belegt . 259) Von Hillkowitz II S . 90 A nm . 21 als ' Scherz - und Spottname ' ge deutet , indem auf einen Mönch Minervius als Förderer des Könobitentums und auf den Ort Cannobio am Comer See Bezug genommen wird . Beide Erklärungen sind völlig unglaubhaft . 260) Siehe Mittellat . Wörterb . s . v . chalcirius . 261) Matth . 16 , 23 : non sapis ea quae dei sunt ; ähnlich Marc . 8 , 33 . 262) Vgl . Greg . Tur . Franc . 2 , 9 S . 52 , 10 sq .: non tamen regem primum ... nominat , sed duces eos habuisse dicit . 263) Antik selten mit Dativ verbunden , vorwiegend in der Vetus Latina , siehe Thes . Ling . Lat . I S . 819 , 83 ff . 264) Siehe Anm . 279 . 265) Vgl . S . 120 , 3 : Birrichios montes , S . 210 , 2 ( de gente) Birronis . 266) Ecclus . 50 , 28 : stultus populus , qui habitat in Sichimis . 267) Die Anregung zur Schilderung dieser Kriegslist hat der Autor sicher aus der wesentlich kürzeren Darstellung im Liber historiae Francorum 268) Eher spielerischer Superlativ nach pauxilli ( S . 113 , 14) oder tantilli ( S . 163 , 2) als lateinisches Deminutivum zu ìáæüò , wie Hillkowitz II S . 51 Anm . 103 meint . 269) Ezech . 36 , 35 : civitates ... suffossae , munitae sederunt . 270) Isid . etym . 15 , 2 , 25 : planitiem ... urbium . 270a) Zu der mehrfachen Verwendung von catasta in verschwommenem 271) Nach altslawisch raba ' Sklavin ' übersetzt Hillkowitz II S . 202 ' die schönen Verkaufsstände für Sklavinnen ', wobei er den Einfluß von rubeta ' Kröte ' nicht ausschließen will . Eher als Phantasiebildung des Autors , viel leicht unter Einwirkung von Moabitarum ( z . B . Gen . 19 , 37 u . a .), an zusehen . 272) Psalm . 104 , 34 : venit locusta et bruchus . 273) Siehe Anm . 945 . 274) Antik nicht belegt . 275) Silius 3 , 499 : intemerata ... saxa . 276) Eher von moenia abzuleiten als mit m(a)enianum ' Balkon ' gleich zusetzen , weiterer Beleg S . 237 , 5 . 277) Ezech . 1 , 18 : horribilis aspectus . 278) Welches Wort hier zu ergänzen ist , bleibt nach den Ausführungen von Hillkowitz II S . 203 weiterhin ungewiß . 279) Dieses Wort germanischer Herkunft ist in das Latein des frankogal lischen Raums übernommen worden , siehe

Meyer - Lübke , Rom . etym . Wörterb . Nr . 1120 . Auch als Inselname verwendet ( S . 111 , 1 ; 134 , 10) . 280) Edelsteinart , siehe Mittellat . Wörterb . II S . 188 , 9 ff . 281) Nach Hillkowitz I S . 12 Kontamination von leaena und lychni tas ; weiterer Beleg S . 236 , 9 . 282) Unter Hinweis auf Glossen acumen ' Stahl '; Hillkowitz II S . 58 mit Anm . 137 . 283) Die Erzählung von der Einschließung der 22 unreinen Völker hinter die Kaspischen Pforten durch Alexander den Großen deckt sich sachlich weit gehend mit den Darstellungen des Pseudo - Kallisthenes , vor allem aber des Pseudo - Methodios ; wörtliche Übernahmen aus letzterem , meist auf kleine Bruchstücke beschränkt , hat Hillkowitz I S . 61 – 63 durch Gegenüber stellung beider Texte erarbeitet . 284) Gen . 1 , 9 : quae sub caelo sunt . 285) Mich . 5 , 1 : obsidionem posuerunt super nos ; vgl . Isai . 29 , 3 . 286) Isid . etym . 13 , 16 , 1 : ab occasu ex oceano fluit et in meridiem vergit . 287) Siehe S . 137 , 4 ff . 288) Unbekannter Volksstamm . 289) Mich . 3 , 2 : qui odio habetis bonum et diligitis malum . 290) In der Patristik ist öéëïó?ñêçò ein häufig belegter Begriff , siehe G . W . H . Lampe , A Patristik Greek Lexicon ( 1961) s . v . 291) Antik nur vereinzelt Plural und fast immer poetisch , siehe Thes . Ling . Lat . IV S . 1241 , 65 ff . 292) Amos 5 , 15 : odite malum et diligite bonum . 293) Gen . 27 , 33 : expavit Isaac stupore vehementi et ultra quam credi potest admirans ait . 294) Der ursprüngliche hebräische Personenname ( Ruth 1 , 2 . 5 ; 4 , 9 ; vgl . Hier . nom . Hehr . p . 99 , 5 : Chelion consummatio sive omnis dolor vel ab initio) ist hier auf einen wichtigen Berg übertragen ; ausführlicher darüber Hillkowitz II S . 43 f ., 122 . 295) Vgl . Ps . Method . revel . p . 73 , 11 : depraecatus est deum inpensius ; Greg . Tur . Franc . 4 , 5 p . 138 , 11 : cumque dies noctuque deum deprecare tur . 296) Liber hist . Franc . 15 p . 263 , 4 sq .: precurrente misericordia dei et potentiam ipsius . 297) Apoc . 16 , 18 : terrae motus factus est magnus , qualis nunquam fuit . 298) Mich . 6 , 1 . 2 ( iudicio Vulg .). 299) Isai . 54 , 10 : montes enim commovebuntur , et colles contremiscent . 300) Ps . Method . revel . p . 74 , 1sq .: adiuncti ( montes) proximaverunt invi cem usque ad duodecim cubitorum . 301) Greg . Tur . Franc . 7 , 38 p . 360 , 15 : accipe salubre consilium . 302) Dan . 12 , 1 : princeps magnus . 303) Hist . Dar . p . 195 , 5 : congregavit ... cunctum exercitum suum . 304) Vgl . Chron . Fred . cont . 2 p . 169 , 17 : facto placito . 305) Ecclus . 49 , 15 : erexit nobis muros ... et stare fecit portas et seras . 306) Ps . Method . revel . p . 73 , 14 : conduxit minans eos , donec introissent in finibus aquilonis . 307) Ps . Method . revel . p . 74 , 3 – 6 : construxit portas aereas et superinduxit eas asincitum , ut , si voluerint eas patefacere in ferro , non possent , aut dis solvere per ignem , non valeant utrumque , sed statim ignis omnis extin guitur . 308) Exod . 2 , 3 : linivit eam ( fiscellam) bitumine ac pice . 309) Siehe S . 130 , 8 ff . 310) Siehe Anm . 38 . 311) Vgl . Cant . 5 , 13 : genae illius sicut areolae aromatum consitae a pig - mentariis . 312) Siehe Anm . 151 . 312a) Zu diesem Begriff ausführlich Löwe , Virgil S . 949 mit Anm . 1 . 313) Psalm . 136 , 9 : qui ... allidet parvulos tuos ad petram ; 1 . Cor . 10 , 4 : de spiritali ... petra . 314) 1 . Cor . 3 , 19 : sapientia ... huius mundi stultitia est apud deum . Zur Interpretation dieser Passage siehe Löwe , Virgil S . 950 ; Zelzer , Qui cumque aut quilibet sapiens S . 199 ff .; Stelzer , Ein Alt - Salzhurger Frag ment S . 134 . 315) Isid . etym . 6 , 14 , 5 : dictus autem calamus , quod liquorem ponat , unde et apud nautas calare ponere dicitur ( vgl . 6 , 17 , 28) . 315a) ' Eismeer ' Wuttke S . LXXXIV . 316) Antik nur irredux bei Lucan ( 9 , 408) , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . 317) ' herrschsüchtig ', Wuttke S . CXIV ; oder Phantasiebildung des Autors ? 318) Vielleicht in der seltenen Bedeutung ' aut ', siehe J . B . Hofmann - A . Szantyr , Lat . Syntax und Stilistik ( 1965) S . 504 . 319) Siehe Anm . 105 . 320) Siehe Anm . 9 . 321) Isid . etym . 19 , 16 , 2 : pictores ... lineas ... ducent . 322) Hier wohl im erweiterten Sinne von ' Irrtum '. 322a) Mit facta rusticola aut puerorum tracoedia ... vel cimbalistria bella sind vermutlich Vergils Georgica , Bucolica und Aeneis gemeint , vgl . Löwe , Virgil S . 953 . 323) Vgl . Löwe , Virgil S . 912 Anm . 2 ; weiterer Beleg S . 172 , 15 . 324) In der Antike einmal bei Petron und viermal auf Inschriften belegt , aber nur als feminines Substantiv , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . cymbalistria ; zur Wortbildung vgl . titanistria ( S . 163 , 4) . 324a) Wahrscheinlich Anspielung auf Werke Ciceros wie De divinatione , Somnium Scipionis u . a ., vgl . Löwe , Virgil S . 952ff . 325) Vgl . Anm . 236 . 326) Vgl . Isid . etym . 13 , 16 , 8 : Helles autem soror eius ( Phrixi) perpessa naufragium decidit in mare et mortua Hellesponti mari nomen dedit . 327) Sonst nur als Töchter des Helios bekannt . 328) Isid . etym . 19 , 1 , 8 sq .: Lydii autem primum navem fabricaverunt ...; rates primum et antiquissimum navigii genus e rudibus tignis asseribus - que consertum ; ad cuius similitudinem fabricatae naves ratariae dictae . 329) Ungeläufiger Eigenname , vielleicht mit der Schiffsgattung pirones ( sie he Anm . 225) im Zusammenhang stehend . 330) Vgl . Act . 16 , 14 : quaedam mulier nomine Lydia , purpuraria civitatis Thyatirenorum ; vgl . S . 39 . 331) Ier . 25 , 9 : super omnes nationes , quae in circuitu illius sunt . 332) Vgl . Isid . etym . 19 , 1 , 15 : calones naviculae , quae ligna militibus por tant ; vgl . Einleitung S . 24 . 333) Vgl . Anm . 250 . 334) Isid . etym . 19 , 1 , 10 : trieris navis magna , quam Graeci durconem vocant . 335) Isid . etym . 19 , 1 , 12 : Liburnae dictae a Libyis ; naves enim sunt nego - tiatorum . 336) Isid . etym . 19 , 1 , 13 : rostratae naves vocatae ab eo , quod in fronte ro stra aerea habeant propter scopulos , ne feriantur et conlidantur . 337) Dieser Personenname ist sicher ebenso erfunden wie der eines Volks stammes ( S . 118 , 10 Griphas gentes ; dazu Wuttke S . XXVI ff .), ähnlich S . 147 , 18 . Über die öfter erwähnten Greifen ( 146 , 10 u . ö .) siehe Isid . etym . 12 , 2 , 17 : Grypes vocatur , quod sit animal pinnatum et quadrupes . Hoc genus ferarum in Hyperboreis nascitur montibus . Omni parte corporis leones sunt ; alis et facie aquilis similes ; equis vehementer infesti . Nam et homines visos discerpunt ; siehe auch Thes . Ling . Lat . VI 2 S . 2340 , 80 ff . s . v . grypo . 338) Vgl . Gloss . Abstr . SI 28 p . 79 : syrtes scopuli eminentes supra dorsum maris ; siehe Hillkowitz II S . 59 . 339) Dieser Schiffstyp ist sicher eine Erfindung des Kosmographen , im Thes . Ling . Lat . s . v . findet man keine Spur für diese Verwendung vgl . Isid . etym . 8 , 11 , 102 : lamias , quas fabulae tradunt infames corripere ac laniare solitas . 340) Dan . 7 , 6 : quattuor capita erant in bestia .

341) Gloss . Ansil . CI 148 p . 116 : Cimaera nunc nomen navis , alias velua multorum capitum ; vgl . Hillkowitz II S . 59 Anm . 140 .

342) Vgl . Anm . 363 .

343) Vielleicht für segmentatas , vgl . Isid . etym . 19 , 22 , 18 .

344) Schwer erklärbart eigentlich ' etwas Geflochtenes '; oder für camurum ? Vgl . Isid . etym . 12 , 1 , 35 : camur enim verbo Graeco curvum significat .

345) Isid . etym . 19 , 1 , 15 : classis dicta est a Graeco vocabulo ð ô?í ê?ëùí , id est lignis .

346) Isid . etym . 19 , 1 , 19 : barca est , quae cuncta navis commercia ad litus portat .

347) Siehe Anm . 191 .

348) Isid . etym . 9 , 2 , 100 : Saxonum gens in Oceani litoribus et paludibus inviis sita , virtute atque agilitate habilis .

349) Isid . etym . 19 , 1 , 21 : mioparo quasi minimus paro , est enim scapha ex vimine facta , quae contecta crudo coreo genus navigii praebet ; quales utuntur Germanorum piratae in ... paludibus ob agilitatem . Vgl . Anm . 106 .

350) Antik als Ableitung von palus ' Sumpf ' nicht belegt ; vgl . Einleitung S . 39 .

351) Isid . etym . 19 , 2 , 1 : carina a currendo dicta quasi currina ; fori navium latera concava , a ferendo onere dicta ; sive tabulata navium quae sternun tur , dicta ab eo , quod incessus ferant vel foris emineant .

352) Ps . Method . revel . p . 67 , 14 sqq .: construxerunt ( filii Ismahelis) sibi na vigia in modum volucrum , his utentibus advolabant super aquas maris .

353) Eine Abhängigkeit von Tacitus , der einen Schiffstyp camera kennt ( hist . 3 , 47 , 3) , ist unmöglich , anders Hillkowitz II S . 107 f . 354) Etymologisch schwer erklärbar .

355) Könnte vielleicht mit Ovid ( ars 1 , 172 : Cecropiasque rates) zusam menhängen unter Beeinflussung von Cyclops , vgl . Hillkowitz II S . 79 mit Anm . 41 .

