MIDDELNEDERLANDSE GEOGRAFIE: REGISTER A-B-C

 

 

a Treiectensi oppido • ± 825 kopie 10e • vita s. Hucberti, Hb 71 H 66, 77 r°

a Treiectensi oppido • ± 825 kopie 10e • vita s. Hucberti, Xr 14650-59, 106 r° en 110 r°

a Lugduno • ± 300 kop. 8e • itin. Ant., 368

a Treiectensi oppido • ± 825 kopie 2e helft 9e • vita s. Hucberti, P L 5609, 17 v° en 25 v°

a suthera Suthflita • 976 • ed. DB, p. 232

a loco qui dicitur Stauronse • begin 11e kop. 11e • vita Odulfi, O 775, 3 v°

A (facs.) (bijrivier van de Mark te Breda)

A • 1178 • Ar Bi

A , meer. 332.
Aagtekerke. Z i e : Beverwijk.
Aal-b u r g ( A l b o r c h , A l b u r c , A l b u r c h , Alburg). 257, 307, 377, 378, 445, 451,
455, 457*.
Aal s t (Aelste). 325, 326.
Aal t e n (Aladna). 66.
Abcoude (Abecenwalde, Habtewoltck, onjuiste lezing voor Habcewolth). 221, 429.
Abecenwalde. Z i e : Abcoude.
Accas-thorp. 47.
Ach e r a . 209*.
Adric hem (Adrichaim), villa. 22.
Aelste. Z i e : Aalst.
Afïrica. Z i e : A f r i c a .
Af i c a (Afïrica). 260.
Afternacensis ecclesia. Zie : Echternach.
Agathen-kyrica. Z i e : Beverwijk.
Agridiogen. 184.
Agrippina. Zie: Keulen.
Ailo. Zie: Eule.
Ait e r o n . Zie Eiteren.
Ait u r n o n . Z i e : Eiteren.
Ak e n (Aquae, Aquisgranum). 39, 61, 62, 71, 73, 80, 90, 146, 160, 185, 186,
190, 205, 214, 225, 226, 254, 255, 279* 295, 327* 406* 420, 465.
Aker-sloot (Axmeriscota, Eckersslote). 45, 430.Aladna. Z i e : Aalten.
Alarthskintskirke. Z i e : Allaardskerke.
Alatinge. Z i e : Eltinge.
Albcrge. Z i e : Albergen.
Albergen (Alberge), bij Tubbergen. 104.
A l b l a s . 207.
Alborch. Zie: Aalburg.
Alburc. Zie: Aalburg.
Alburch. Zie: Aalburg.
Alburg. Zie: Aalburg.
Alceus. Z i e : A l z e y .
Alcmere. Z i e : A l k m a a r .

A .

A • (1164-69) • Hg N I f° 2007

A • 1185 • U SJ 820

A (facs.) [Breukelen : Ut]

A [Breukelen : Ut] / A • 1156 • U SM 701 / A • 1156 • U SJ 302 / A • 1164 • U SM 1016 / A • 1169 • U SM 787 / A • (1164-69) • Hg N I f° 2007 / A • 1172 • U SJ 972 / A • 1178 • Ar Bi / A • 1188 (lees 1178) • U B 149 / A • 1185 • U SJ 820 / A • 1186 • U SJ 821 / A • 1196 • U SM 1012 / A • 1208 • U SM 818 GYS

A, Albero van. Zie: Albero. —, Diederik van. Zie: Diederik. —, E l y a s van. Zie: Elias. .—, Godfried van. Zie: Godfried; Hendrik van. Zie: Hendrik. —, Lambert van. Zie: Lambert. —, Werner van. Zie: Werner. —. Wouter van. Zie: Wouter.

A, Dirk van der, ridder 164; Engelbert van der 236, 381, 406; Gerard van der, knaap 484; Gillis van der, knaap 599-600; Herman van der, ridder 310, 460.

A (bijrivier van de Mark te Breda) / A • 1144 kop. midden 13e • H Tc p. 173 GYS

A, rivier 350.

A, meer. 332.

A (a), Dirk van der, broeder, kommandeur van St.Catharijne te Utrecht 392, 454; Screvelo van de 414,; Sophie van der 321.

A (bijrivier van de Dieze te 's-Hertogenbos) / A • (1203-33) • Berne GYS

A • 1186 • U SJ 821

A (facs.) (bijrivier van de Dieze te 's-Hertogen-bosch)

A • 1172 • U SJ 972

A • 1196 • U SM 1012

A • 1188 (lees 1178) • U B 149

A • 1169 • U SM 787

A • (1203-33) • Berne

A • 1156 • U SJ 302

A • 1144 kop. midden 13e • H Tc p. 173

A • 1156 • U SM 701

A • 1164 • U SM 1016

A • 1208 • U SM 818

A. van Langelo 13.

A; Gerard van. Zie: Gerard. —, Jacob van. Zie: Jacob. —, Lambert van. Zie: Lambert.

A; hoofd der orde van Arrouaise 174.

A; priorin in Weerselo 539.

A; burger van Keulen. 293. —; ridder, richter te Emmerik. 320, 321. —; kanunnik te Deventer. 117. —, mr; kanunnik te Emmerik. 265, 321. —; abt van St. Pieter te Gent. 141.

A(delbertus),'Domdeken. 242, 243, 247, 256. (Adalbertus), abt. 18. (Adalbertus), abt van St. Paulus te Utrecht. 191. — (Adelbertus), aartsbisschop van Hamburg. 162, 205, 207. - (Adelbertus, Aelbertus, Albertus), kanselier, later aartsbisschop van Mainz en aartskanselier. 254, 255, 259, 278, 279, 281, 282, 286, 289, 291, 295, 296, 300, 316.

A-dorp [ GR ] 1830-1990

Aagte-kerke [ ZL ] 1830-1966

Aagte-kerke (Dom-burch infra castellum), op Walcheren. 466.

Aagte-kerke (facs.) (oude naam van Bever-wijk : Nh)

Aagtekcrke (Domburch infra castellum), op Walcheren. 466.

Aagtekerke, Dumburgh infra castellum 72.

AAGTEKERKE (oude naam van Beverwijk : Nh) / Agathenkyrica • 1063 kop. midden 12e • Utrecht, U B 43, 35 v° / Agathenkiricha • 1063 (zelfde tekst) kop. begin 12e • Trier, P L 8996, 1 bis v° / Agathenkiricha • 1063 (zelfde tekst) kop. ± 1222 • Trier, Go I 71, 99 r° / Agathenkiricha • 1148 kop. ± 1222 • Trier, Go I 71, 110 r° / Agathenkerka • 1156 • Hg B 74 GYS

Aagtekerke. Zie: Beverwijk.

Aagtesdorp (N.H.) 566.

Aal-burg (facs.) [-wijk : Nb]

Aalburg, in het land van Heusden 7.

Aalburg (Alborch, Alburc, Alburch, Alburg). 257, 307, 377, 378, 445, 451, 455, 457.

AALBURG [Wijk : Nb] / Alburch • 889 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 212 / Alburch • 889 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • Hg C 3 v° / Alburg • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Alburg • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 115 v° / Alburg • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° / Alburg • 1107 kop. midden 13e • H Tc p. 94 / Alburh • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc p. 205 / Alburc • (1109) • H T 24 / Alburg • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 6 r° en 17 r° / Alborg • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 6 r° en 17 r° / Alburch • 1131 • H T 33 / Alburch • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 48 r° / Alburch • 1157 • H T 67 / Alburch • 1161 • bulle, H T 74 / Alburc • 1161 • bulle, H T 74 / Alburg • 1175 • H T 92 / Alborch • 1188 (lees 1178) • U B 149 / Alburg • 1181 • H T 104 / Alburg • 1182 • H T 105 / Alburg • 1212 • Hg B 54 GYS

Aals-meer (facs.) [Aals-meer : Nh]

Aalsmeer, Alsmar 184; Albert van, schepen van Utrecht 280.