356) Erinnert in der Wortbildung an insolam Rifargicam ( S . 105 , 16 mit Anm . 99) , vielleicht als ' friesisch ' zu deuten ; siehe auch Anm . 170 .

357) Isid . etym . 19 , 8 , 1 : artifices Graeci ô?êôïíáò vocant , id est instruc tores .

358) Vereinzelt vorkommend , siehe Thes . Ling . Lat . s . v ., die Variante inmensio ist nicht nachweisbar .

358a) Vielleicht mit vagines ( S . 129 , 9) zusammenhängend . 359) Siehe Anm . 522 .

360) Chron . Fred . 1 , 5 p . 21 , 14 sqq .: Albani ... Meothes ; Oros . hist . 1 , 2 , 3 : in quibus ( harenis) oberrant Gangines , Aethiopes . – Mazeti sonst un bekannt .

361) Siehe Anm . 225 . 329 .

362) Greg . Tur . Franc , praef . p . 1 , 7 sq .: qui haec aut stilo prosaico aut metrico depingeret versu .

363) Die mehrmalige Buchstabenumstellung ca statt ac , paläographisch naheliegend , ist mit einer Ausnahme ( S . 199 , 7) auf Codex L beschränkt und läßt daher keine weiteren Folgerungen zu , anders Hillkowitz II S . 131 ; vgl . Löwe , Salzburg S . 122 Anm . 101 . Sonstige nur in L überlieferte Fälle sind : umbiculum ( S . 108 , 12) , camalorum ( S . 140 , 18) , niamadvertens ( S . 226 , 4) ; vgl . Einleitung S . 40 Anm . 138 .

364) Hier , epist . 119 , 5 , 4 : in puncto temporis et in motu oculi atque momento ..., unde et Epicurus ex suis atomis mundum struit ; vgl . Hill kowitz II S . 119 Anm . 132 .

365) Hier , epist . 85 , 6 : testis est enim conscientiae meae dominus .

366) 2 . Cor . 6 , 15 : quae pars fideli cum infideli ?

367) Antik nur einmal in einer Glosse belegt , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

368) Antik nicht belegt , weitere Stelle S . 195 , 11 ; auch in der Historia Daretis ( p . 200 , 22) vorkommend .

369) 1 . Cor . 1 , 20 : nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi ? 370) 1 . Cor . 7 , 31 : qui utuntur hoc mundo tanquam non utantur .

371) Die handschriftlich schwach gestützte Variante philolosophomorum ( L) wohl Schreibversehen , von Löwe , Salzburg S . 126 allerdings als ' när rische Wahrheitssucher ' akzeptiert .

372) Das in einem fiktiven Zitat aus Augustin vorkommende , nicht ein deutig überlieferte Wort ist , sofern nicht Phantasiebildung , am ehesten als

373) Apoc . 3 , 7 : clavem David , qui aperit ; Gen . 49 , 24 : dissoluta sunt vin cula ; Apoc . 1 , 18 : habeo claves mortis .

374) 1 . Cor . 1 , 27 : stulta ... mundi ; Hier , epist . 39 , 3 , 4 : ut calcato mundo semper monasterium cogitarit . 375) Bekannte Häretiker , siehe Isid . etym . 8 , 5 , 39 . 54 .

376) Hier , epist . 39 , 6 , 1 : te magistrante .

377) Deutung unsicher , vielleicht , zwitterhaft " ( mit Bezug auf die Bedeu tung ' Maultier ').

378) Von den hier genannten Häretikern ist nur Macedonius ( Isid . etym . 6 , 16 , 7 ; 8 , 5 , 44) nachweisbar ; siehe auch Löwe , Virgil S . 957 f . Was Hill kowitz II S . 16 über die anderen ausführt , ist vage Spekulation .

379) Psalm . 93 , 17 : nisi quia Dominus adiuvit me , paulominus habitasset in inferno anima mea .

380) Dieser Satz ist , vor allem durch das fragwürdige Wort casturcia , das an nasturcia ' Kresse ' anklingt , kaum verständlich , siehe Hillkowitz II S . 25 f . und 78 . 381) Psalm . 136 , 9 : allidet parvulos tuos ad petram .

382) Ruth 2 , 23 : donec hordea et triticum in horreis conderentur ; Luc . 12 , 42 : tritici mensuram .

383) Matth . 13 , 23 : qui ... in terram bonam seminatus est . 384) Isid . etym . 9 , 2 , 37 : haec sunt gentes de stirpe Iaphet , quae a Tauro monte ad aquilonem ...

385) Num . 8 , 2 : ut lucernae contra boream ... respiciant . 386) Siehe Anm . 35 . 387) Gewisse Ähnlichkeiten mit der Schilderung des Acherons bei Servius ( Aen . 6 , 107 p . 23 , 25 – 24 , 3) ; vgl . Hillkowitz II S . 134 . 388) Isai . 30 , 14 : aut hauriatur parum aquae .

389) Vgl . Prud . perist . 10 , 261 : fuliginosi ture placantur lares ; im übrigen ein sehr seltenes Wort , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

390) Isid . etym . 13 , 18 , 2 : undarum fervore . 391) Diese Form ist so ungewöhnlich , daß die Konjektur fru te cta disku tabel ist .

392) Überzeugende Textänderung von Wuttke , vgl . Hillkowitz II S . 72 Anm . 10 , der auf Vergil ( Aen . 4 , 527 rura tenent) hinweist .

393) Vielleicht im Sinne von Raubvögel ', siehe Mittellat . Wörterb . s . v .

394) Sicher identisch mit dem grammatikalisch - rhetorischen Fachausdruck hirmos ( siehe Thes . Ling . Lat . s . v .); von W . Heraeus , Kleine Schriften , hg . von J . B . Hofmann ( 1937) S . 79 Anm . 3 in bezug auf diese Stelle mit ' Reihe , Kette ' übersetzt . Vgl . Isid . etym . 1 , 36 , 18 .

395) Vgl . Prov . 8 , 25 : necdum montes gravi mole constiterant ante colles ego parturiebar ; Zusammenhang mit Text zweifelhaft .

396) Hier . nom . Hebr . p . 77 , 5 : ur ignis aut lumen ; Isid . etym . 10 , 129 : ur ( ð?ñ codd . recc .) enim flamma dicitur .

397) Transitiver Gebrauch sehr selten , siehe Thes . Ling . Lat . V 2 S . 447 , 63ff .

398) Vielleicht eine der vielen Varianten von charadrius , siehe Mittellat . Wörterb . s . v .

399) Vielleicht griechisch èåñìï ?ëçò , zwar nicht sonst belegt , aber als Be zeichnung eines Fabelwesens möglich .

400) Nicht mit nablia ' Saiteninstrument ', sondern mit naulum in Verbin dung zu bringen , vgl . Gloss . V S . 423 , 11 : dant nabulum pro navigatione .

401) Ungewöhnliche Ableitung von ð?ñ , etwa ' Feuerstrom '; vgl . Anm . 896 .

402) Siehe Anm . 238 .

403) Ps . Method . revel . p . 75 , 2 : Declemi ; vgl . Hillkowitz I S . 64 .

404) Vgl . Greg . Tur . glor . mart . 79 p . 542 , 6 : sartago fervens .

405) Isid . etym . 15 , 5 , 8 : elaboratas fruges . 406) Num . 20 , 5 : qui ( locus) nec ficum gignit nec vineas nec malogranata .

407) Isid . etym . 15 , 2 , 6 : tuguria sibi et casas virgultis arundinibusque con texerunt .

408) Iob 6 , 6 : comedi insulsum , quod non est sale conditum .

409) Chron . Fred . 1 , 5 p . 21 , 1 sqq .: filii Iafeth : Gamar ... Magog ... Made , de quo Medi , ... Moroc ... Tyras ; ähnlich Liber gener , p . 96 ( 58 sqq .). 410) Chormacinata iuga und Chormarces zweifellos in Zusammenhang stehend , aber kaum mit dem von Plinius genannten indischen Stamm ( nat . 7 , 24 : Choromandarum gentem) zu verbinden , so Hillkowitz II S . 104 Anm . 68 . Vgl . Einleitung S . 22 . 411) Häufiger verwendetes Wort , teils im ursprünglichen Sinn von ' Pfeiler ' u . ä . ( z . B . S . 106 , 7 ; 121 , 9) , öfter aber im Sinne von ' Engpaß ', so Caspias pilas , wo antik pyla verwendet wird ( z . B . Mela 1 , 81 ; siehe Thes . Ling . Lat . Onom . C S . 231 , 10 – 13) . 412) Siehe Anm . 175 . 413) Eindeutig überliefert , kaum erklärbar ; paläographisch wäre eine Ände rung von cle - zu de - leicht möglich ; Hillkowitz II S . 75 mit Anm . 25 sucht wenig überzeugend maxo mit griecb . ìáæ ? ò ' Brustwarze , Gebirge ' in Verbindung zu bringen . 414) Vgl . Verg . Aen . 4 , 563 : dirumque nefas . 415) Mehrmals bei Gregor von Tours im Sinne von ' superbia , tumor ', siehe Thes . Ling . Lat . IV S . 1088 , 49 – 52 .