AALSMEER [Aalsmeer : Nh] / Alsmer • 1199 • Hg B 84 / Alsmar • 1199 • Hg B 84 GYS

Aalsmeerder-buurt Noord [tot 1959] Oude meer NH

Aalsmeerder-buurt Zuid [tot 1959] Rijsenhout [aftermed after an isle in the former Haarlemmermeer] NH

Aalst, Aelst, ten Z.van Lienden, Dirk van 470.

Aalst [ NB ] 1830-1923

Aalst (facs.) [Poederooien : Gl]

Aalst (Aelste). 325, 326.

Aalst, Aloest, land van 336; mr.Gerard van, kannunnik van St.Paulus te Luik 348, 350.

AALST [Poederooien : Gl] / Halosta • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107 / Alisti • eind 10e • Werden, D W IX a 1 a, 39 v° / Alaste • 2e helft 11e • Werden, D W IX a 1 b, 17 r° GYS

Aalsterveld, Aelstervelt 469.

Aalsum (facs.) [Oostdongera-deel : Fr]

AALSUM [Oostdongeradeel : Fr] / Atlesheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Aalten (Aladna). 66.

Aalten (facs.) [Aalten : Gl]

Aalten, in de Achterhoek 11 n. 13), 13 n. 4).

Aalten, in de Achterhoek 33 n.8).

AALTEN [Aalten : Gl] / Aladna • 828 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 316 / Alethnin • (1138-39) • D R 5 b GYS

Aam (facs.) [Elst : Gl]

AAM [Elst : Gl] / apud Ambam • eind 11e • Ab 902, 1 r° GYS

Aandick [1250] An-dijk [situated at the former Westfriese Omringdijk] NH

Aandijke (facs.) [Zaamslag : Zl]

AANDIJKE [Zaamslag : Zl] / Addendike • (1157-91) • G SB / Adendic • 1220 • S D 559 / Adendiec • 1220 • S D 555 GYS

Aard, Arde, buurtschap onder Wilp 148.

Aard, Ard, bij VVilp, 158 n. 1), 192 n. 1); Everhard van 72.

Aarde (facs.) [Voorst : Gl]

AARDE [Voorst : Gl] / Arthe • 1e helft 13e • Ub 5C5, 182 v° GYS

Aarden-burg (facs.) [Aarden-burg : Zl] zie ook Rodanensis

Aarden-burg [ ZL ] 1830-1995

AARDENBURG [Aardenburg : Zl] zie ook Rodanensis / ROTANIS CIVITAS (twijf. id.) • (840-75) • ed. Prou, Monn. carol., 172 / Rodenburgh • 966 • ed. DB, p. 230 / Rodenburg • (1019-30) • ed. DB, p. 248 / Rodaninsem uillam (Rodaninsem uillam id est Rodenburch) • 1025 kop. midden 11e • G LT 89 r° / Rodenburch (Rodaninsem uillam id est Rodenburch) • 1025 kop. midden 11e • G LT 89 r° / Rodemburgh • 1038 • ed. DB, p. 197 / Rodenburch • 1040 kop. midden 11e • G LT 95 r° / Rodanburg • 1069 • ed. DB, p. 282 / Redenburg • 1089 • ed. DB, p. 297, 298 / Redanburg • 1089 • ed. DB, p. 297, 298 / Rodanburg • 1089 • ed. DB, p. 297, 298 / Roddenburg • 1096 • ed. DB, p. 252 / Rutdunburch • (1111-15) • G SB / Redenburc • (1111-15) • S A / Rodenborch • 1120 • G SP / Rodanburg • kort na 1140 • Bb 71, schutblad / Rodenburch • 1153 • Ws A / Roddenburch • 1159 • G SB / Rodenburch • 1167 • G SB / Rodenborg • (1157-69) • G SB / Rodenburc • 1169 • Doornik, G SB / Redenborg • 1173 • S Z 12 / Erdenburg • 1177 • S Z 14 / Rodenburg • 1180 • L 59 H 29/119 / Ardenburg • 1187 • Mzc II 252/1 / Rodenborgh • 1188 • S D 479 / Rodeborc • 1203 • Kamerijk, X E 4608/37 / Roddenburg • 1218 • S D 540 / Rodenburg • 1220 • S D 561 GYS

Aarlander-veen [ ZH ] 1830-1918

Aarlander-veen (facs.) [Alfen-aan-de-Rijn : Zh]

AARLANDERVEEN [Alfen-aan-de-Rijn : Zh] / Arlederuene • 1214 • Hg B 4 GYS

Aarle-Rixtel [ NB ] 1830-1997

Aaron, kanunnik van St. Maarten te Zijflich. 426.

ab annen Siduwinde • 1156 • U SM 701

ab Enedseae • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346

ab oppido Triiectense • ± 743-50 kop. 1e helft 9e • vita s. Hugberti, V 510, 40 r°, 43 r°

Abbaren van Wijk 383.

Abbatis-cache Hecm. 211, O. 1. 106. (± 1120). Abbe-kerk en Lambertschagen. Bron: DBNL

Abbatis-cache Hecm. 211, O. 1. 106. (± 1120). Abbekerk en Lambertschagen. (DBNL)

Abbatis-cache Hecm. 211, O. 1. 106. (± 1120). Abbekerk en Lambertschagen.

Abbatis-hem O. 1. 204 (± 1200).Abbestee bij Callantsoog. Bron: DBNL

Abbatis-hem O. 1. 204 (± 1200). Abbestee bij Callantsoog.

Abbatish. 1. 204 (± 1200). Abbestee bij Callantsoog. (DBNL)

Abbe-hem [13th century] Abbega Fr

Abbe-kerk [ NH ] 1830-1979

Abben-broek (facs.) [Abben-broek : Zh]

Abben-broek [ ZH ] 1830-1980

Abbenbroek (Appenbruech, Abbenbroec), ten Z. W. van Rotterdam. 40, 96.

ABBENBROEK [Abbenbroek : Zh] / Appenbruech • 1206 • E D (Romaanse grafie) GYS

Abbenbroucke [1200] Abben-broek ZH

Abbenkewolde • 1186 • U SJ 821

Abbenstade • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Abbiko 508.

Abbinghe, Wibrand, uit Nieuwe Niedorp 552.555, 559.

Abblechen (villa) F550 ; Abblechen onbekend Frisia Kün W67

Abblechen Onbekend

Abblechen (villa) Adalhart trad. dimidiam partem mensure unius. In Englide in merinidorbe quod gilo tradidit, totum et integrum quod pater suus in eum hereditavit et quod pater eius trad. in villa que dicitur Abblechen unam virgam et duos pedes in wincredea virgam. Adalhart heeft de helft van één maat geschonken. In Englide in Merinidorbe wat Gilo heeft geschonken, geheel en ongeschonden wat zijn vader aan hem heeft nagelaten en wat zijn vader schonk in het dorp genaamd Abblechen één roede en twee voet, in Wincredea een roede.

Abblechen onbekend achlum? Friesland, abbega? Friesland, Abens bij Wittmund?, Appingedam? Appingen in Federgo?Adalhart trad. dimidiam partem mensure unius. In Englide in merinidorbe quod gilo tradidit, totum et integrum quod pater suus in eum hereditavit et quod pater eius trad. in villa que dicitur Abblechen unam virgam et duos pedes in wincredea virgam. Adalhart heeft de helft van één maat geschonken. In Englide in Merinidorbe wat Gilo heeft geschonken, geheel en ongeschonden wat zijn vader aan hem heeft nagelaten en wat zijn vader schonk in het dorp genaamd Abblechen één roede en twee voet, in Wincredea een roede.