416) In ähnlichem Zusammenhang , aber meist Acherusius geschrieben , an tik häufig , siehe Thes . Ling . Lat . I S . 391 , 15 ff .; Abhängigkeit von Plinius ( nat . 6 , 4 ; siehe Hillkowitz II S . 103) nicht zwingend ; eher von Solin ( 43 , 2 : Acherusius specus) . 417) Gloss . V S . 422 , 62 : tetragono quattuor angulos . 418) Nach Hillkowitz I S . 12 durch Buchstabenumstellung mit Meo paron gleichzusetzen , vgl . Einleitung S . 40 Anm . 138 . 419) Antik nicht selten ( siehe Thes . Ling . Lat . s . v .), hier ungewöhnlich etwa ' fließend , triefend ', ebenso singular S . 198 , 11 : ob ius iurandum et foedera decidua , etwa ' verfallend '. 420) Siehe Anm . 99 . 421) Vielleicht Verwechslung mit Centaurus , vgl . Chron . Fred . 3 , 9 p . 95 , 8 : bistia Neptuni Quinotauri similis ; siehe auch Anm . 561 . 422) Antik sehr selten , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . monoculus , im Mittelalter öfter , siehe Nov . Gloss . s . v . 423) Der fiktive Stadtname Trinachiam ist sicher mit Trinacria ' Sizilien ' in Verbindung zu bringen , wofür Servius ( Aen . 3 , 384 S . 410 , 20) die Neben form Trinacia anführt , vgl . Hillkowitz II S . 134 f .; zu diesem Bereich gehören wohl auch Trimarcia ( S . 163 , 2) und usque Trinarchias aras ( S . 177 , 5) . 424) Chron . Fred . 1 , 5 p . 21 , 15 : Benaginae ; Liber gener , p . 97 ( 83) : Be nageni . 425) Antik nicht belegt . 426) Anklang an Cossura , Cossyra u . ä ., den antiken Namen für die Insel Pantelleria , ohne daß in der Schreibweise ein genaues Vorbild nachweisbar wäre , vgl . Thes . Ling . Lat . Onom . C S . 668 , 79 ff . Vielleicht von der gebirgi gen Form der Insel auf einen Berg bezogen . 427) In dieser Bedeutung antik fast ungebräuchlich , siehe Thes . Ling . Lat . IX 2 S . 145 , 23ff . 428) Nach Hillkowitz II S . 47 vielleicht arabische Prägung , ' Mosaik '. Auch Zusammenhang mit rätselhaftem musach ( 4 . Reg . 16 . 18) möglich , vgl . Thes . Ling . Lat . s . v . 429) In wörtlichem Sinne von politus antik nur einmal ( bei Pseudo Apuleius) belegt , siehe Thes . Ling . Lat . V 2 S . 389 , 75 ff . 430) Nach Hillkowitz II S . 39 Zusammensetzung von nix und ñã?ò ' glänzend , schneeweiß '. Sonst als Besonderheit der Maultiere nicht belegt . An anderen Stellen wird ihre Schnelligkeit gerühmt ( S . 178 , 7 ; 240 , 13) . Oder hybride Bildung aus konträren Begriffen wie nisus und ( å)ñã ? á in bezug auf Pferd und Esel . 431) Die Malanchini , gleichzusetzen mit den schon von Herodot ( 4 , 20) er wähnten Ìåë?ã÷ëáéíïé ; die Schreibweise mit a in der ersten Silbe stimmt überein mit dem St .- Galler - Codex 133 des Liber generationis ( p . 97 ; 83 , 17) . 432) Dieser Volksstamm , auch Thafros ( S . 163 , 2) geschrieben , hängt wohl mit der Befestigungsanlage an der Krim , schon bei Herodot ( 4 , 20) ô? ñïí genannt , und mit dem von Strabo ( 7 , 3 , 19) erwähnten Ô? ñéïé zusammen ( siehe Hillkowitz II S . 65 mit Anm . 9 . 10) . 433) Vielleicht mit Olcis ( siehe Anm . 175) in Verbindung zu bringen . 434) Zweifellos von Gregor von Tours abhängig ( Franc . 1 , 25 p . 20 , 5 sq .: Nero ... virorum succuba et rursus virorum appetitor ; vgl . Hist . Dar . p . 200 , 21 f .). 435) Endungsangleichung , vgl . Einleitung S . 35 . 436) Num . 23 , 18 : adsumpta parabola ( ebenso 23 , 7 ; 24 , 3 . 21 . 23) . 437) Zu terrorem ... tenit ( S . 163 , 4) vgl . den Übersetzungsversuch von Wuttke , Ed . S . LXXXVII . 438) Der ursprünglichen Bedeutung sich annähernd etwa ' wandernd '. 439) Erweiterung von tornare , schon früh aus dem Griechischen ( ôïñíå?ù) entlehnt ; die Bedeutung des Gehens volkstümlich ; die ungewöhnliche Aspira tion in der Erweiterungssilbe vielleicht deshalb , um dem Wort ein fremd artiges Gepräge zu geben . Die Wortbildung erinnert an das weitverbreitete vulgärlateinische traginare , eine Ableitung von trahere über tragere ; siehe Meyer - Lübke , Rom . etym . Wörterb . Nr . 8837 . 440) Vgl . Anm . 423 . 441) Könnte nach Hillkowitz II S . 122 Anm . 144 mit der Wiedergabe der Stadt Tyrus durch angustiae bei Hieronymus ( nom . Hebr . p . 139 , 27 – 30) in Verbindung gebracht werden . 442) Unerklärt , vgl . Einleitung S . 43 . 443) Nach Hillkowitz II S . 59 mit Anm . 145 könnte eine Vergilstelle ( Aen . 6 , 725 : Titaniaque astra) und eine dazugehörige Glosse ( IV S . 467 , 3) unter Mitwirkung des Ländernamens Istria die Quelle für diese auffällige Wonbildung sein . Auch auf Valerius Flaccus ( 5 , 463 : Titania tellus) wird hingewiesen . Zur Wortbildung vgl . cimbalistria ( S . 143 , 15 f .). 444) Über Orts - und Gewässernamen mit Marg - und Murg - siehe Hill kowitz II S . 40 – 42 und Anm . 74 – 77 . 445) Im Sinne von diuturnus spätantik , siehe Thes . Ling . Lat . V 1 S . 1641 , 30 – 40 . 446) Dieses ursprünglich ' Feuchtigkeit ' bedeutende Wort kann vielleicht in Verbindung mit dem Adjektiv uliginosos ( S . 197 , 9) , das im Zusammenhang mit einem Gastmahl gebraucht und etwa mit ' feuchtfröhlich ' übersetzt wer den könnte , zu dem Sinn von ' Trunkenheit ' gekommen sein . Hillko witz II S . 104 vermutet eine Verbindung mit dem von Plinius ( nat . 35 , 129) berichteten vorgetäuschten Wahnsinn des Ulixes . 447) Siehe Anm . 236 . 448) Wohl mit lemures gleichbedeutend ; vgl . Einleitung S . 43 . 449) Über Abgrenzung und Deutung des Namens siehe Isid . etym . 14 , 2 , 34 : Albania a colore populi nuncupata eo , quod alba crine nascantur ( vgl . 9 , 2 , 65) . 450) Sicher übernommen aus Liber gener , p . 98 ( 88 , 11) : Bosphorina ( Bos bodinam cod . Sangall . 133) ; vgl . Hillkowitz II S . 64 mit Anm . 3 über weitere , letztlich auf Herodot ( 4 , 21) zurückgehende Zusammenhänge . 451) Klingt an den Namen der letzten Sassanidenherrscher Chosro an , vgl . Chron . Fred . 4 , 64 p . 152 , 13 : imperatorem Persarum nomine Cosdroe . Vgl . Einleitung S . 22 . 452) Singular im Sinne von inculta , ähnlich deicola ( S . 171 , 1) , vgl . Einlei tung S . 39 . 453) Sonst nicht nachweisbar , wohl nach refertus gebildet , ebenso S . 201 , 1 . 454) Dem Zusammenhang nach müßte es sich um eine handwerklich herge stellte Stichwaffe handeln , worauf auch crabro(nistas) ' Hornissen ' hindeutet , deren besonderes Merkmal der Stachel ist . Hillkowitz II S . 26 f . vermu tet in ornechas deutsch ' Hornisse ', wobei er sich besonders auf Glossen stützt ( E . Steinmeyer und E Sievers , Die althochdeutschen Glossen IV 455) Schwer bestimmbarer Flußname ; vage Vermutung bei Wuttke , Ed . S . LXVII Anm . 4 . 456) Antik selten , so bei Isid . etym . 4 , 10 , 4 : butanicum herbarum dicitur , quod ibi herbae notentur , siehe Thes . Ling . Lat . II S . 2146 , 46 – 49 ; öfter Mittellat . Wörterb . I S . 1547 , 11 – 21 . Im übrigen zeigt der Autor wenig Interesse an Botanik . 457) Isid . etym . 17 , 9 , 40 . 458) Vermutlich statt ligustrum , siehe Thes . Ling . Lat . VII 2 S . 1397 , 43 ff .; vgl . auch Einleitung S . 43 . 459) Als Botanicum nicht nachweisbar . 460) In dieser Form sonst nicht belegt , geläufig galbanum für Harzart , vgl . Isid . etym . 17 , 9 , 29 und J . André , Lexique des termes de botanique en latin ( 1956) S . 145 . Vgl . Einleitung S . 43 . 461) Isid . etym . 16 , 8 , 5 : haematites rubore sanguineus . 462) Isid . etym . 14 , 3 , 34 : huic terrae canes ingentes sunt tantaeque ferita tis , ut tauros premant , leones perimant . 463) Isidor ( etym . 19 , 1 , 10 – 15) nennt alle diese Schiffstypen . 464) Diese seltsamen Bezeichnungen für zwei Inseln im Nordmeer sieht Hillkowitz II S . 90 Anm . 21 und S . 204 als ' Scherznamen ' an . 465) Siehe Anm . 136 . 466) Nur als Botanicum nachweisbar , daher Verwechslung mit pyrites ( vgl . Isid . etym . 16 , 4 , 5 : pyrites Persicus lapis fulvus , 6 , 11 , 8 : pyritis nigra) wahr scheinlich , so auch S . 186 , 9 : flavoque pyritro , unsicher S . 208 , 3 : piritris ... membranis . Siehe auch Hillkowitz II S . 46 . 467) Unerklärt ; erschwert wird eine Deutung durch die Textvariante ermo fista ( cod . V) . Hillkowitz II S . 52 Anm . 109 stutzt unter Berufung auf Num . 13 , 30 ( habitat ... Amorrhaeus in montanis) das Wort soweit zurecht , daß ' Berge der Amoriter ' daraus wird ; vgl . Einleitung S . 44 . 468) Eindeutig dem schon antik gut bezeugten theriacus entsprechend , Zweifel bei Hillkowitz II S . 37 sind unberechtigt , vgl . Löwe , Salz burg S . 124 Anm . 109 . 469) Nach Hillkowitz II S . 46 zweifellos identisch mit Porphyrion , dem Anführer der Giganten , doch im lateinischen Bereich war diese von vornherein verschwommene Gestalt wenig bekannt . 470) Sicher mit Enac gleichzusetzen , vgl . Num . 13 , 34 : filiorum Enac de 471) Hillkowitz II S . 13 bringt diesen Namen in Verbindung mit dem Franken Arbogast , der Kaiser Valentinian II . tötete ; vgl . Chron . Fred . 3 , 4 . 472) Dan . 7 , 10 : decies millies centena milia . 473) Liber gener , p . 97 ( 83 , 3) : Gargani ( ebenso Chron . Fred . 1 , 5 p . 21 , 14) , weiteres bei Hillkowitz II S . 153 mit Anm . 259 . 474) Siehe Anm . 135 . 475) Isid . etym . 8 , 11 , 102 sq .: lamias ... a laniando specialiter dictas ; pilosi ... Latine incubi appellantur ... 476) Exod . 32 , 18 : vocem cantantium ego audio . 477) Sehr selten in negativem Sinne (' verrufen '), vgl . Thes . Ling . Lat . IX 2 S . 728 , 5 8 f . 478) Vgl . Hillkowitz II S . 5 Anm . 15 . 16 ( gegen Konjektur viri li bus) . 479) Num . 12 , 1 : propter uxorem eius ( Moysis) Aethiopissam ; vgl . Hier . epist . 22 , 1 , 5 : Aethiopissam duxit uxorem . 480) Nach Hillkowitz II S . 27 , der sich auf W . M . Lindsay beruft , einem Glossar entnommen : Gloss . Abstr . HE 35 p . 85 : herma castratio ( vgl . HE 36 : hermaproditus castratus) . 481) Transitiver Gebrauch ungewöhnlich . 482) Gal . 6 , 10 : ad domesticos fidei . 483) Vgl . Ps . Method . revel . p . 72 , 13 – 73 , 2 : comedebant ... morticinorum carnes , aborticia informabilia corpora ; weiteres bei Hillkowitz I S . 64 ; Deut . 14 , 21 : morticinum ..., ne vescamini ex eo . Definition bei Hier , in Ezech . 4 , 13 p . 49 : morticinium dicitur , quod ... 484) Deut . 17 , 3 : ut ... adorent ... solem et lunam . 485) Iudic . 15 , 19 : refocillavit spiritum et vires recepit . 486) Dan . 14 , 4 : colo ... viventem Deum . 487) Selten gegenüber bifariam , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . 488) Erst bei dem Grammatiker Virgilius Maro , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .; einige Male in Urkunden der Merowingerzeitt siehe Mittellat . Wörterb . s . v . 489) Von Hillkowitz I S . 29 werden ein Quintus Serenus Sammoni cus , der um 200 ein metrisches lateinisches Rezeptbuch verfaßt hat , oder mit größerer Wahrscheinlichkeit Pythagoras von Samos unter diesem Namen vermutet . 490) Nicht zu identifizieren . 490a) Vgl . Hier , epist . 22 , 30 p . 190 , 12 : Ciceronianus es , non christianus . Siehe auch Einleitung S . 52 . 490b) Vgl . Hier , epist . 53 , 4 : hoc Plato nescivit . 491) Auf Isid . etym . 8 , 5 , 36 : Ebionitae ( haeretici) ab Ebione dicti , weist Hillkowitz I S . 28 hin . 492) Seltenes und außerdem hier ungewöhnlich gebrauchtes Wort ( etwa ' Gottverehrung '), einmal usuell hei Hier . c . Ioh . 38 ( nach griechisch èåï óåâ?óôáôïí) , siehe Thes . Ling . Lat . V 1 S . 401 , 51 ff . Gewisse Parallelität in der Wortbildung hei incola ( S . 164 , 10) ; vgl . Einleitung S . 39 . 493) 1 . Cor . 1 , 27 : stulta ... mundi . 494) Isai . 34 , 4 : militia caelorum . 495) Rom . 9 , 23 : quae praeparavit in gloriam . 496) Statt des häufigen elogium , vgl . eloquia ( S . 172 , 22) . 497) Gen . 3 , 5 . 498) 1 . Tim . 4 , 4 : omnis creatura Dei bona est . 499) Psalm . 95 , 5 ( omnes , Dominus Vulg .). 500) Ier . 10 , 11 ( caelos Vulg .). 501) Dan . 2 , 2 : et magi et malefici . 502) Gen . 2 , 1 : caeli et terra et omnis ornatus eorum . 503) Eigenartige Wortspielerei , wohl in bezug auf Z . 5 ; die Variante posi tionem ( cod . V) als Vereinfachung ist kaum diskutabel . 504) Sap . 7 , 17 : ut sciam dispositionem orbis terrarum . 505) Seit Apuleius und Tertullian gebräuchlich) nicht gerade häufig , drei mal bei Hieronymus , siehe Thes . Ling . Lat . VIII S . 1707 , 3 – 6 . 506) Ecclus . 47 , 16 : terram retexit anima tua . 507) Vielleicht Andeutung des Bilderstreits ; vgl . Einleitung S . 17 . 508) Antik nicht belegt . 509) Vgl . Anm . 323 . 510) Isai . 38 , 1 : aegrotavit Ezechias usque ad mortem u . ö . 511) Vgl . Hier , in Eccles . I 9 / 10 p . 257 : praeceptor meus Donatus . 512) Antik nicht belegt , im Griechischen nur å öùíïò . 513) Psalm . 126 , 1 : in vanum laboraverunt . 514) Gal . 3 , 24 : lex paedagogus noster fuit . 515) Hier nicht in gewöhnlichem , streng christlichem Sinn . 516) ' im folgenden ', antik sehr selten , siehe Thes . Ling . Lat . VII 1 S . 1868 , 64 – 74 . 517) Information über orientalische Sprachen bei Isidor ( etym . 9 , 1) . 518) Isid . etym . 1 , 3 , 1 : eam ( grammaticae artis infantiam) Varro litteratio nem vocat . 519) Exod . 35 , 24 : in varios usus ( Lev . 7 , 24) . 520) Isid . etym . 14 , 3 , 31 : porrigebatur ( Scythia) ... a dextra orientis parte , qua oceanus Sericus tenditur , usque ad mare Caspium , quod est ad occa sum ; dehinc a meridie usque ad Caucasi iugum deducta est . 521) Siehe Anm . 35 . 522) Antik zunächst bei Plinius ( nat . 31 , 59) , später öfter , meist in Verbin dung mit dem Bau der Arche Noah ( Gen . 6 , 14 : bitumine linies) , so auch Hier , quaest . Hebr . in gen . p . 10 : lignis bituminatis . Siehe Thes . Ling . Lat . II S . 2022 , 55 ff . 523) Iob 7 , 16 : nequaquam ultra iam vivam . 524) Isid . etym . 14 , 3 , 31 sq .: gentes multas , propter terrarum infecundi tatem late vagantes ; ex quibus quaedam agros incolunt , quaedam porten tuosae ac truces carnibus humanis et eorum sanguine vivunt . Scythiae plures terrae sunt locupletes , inhabitabiles tamen plures ; nam dum in plerisque locis auro et gemmis affluant ( affluunt BK) , gryphorum inmani tate accessus hominum rarus est . 525) 2 . Paral . 3 , 7 : aurum erat probatissimum . 526) Siehe Anm . 337 . 527) Lev . 16 , 7 : duos hircos stare faciet . 528) Psalm . 56 , 7 : laqueum paraverunt . 529) Num . 4 , 14 : fuscinulas actridentes u . ö ; vgl . Hillkowitz II S . 122 mit Anm . 145 . 530) Vgl . Anm . 248 . 531) Iosue 10 , 18 : viros industrios . 532) Ier . 46 , 21 : vituli saginati . 533) Siehe Anm . 389 . 534) Isid . etym . 14 , 3 , 32 : smaragdis autem optimis haec patria est , cyaneus quoque lapis et crystallus purissimus Scythiae est ; habet et flumina magna Moschorum ( Oscorum codd .), Phasiden atque Araxen . 535) Siehe Anm . 444 . 536) Isid . etym . 14 , 3 , 34 : haec ( Albania) ab oriente sub mare Caspium sur gens ... usque ad Maeotides paludes ... extenditur . 537) Siehe Anm . 423 . 538) Siehe Anm . 545 . 539) Oros . hist . 2 , 7 , 6 : regina ( Thamyris) caput Cyri amputari atque in utrem humano sanguine oppletum coici iubet ... increpitans : satia te , inquit , sanguine quem sitisti ... 540) Isid . etym . 16 , 2 , 1 : neque aqua neque ferro rumpitur ( bitumen) nisi solis muliebribus inquinamentis ( vgl . 11 , 1 , 141) . 541) Oros . hist . 1 , 4 , 1 sq .: Ninus rex Assyriorum ... Scythicam ... barba riem ... vires suas nosse et non lacte iam pecudum , sed sanguinem homi num bibere ... edocuit . 542) Hier in der ungewöhnlichen Bedeutung einer Belagerungsmaschine , wohl im Hinblick auf die harte Stirn des Widders , z . B . Vegetius ( mil . 4 , 14 : appellatur aries ..., quod habet durissimam frontem) . Antik meist als Eigenname gebraucht ; als Appellativum nur bei Cicero und Arnobius ( siehe Thes . Ling . Lat . VI 1 S . 1366 , 10 – 12) ; weiterer Beleg S . 203 , 2 . 543) Isid . etym . 12 , 1 , 36 : unde et nomen habet ( dromeda) ; nam äñüìïò Graece cursus et velocitas appellatur . 544) Iudic . 20 , 45 : in diversa tendentes . 545) Isid . etym . 14 , 3 , 37 : Themiscyrios campos , quos habuere Amazones ; siehe auch Anm . 644 . 546) Oros . hist . 1 , 15 , 1 . 2 : apud Scythas duo regii iuvenes Plynos et Scolo - petius ... ingentem iuventutem secum traxere et in Cappadociae Ponticae ora iuxta amnem Thermodontem consederunt campis Themiscyriis sibi subiectis ; ubi diu proxima quaeque populati conspiratione finitimorum 547) Siehe Anm . 444 . 548) Num . 14 , 3 : in hac vasta solitudine . 549) In ursprünglichem Sinn : ' Fremde '; siehe auch S . 215 , 1 . 550) Vielleicht ist – im Hinblick auf die Ermordung der Handwerker – von infidus ' hinterhältig ' auszugehen ; das zusätzliche u könnte durch Wör ter wie deciduus ( S . 160 , 7 ; 198 , 11) , occiduo ( S . 189 , 17 ; occidente Isid .) be einflußt sein . 551) Oros . hist . 1 , 15 , 2 sq .: viros qui superfuerant interficiunt atque accen sae in hostem sanguine suo ultionem caesorum coniugum finitimorum excidio consequuntur . Tunc pace armis quaesita externos concubitus ineunt , editos mares mox enecant , feminas studiose nutriunt inustis in fantium dexterioribus mammillis , ne sagittarum iactus impedirentur . Vgl . Isid . etym . 9 , 2 , 64 . 552) Oros . hist . 1 , 15 , 4 : harum duae fuere reginae , Marpesia et Lampeto , quae ... vicissim curam belli et domus custodiam sortiebantur . 553) Liber hist . Franc . 47 p . 320 , 29 sq ., vgl . Hillkowitz I S . 55 . 554) Oros . hist . 1 , 15 , 5 : cum ... Asiae ... aliquantis civitatibus captis ipsae autem Ephesum aliasque urbes condidissent . 555) Oros . hist . 1 , 15 , 8 : duae tunc sorores regno praeerant , Antiope ( Anthiopae BD) et Orithyia ( Orithia B) ...; duae sorores Antiopae ( An thiopae B) , Melanippe ( Menalippae D , Minalippae B) ... Hippolyte . 556) Oros . hist . 1 , 16 , 1 : centum paene annis evertendo urbes plurimas et alias constituendo tenuerunt . 557) Antik nur einmal belegt , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . 558) Hist . Dar . p . 195 , 1 sq .: gens valida sevissime durata . 559) In ursprünglicher Bedeutung : ' unzerbrechlich '. Antik nur einmal be legt , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . 560) Iudic . 6 , 2 : antra et speluncas . 561) Die Vorstellungen über derartige Fabelwesen waren im frühen Mittel alter verschwommen , siehe Anm . 421 ; es ist kaum anzunehmen , daß der Kosmograph seine phantastischen Ausführungen auf Plinius , der von den Minotauri als Sinnbildern auf römischen Feldzeichen spricht ( nat . 10 , 16 ; vgl . Hillkowitz II S . 104 mit Anm . 71) , stützt . 562) Hier , vita Pauli 6 p . 22 B : hominem equo mixtum , cui opinio poeta rum hippocentauro vocabulum indidit . 563) Isid . etym . 14 , 3 , 33 : Hyrcania dicta a silva Hyrcana , quae Scythiae subiacet , habens ab oriente mare Caspium . 564) Isid . etym . 14 , 3 , 33 : est ( Hyrcania) ... copiosa inmanibus feris , tigri bus pantherisque et pardis . 565) Gen . 8 , 4 : requievitque arca mense septimo ... super montes Ar meniae . 566) In dieser abgeschwächten Bedeutung ' ( über)reichlich ' ungewöhnlich , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . 567) 3 . Reg . 18 , 41 : quia sonus multae pluviae est . 568) Isid . etym . 14 , 3 , 35 : in cuius ( Armeniae) montibus arca post dilu vium sedisse perhibetur . 569) Isid . etym . 14 , 3 , 35 : usque ad Caspium mare protensa ( Armenia) . 570) Isid . etym . 14 , 3 , 36 : Hiberia ... Armeniae iuncta . 571) Isid . etym . 14 , 3 , 37 : terra eius ( Isauriae) ante alias nutrix equorum . Halys amnis per eam fluit . 572) Isid . etym . 16 , 20 , 3 : aurichalcum dictum , quod et splendorem auri et duritiam aeris possideat . 573) Iob 31 , 24 : si putavi aurum robur meum . 574) Vgl . Anm . 330 . 575) Isid . etym . 14 , 3 , 38 : habet ( Asia Minor) provincias Bithyniam , Phry giam , Galatiam , Lydiam , Cariam , Pamphyliam , Isauriam , Lyciam atque Ciliciam . 576) Isid . etym . 14 , 4 , 10 : Athenae civitas ... philosophorum nutrix . 577) Hier , epist . 53 , 6 , 1 : taceo de grammaticis , rhetoribus , philosophis , geometricis , dialecticis , musicis , astrologis , medicis . 578) Iob 20 , 17 : rivulos fluminis , torrentes mellis . 579) Isid . etym . 17 , 7 , 1 : fructus ( palmae) ... appellantur ... alii Thebaici , qui et Nicolai . 580) Gloss . V S . 627 , 10 : cluvior nobilior . 581) Hier , in Ezech . 7 , 3 / 4 p . 64 : cariosa vulnera adurere cauterio . 582) Hillkowitz II S . 27 f . deutet dieses Wort mit althd . ruda ' Räude '; vgl . Einleitung S . 43 . 583) Gebort eher zu pen(u)arius (' Vorrats -') als zu penuria , so Hillko witz II S . 53 mit Anm . 113 . 584) Ungewöhnliche Schreibweise , ähnlich S . 209 , 6 zazeta , S . 215 , 9 zaze tum ; aber S . 192 , 8 f . azetum ; vgl . Gloss . III S . 596 , 38 : zaziton omnia condi menta ( 630 , 58) . 585) Wohl aus Glossen bezogen , Gloss . V S . 278 , 7 : clarigatio pigneratio rerum ( ähnlich II S . 298 , 54) ; in der Literatur sehr selten , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . clarigatio . 586) Antik sehr selten , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