Abbo, ministeriaal van den bisschop. 253. —. 26. -. 46. —, zoon van Tetta. 47. -. 69. 75. • 77-

Abcoude, Abkewoude, Apekewolde,

Abcoude, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Abcoude (Abbekewolde, Abbekewoldt, Abekenwalde), in het N. W. der prov. Utrecht. 110, 116, 144.

Abcoude, Abecoude, Abecwoude, Abewalde, Apecwoude, Gijsbert van, ridder 95, 172, 230, 296, 329, 367- 368, 382, 435-436, 371; Sweder van, ridder 436.

Abcoude (Abecenuualde, Habtewoltck, onjuiste lezing voor Habcewolth). 221, 429.

Abcoude-Baambrugge [ UT ] 1830-1941

Abcoude-Proosdij [ UT ] 1830-1941

Abcwoude [1297] Abcoude Ut

Abdinchstrange W478

Abdinchstrange" (facs.) (onb. ± Groningen : Gr)

ABDINCHSTRANGE" (onb. ± Groningen : Gr) / in Abdinchstrange • begin 13e • D W RH9, 66 r° GYS

Abdinclande W477

Abdinclande" (facs.) (onb. ± Groningen : Gr)

ABDINCLANDE" (onb. ± Groningen : Gr) / in Abdinclande • begin 13e • D W RH9, 66 r° GYS

Abdinghof, abdij 65.

Abecenuualde. Zie: Abcoude.

Abecenwalde • 1085 vals 12e • U SJ 948

Abeele [1487] Groot-Abeele Zl

Abekenwalde • (± 1220) • U O 131

Abel, koning der Denen en Slaven, hertog van Jutland 40, 42.

Abelinus, burger van Deventer 414.

Abkoude (facs.) [Abkoude : Ut]

ABKOUDE [Abkoude : Ut] / Abecenuualde • 1085 vals 12e • U SJ 948 / Abbenkewolde • 1186 • U SJ 821 / Abekenwalde • (± 1220) • U O 131 GYS

Abolena villa , ad flumen Licium , in Provincia 180 , 5 .

Abonis terram Hecm. 217. N. Holland, Abbestee? Bron: DBNL

Abonis terram Hecm. 217. N. Holland, Abbestee? (DBNL)

Abonis terram Hecm. 217. N. Holland, Abbestee?

Abraham Compostelle, burger van Utrecht 89.

Absalon, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 346.

Abstede, Abstederveld. Zie: Utrecht.

Abstede 577; Hendrik van, knaap 343-344.

Abstede (facs.) [Utrecht : Ut]

Abstede, ten O. der stadsgracht van Utrecht. 350.

ABSTEDE [Utrecht : Ut] / Abbenstade • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Abt van St.Michael te 264; Matthias van, clericus 67-68, 70, 73, 225-227, 229, 232, 237.

Abtsregt [ ZH ] 1830-1855

Accas-thorp (facs.) (onb., in Holland)

Accas-thorp (Accastorp) Akersloot? NH M&B U92

Accas-thorp (Accastorp) Akersloot? NH M&B 92

Accas-thorp • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Accasthorp. 47.

ACCASTHORP" (onb., in Holland) / Accasthorp • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Acco, aan de kust van Syrië. 75.

Aceat; koopman te Siena. 51.

Acellinus, deken ten Utrechtsen Dom 142.

Acgereswere. O. 1. 106. (1120). Hecm. 210. in de Beemster, N. Holland. (DBNL)

Acgereswere. O. 1. 106. (1120). Hecm. 210. in de Beemster, N. Holland. Bron: DBNL

Acgereswere. O. 1. 106. (1120). Hecm. 210. in de Beemster, N. Holland.

Achaie, Achaye, vorstendom 372—373; vorst van 373.

Achen-heim F703

Achera. 209.

Achildes. 4.

Achtehoeven [end 14th century] Achthoven Ut

Achter Bosch [1639] Achterbos Ut

Achterberch, ‘t [1603] Achterberg Ut

Achterdijck, bij Nieuwpoort 375.

Achterdijk, Afterdiec, bij IJselstein 393.

Achterdik(e), in Achtersloot 138.

Achterhus 119.

Achterhus 119.

Achterhus, Johan van, vicarius perpetuus in de St.Pieterskerk te Utrecht 119.

Achtermeer Alkmaar 1533 35

Achtersloot, Agterslote, Hachterslote ten ZW.van IJsselstein 15, 88, 123, 313.

Achtersloot, Aftersloten, ten NW. van IJselstein 451.

Achtersloot, Af tersloet, Achtersloete, ten NW.van IJselstein, 136-138, 189, 599 ; wetering van 1.

Achthoeven, Achthoven, ten N.van Heeswijk (Utr.) 303.

Achthoeven, ten N.van Heeswijk (Utr.) 320, 343.

Achthoven [ UT ] 1830-1857

Achtkarspelen 113 n. 5).

Achttienhoven ZH. [ ZH ] 1830-1855

Achttienhoven [ UT ] 1830-1954

Achttienhoven, ten NW.van Woerden 77 n.1).

Achttienhoven, Achtienhove, bij Westbroek 487.

Achttienhoven, prov.Utrecht 5 n.1), 567.

Achttienhoven, in het oude Miland 459 n. 11).

Achttienhoven (Everikesdorpe), ten N. W. van Utrecht. 92.

Aciacus villa , in pago Cenomannensi , Assé le Boisne 122 , 36 ; 123 , 6 .

Ackers-dijk en Vrouwenregt [ ZH ] 1830-1855

Ackoy [13thcentury] Acqoy Gld

Ackrommaryp [1315] Akmarijp Fr

Acselle • 1220 • S D 559

Acsla • 1218 • G SB

Acthne • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Actne. Zie: Echten.

actum Bagoloso • 714 kop. 1191 • Go I 71, 36 v°

actum Traiecti • 1041 • D R 1

actum Niumago • 1147 • D W 29

Acuciacus , Aguciacus villa , in pago Bellovacensi , Acucay 31 , 17 ; 164 , 31 . 34 .

ad Fleo fluuium • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 9 v°

ad Masamuda • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 98

ad Werse • 1217 • U SM 830

ad portum Tyle • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 1 v°

ad Duodecimum • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

ad aquam Emme • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 70

ad aquam que uocatur Kene • (1178-1200) • Md 3

ad Treiectinsem urbem • ± 575 kop. eind 7e • Greg. Tur., ed. MGH mer. I², p. 47

ad Horrea , Horreum , Horreense monasterium S . Ma riae in valle Treverica , Kloster Oeren 151 , 29 ; 170 , 12 .

ad Treiectinsem urbem • 8e kop. 8e • vita s. Servatii, P L 12598, 49 v°

ad lacum qui dicitur V+ouer-mere • 1156 • U SM 701

Ad Crucem vinea , infra muros Treverenses 176 , 44 .

Ad Sanctas Ecclesia , in dioecesi Lugdunensi 183 , 40 .

Ad Crucem Oratorium S . Martini , in pago Fanmar tensi 66 , 45 ; 67 , 14 .

Ada, vrouw van graaf Floris III van Holland. 4, (39); dochter van graaf Diederik VII van Holland, gehuwd met graaf Lodewijk van Loon. (31, 41, 42, 44, 53.), zuster van graaf Floris IV van Holland, non te Rijnsburg. (40,) 269.

Ada, puer. 315.

Adaco, man van Odilrad, vader van Folcher. 74.

Adalbald. Zie: Adelbold.

Adaldag. 63. -, (Adaldagus), notarius. 106; (Adaldagus), aartsbisschop van Hamburg. 107.

Adalgard, zuster van A r n o l d. 66.

Adalgarius. Zie: Adelger.

Adalger. Zie: Adelger.

Adalgod. 66.

Adalgot (Athalgot). 77.

Adalhard. Zie: Adelhard.

Adalheida, echtgenote van keizer Otto I 503.

Adalheri (Athalheri). 104. "Adalung (Adalungus), abt van het klooster Lorsch. 61.

Adaluuigus, proost van Werden 508.

Adalvvinus. Zie: Adelwin.

Adalward (Adaluuard). 69. (Athaluuard). 77.

Adalward (Athuluuard). 105.

Adalwich (Adaluuih), vrouw van Grimbald. 66.

Adam van den Bergh (de Monte), ridder 124, 131—132, 251. van Broek (de Palude), leenman van St. Jan te Utrecht 2. van Lokhorst, ridder 104—105. van Lokhorst Sr; ridder 105.

Adam faciens corrigias (riemsnijder) 145 ; van den Bergh, ridder 58; van Lokhorst, leenman van de abt van St.Paulus te Utrecht 95.

Adam, dienstman 283.van den Bergh 541.

Adam, schenk van den aartsbisschop van Keulen. 20. van Borselen. 328, 329. van Broek (Broke) ridder. 506. van Lokhorst, ridder. 475. Pellencussen, raad te Utrecht. 250. de Portu. 57; zoon van Hendrik van Berg. 216, 217, 372, 481

Adam, van Bronkhorst. 296. -, Deinzo. 338, 339; scholast. 461.

Adanhe W181

Adawerth [13th century] Aduard Gr

Addendike • (1157-91) • G SB

Addo. 68.

Adduno villa , in pago Rodonico 34 , 14 . 16 .

Adela, vrouw van Balderik, dochter van graaf Wichman. 141, 143, 152, 297, 298.

Adelbern (Athalbern). 105. (Athelbernus) van M i. 271.

Adelbero, kanselier. 209. (Adalbero), bisschop van Würzburg. 212.

Adelbert (Athelbcrtus), ministcriaal van St. Liborius te Paderborn. 393. (Adelbertus). 5. (Adalbertus). 204. (Athelbertus), kanunnik. 268. (Adalbertus), bisschoppelijk kapellaan. 253.

Adelbold (Athalbald). 77. (Adalbold). 147. • (Athelboldus). 221. I (Othilboldus), bisschop van Utrecht. 47. II (Adalbaldus, Adalboldus, Adelbaldus, Adelboldus, Adthelboldus), bisschop van Utrecht. 155 —174, 176, 191, 193, 199, 200, 207,208, 226, 345.

Adelger (Adalgerus). 53. (Adelgerus), kanselier. 185. (Adalgarius), aartsbisschop van Hamburg. 93.

Adelhard (Alardus), landbouwer te Breukelen. 209. (Alardus), zoon van Alburgis, te Groningen. 417. (Allart), parochiaan te Limmen. 24. (Alardus) Rapa. 20. (Alardus) van Ravenswade. 142. (Alardus, Alhardus), heer van Buren, edelman, ridder. 65, 85, 142, 166, 168, 184, 185, 197, 254, 255, 377, 496. (Aylhardus), broeder van de Duitsche orde. 251. (Alardus), kanunnik (van St. Jan). 16. (Alardus), kanunnik van Bethlehem. 304. (Alardus), abt van Berne. 447, (448), 506.

Adelhard (Alardus) Vicman. 423. (Alardus) van Wisenhurs, broeder van Winemar. 351, 372. (Adalhardus, Adalhartus) graaf. 139, 145. (Adelardus, Adhelhardus, Alardus), kanunnik ten Dom. 293, 294, 309, 322, 323, 358, 376, 380. (Adalhardus, Adelardus, Athelardus), kanunnik van Oudmunster. 253, 256, 267. (Adelhardus, Alerdus), proost van St. Jan. 342, 367. (Adelardus, Alardus), proost van Oldenzaal. 338, 340, 358. (Adelhardus), proost van Oudmunster. 222. (Alardus), aartsdiaken van Kamerijk. 315.

Adelhard (Alardus), ministeriaal van den bisschop. 367. (Alardus), kameraar. 369. 371. (Adalhardus). 26. (Adalhard). 141. (Adalardus). 204. (Adalardus), vader van Winimar en Adelhard. 212. (Adelardus), zoon van Adelhard en broeder van Winimar. 212. (Athalardus). 308. —< (Alardus) Aries. 446. (Alardus) van Gravesdhorp. 397. (Alardus) Knapen. 439. (Alardus) van Megen. 351, 353. (Alardus) van Nijmegen. 427.

Adelhardus, voogd 508-509.

Adelheid (Adelhaida), vrouw van graaf Godschalk van Zutfen. 202. — gravin, dochter van graaf Everhard en vrouw van Hendrik. 211. (Adeleyda), vrouw van keizer Otto I. 119, 124.

Adelheid (Aleidis) van Veilde. 461. (Aleydis), vrouw van graaf Diederik VII van Holland. 4, (23). (Aleydis), abdis van Essen. 97, 98. (Aleidis) van Lippe, abdis van Elten. (174,) 351—353, 386.

Adelhelm Adelhelmus) van Riede, pastoor. 253. (Adelhelmus, Alelmus, Athelhelmus, Athellelmus), proost van Tiel. 257, 270, 280, 301, 302, 307.

Adelisa, Adelissa, echtgenote van ridder Hugo Gower 345; echtgenote van Johannes van Heusden 171-172.

Adelise, Adelysse, echtgenote van Willem Layken 307.

Adeloldus, vrije. 253.

Adelous, proost van Goslar. 402.

Adelrich-heim • 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 100

Adelrich-heim [800] Erlecom Gld

Adeltrudis, terra O. 1. 312. (1228). Bron: DBNL

Adeltrudis-terra-O. 1. 580. (1252). Altrude-land bij Rinnegem. N. Holland. Bron: DBNL

Adeltrudis-terra-O. 1. 580. (1252). Altrudeland bij Rinnegem. N. Holland. (DBNL)

Adeltrudis-terra-O. 1. 580. (1252). Altrudeland bij Rinnegem. N. Holland.

Adelwin (Adelwinus) van Ledene. 257. — (Adaluuinus), kanunnik. 256, 264, 293.

Adelwini (Athaluini). 77.

Aden, veren, weteringe, in Overlangbroek 561.

Adendic • 1220 • S D 559

Adendiec • 1220 • S D 555

Adgeringe-lant O. 1. 89. (1083). N. Holland. Bron: DBNL

Adgeringe-lant Onbekend NH E8

Adgeringe-lant (facs.) (onb. ± Aker-sloot : Nh)

Adgeringe-lant • 1083 vals 12e • Hg E

Adgeringelant O. 1. 89. (1083). N. Holland.

Adgeringelant O. 1. 89. (1083). N. Holland. (DBNL)

ADGERINGELANT" (onb. ± Akersloot : Nh) / Adgeringelant • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Adgheringhe-lant. Hecm. 207., O. 1. 102(± 1083). Bron: DBNL

Adgheringhelant. Hecm. 207., O. 1. 102(± 1083). (DBNL)

Adgheringhelant. Hecm. 207., O. 1. 102(± 1083).

Adinga-tmoraOnbekend

Adingama-tmora(sic) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Adingama-tmora(villa) Ego Gerbraht tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium quicquid proprietatis habui in his locis id est in Aust-tmoraet in Adingama-tmoratotum et integrum traditum esse volo sco mri Bon. Ik Gerbraht heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken al wat ik in bezit had in deze plaatsen namelijk in Aust-tmoraen in Adingamora, en dat het geheel en ongeschonden zal worden geschonken aan de martelaar St. Bonifatius is wat ik wil.