587) Vielleicht Angleichung der Endung an das vorausgehende Wort , vgl . Einleitung S . 35 .

588) Wohl mit ñãüò , vielleicht auch mit ñãéíüåéò ; zusammenhängend .

589) Ursprünglich ' Docht ' ( siehe Thes . Ling . Lat . VII 2 S . 1371 , 62 ff .), viel leicht unter Einfluß Isidors ( etym . 20 , 10 , 2 : licinius autem quasi lucinius , est enim cicindela lucernae) zu ' etwas Leuchtendes ' umgedeutet .

590) Exod . 28 , 17 – 20 : sardius ... carbunculus ... ligurius ... amethystus ... onychinus .

591) Isid . etym . 20 , 5 , 4 : cymbia pocula dicta sunt ex similitudine cymbae navis .

592) Hier , epist . 64 , 15 , 3 : palleolum ... perstringens fulgore oculos in modum caracallarum ; vgl . Hillkowitz II S . 120 mit Anm . 135 .

593) Siehe Anm . 229 .

594) Gloss . V S . 544 , 20 : lumentum nitrum ( 602 , 61) ; Hier , epist . 130 , 18 , 2 : fuge lasciviam puellarum , quae ... cutem poliunt , utuntur lomentis ( pigmentis varia lectio) .

595) Dieses Adjektiv ist im antiken Gebrauch von comitium abgeleitet und beschränkt sich , von einer Übertragung auf die Epilepsie abgesehen , auf die sen Bereich . Im Mittelalter überwiegt die Ableitung von comes ' Graf ' und bezieht sich in der Regel auf dessen Amtsbereich ; vgl . Mittellat . Wörterb . II S . 929 , 28 ff . Keine dieser Verwendungsweisen paßt in diesem Falle . So läge eine Ableitung von comitari nahe , wodurch man zu einer Bedeutung wie ' gangbar '' käme .

596) Hier , in Is . 41 , 21 p . 503 : comante varietate arborum . Hillkowitz II S . 73 weist auf die Ähnlichkeit mit Vergil hin : Aen . 7 , 353 : innectitque ( coluber) comas .

597) Gloss . Ansil . DU 122 . 124 p . 190 : dumis spina , in qua nascitur morum silvestre , id est rubus ; Verg . georg . 3 , 315 : horrentesque rubos et amantes ardua dumos ( vgl . Hillkowitz II S . 75) .

598) Vielleicht mit êáëüò zusammenhängend , vgl . calaria ( Anm . 813) .

599) Hier , epist . 108 , 27 : crispantia maris aequora ; Isid . etym . 13 , 19 , 6 : crispantibus aquis .

600) Isid . etym . 13 , 19 , 8 : Lucrinus ( lacus) ... propter copiam piscium vecti galia magna praestabat .

601) Dan . 4 , 30 : rore caeli corpus eius infectum est ( ähnlich 5 , 31) .

602) Verbindung mit vitta denkbar , vgl . Einleitung S . 34 .

603) Exod . 35 , 35 : ut faciant opera ... de hyacintho ac purpura coccoque bis tincto et bysso .

604) Rom . 1 , 29 : repletos omni ... fornicatione ..., plenos ... homicidio ; Gal . 5 , 19 : opera carnis , quae sunt fornicatio ... luxuria .

605) Luc . 10 , 30 : homo quidam descendebat ab Ierusalem in Iericho ; 10 , 33 – 35 : Samaritanus ... misericordia motus est et appropians alligavit vulnera eius infundens oleum et vinum ... et curam eius egit et ... duos denarios dedit stabulario .

606) Die Variante delictis ( cod . V) wäre zu sehr vereinfachend .

607) Psalm . 93 , 8 : insipientes ... et stulti ; Ezech . 21 , 31 : hominum insi pientium .

608) Act . 9 , 15 : vas electionis ( sc . Paulus) .

609) Rom . 5 , 20 : ubi ... abundavit delictum , superabundavit gratia .

610) Isai . 60 , 21 : germen plantationis meae 611) Deut . 26 , 8 : in signis atque portentis u . ö . 612) 2 . Reg . 13 , 6 : ut faciat ... duas sorbitiunculas ; ähnlich 13 , 8 . 10 .

613) Ecclus . 41 , 16 : nomen permanebit in aevum . 614) Isid . etym . 14 , 4 , 7 : Graecia ..., quarum ( provinciarum) prima ab occi dente Dalmatia . 615) Isid . etym . 14 , 4 , 8 : ab occasu Histria terminatur ( Dalmatia) . 616) Isid . etym . 14 , 4 , 3 : quae terra ( Scythia) ... barbarica dicitur .

617) Hier , epist . 57 , 11 , 2 : etymologias verborum ; Isid . etym . 14 , 3 , 13 : Me sopotamia Graecam etymologiam possidet , quod duobus fluviis am biatur .

618) Oder e ru ditionem zu lesen ? Vgl . erudita ( S . 194 , 1) .

619) Gen . 7 , 21 : animantium ... omniumque reptilium ...; 1 , 24 : iumenta et reptilia .

620) Nach Hillkowitz II S . 116 und 201 statt Traiano unter Hinweis auf Iordanes ( Rom . 217) und auf den Einfluß von slawischem Vokalismus .

621) Vgl . Isid . etym . 15 , 9 , 6 : sepes munimenta satorum sunt .

622) In ungewöhnlicher Gebrauchsweise , ( etwa ' Erzähler ', nach relator) , vgl . Thes . Ling . Lat . s . v .; Hillkowitz I S . 23 verweist auf Gloss . IV S . 359 , 41 : lator auctor sententiae .

623) Zu Palida ... Tema ( Z . 5) vgl . den Übersetzungsversuch von Wutt ke , Ed . S . LXXXVII .

624) Seltenes , antiquiertes Wort für ' Trinkschale ', z . B . Gloss . V S . 635 , 40 : lepista genus vasis ; siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

625) Vgl . Anm . 225 .

626) Plural in Prosa sehr selten , siehe Thes . Ling . Lat . IV S . 1175 , 17 f .

627) Vielleicht für orphanorum , vgl . Isid . etym . 11 , 2 , 12 : ceteri orbi vocan tur orphani . 627a) Vgl . Anm . 896 .

628) Seltenes Wort , vgl . Gloss . II S . 570 , 31 : bustuarium cauterium u . ö .

629) Lokalisierungsversuch bei Hillkowitz II S . 138 Anm . 209 .

630) Vielleicht identisch mit catagine ; siehe Anm . 234 .

631) Gloss . V S . 633 , 9 : catapsat caedit , vgl . Hillkowitz II S . 60 mit Anm . 146 ; S . 76 .