Adingama-tmoraAdingamore NH of FR Kün W16

Adingama-tmoraAdingamore Addenhausen tegen Neuharlingersiel, Ostfriesland? Er zijn straten in Nieuw Vennep, Gemeente Haarlemmermeer: Adingmoor, Langemoor, Oostmoor, Kinlozen, Geddingmoor Adingamora, Moerwaard (Wadden)Ego Gerbraht tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium quicquid proprietatis habui in his locis id est in Aust-tmoraet in Adingama-tmoratotum et integrum traditum esse volo sco mri Bon. Ik Gerbraht heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken al wat ik in bezit had in deze plaatsen namelijk in Aust-tmoraen in Adingamora, en dat het geheel en ongeschonden zal worden geschonken aan de martelaar St. Bonifatius is wat ik wil.

Adingamora" (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

ADINGAMORA" (onb. op Tessel : Nh) / Adingamamora (sic) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Adinulfus, mr; kanunnik te Anagni. 406.

Adlefus. 15, 17.

Ado, schout van Groningen 17.

Ado, te Groningen. 417.

Ado, schout in Groningen, 10.

Ado. 19.

Adogoto. 19.

Adolf, vrije. 370. (Adolfus), broeder van den voogd Herman van Deutz. 159. (Adolphus), van Blankenna. 363. (Adolfus, Adulfus), graaf van Berg, vader van proost Frederik van St. Georg te Keulen. 319, 334, 353, 365. (Atholfus), graaf van Hovele. 292. (Adolfus), graaf van SafTenberg. 334. (Adolfus), graaf van Scomberc. 464. (Adolfus), vrije klerk. 174, 175. —« (Atholfus), kanunnik. 268. (Adolfus), proost van Rees. 409, 419.

Adolf (Adolfus), broeder van Rodolf van Peize. 460, 461. (Adolfus), ridder. 481.

Adolf (Adolphus), graaf van Berg. 29. (Adolfus), graaf van Schaumburg. 253; hertog van Kleef. 278. (Adolfus), aartsbisschop van Keulen. 3, 17, (20, 56), 252.

Adolf, Aldulfus, Atholfus, ridder vanPeize 10, 113.

Adolf, Adolfus, zoon van Egbert prefect van Groningen 417.(VII), graaf van Berg 30.van Stamheim, ridder, raad van Berg 30.(Adolf) (van Waldeck), proost-aartsdiaken ten Utrechtsen Dom 469-470, 473, 475-476, 493, 510-511, 524, 549, 561, 564.

Adolf, Adolfus, Adolphus, Adullef, Adulphus, Rooms Koning 248, 250; zoon van Ludolf van Eelde 165; jonker van Groningen 21, 141, 317.' van Waldeck, proost en aartsdiaken ten Utrechtsen Dom 11-12, 54, 56, 58, 94, 100-101, 134, 136, 139-140, 166, 168,214,217, 285-286, 299, 352, 448, 473, 489,

Adonus. 63.

Adriaan II (Adrianus), paus. 88. I V (Adrianus), paus. 382, 383.

Adrianopel, Adrianopoleos, aartsbisschop van 533, 546.

Adrianus.Zie: Hadrianus.

Adricharius. 18.

Adrichem (Adrichaim), villa. 22.

Adrichem. P.H. p. 17., Hecm. 217., O. 1. 108. (1120). Adrikem. P.H. 19. Adrichem, hoeve bij Wijk a/Zee, N. Holland.

Adrichem. P.H. p. 17., Hecm. 217., O. 1. 108. (1120). Adrikem. P.H. 19. Adrichem, hoeve bij Wijk a/Zee, N. Holland. (DBNL)

Adrichem. P.H. p. 17., Hecm. 217., O. 1. 108. (1120). Adrikem. P.H. 19. Adrichem, hoeve bij wijk a/Zee, N. Holland. Bron: DBNL

Adsultus vicus , in pago Ambianensi 109 , 17 .

Aduard, Adwarth, prov.Groningen; abt (en convent) van de St.Bernardsabdij te 16, 417-418; St.Bernardsabdij te 316, 418.

Aduard, Eduwarden, prov.Groningen, abt en convent St.Bernardsabdij te 501, monnik aldaar 501.

Aduard, Aedtwerth, prov. Groningen, abt en convent van St. Bernardsklooster te 19, 331—332, 376, 396—397; cellarius van klooster te 397.

Aduard [ GR ] 1830-1990

Adui villa , in pago Sennonico 118 , 6 .

Aebredunum , cfr . Ebredunum .

Aegidius. Zie: Gillis.

Aeldakerka [1320] Olde-kerk Gr

Aelste. Zie: Aalst.

Aen [1487] Ane Ov

Aengelbert. Zie: Engelbert.

Aengwirden [ FR ] 1830-1934

Aerden Hout [1639] NH Aerdenhout NH

Aere [1396] Ter Aar ZH

Aernt.Zie: Arnoud.

Aerntsberghe [1396] Bergambacht ZH

Aestemer [1453] Ooster-meer Fr

Aesterbirom [1335] Oosterbierum Fr

Aesterletzenze [15th century] Oosterlittens Fr

Aetgidis. Zie: Edgida.

Aetimundi silva , in pago Hanoniensi , Bois de Neu mont , inter Baives et Moustiers sita 169 , 3 .

Aetrele. 8.

Aeutlinde. 8.

Aferden • 1176 • Xt 46

Aferdhen • 1225 • Xt 91

Afferden (facs.) [Druten : Gl]

AFFERDEN [Druten : Gl] / Afrithon • 2e helft 11e • Müb 101, 4 r° / Afreden • 1165 • Xt 37 / Aferden • 1176 • Xt 46 / Aferdhen • 1225 • Xt 91 / Affrida • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 v° GYS

Affinchof, Alvenhove, onder Eibergen 11.

Affinchove. Zie: Alvinchove.

Affinkhof (facs.) [Eibergen : Gl]

AFFINKHOF [Eibergen : Gl] / Auekinchof • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Affrida • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 v°

Afïrica. Zie: Africa.

Afreden • 1165 • Xt 37

Afreden [1165] Afferden Gld

Africa (Afïrica). 260.

Afrithon • 2e helft 11e • Müb 101, 4 r°

Afterdiec.Zie: Achterdijk.

Afternacensis ecclesia. Zie : Echternach.

Aftersloten. Zie: Achtersloot.

Agapitus II, paus. 115.

Agartinga.Zie: Agrotinga.

Agastalda-burg • 1046 kopie midden 12e • U B 43, 30 v°

Agatenkereca [1156] Aagten-kerke Zl

Agatha, vrouw van Symon Jordensz. Malgot 32.

Agatha, abdis van O.L.Vr.Kamer in Noorddijk 345.

Agatha, Agata 91.Everdeysd.93.—, dochter van Elhardus van Metelen 207, 208.

Agathe ecclesia, St.. P.H. p. 11. (in) Aghetskerke. O. 1. 293. Bron: DBNL

Agathen-kerka • 1156 • Hg B 74

Agathen-kiricha • 1148 kop. ± 1222 • Trier, Go I 71, 110 r°

Agathen-kiricha • 1063 (zelfde tekst) kop. ± 1222 • Trier, Go I 71, 99 r°

Agathen-kiricha • 1063 (zelfde tekst) kop. begin 12e • Trier, P L 8996, 1 bis v°

Agathen-kyrica • 1063 kop. midden 12e • Utrecht, U B 43, 35 v°

Agathenkyrica. Zie: Beverwijk.

Agaunense monasterium S . Mauritii , Saint Maurice en Valais 17 , 15 ; 20 , 31 .

Agaunum , in pago Valensi , Agen , sive Saint Maurice en Valais 129 , 36 .

Agelo [1272] Groot Agelo Ov

Agelo, Agio, onder Ootmarsum, A l van, knaap 447; Dirk van, ridder 134; Ludolf van 73; Steven van, kanunnik van Oldenzaal 134, Wicher van 73.

Agelo, onder Ootmarsum 316; Ludolf van 521.

Agelo, Hagelo, onder Ootmarsum 97, 180.

Agen, Frankrijk, dep. Lot et Garonne, kerk van 351, 369, 374, 375.

Ageslaer, onder Diepenheim. 172.

Aggere, de (van de Dijk), Hugo, rationalis van Groningen 393, 410.

Agilmar (Agilmarus). 71.

Agilo. 27.

Agio, Albert van 143; Herman van 143.

Agione. 12, 13.

Agmunde [ca. 1250-1260] Eg-mond Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Agnes, dochter van Hilla van Amme 106; echtgenoote van Hendrik van Heinsberg 120; dochter van Gijsbert van Poele, echtgenoote van Gijsbert van Dolre 330°.

Agnes, non in Mariënhorst bij Deventer 596; dochter van Hildegundis van Amme 132, 283; dochter van Hendrik Berwichs 132; moeder van Nicolaas van Souburg 280.

Agnes, Agnesa, zuster van scholaster Werner 91; vrouw van W.v.Benthem 348.de Domo Lapidea (van Steenhuis) 112; zuster van H.Hasekinaz, non te Oudwijk 366.van de Lek 5; weduwe van Werenbold Vlamink 123.van Zuilen 316.

Agnes, vrouw van Floris van Lynden. 462; vrouw van W i l l em van Lynden. 450. -, vrouw van graaf Hendrik van Gelre. 447; vrouw van koning Hendrik III. 186, 187, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 198, 279.

Agridiogen (of Umbalahc), Hkkehard graaf in. Zie: Ekkehard.

Agridiogen. 184.

Agrippina. Zie: Keulen.

agro qui uocatur Smithacker • (1138-39) • D R 5 b

Agrotinga, Agartinga 567.

Agterslote.Zie: Achtersloot

Aguciacus villa , in pago Bellovacensi , Acoucay 31 , 17 . cfr . Acuciacus .

Agusta vicus , in pago Tellao 109 , 14 .

Ahaus, Ahus, Westf.14, 103, n.2) en 3); Bernard van, edele 14.

Ahaus, Ahus, Kreis 523 n.1); Johan van 542.

Ahuis, (Ahus), Johan van. Zie: Johannes.

Ai o. 77.

Ailo • 10e • D W IX a 1 a, 39 r°

Ailo • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Ailo. Zie: Eule.

Ailo" (facs.) (onb., in Twente)

AILO" (onb., in Twente) / Ailo • 10e • D W IX a 1 a, 39 r° / Ailo • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Aiteron W211

Aiteron. Zie Eiteren.

Aiturnon W205

Aiturnon. Zie: Eiteren.

Aken (Aquae, Aquisgranum). 39, 61, 62, 71, 73, 80, 90, 146, 160, 185, 186, 190, 205, 214, 225, 226, 254, 255, 279 295, 327 406 420, 465.

Aken (Aquae). 144, 506, 513; kapittel van St. Adalbert te. 152; Domdeken van. 144, 514, proost van (ook van Emmerik en Maastricht). Zie: Otto.

Aken, Aquisgranum 176, 179; burgers van, 28°; expeditie tegen, 28.

Aker-sloot (facs.) [Aker-sloot : Nh]

Aker-sloot ZH NH Kün M&B U58

Akersloot, de. O. 1. 325. (1231). (de) Akerslote. O. 1. 292. (1226). Mel. St. 1. 945. Akersloot. Bron: DBNL

Akersloot (N.H.) 565-566.

Akersloot (Axmeriscota, Eckersslote). 45, 430.

Akersloot, ten Z. van Alkmaar. 24.

Akersloot (de). O. 1. 325. (1231). (de) Akerslote. O. 1. 292. (1226). Mel. St. 1. 945. Akersloot.

AKERSLOOT [Akersloot : Nh] / in Ekerslato • 1083 kop. 12e • Hg B 61 / de Eckersslote • 1175 • Hg B 74 / Ekkerslot • 1182 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Akker (de Agro), Pieter van den, schepen van Sysseele 234. l. van Agelo, knaap 447.

Akrinus, priester van Jutphaas 335-336.

Aksel (facs.) [Aksel : Zl]

AKSEL [Aksel : Zl] / Axla • 991 kop. midden 11e • G LT 84 r° / Axla • 1038 • ed. DB, p. 197 / Axla • ± 1169 kop. 12e • G LT 3 v° / Axla • (1177-87) • G SB / Axla • 1187 • Mzc II 252/2 / Axala • 1085 kop. eind 12e-begin 13e • G SP / Acsla • 1218 • G SB / Acselle • 1220 • S D 559 GYS

Al-burch • 1131 • H T 33

Al-burch • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 48 r°

Al-burch • 1157 • H T 67

Al-burch • 889 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • Hg C 3 v°

Al-burch • 1161 • bulle, H T 74

Al-burch • 889 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Al-burch [889] wijk en Aal-burg [ also see: Wyck] NB

Al-burg • 1212 • Hg B 54

Al-burg • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 115 v°

Al-burg • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Al-burg • 1175 • H T 92

Al-burg W210, W361

Al-burg • 1182 • H T 105

Al-burg • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

Al-burg • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 6 r° en 17 r°

Al-burg • 1181 • H T 104

Al-burg • 1107 kop. midden 13e • H Tc p. 94

Al-mere / Almeri IJssel-meer Kün U72 U74

Al-mere / Almeri IJssel-meer Kün 72 74

Al-thorp • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Alaardskerke. Zie: Serooskerke.

Alacmera. Hecm. 196. Alkmaar.

Alacmera. Hecm. 196. Alkmaar. Bron: DBNL

Alacmera. Hecm. 196. Alkmaar. (DBNL)

Aladna [828] Aalten Gld

Aladna • 828 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 316

Aladna. Zie: Aalten.

Aladram, broeder van graaf Hatto. 117.

Alamania, Allemannia. Zie: Duitschland.

Alamannia, Alemannia, Zie: Duitsland.

Alanus, nir; kanunnik van O. L. Vrouwekerk te Kortrijk 23ü—232.

Alard, Alardus, Allardus, parvus villicus 447; burger van Oldenzaal 448; abt van Pare 384. van Buren 3, 103, 128, 203, 312, 316. van Horst, subdiaken in het Utrechtsche bisdom 383. Ledere, schepen van Utrecht, 280. Poppoz; pachter op Walcheren 294. Pulwe. 317; zoon van Herman van Saterslo 447. Svanecus, rationalis van Groningen 166, 309. Ulf, olderman van Groningen 309. van Vieringen 448.

Alard, Alardus, van Beusichem, ridder 172, 280, 291, 371; zoon van ridder Otto van Buren 190, 388-389.(Alard) Ere, schepen van Utrecht 170, 174, 319.van Grafdorp 516.Jansz; pachter te Wemeldingen 453; zoon van Johan Poppozoon, rector van de kerk te Wemeldingen 474-475.Papinge, rationalis van Groningen 451.Willemsz; pachter te Wemeldingen 454.

Alard, Alaerdus, Alardus, Alhardus, provisor van Mariënborn bij Coesfeld 285; richter in Valrik 152. (Alard) van Beusichem, knaap 260, 483, 496.van Buren 249, 251, 297.Oninge (van Benneveld) 154/155.Poppoz; pachter op Walcheren 65.van Puflike 535.

Alardesrode. O. 1. 479. (1248). Z. Holland. Bron: DBNL

Alardesrode. O. 1. 479. (1248). Z. Holland. (DBNL)

Alardesrode. O. 1. 479. (1248). Z. Holland.

Alardskerka.Zie: Serooskerke.

Alardus. Zie: Adelhard.

Alarinus mons , in pago Sennonico 118 , 28 .

Alarslati W433

Alarthskintskirke. Zie: Allaardskerke.