632) Isid . etym . 18 , 61 : Graeci turrem ðýñãïí vocant ; 1 , 17 , 3 : ôñï÷üò enim Graece rota dicitur .

633) Antik nicht nachweisbar , vgl . Einleitung S . 41 .

634) Isai . 48 , 18 : gurgites maris .

635) Isid . etym . 19 , 17 , 23 : cerussa fit hoc modo : aceto acerrimo inpleto ... ( vgl . 16 , 23 , 2) .

636) Isid . etym . 16 , 3 , 1 : silex est durus lapis , eo quod exiliat ab eo ignis dictus .

637) Isid . etym . 14 , 4 , 6 : huic ( Thraciae) ab oriente ... urbs Constantinopo lis opposita est , a septentrione vero Ister obtenditur ...; Ebrum fluvium Thracia fundit .

638) Vielleicht mit argyritis ( siehe Thes . Ling . Lat . s . v .) in Zusammenhang stehend , vgl . den Personennamen Argypphum ( S . 104 , 5 f .).

639) Isid . etym . 14 , 4 , 12 : Thessalia ..., quae ... Macedoniae coniuncta est ...; multa in Thessalia flumina et oppida ...; domandorum quoque equo rum usus primum repertus est .

640) Isid . etym . 14 , 4 , 10 : ex cuius ( Grani) filia Attis nomine Attica terra vocata est ; haec inter Macedoniam et Achaiam media iacet , Arcadiae a septentrionali parte coniuncta ; vgl . 14 , 4 , 11 : Helladis autem duas sunt provinciae , Boeotia et Peloponnensis .

641) Ungewöhnliche Partizipialform ( etwa ' begeisterter '). Das Verbum de tonare öfter bei Hieronymus , siehe Thes . Ling . Lat . VI S . 819 , 18 ff .

642) Isid . etym . 14 , 4 , 10 : Athenae civitas , mater liberalium litterarum et philosophorum nutrix , qua nihil habuit Graecia clarius atque nobilius . 643) Isid . etym . 17 , 7 , 26 : ilex ab electo vocata .

644) Isid . etym . 14 , 4 , 10 : Marathonius campus opinione quondam proelii cruentissimus .

645) Greg . Tur . Franc . 1 , 6 p . 8 , 5 : mira campi planitiae in quadrum disposita est .

646) Erklärungsversuch bei Hillkowitz II S . 89 Anm . 18 .

647) Über Glossen ( z . B . V S . 16 , 38) auf Paulus Festus ( p . 60 ed . Lindsay) zurückgehend , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . damium .

648) Kühne hybride Bildung aus êáëüò und facere , vgl . Einleitung S . 42 .

649) Phantastischer Deutungsversuch bei Hillkowitz II S . 92 f .; zu criptola siehe Anm . 368 , zu licinium siehe Anm . 589 .

650) Weit ausschweifender Erklärungsversuch bei Hillkowitz II S . 14 mit Anm . 26 , S . 96 mit Anm . 44 – 46 ; sicher handelt es sich um unterirdische Flußverbindungen im Donau - und Po - Gebiet .

651) Gen . 24 , 46 : deposuit hydriam de humero . 652) Isid . etym . 20 , 9 , 7 : fiscus ..., unde et fiscellae et fiscinae dicuntur .

653) Das eindeutig lateinische Adjektiv wird von Hillkowitz ( II S . 11 Anm . 11 ; S . 28 ; 60) mit großem Wortaufwand und verirrter Anwendung von Glossenweisheit als angelsächsisch tenil fiscella gedeutet .

654) ?

655) ? 

656) Schwer verständlich , vgl . Einleitung S . 44 .

657) Isid . etym . 14 , 4 , 11 : Thebas urbem construxit ( Cadmus) , in qua olim civilia bella detonuerunt , et ubi nati sunt Apollo et Hercules maior ille Thebanus . Eadem est Aonia vocata a fonte Apollini et Musis consecrato .

658) Als Femininum antik nicht belegt .

659) Im antiken Latein nicht belegtes Graecum (' Kranich -'); vielleicht An spielung auf die mythologischen Kämpfe zwischen Kranichen und Pygmäen , siehe Thes . Ling . Lat . VI 2 S . 2340 , 17 ff .

660) Unerklärt , vgl . Einleitung S . 44 .

661) Antik nicht belegt , weiterer Beleg S . 230 , 8 .

662) Wohl in Verbindung zu bringen mit Gloss . V S . 487 , 53 : turmarcha qui praeest exercitui .

663) Entstellung von Amphictyones ? Dieses ist bei Julius Valerius , Res gestae Alexandri ( 2 , 13 . 15 , ed . B . Kübler) belegt .

664) Antik nicht belegt .

665) Etwa ' nicht fleischlich '. Auffallende Übereinstimmung mit Aristoteles , wo es ( hist . anim . 2 , 12 p . 509 , 11 sq .) von der Substanz des Hahnenkammes heißt : ï ôå ã ñ ó?ñî Ýóôéí ï ôå ðüññù óáñê ò ô í ö?óéí ; vgl . Hill kowitz II S . 68 .

666) Nach Hillkowitz II S . 123 f . Bezeichnung für Christus ( ohne über zeugende Erklärung) , siehe auch S . 28 ( in Verbindung gebracht mit ahd . im bot ' Gebot ') und 54 . Vgl . Einleitung S . 44 .

667) Von griechisch atcövicx ;, so Hillkowitz II S . 123 , Anm . 150 ; oder entstellt aus Aoniam , vgl . Anm . 657 .

668) Von griechisch êáèáñôéêüò nach Hillkowitz II S . 123 Anm . 151 , doch dafür zu stark entstellt .

669) Vielleicht in Zusammenhang stehend mit dem skythischen Volks stamm Choatrae bei Lucan ( 3 , 246) und Valerius Flaccus ( 6 , 151 : diros magico terrore Choatras) , vgl . Hillkowitz II S . 81 mit Anm . 55 und 56 ; S . 123 Anm . 152 .

670) Neubildung vgl . concibones auf einer lateinischen Inschrift ( siehe Thes . Ling . Lat . s . v .) und companiones in der Lex Salica ( siehe Mittellat . Wörterb . s . v .).

671) Neubildung , zur Deutung siehe Anm . 446 .

672) In Glossen sehr häufig , z . B . V S . 547 , 31 : clepere furari subripere . In der Literatur selten , meist in älterer Zeit gebräuchlich , außer Prud . psych . 562 .

673) Dan . 3 , 5 : sonitum tubae et fistulae .

674) In der antiken Literatur sehr selten ( Varro , Nonius) , in Glossen häufig , z . B . V S . 285 , 61 : discerniculum ornamentum capitis virginalis ex auro .

675) Gloss . V S . 172 , 23 : bidental sacrificium .

676) Gloss . IV S . 76 , 47 : fidilla civi genus ex farre .

677) Siehe Anm . 419 .

678) Siehe Anm . 639 .

679) Synonym mit vates , hier mit gewisser Ironie ; in der Bibel ( z . B . Gen . 40 , 22) und bei Hieronymus öfter , siehe Thes . Ling . Lat . IV S . 314 , 10 ff .; aber auch die Lesart coniunctoribus ( V) ist trotz seltenen Vorkommens ( Gloss . II S . 564 , 40) bei der Vorliebe des Autors für Ausgefallenes nicht ganz von der Hand zu weisen .

680) Isid . etym . 14 , 4 , 12 : ibi est et mons Parnasus quondam Apollini con secratus .

681) Ezech . 40 , 22 : septem graduum erat ascensus eius .

682) Gloss . V S . 337 , 26 : zeta Graece cubiculum ; hier etwa im Sinne von ' Rastplatz '. Vgl . Hillkowitz II S . 60 f ., 106 mit Anm . 80 .

683) Isid . etym . 14 , 4 , 12 : in Thessalia primum solidi aurei facti sunt .

684) Eber mit TOpeöco ' gravieren ' als mit èþñáî ' Panzer ' in Verbindung zu bringen .

685) Isid . etym . 12 , 7 , 24 : salutat ( psittacus) dicens ' have ' vel ' ÷á?ñå '; siehe auch S . 207 , 20 .

686) Sehr selten , wohl aus einer Glosse bezogen : Gloss . II S . 579 , 21 : fastuo sus fastidiosus superbus ; siehe auch Thes . Ling . Lat . s . v .

687) Antik nicht belegt , siehe Anm . 9 .

688) Von Hillkowitz II S . 29 mit althd . argin ' sparsam , Geiz ' in Ver bindunggebracht ; oder verschrieben für angina ? vgl . Gloss . II S . 566 , 33 : an gina angustia pectoris .

689) Gloss . V S . 301 , 16 : iconisma imago figura u . ö ., siehe Thes . Ling . Lat . VII 1 S . 162 , 34 .

690) Antik nur einmal belegt auf einer Inschrift als Subst . in der Bedeutung ' Verzeichnis der feriae ', vgl . Thes . Ling . Lat . s . v .

691) Num . 13 , 33 : populus ... procerae staturae est .

692) 1 . Paral . 12 , 24 : expediti ad proelium .

693) Der Hinweis von Hillkowitz II S . 137 mit Anm . 203 f auf die Insel Calauria führt nicht weiter .

694) Sachlicher Erklärungsversuch nach Ovid ( fast . 4 , 209 – 222) von Hill kowitz II S . 80 mit Anm . 46 ; oder einfacher Isid . etym . 14 , 4 , 18 : Italia ... appellata est deinde a regis nomine Saturnia .

695) Griechisch óê?ëìç ' Messer , Schwert ' vermutet Hillkowitz II S . 38 als Grundlage mit italienischem Einfluß ; dagegen Löwe , Salzburg S . 124 Anm . 109 .

696) Zusammenhang mit slawisch ljudi vermutet Hillkowitz II S . 40 ; näher läge das stammverwandte germanisch - romanische Wort leudis , das seit Gregor von Tours häufig vorkommt , siehe Thes . Ling . Lat . VII 2 S . 1196 , 47 ff .

697) Exod . 29 , 17 : arietem secabis in frustra .

698) Isid . etym . 14 , 4 , 13 : est ( Macedonia) autem confinis ab oriente Aegeo mari , a meridie Achaiae , ab occasu Dalmatiae , a septentrione Moesiae ; patria Alexandri Magni .

699) Prov . 4 , 3 : filius ... tenellus .

700) Literarisch sehr selten , aber häufig in Glossen , siehe Thes . Ling . Lat . VIII S . 339 , 15 ff .

701) Vielleicht ist ein Zusammenhang mit óáöÞò nicht ganz auszuschlie ßen ; vgl . Einleitung S . 44 . 702) In Glossen häufig z . B . Gloss . V S . 283 , 34 : da[t]edola ingeniosa , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . daedalus .

703) Gloss . V S . 491 , 25 : annet splendet fulget micat u . ö ., siehe Thes . Ling . Lat . I S . 780 , 14 – 17 und Mittellat . Wörterb . I S . 223 , 31 – 35 .

704) Nach Hillkowitz II S . 118 Anm . 127 ' kriegerisch ', doch nur auf Beleg aus Hesych ( óêõëëáãßò) gestützt .

705) Vgl . Hillkowitz II S . 118 Anm . 127 , der einen Zusammenhang mit der von Vergil öfter ( z . B . Aen . 7 , 803) erwähnten Reiterführerin vermutet .

706) Vgl . Gloss . V S . 313 , 42 : nitellae nitoris dimin(utive) ; 374 , 69 : nitelli nitores diminutive .

707) Nach Hillkowitz II S . 38 Zusammensetzung aus trimodus ( vgl . Isid . etym . 2 , 17 , 1) und ñ÷áß '( Heeres -) Haufen ' oder mit Vergil ( Aen . 5 , 450 Trinacria pubes) in Verbindung zu bringen .

708) Oft in Glossen , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

709) Vermutlich von einer ungewöhnlichen Glosse abgeleitet ( Ansil . PE 844 p . 437 : peripsima antiqui salutabant ancillantes maioribus , quia peripsima [- o cod .] erat ra sura vel limatura [ lin - cod .] cuiuslibet rei) ; ipsima geht

710) Siehe Anm . 748 .

711) Wohl erfundener Name , kaum Gleichsetzung mit der Amazonenköni gin Anthiopia ( S . 181 , 9 , siehe Hillkowitz II S . 118 Anm . 127) ; vgl . S . 216 , 9 Anthiopolim .

712) Siehe Anm . 542 .

713) Gloss . V S . 339 , 26 : acinaces gladii u . ö .

714) Gloss . IV S . 476 , 39 : asperediscus uncinus ; V S . 624 , 42 : uncinus croc cus vel aspidiscus . Zur medizinischen Verwendung dieses Terminus und der fragwürdigen Deutung dieser Stelle ( cilia aus êïéë?á ' Exkremente ') siehe Hillkowitz II S . 83 mit Anm . 61 f .

715) Vgl . Isid . etym . 20 , 13 , 1 : a baculo bacillum per diminutionem .

716) ?

717) Verg . Aen . 7 , 102 sq .: silenti nocte .

718) Gloss . V S . 147 , 27 : sciscitatur interrogatur .

719) Verg . Aen . 6 , 104 : responsa Sibyllae .

720) Zu signum ... bellator ( S . 204 , 14) vgl . den Übersetzungsversuch von F . Pfister , Kleine Schriften zum Alexanderroman ( 1976) S . 315 f . 721) Ähnliche Wortbildung perspecilla , siehe Anm . 746 .

722) Nach Hillkowitz II S . 37 liegt altital . niffo ' Rüssel , Schnabel , Fratze ' zugrunde ; volkstümliches Wort , vgl . Meyer – Lübke , Roman , etym . Wörterb . Nr . 5914 ; W . von Wartburg , Franz , etym . Wörterb . VII ( 1955) S . 123 – 127 . 723) Prud . c . Symm . 1 , 168 : coitus fuit inpar utrique ( sc . Marti et Veneri) .

724) Gen . 49 , 9 : accubuisti ut leo et quasi leaena .

725) Isid . etym . 12 , 2 , 12 : monoceron , id est unicornus , eo quod unum cornu in media fronte habeat ... ita acutum ..., ut quidquid inpetierit , aut ventilet aut perforet .

726) Hab . 1 , 10 : ipse de regibus triumphabit et tyranni ridiculi eius erunt .

727) Vgl . Aug . in psalm . 41 , 13p . 470 , 19 sq .: si profunditas est abyssus , pu tamus non cor hominis est abyssus ? Quid enim profundius hac abysso ?

728) Gloss . IV S . 354 , 48 : inopinatum inprovisum . 729) Vielleicht sectator trotz schwacher handschriftlicher Grundlage ( O 2 ) richtig .

730) Gloss . V S . 136 , 2 : presagium vaticinium divinatio de futura ad nuntians .

731) ' Erstgeborener '?, antik nicht belegt .

732) Anklingen an praesaga ?, vgl . praesagium ( S . 203 , 11 ; 204 , 13f .).

733) Isid . etym . 14 , 4 , 13 : est ( Macedonia) ... regio aureis venis argentique opima ; lapidem , quem paeaniten vocant , ista gignit .

734) Eine derartige Edelsteinart ist sonst nicht nachweisbar , der Hinweis von Hillkowitz II S . 105 auf Plinius ( nat . 37 , 73) : Laconicos ( sc . sma ragdos) in Taygeto monte erui hilft nicht weiter . Eine andere Etymologie siehe S . 228 , 8f . ( für Lacedemones) .

735) Die ungenaue Beschreibung der Lage dieser Landschaft kann auf eine größere Lücke in dem nicht ganz vollendeten Werk Isidors zurückgehen , die auch vom Editor angedeutet ist ( etym . 14 , 4 , 15 : Lacedaemonia ... Panno nia) ; siehe auch Lachoniam ( S . 211 , 7) und Lacedaemonia , Pannonia et Hi stria ( S . 228 , 13) .

736) Nicht näher zu lokalisieren .

737) Siehe Anm . 136 .

738) Isid . etym . 13 , 17 , 2 : Rubrum autem mare vocatum eo , quod sit roseis undis infectum ..., quia omnis terra , quae circumstat pelago , rubra est .

739) 1 . Reg . 11 , 9 : cum incaluerit sol .

740) Wohl Subst . statt des geläufigen radiatio . 741) Über ein ungewöhnliches persisches Königsgrab aus Amethyst berichtet Gregor von Tours ( stell . 5) .

742) Isid . etym . 16 , 13 , 6 : iris ... sexangulata , dicta ex argumento iris ; nam sub tecto percussa sole ...

743) Siehe Anm . 733 .

744) Isai . 3 , 20 : auferet dominus ... olfactoriola et inaures ; Isid . etym . 19 , 31 , 19 : olfactoriola vascula sunt muliebria ; olfactorium zweimal bei Pli nius ( nat . 20 , 92 ; 30 , 97) , siehe Thes . Ling . Lat . IX 2 S . 554 , 23 ff ., doch kaum als Quelle in Betracht kommend ; vgl . S . 214 , 6 .

745) Isid . etym . 14 , 4 , 13 : mons Olympus in ea ( Macedonia) est , qui excel lenti vertice tantus adtollitur , ut in cacumine eius nec nubes nec venti sentiantur .

746) Es ist wohl von Wörtern wie perspicuus oder perspectus auszugehen . Ähnliche Wortbildung nobicillo ( S . 203 , 12) .

747) Siehe Anm . 813 .

748) Verg . Aen . 3 , 334 f .: qui ( Helenus) Chaonios cognomine campos Chaoniamque omnem Troiano a Chaone dixit .

749) Vermutlich spontane Neubildung , kaum in Verbindung zu bringen mit drei antiken Stellen bei Paulus Festus , Accius und Cyprian ( siehe Thes . Ling . Lat . s . v .).

750) Psalm . 143 , 13 : oves eorum fetosae .

751) Siehe Anm . 685 .

752) Isai . 35 , 2 : gloria Libani data est ei .

753) Iudic . 16 , 4 : in valle Sorec .

754) Antik nicht belegt .

755) Eine Verbindung mit canistrum läge nahe , vgl . chanistra in Codex O 2 ; sehr selten in der Bedeutung von vas , siehe Thes . Ling . Lat . III S . 259 , 78 ff .

756) Unklar , siehe Anm . 466 .

757) Antik nur unsicher belegt in der Historia Augusta ; für eine gewisse Volkstümlichkeit spricht das Vorkommen dieses Wortes in griechischer Transkription des Edictum Diocletiani , siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

758) 3 . Reg . 10 , 28 : educebantur equi Salomoni de Aegypto et de Coa .

759) Num . 32 , 9 : usque ad vallem Botri ( Deut . 1 , 24) .

760) Ebenso S . 219 , 7 ; antik nur selten belegt : Hier , in Os . 2 praef . p . 56 , 204 : purpura et sericio sunt ... panno .

761) Isai . 60 , 6 : omnes de Saba venient aurum et tus deferentes ; 3 . Reg . 10 , 25 : singuli deferebant ei munera , vasa argentea et aurea ..., aromata quoque .

762) Antik nicht belegtes Adjektiv .

763) Zach . 14 , 4 : stabunt pedes eius ... super montem Olivarum .

764) Exod . 29 , 8 sq .: filios ... indues tunicis lineis cingesque balteo ... et impones eis mitras . 765) Wohl als Sonderbedeutung von muraena ' torquis genus ' ( siehe Thes . Ling . Lat . VIII S . 1669 , 3 f .), die vereinzelt spätlateinisch seit Augustin auf tritt , vgl . Isid . etym . 12 , 6 , 43 .

766) Hier . in Matth . 21 , 12 / 13 S . 187 , 1318 – 21 : collyba dicuntur apud eos ( Hebraeos) , quae nos appellamus tragemata vel vilia munuscula ...; vgl . Hillkowitz II S . 129 f .

767) Hier . quaest . Hehr . in gen . 14 , 7p . 18 : Asason thamar in lingua nostra resonat Urbs Palmarum ; vgl . Hillkowitz II S . 125 mit Anm . 158 .

768) Gloss . Ansil . TO 137 p . 566 : toris stefadiis ( entstellt aus stibadiis) a lectis tortis ... 768a) Vgl . Anm . 980 ; ' Salzgegend ' Wuttke S . LXXIII .

769) Hier . nom . Hehr . p . 93 , 17 sq .: Engaddi , fons haedi ; quaest . Hebr . in gen . 14 , 7 p . 18 : Engaddi , balsami et palmarum fertile .

770) Psalm . 55 , 1 : tenuerunt eum Allophyli ; oft bei Hieronymus , siehe Thes . Ling . Lat . I S . 1692 , 41 ff .

771) Darunter sind nach Hillkowitz II S . 105 mit Anm . 73 die Sama ritaner zu verstehen , wobei eine Beeinflussung durch Sarmatae nicht ausge schlossen sei ; vielleicht absichtliche Buchstabenumstellung , vgl . Einleitung S . 40 Anm . 138 .

772) Siehe Anm . 584 .

773) Cant . 6 , 12 : revertere , revertere .

774) Siehe Thes . Ling . Lat . I S . 1448 , 29ff . s . v . Aialon .

775) Isai . 9 , 5 : violenta praedatio .

776) Luc . 16 , 26 : transire ... neque inde huc transmeare .

777) Vgl . Anm . 265 .778) Isid . etym . 9 , 2 , 5 : Mes , a quo sunt hi , qui vocantur Maeones .

779) Eccles . 12 , 12 : his amplius ... ne requiras .

780) 4 . Reg . 2 , 11 : currus igneus et equi ignei diviserunt utrumque ( Eliam et Elisam) et ascendit Ellas in caelum .

781) Lateinische Ableitung von ð?ñ , im Griechischen ist ð?ñéíïò die ge läufigste Adjektivbildung , vgl . Anm . 896 .

782) Gen . 28 , 17 : porta caeli . 783) 4 . Reg . 2 , 12 : currus Israel et auriga eius ( sc . Elias) .

784) Matth . 6 , 8 : antequam petatis eum .

785) Iudic . 5 , 6 : in diebus Iahel quieverunt semitae .

786) Isid . etym . 14 , 4 , 12 : Macedoniae ..., cuius a tergo Pieria est .

787) Siehe Anm . 735 .

788) Isia . etym . 14 , 4 , 7 : Graecia a Graeco rege vocata .

789) Isid . etym . 10 , 113 : gratificus ab eo , quod gratis faciat bonum , gratio sus , quod plus unicuique quam meretur tribuit .

790) Isid . etym . 14 , 4 , 14 : Achaia ... urbs et provincia appellata .

791) Esth . 9 , 27 : scriptura testatur .

792) Isid . etym . 14 , 4 , 14 : absque septentrionali parte , qua Macedoniae iungitur , undique septa est mari ; ab oriente enim habet Myrteum mare , ab euro Creticum , a meridie Ionium , ab Africo et occasu Cassiopas insulas ( Cephaleniam et Cassiopam insulas Oros . hist . 1 , 2 , 58) , a sola septentrionali parte Macedoniae vel Atticae terrae adiungitur ..., Inachus est Achaiae fluvius .

793) Isid . etym . 13 , 21 , 21 : Pactolus ... harenas aureas trahens .

794) Antik nicht belegt .

795) Isid . etym . 14 , 4 , 15 : Arcadia vero sinus Achaiae est ... inter Ionium et Aegeum mare exposita ...; ipsa est et Sicyonia a Sicyone rege ...; habet autem Arcadia fluvium magnum Erimanthum , asbeston ( abeston codd .) quoque lapidem , qui semel accensus numquam extinguitur ; vgl . 16 , 4 , 4 .

796) Hillkowitz II S . 105 mit Anm . 75 bringt das rätselhafte Geogra phicum mit hebräisch chol ' Sand ' oder mit der von Plinius ( nat . 6 , 15) er wähnten pontisch - kaukasiscken regio Colica in Verbindung , vgl . Thes . Ling . Lat . Onom . C s . v . 797) Die Verwechslung von chasma mit cauma ( S . 105 , 1) könnte auch hier zu der Vermutung einer Ableitung von cauma führen , siehe Mittellat . Wörterb . II S . 327 , 59ff . 798) Vom Autor erfundene , ungriechisch anmutende Inselnamen ; Deu tungsversuche bei Hillkowitz II S . 90ff . Anm . 21 .

799) Als scherzhafte Namensbildung von Hillkowitz II S . 90 ff . Anm . 21 mit äá?ìùí und ñ÷áò ' Dämon der Lust , Satyr , Teufel ' u . a . erklärt , was wenig glaubhaft erscheint .

800) Hier . in Ezech . 23 , 17 sqq . p . 212 C : auri speciem adulterina aeris similitudo mentitur ..., quod simplex et rusticus non facile dignoscit .

801) Von Hillkowitz II S . 90 f . Anm . 21 auf ðá÷ ? êïìïò ' dickhaarig ' ( das allerdings in griechischen Lexika nicht nachweisbar ist) unter Beeinflus sung durch den Namen Pachomius zurückgeführt .

802) Marc . 9 , 49 : si sal insulsum fuerit .

803) Antik nicht belegt , siehe Anm . 9 . 804) Vgl . Isid . etym . 8 , 5 , 25 : Tatiani ( haeretici) a Tatiano quodam vo - cati ...

805) Isid . etym . 9 , 2 , 126 : Hesperii vero sunt , qui circa Hispaniam conmorantur ; nam Hispania Hesperia .

806) Siehe Anm . 744 .

807) Isid . etym . 14 , 6 , 14 : insulae , quae ... in mare Magno sunt constitutae : Cypros insula ...

808) Cant . 8 , 1 : sugentem ubera matris .

809) Nur medizinisch gebräuchlich , siehe Thes . Ling . Lat . s . v ., vielleicht umgedeutet nach Isidor ( etym . 4 , 8 , 21 : papula est parvissima cutis erectio circumscripta cum rubore et ideo papula quasi pupula) oder Verwechslung mit papilla , dieses S . 180 , 5 f .; 202 , 8 .

810) Zu verbinden mit umbonum ( S . 226 , 16) ?

811) Cant . 1 , 3 : botrus Cypri dilectus meus mihi in vineis Engaddi .

812) Könnte irgendwie mit Ophiusa , dem alten Namen für Cypern , zu sammenhängen , siehe Hillkowitz II S . 78 mit Anm . 38 , der auf Ovid ( met . 10 , 229 : Ophiusiaque arva) hinweist . 813) Vielleicht von êáë?ò abgeleitet , vgl . calantes ( S . 187 , 7) , calleficola ( S . 195 , 10) , calista ( S . 206 , 17) .

814) Dieses seltene Adjektiv ( siehe Thes . Ling . Lat . s . v .) wird sonst nie mit sella verbunden , geläufig wäre curulis .

815) Siehe Anm . 142 .

816) Siehe Anm . 549 .

817) Isid . etym . 14 , 6 , 14 : Cypros ... in Carpathio mari ... famosa quondam divitiis et maxime aeris .

818) Oros . hist . 1 , 2 , 96 : cuius ( Cypri) spatium in longo tenet milia passu um CLXXV , in lato milia passuum CXXV ; vgl . Einleitung S . 25 mit Anm . 102 .

819) Siehe Anm . 584 .

820) Isid . etym . 19 , 18 , 1 : instructura ... parietum .

821) 1 . Paral . 18 , 8 : columnas et vasa aenea .

822) Cant . 5 , 15 : columnae marmoreae , quae fundatae sunt super bases aureas .

823) Der Name dieser Bucht wird von Hillkowitz II S . 30 wegen des golden schimmernden Sandes mit althd . gelo ' gelb ' in Verbindung gebracht , mit noch geringerer Wahrscheinlichkeit die Bucht Yron ( S . 217 , 8) mit angel sächsisch iren ' Eisen ' ohne den geringsten Hinweis auf dieses Metall im Text .

824) Isid . etym . 14 , 6 , 15 : est autem ( Greta) insula Graeciae ... longissimo tractu porrecta , a septentrione Graeciae aestibus , ab austro Aegyptiis un dis perfusa ; fuit autem quondam centum urbibus nobilis , unde et Heca tompolis dicta est .

825) Wohl Phantasiename , vgl . S . 203 , 1 Anthiae .