Alaste W362

Alaste • 2e helft 11e • Werden, D W IX a 1 b, 17 r°

Alatinge • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Alatinge. Zie: Eltinge.

Alatri, Alatrinensis, bisdom 500.

Alaydus Lupus, te Groningen. 417.

Alba Fontana , in pago Arduennensi , Blanche Fon taine 29 , 8 .

Albana, Pieter van, cantor van Terwaan 318-319, 332.

Albanianae [the early part of the 10th century] Alphen aan de Rijn ZH

Albanianis • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Albanianis • ± 300 kop. 7e • itin. Ant., 369

Albano, ten Z. O. van Rome; bisschoppen van. Zie: Pelagius, Petrus.

Albcrge. Zie: Albergen.

Alberge • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Alberge [end 10th century] Albergen Ov

Albergen (facs.) [Tubbergen : Ov]

Albergen (Alberge), bij Tubbergen. 104.

Albergen, onder Ootmarsum 316.

ALBERGEN [Tubbergen : Ov] / Alberge • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Alfberga • midden 12e • D W II a 1, 28 v° GYS

Alberik (Albericus). 17. (Albricus). 66. (Albricus), kapellaan van den bisschop van Doornik 277. (Albericus), proost. 207. (Albericus), bisschop. 71. (Albricus), bisschop van Osnabrück. 192. I (Albertus, Albricus) bisschop van Utrecht. 41, 51, 52. II (Albericus, Albricus), bisschop van Utrecht. 69, 70, 71.

Albernus, meester van het Duitsche huis van de Biezen en de Nederlanden. 360, 361.

Albernus Havezo van Wijk, 232-233.

Albero, Albaro, kanunnik van St. Jan te Utrecht 276, 338. van Merlo, burger van Utrecht 288°.

Albero, ministeriaal van den bisschop, zoon van Gijsbert en broeder van Diederik en Gcrard. 310, 312, 337, 338, 339, 342, 344, 347, 372, 376, 3S4, 3 9 1, 448. van A, ministeriaal van den bisschop. 374. van Amerongen, ministeriaal van den bisschop. 446. van Woerden, ministeriaal van den bisschop. 469.. 221; broeder van Gijsbert. 232; broeder van Bavcnkendis, Gcrard en Willekinus. 458. van Batenburg. 212; kanunnik van Oudmunster. 256, 271, 302, 309, 322, 323, 324, 326; scholast van St. Pieter. 307, 309, 316; proost van St. Pieter. 338, 339, 340, 341; bisschop van L u i k. 286, 292, 334, 353; aartsbisschop van Trier. 334.

Albero, kanunnik van St.Jan te Utrecht 204.Splitwrt 540.

Albero juxta Leweth, tijnsplichtige van het kapittel van Emmerik. 125. Rex, burger te Bremen. 386. van Stelle, ridder. 386; priester. 263; diaconus, dan pastoor te Jutphaas. 393, 400,420, 430, 470. junior, kanunnik van St. Pieter. 210.

Alberstadensis episcopus. Zie: Halberstadt.

Albert (Albertus), van Hyltenburg. 427. (Albertus), van Lenegauwen. 54. (Albertus), markgraaf van Meissen. 464. (Albertus), graaf van Nörvenich. 351. (Albertus), graaf van Werningerode. 464, 467. (Alpcrtus), klerk. 162, 163. (Albertus), kanunnik. 235. (Albertus), kanunnik ten Dom. 258. (Albertus), kanunnik ten Dom. 379, 417, 418, 435, 442. (Albertus), deken. 370. —r— (Albertus), proost van het St. Adelbertsstift te Aken. 160. (Albertus), van Kuik, proost van St. Jan. 430, 436, 439, 442, 446, 451, 458, 459; bisschop van Utrecht. Zie: Alberik. (Albertus), presbiter cardinalis en kanselier. 450, 455.

Albert, Aelbertus, Aelbrecht, Albertus, clericus van de heer van Almelo 419; deken ten Munstersen Dom 514.Bere, knaap 154; zoon van Gerard van Brugge, 467; zoon van Hendrik Dapper 132-133.van het Gasthuis (Deventer) 300.Haverman 323-324.van Herpen 348.Kalle 468.van Muiden 287-288.Vastraadsz.170.van Wulven 521.

Albert (Albertus) Pil, ministeriaal van St. Jan, broeder van Diederik Reigere en Gerard Blome. 439, 458, 459. (Albertus), ministeriaal van den bisschop. 309. (Albertus), zoon van Gerard, ministeriaal van den bisschop. 428, 430. (Albertus), broeder van Lambert, ministeriaal van den bisschop. 441. (Adalbertus, Albertus), thelonearius, ministeriaal van den bisschop. 342, 347, 351, 356. (Albero, Albertus) Pavo, ministeriaal van den bisschop. 402, 409, 417, 433, 436, 441, 444. — (Albertus) van Spijk, ministeriaal van den bisschop. 417. —: (Albertus) van Wluinne, ministeriaal van den bisschop. 469. (Albertus). 63. (Albertus). 311. (Albertus). 460. (Albertus), graaf van Ballenstedt. 319. (Albertus), van Essuic. 212.

Albert (Albertus), kanunnik (van St. Jan). 16. (Albertus), kanunnik van St. Marie. 11, 16, 24. (Albertus), meester der Hospitaalridders te Arnhem. 85. (Albertus), aartsdiaken van Ultra Rhenum of Dietrichkirchen, in Trier. 12. (Albertus), monnik in het St. Paulus-convent te Utrecht. 151. (Albertus), bisschop van Lijfland. 6, 39, 243. (Albertus), aartsbisschop van Maagdenburg. (56,) 135, 136, 138, (237).

Albert (Albertus), schepen te Kortenhoef! 296. (Albertus), te Breukelen. 209. (Albertus), bewoner van een huis aan de Nieuwe Gracht te Utrecht. 250. (Albertus), schout in de Oudelle te Utrecht. 335. (Albertus), broeder van Hendrik de Atrio. 63. (Albertus) Banjaard, man van graaf Willem van Holland. 33. (Albertus) van Batburk. 130. (Albertus) van Ettene. 7. (Albertus) Herinc. 63. (Albertus, Albero) van Honlo (Hulloe). 233, 242. (Albertus) Hornemund. 449, 493. (Albertus) van Huffelt. 181. (Albertus) van Hutha, ridder. 386. (Albertus) Piscator, burger te Utrecht, gehuwd met Fementia. 262, 263. (Albertus) Piscator, ridder. 317. (Albertus) Rufus, man van graaf Willem van Holland. 33. (Albertus) Stalle. 481. (Albertus) van Voorne, ridder, broeder van Hendrik, heer van Voorne. 396. (Albertus) van Voorst. 460. (Albertus) van Weel, ridder. 267. (Albertus, Aelbertus) van Wulven, ministeriaal. 8, 10, 20, 49, 50, 56, 65, 71, 79, 80, 106, 129, 142, 166, 179, 190, 197. (Albertus, Aelbertus) van Wulven, zoon van Albert van Wulven, ministeriaal, ridder. 166, 168, 174, 179, 190, 197, 217, 245, 297, 298, 306, 311, 327, 345. (Albertus) van Kuik, edelman, graaf van Utrecht. 20, 134, 156. (Albertus), markgraaf van Brandenburg. 57. (Albertus), priester te Gendringen. 125. (Albertus), priester te Raalte. 385. (Albertus), mr; kanunnik van Oudmunster. 341, 364, 384, 476.

Albert, Albertus, priester kapelaan van graaf Egbert van Bentheim 180; bisschop van Regensburg 581.van Agio 143.van Amendorf, broeder, landkommandeur van Thüringen en Saksen 331.van Gerner, ridder 97.van Ockenberg 12.vau Overdevecht, broeder, gardiaan der Minderbroeders te Utrecht 93-94.Wernerz; burger van Urecht 191.