826) Isid . etym . 14 , 6 , 16 : prima etiam remis et sagittis damit , prima litte ris iura finxit , equestres turmas prima docuit , studium musicum ab Idaeis dactylis in ea coeptum . Capris copiosa , cervos eget , lupos et vulpes alia que ferarum noxia nusquam gignit , serpens nulla ibi , nulla noctua , et si inveniatur , statim emoritur . Larga est autem vitibus et arboribus , dyc tamnos herba in Greta nascitur et alimos , quae admorsa diurnam famem prohibet . Phalangos ( sfalangos BT) autem venenatos gignit et lapidem , qui Idaeus dactylus dicitur .

827) Siehe Anm . 848 .

828) Aus Hesych II ( 1966 , ed . K . Latte) p . 519 (= K 3799) êïôôáâ?á

829) Antik nicht belegt , vgl . cruentator ( S . 196 , 12 ; 230 , 8) .

830) Wohl erfundener Tiername , vielleicht gleichzusetzen mit ymineones und ymeneones ; vgl . Anm . 110 .

831) Zum anlautenden s siehe sfungia ( S . 242 , 11 mit Anm . 1006) .

832) Oricos (- um) Stadt in Epirus , vgl . Verg . Aen . 10 , 134 sqq .

833) Isid . etym . 14 , 6 , 17 : Abydos insula in Europa super Hellespontum posita angusto et periculoso mari separata et ?âõäïò Graece dicta , quod sit introitus Hellesponti maris , in quo Xerxes pontem ex navibus fecit et in Graeciam transiit .

834) Isid . etym . 14 , 6 , 18 : Coos insula adiacens provinciae Atticae , in qua Hippocrates medicus natus est , quae ... arte lanificii prima in ornamento feminarum inclaruit .

835) Spontane Neubildung kaum abhängig von Gloss . II S . 454 , 2 : ôå ôñáã ? íùò quadratim .

836) In wörtlichem Sinne ' schrittweise '.

837) Sap . 8 , 3 : generositatem illius glorificat .

838) Isid . etym . 14 , 6 , 20 : haec ( Cyclades insulae) in Hellesponto inter Aegeum et Maleum mare constitutae circumdantur etiam pelago Myrtoo ; sunt autem numero quinquaginta tres , tenentes a septentrione in meri diem milia quingenta , ab oriente in occasum milia ducenta ; metropolis earum Rhodos ; zu den Maßen vgl . Oros . hist . 1 , 2 , 98 und Einleitung S . 25 mit Anm . 102 .

839) Exod . 25 , 4 – 5 : purpuram coccumque bis tinctum et byssum ... et pelles arietum rubricatas ; 35 , 35 : ut faciant opera polymitarii ... de purpu ra coccoque bis tincto et bysso .

840) Isid . etym . 4 , 12 , 2 : thymum dicitur flos , qui odorem refert .

841) Noch unerklärt , vgl . Einleitung S . 43 .

842) Wahrscheinlich mit metaxa zusammenhängend ; italienischen Einfluß auf die Wortbildung vermutet Hillkowitz II S . 36 f . 843) Nach Hillkowitz II S . 39 f . vielleicht unter slawischem Einfluß ( koza ' Ziege ' ) aus cydonia entstanden ; oder eher von Cyzicus abzuleiten ?

844) Siehe Anm . 579 .

845) Psalm . 20 , 6 : gloriam et magnum decorem .

846) Isid . etym . 14 , 6 , 22 : Delos autem et civitas dicitur et insula ...; ex quo ( sc . capitulo rosae) et urbs et insula Rhodos est appellata .

847) Isid . etym . 14 , 6 , 23 : Tenedos una ex Cycladibus a septentrione sita , in qua olim civitas a Tene ( a tenne , a tennae BT , attenne K , ad tenue C 1 )

848) Isid . etym . 14 , 6 , 24 : Carpathos ( Carpatos BT , Carpatus CK) una ex Cycladibus ...; ex hac insula dicuntur et Carpasiae naves , magnae et spa tiosae .

849) Isid . etym . 17 , 9 , 14 : sampsuchus ( samsucus codd ., praeter samsugus D) , quem Latini amaracum vocant . Vielleicht mit amarus in Verbindung gebracht und dadurch umgedeutet .

850) Noch ungedeutet , vgl . Einleitung S . 43 .

851) Vielleicht im Sinne von hospes nach Meinung von Hillkowitz II S . 80 Anm . 49 . 852) Isid . etym . 5 , 27 , 23 sq .: iste ( Tarquinius Superbus) enim prior lato mias ( lautumna(s) BCK , latumnas T) ... atque exilia adinvenit ...; talio est similitudo vindictae , ut taliter quis patiatur ut fecit .

853) Schwer erklärbar , antik nur einmal belegt im Sinne von ' in interiora trudere ' bei Augustin , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . intertrudo .

854) Siehe Anm . 9 .

855) Von Hillkowitz II S . 126 ff . mit Anm . 164 f . als Zusammenset zung von aemulus und minium als ' Streben nach kostbarem Besitz ', den der ' Zinnober ' darstellte , wenig überzeugend gedeutet . Vielleicht eher mit emo lumentum zusammenhängend .

856) Von Aethicus konstruierter , im Schiffskatalog nicht erwähnter Schiffs typ ; weitere Belege S . 129 , 1 ; 235 , 18 .

857) Gloss . V S . 348 , 50 : biclinium quasi bicellium u . ö ., siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

858) Luc . 4 , 9 : statuit eum super pinnam templi . 859) Könnte ein Hinweis auf das herühmte griechische Feuer sein , das zwei mal entscheidend die Belagerung Konstantinopels durch die Araber beendet hatte ; vgl . G . Ostrogorsky , Geschichte des byzantinischen Staates ( 3 1963) S . 104 mit Anm . 2 .

860) Isid . etym . 14 , 6 , 25 sq .: Cytherea insula una ex Cycladibus a parte oc - cidua sita ...; Icaria insula una de Cycladibus ...; haec ... procurrentibus saxis inhospitalis est et nullis sinibus portuosa .

861) Name erfunden nach Daedalus mit Einwirkung des Inselnamens Ic(h)aria ; Beziehung zu der mythischen Hippodamia als Schwester unklar . Hingegen ist Minerva als Erfinderin in der Webkunst bekannt , vgl . Isid . etym . 19 , 20 , 1 : Minervam ... primam lanificii usum monstrasse , hanc etiam telam ordisse et colorasse lanas perhibent .

862) Vgl . Anm . 330 .

863) Isid . etym . 14 , 6 , 27 – 29 : Naxos insula a Dionysio dicta ...; Melos ex numero Cycladum , una omnium insularum rotundissima ; unde et nun cupata ; historia dicit ex Iasone natum fuisse Philomelum et Plutum , ex Philomelo Pareantum genitum , qui de suo nomine Paron insulam et op pidum appellavit ...; mittit et sardam lapidem marmoribus quidem prae stantiorem et inter gemmas vilissimum .

864) Isid . etym . 14 , 6 , 30 : Chios ( Cion BCK) insula Syra lingua appellata eo , quod ibi mastix gignitur .

865) Isid . etym . 14 , 6 , 31 : Samos ( Samo codd .) insula est in mari Aegeo , ubi

866) Siehe Anm . 362 .

867) ' ohne Staub , mühelos , kampflos ', im Griechischen häufig , im antiken Latein nicht belegt .

868) Liber hist . Franc . 15 p . 263 , 22 : ore fecundo .

869) Ovid met . 4 , 680 : pande ... nomen u . ö .

870) Vermutlich von culus abgeleitet ; culare als Verbum antik nur einmal bei Petron , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . 871) Vielleicht irreguläre Verkleinerungsform von êë?íç .

872) Hier , epist . 38 , 4 , 2 : mitellis crispantibus .

873) Iudic . 8 , 21 : tulit ... bullas , quibus colla regalium camelorum decora ri solent ; Isid . etym . 19 , 31 , 11 : bullae a viris geruntur ; feminis vero monilia .

874) Isai . 1 , 13 sq .: neomeniam ... non feram ; caiendas vestras et solemni tates vestras odivit anima mea . 875) Weitere Belege S . 131 , 16 ; 198 , 2 . 876) Neubildung zu á ë?ò ' Flöte ', siehe Mittellat . Wörterb . s . v . 877) Gloss . Ansil . GR 16 p . 270 : dictus gradivus , quod in gradu stet . 878) In dieser Form dreimal in den Hisperica Famina in der Bedeutung ãéïò belegt , siehe Edition von M . Herren S . 191 ; im antiken Latein rela tiv selten , meist formelhaft und ohne Aspiration , aber immer mit - i - ge schrieben , siehe Thes . Ling . Lat . s . v . 879) Gloss . V S . 505 , 18 : lacinia ora vel finis vestimenti[s] u . ö .

880) Isai . 35 , 8 : erit ibi semita et via et via sancta vocabitur .

881) Isid . etym . 14 , 6 , 31 : in hac insula reperta prius fictilia vasa traduntur ; unde et vasa Samia appellata sunt ; vgl . 20 , 4 , 3 .

882) Diese Form einmal in der Bibel ( Rom . 15 , 24) und oft bei Hieronymus , siehe Thes . Ling . Lat . VI 1 S . 1423 , 40 ff .

883) Isid . etym . 14 , 6 , 34 : omnis ambitus eius ( Siciliae) clauditur stadiorum tribus milibus .

884) Isid . etym . 14 , 6 , 32 sqq .: haec ( Sicilia) ... terris frugifera , auro abun dans , cavernis tamen et fistulis penetrabilis ventisque et sulphure plena ; unde et ibi Aethnae montis extant incendia . In cuius fretu Scylla est et Charybdis , quibus navigia aut absorbuntur aut conliduntur . Fuit autem quondam patria Cyclopum et postea nutrix tyrannorum ...; principem urbium Syracusas habet , fontem Arethusam et Alpheum fluvium ...; achaten lapidem ipsa primum ex Achate flumine dedit . Parturit et mare eius corallium ; vgl . Isid . nat . 47 , 1 . 2 .

885) Isid . etym . 14 , 6 , 35 : Thapsus insula stadiis decem a Sicilia remota .

886) Isid . etym . 14 , 6 , 36 sq .: Aeoliae insulae ... et Vulcaniae vocantur , quod et ipsae sicut Aethna ardeant . Sunt autem novem habentes propria nomina .

887) Vgl . Anm . 363 und Einleitung S . 40 mit Anm . 138 .

888) Antik nicht belegt .

889) Vgl . Isid . etym . 19 , 4 , 1 : rudentes sunt funes navium .

890) Ier . 16 , 13 : die ac nocte , qui non dabunt vobis requiem .

891) Osea 13 , 13 : dolores parturientis venient ei .

892) 1 . Cor . 1 , 27 : quae stulta sunt mundi . 893) Iob 5 , 13 : qui apprehendit sapientes in astutia eorum . 894) Zugrunde liegt vermutlich das griechische Verb ÷áë?ù ' nachlassen ' , so Hillkowitz II S . 38 , der Einwirkung griechischer Dialekte in Süd Italien unter Hinweis auf Rohlfs ( wie Anm . 227) s . v . ÷áë?ù annimmt ; vgl . Löwe , Salzburg S . 124 Anm . 109 . Weitere Belege S . 227 , 1 ; 242 , 9 . 15 .

895) Isid . etym . 13 , 11 , 16 : duo sunt ... spiritus magis quam venti : aura et altanus .

896) Vgl . phyrras ( S . 121 , 11) ; zu dieser Gruppe sind zu rechnen : pyron ( S . 157 , 7) , pirriis ( S . 210 , 6) , vielleicht auch pyrata ( S . 191 , 4) .

897) Isid . etym . 14 , 6 , 38 : Stoechades ( Stoecades BC) insulae Massiliensium sexaginta milium spatio a continenti in fronte Narbonensis provinciae , qua Rhodanus fluvius in mare exit . – Zur Scinderatio fonorum siehe Ein leitung S . 40 .

898) Isid . etym . 14 , 6 , 40 : terra ( sc . Sardinia ,) patet in longitudine milia cen tum quadraginta , in latitudine quadraginta . In ea neque serpens gignitur neque lupus , sed solifuga tantum , animal exiguum hominibus pernicio sum . Venenum quoque ibi non nascitur ...; fontes habet Sardinia calidos , infirmis medellam praebentes ...

899) Isid . etym . 14 , 6 , 42 : est autem ( Corsica) multis promuntoriis angulo sa , gignens laetissima pabula et lapidem , quem catochiten Graeci vocant .

900) Isid . etym . 14 , 6 , 43 : Ebosus insula Hispaniae ..., cuius terram serpen tes fugiunt .

901) Isid . etym . 14 , 6 , 44 : Baleares insulae Hispaniae duae sunt : Aphrosia des et Gymnaside , maior et minor ; unde et eas vulgus Maioricam et Minoricam nuncupant . In his primum insulis inventa est funda , qua lapides emittuntur ...; unde et ballista .

902) Vielleicht abzuleiten von tragum , siehe Isid . etym .

19 , 5 , 3 : tragum genus retis ab eo , quod trahitur , nuncupatum . Zum romanischen Grund wort traginare siehe Meyer - Lübke , Rom . etym . Wörterb . Nr . 8837 .

903) Isid . etym . 14 , 6 , 7 : Gadis insula in fine Baeticae provinciae sita ..., in qua Herculis columnae visuntur ; vgl . S . 112 , 1 .

904) Isid . etym . 13 , 17 , 1 : sinus dicuntur maiores recessus maris .

905) Vgl . Einleitung S . 21 .

906) Vgl . Hillkowitz II S . 12 f . Anm . 20 ; siehe auch Anm . 734 .

907) Isid . etym . 8 , 6 , 14 : unde ... vocabulum nomenque traxerunt .

908) Oros . hist . 1 , 2 , 58 : Achaia ... ab Africo et occasu Cephaleniam et Cassiopam insulas habet ; vgl . Isid . etym . 14 , 4 , 14 : habet ( Achaia) ... ab Africo et occasu Cassiopas insulas .

909) Siehe Anm . 735 . – Von hier an bis S . 233 , 17 separate Ausgabe von Krusch ( siehe S . 5 mit Anm . 25) .

910) Isid . etym . 14 , 4 , 5 : ab occasu Histriae copulatur ( Moesia) ; post Moe siam autem Pannonia est ; inde Noricus ager ...

911) Verwechslung der Pyrenäen mit dem Appenin , vgl . Krusch S . 525 mit Anm . 2 .

912) Chron . Fred . cont . 11 p . 175 , 1 : cum plurima spolia remeavit .

913) Gen . 4 , 8 : consurrexit Cain adversus fratrem suum Abel et interfecit eum ; Liber hist . Franc . 47 p . 321 , 4 sq .: super eum consurgens .

914) Liber hist . Franc . 17 p . 270 , 9 : regnum patris sui sagaciter recepit u . ö .

915) Isid . etym . 15 , 1 , 55 : Romulus ... moenia construxit , urbemque ex no mine suo Romam vocavit . Haec autem antea Euander dicitur condidisse .

916) Liber hist . Franc . 44 p . 316 , 22 sq .: omne spurcicia deditus , forni carius .

917) Liber hist . Franc . 18 p . 271 , 28 : effrenis in luxoria .

918) Antik nicht belegt .

919) Liber hist . Franc . 2 p . 242 , 13 sqq . ( rec . B) : commoto exercitu magno Romanorum ... eos ... debellavit .

920) Siehe Anm . 661 .

921) Hist . Dar . p . 199 , 25 sqq .: qui Frigio genuit Franco et Vasso , elegan tissimis pueris adque efficaces ; defuncto igitur Frigione iuniore , genitore eorum , itidem germani tirannidem mutuo arripiunt , arma bellica instan ter sumentes ad aciem ... proritant .

922) Über diesen Terminus galloromanischen Ursprungs siehe Löwe , Salzburg S . 117 mit Anm . 76 , J . F . Niermeyer , Mediae Latinitatis Lexi con Minus ( 1976) s . v .

923) Liber hist . Franc . 9 p . 251 , 18 : lesum cernens exercitum suum per fu gam lapsus ... aufugit ; Chron . Fred . cont . 20 p . 178 , 8 sq .: Sarracini devicti atque prostrati ... in fugam lapsi terga verterunt .

924) Hist . Dar . p . 195 , 21 : prostrati atque devicti .

925) Exod . 23 , 29 : ne terra in solitudinem redigatur .

926) Psalm . 62 , 3 : in terra deserta et invia .

927) Liber hist . Franc . 1 p . 242 , 4 sqq .: pervenerunt ... iuxta Meotidas palu des et coeperunt aedificare civitatem ... appellaveruntque eam Sicam briam ( vgl . 4 p . 244 , 7 sqq .). Zur Etymologie des Stadtnamens siehe Hillkowitz II S . 12 Anm . 20 und S . 13 Anm . 21 .

928) Isid . etym . 18 , 1 , 5 : piratica bella sunt sparsa latronum per maria .

929) Liber hist . Franc . 37 p . 307 , 10 ( rec . B) : tanto cruore fuso .

930) Iudic . 7 , 24 : praeoccupavit aquas .

931) Greg . Tur . Franc . 2 , 37 p . 88 , 13 : victoria patrata ( parata varia lectio) .

932) Vgl . Arbeo , Vita Corbiniani c . 15 , ed . B . Krusch , MGH SS rer . Germ . ( 1920) p . 202 , 18 : Valeriam penetrans ( siehe Anm . 7) ; p . 204 , 11 : a finibus Valeriae ; vgl . Anm . 152 .

933) Isid . etym . 15 , 1 , 59 : Manto Tiresiae filia post interitum Thebanorum dicitur delata in Italiam Mantuam condidisse : est autem in Venetia , quae Gallia Cisalpina dicitur .

934) Psalm . 105 , 38 : infecta est terra in sanguinibus .

935) Cassiope zunächst für den Haupthafen von Korfu , dann für die ganze Insel gebraucht , vgl . Anm . 908 .

936) Greg . Tur . Franc . 9 , 33 p . 453 , 13 sq .: post multorum annorum cur ricula .

937) Siehe Anm . 40 .

938) Psalm . 84 , 14 : iustitia ... ponet in via gressus suos .

939) Sonst nicht nachweisbar , vgl . Einleitung S . 41 .

940) Dan . 8 , 27 : langui et aegrotavi .

941) Isid . etym . 20 , 2 , 9 : crapula est inmoderata voracitas ...; hier in sonst ungewöhnlicher Abschwächung (' Trank '), siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

942) Greg . Tur . Franc . 5 , 34 p . 240 , 15 : dum nimio labore tabescit .

943) Isid . etym . 14 , 2 , 7 : ibi sunt et montes aurei , quos adire propter draco nes et gryphas et inmensorum hominum monstra inpossibile est ( aus Hier , epist . 123 , 3 , 3) .

944) Iob 30 , 29 : draconum et ... struthionum .

945) Isid . etym . 12 , 3 , 9 : dicuntur in Aethiopia esse formicae ad formam canis , quae arenas aureas pedibus eruunt , quas custodiunt , ne quis aufe rat , captantesque ad necem persequuntur . Riesenameisen auch S . 136 , 2 .

946) Siehe Anm . 562 .

947) Hier , epist . 125 , 3 , 3 : ut ostendatur nobis , quales custodes habeat avaritia .

948) In der aufs Ursprüngliche zurückgehenden Bedeutung ' Erzeuger '; vgl . Einleitung S . 39 .

949) Normal geschrieben naupegus .

950) Über die aus verschiedenen Quellen , besonders aus der Alexanderlegen de , geschöpften Kenntnisse über Indien ( mit wenigen wörtlichen Überein stimmungen) siehe Hillkowitz I S . 65 ff .

951) Versuch einer Klärung dieses Namens bei Hillkowitz II S . 35 f . mit dem Inderkönig Porus als Ausgangspunkt .

952) Siehe Anm . 117 .

953) Schwer verstandlich , vielleicht Latinisierungsversuch von ððïð?ôá ìïé (' nach vorn geneigte Pferde ').

954) Antik nicht belegt .

955) Isid . etym . 14 , 3 , 6 sq .: terra Indiae favonii spiritu saluberrima in anno bis metit fruges ...; gignit autem ... elephantos ingentes , monoceron be stiam , ebenum quoque lignum et cinnamum et piper et calamum aroma ticum . Mittit et ebur , lapides quoque pretiosos : beryllos , chrysoprasos et adamantem , carbunculos , lychnites ( lignites codd .), margaritas et uniones ...; ibi sunt et montes aurei .

956) Isid . etym . 12 , 7 , 24 : psittacus Indiae litoribus gignitur ...; siehe auch Anm . 685 .

957) Antik nicht belegt ; leicht anklingend Isid . etym . 16 , 5 , 15 : Caristeum viride ( sc . marmor) .

958) Siehe Anm . 281 .

959) Anklingen an myrice oder myrmecitis , siehe Thes . Ling . Lat . s . v ..

960) Isid . etym . 14 , 3 , 8 : Parthia ab Indiae finibus usque ad Mesopotamiam generaliter nominatur ...; sunt enim in ea Aracusia , Parthia , Assyria , Me dia et magna Persida , quae regiones invicem sibi coniunctae initium ab Indo flumine sumunt ..., habentes fluvios Hydaspem et Arbem .

961) Zach . 8 , 22 : venient ... gentes robustae .

962) Isid . etym . 14 , 3 , 10 : in hac regione ( sc . Assyria) primus usus inventus est purpurae .

963) Siebe Anm . 276 .

964) Die Verbindung von arch(i) mit einem Adjektiv ist im Altertum nicht nachweisbar , vgl . O . Prinz in : Festschrift Bischoff ( 1971) S . 11 mit Anm . 40 .

965) Gen . 28 , 3 : Deus ... crescere te faciat atque multiplicet .

966) Isid . etym . 14 , 3 , 15 : regio turifera , odores creans ; hinc eam ( Ara biam) ... nostri beatam nominaverunt .

967) Isid . etym . 14 , 3 , 13 sq .: sequitur ... deinde Chaldaea ...; Babyloniae re gionis caput Babylon urbs est .

968) Vgl . Hist . Dar . p . 200 , 20 : propter pulchritudinem et decorem corporis .

969) Act . 12 , 21 : Herodes ... concionabatur ad eos ; vgl . Hier . epist . 57 , 2 ; 120 , 11 .

970) Isid . etym . 14 , 3 , 16 sq .: haec ( Syria) ab oriente fluvio Euphrate , ab occasu man nostro et Aegypto terminatur , tangens a septentrione Arme - niam et Cappadociam ...; habet autem in se provincias Commagenam , Phoeniciam et Palaestinam .

971) Iosue 8 , 33 : iuxta montem Garizim u . ö ., vgl . Hillkowitz II S . 30 .

972) Isid . etym . 14 , 4 , 4 : propter fecunditatem gignendorum populorum .

973) Num . 34 , 2 sq .: cum ingressi fueritis terram Chanaan et in possessio nem vobis sorte ceciderit .

974) Ier . 30 , 10 : Iacob ... cunctis adfluet bonis .

975) Isid . etym . 13 , 19 , 5 sq .: lacus Tiberiadis ... Genesar lacus .

976) Iosue 4 , 8 : de medio Iordanis alveo . 977) Cant . 1 , 13 : in vineis Engaddi .

978) Isid . etym . 13 , 19 , 3 : lacus Asphalti idem et mare Mortuum vocatum .

979) Hier . nom . Hehr . p . 148 , 21 sq .: Parion discooperientem ; vgl . p . 66 , 13 sq .: Farao dissipans sive discooperiens eum ; auf diese beiden Stellen weist Hillkowitz II S . 122 mit Anm . 147 hin .

980) Vgl . Anm . 768a .

981) Ezech . 5 , 5 : ista est Ierusalem , in medio gentium posui ( sc . Deus) eam et in circuitu eius terras ; Hier , in Ezech . 5 , 5 p . 52 B : propheta ... umbili cum terrae eam ( Ierusalem) esse demonstrans .

982) Vgl . Hier . hom . Orig . in ler . 9 p . 652 C : iudiciariis severitatibus .

983) Isid . etym . 14 , 3 , 22 sq .: Samaria regio Palaestinae ...; Galilaea regio Palaestinae . 984) Isid . etym . 13 , 19 , 4 : usque ad viciniam Sodomorum .

985) Isid . etym . 14 , 3 , 24 : Pentapolis regio ... dicta a quinque civitatibus inpiorum , quae caelesti igne consumptae sunt . Terra ... olim uberrima , nunc autem deserta atque exusta ; nam pro scelere incolarum de caelo descendit ignis ...

986) Vielleicht vom Autor erfundener Name .

987) Isid . etym . 14 , 3 , 26 : Nabathea regio a Nabeth , filio Ismael , nun - cupata .

988) Hier . sit . et nom . p . 149 , 23 sq .: extenditur autem desertum Sur usque ad mare Rubrum , quod ad Aegypti confinia pervenit ; vgl . Exod . 15 , 22 : egressi sunt in desertum Sur .

989) Isid . etym . 14 , 3 , 27 – 29

990) Gen . 45 , 18 : ut comedatis medullam terrae .

991) Siehe Anm . 142 .

992) Unklar , Variante pinici .

993) Isid . etym . 14 , 3 , 30 : mittit Bactria fortissimos camelos numquam adterentes pedes ; vgl . S . 122 , 1 .

994) Isid . etym . 14 , 5 , 14 sq .

995) Isid . etym . 14 , 4 , 4 ; mittit ( Germania) et gemmas ..., callaicum quoque viridem .

996) Isid . etym . 14 , 5 , 3 : habens ( sc . Africa) provincias Libyam Cyrenen sem , Pentapolim , Tripolim , Byzacium , Carthaginem , Numidiam , Mauretaniam Sitifensem , Mauretaniam Tingitanam (- niam codd .).

997) Oros . hist . 1 , 2 , 90 : Tripolitana provincia ... habet ab oriente ... Tro godytas ..., a meridie barbaros Gaetulos , Nathabres et Garamantas .

998) Isid . etym . 9 , 2 , 129 : Trochoditae gens Aethiopum .

999) Isid . etym . 9 , 2 , 125 : Garamantes populi Africae .

1000) Isid . etym . 14 , 5 , 8 : Gaetulia autem Africae pars mediterranea est .

1001) Erst seit Rufin übertragen gebraucht , siehe Thes . Ling . Lat . V 1 S . 776 , 72 ff .; vgl . auch Gloss . V S . 405 , 62 : desudans (- sid - cod .) elaborans .

1002) Vgl Isid . etym . 13 , 20 , 1 . 2 . 4 . 5 ; nat . 46 , 1 . 2 .

1003) Siehe Anm . 234 .

1004) Siehe Anm . 894 ; Smyth , Universum ( S . 181 Anm . 101) deutet unter Hinweis auf oben S . 189 , 4 dieses Wort als cloaca durch Buchstaben Umstellung , wobei allerdings ein c fehlt .

1005) Amos 8 , 12 : commovebuntur a mari usque ad mare .

1006) Schon bei Isidor Unsicherheit bei dem ursprünglichen Substantiv spongia .- etym . 19 , 10 , 11 : spongia ( fungia BT , esfungia C , isfungia K) lapis creatus ex aqua , doch 12 , 6 , 60 : sfungia a fingere , vgl . 20 , 2 , 16 : spungia ( sfun gia BKT) . In der Kosmographie Schreibungen mit (s)f - überwiegend , S . 242 , 11 fungiam , S . 243 , 6 sfungia , S . 243 , 11 sfungiam .

1007) Isai . 7 , 2

1008) Antik nur bei Solin 17 , 5 in übertragener Bedeutung (' gefleckt '), siehe Thes . Ling . Lat . s . v .

1009) Col . 2 , 8 : secundum elementa mundi .

1010) Zum Geheimalphabet siehe Einleitung S . 78f .

1011) Zelzer , Quicumque out quilibet sapiens S . 200 sieht hierin einen verschlüsselten Hinweis auf Virgil von Salzburg . Siehe dazu Einleitung S . 11 .

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

Rodinbook