Albert, Albertus, priester 344; proost van het kapittel van St. Maarten te Emmerik 58. van Lauingen, mr; genoemd Magnus, lector der Predikheeren te Keulen, later bisschop van Regensburg 38, 240—243, 349°; clericus te Utrecht 375; Lombard te Utrecht 283—284. van Aalsmeer, schepen van Utrecht 280. van Gerner, ridder 342, 415. van Horthe, leenman van de Keulsche kerk 152. Iven, schepen van Utrecht 280. Tetinga, huis van 166. van Velzen 332. van Wehl, ridder 107.

Albertimonte. Zie: Bloemendaal.

Albertsberg [tot 1745] Bloemendaal NH

Albertsberg, Alberti Mons, in de tegenwoordige gemeente Velsen 105.

Alberus van Duttencheim. 244.

Albia.Zie: Elbe.

Albierolae , in pago Arvernensi , Angeroles 133 , 24 .

Albiniacum , Albuniacum villa , in dioecesi Andega vensi , Aubigny 106 , 35 ; 142 , 32 .

Albiniacum villa , in pago Ambianensi , Aubigny 37 , 20 .

Albinianis • ± 300 kop. 8e • itin. Ant., 369

Alblas, Otto van. Zie: Otto.

Alblas (facs.) (voormalige rivier in de Alblasserwaard)

Alblas, Alblais 136; Hendrik van, knaap 136.

Alblas, Oud- (facs.) [Alblas : Zh]

Alblas • 1214 • Hg B 4

Alblas, Alblaes, Alblais 231, 280, 281, 616; priester van 616; Daniël van 280; Everdey van 280; Hendrik van, ridder 231, 280-281, 514, 606; Jan van 231, 280-281, 514, 616-617; Otto van, ridder 231..Zie ook: Willem,

Alblas • 1200 • U SM 1809

Alblas, ten N. O. van Dordrecht. 11, 205.

ALBLAS, OUD- [Alblas : Zh] / Alblas • 1200 • U SM 1809 / Alblas • 1214 • Hg B 4 GYS

ALBLAS (voormalige rivier in de Alblasserwaard) / fluminis Alblas • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° GYS

Alblas. 207.

Alblasserdam264,n.1), 265 n.1), 280 n.1)

Alblasserdamme [1322] Alblasser-dam [dest. onder-deel Heerlijkheid Oud-Alblas] ZH

Alblasserwaard 127, 280 n.2), 505 n.2).

Albo, hoorige. 458.

Albolus villa , in pago Arvernensi , Albo 133 , 24 .

Alborch • 1188 (lees 1178) • U B 149

Alborch. Zie: Aalburg.

Alborg • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 6 r° en 17 r°

Albrandswaard oud [ ZH ] 1830-1841

Albrandswaard (Alabransward), onder Poortugaal op het eiland IJsselmonde. 511.

Albrechtsberg, Alebrechtsberghe, bij Bloemendaal 48, 172.

Albuin (Albuuinus), aartsbisschop. 244.

Albuniacum , cfr . Albiniacum .

Alburc • (1109) • H T 24

Alburc • 1161 • bulle, H T 74

Alburc. Zie: Aalburg.

Alburch. Zie: Aalburg.

Alburch. O. 1. 21. (889). Aalburg. Land v. Heusden.

Alburch. O. 1. 21. (889). Aalburg. Land v. Heusden. (DBNL)

Alburch. O. 1. 21. (889). Aalburg. land v. Heusden. Bron: DBNL

Alburg, Wlfardus van. Zie: Wolfhard; Lanzo van. Zie: Lanzo. —, Thrutheken van. Zie: Thrutheken.

Alburg. Zie: Aalburg.

Alburgis, echtgenote van Gerard de vleeshouwer 609.

Alburh • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc p. 205

Albus (Wit), Herman, kanunnik ten Utrechtsen Dom 1, 99, 243; Johan, priester 545; Johan, heemraad van de Lange Zijde 147; Johan, burger van Utrecht, 549; Johan, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 279; Johan, vicaris van St.Marie te Utrecht 527; Maurits 487; Willem 584.

Albus (Wit), Gerard 4; Gerard, kanunnik van St.Marie te Utrecht 82, 92, 124, 493.

Albus, Balduinus. Zie: Boudewijn.

Albus, Hendrik. Zie: Hendrik. —, Herman. Zie: Herman; Willem. Zie: Willem.

Albus. Zie: Witte.

Albward (Albuuardus). 61. (Albuuard), zoon van Sigiwich. 66.

Alc-hem villa , in pago Ripuario ? 192 , 42 .

Alc-mare • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Alc-mere • 1063 kopie 12e • U B 43, 35 v°

Alc-mere • 1083 vals 12e • Hg B 61

Alc-mere • 1063 kopie 12e • P L 8996, 1 bis v°

Alc-mere • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Alc-mere • 1156 • Hg B 74

Alceto, ministeriaal van den Dom te Paderborn. 343.

Alceus. Zie: Alzey.

Alchiodrensis pagus , l ’ Auxerrois 133 , 11 ; cfr . Autis siodorensis .

Alciacus villa , in pago Cabillonensi 129 , 15 .

Alcid, Alaydis, Aleidis, Aleydis, Alheydis van Henegouwen, weduwe van Jan van

Alcmare. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 140 (± 1130). Alcmaria. O. 1. 105 (± 1083). Hecm. 208. Alkmer. P.H. p. 5. Alkmera. Hecm. 205. Alcmera. O. 1 89. (1083). Alkmere. P.H. p. 4. Hecm. 200. Alcmere. Hecm. 199. P.H. p. 12. O. 1. 89 (1083). Alcmerensem. Hecm. 209. Allecmere. Hecm. 189. O. 1. 25 (Xe eeuw); Hecm. 194. O. 1. 90 (XIe eeuw); Melis St. 1. 484 Alkemare. Alcmareskerspel. Hecm. 209. O. 1. 105 (± 1083). Alkmaar. (DBNL)

Alcmare. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 140 (± 1130). Alcmaria. O. 1. 105 (± 1083). Hecm. 208. Alkmer. P.H. p. 5. Alkmera. Hecm. 205. Alcmera. O. 1 89. (1083). Alkmere. P.H. p. 4. Hecm. 200. Alcmere. Hecm. 199. P.H. p. 12. O. 1. 89 (1083). Alcmerensem. Hecm. 209. Allecmere. Hecm. 189. O. 1. 25 (Xe eeuw); Hecm. 194. O. 1. 90 (XIe eeuw); Melis St. 1. 484 Alkemare. Alcmareskerspel. Hecm. 209. O. 1. 105 (± 1083). Alkmaar.

Alcmare. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 140 (± 1130). Alcmaria. O. 1. 105 (± 1083). Hecm. 208. Alkmer. P.H. p. 5. Alkmera. Hecm. 205. Alcmera. O. 1 89. (1083). Alkmere. P.H. p. 4. Hecm. 200. Alcmere. Hecm. 199. P.H. p. 12. O. 1. 89 (1083). Alcmerensem. Hecm. 209. Allecmere. Hecm. 189. O. 1. 25 (Xe eeuw); Hecm. 194. O. 1. 90 (XIe eeuw); Melis St. 1. 484 Alkemare. Alcmareskerspel. Hecm. 209. O. 1. 105 (± 1083). Alkmaar. Bron: DBNL

Alcmariensibus • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Alcmera • 1083 vals 12e • Hg B 61

Alcmera / Alc-mere Alkmaar NH E3 E4 E13

Alcmere. Zie: Alkmaar.

Alda sile [1358] Oldenzijl Gr

Alda. 146.

Alda-kerke • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Aldamiae , appendix villae Lethernau , in pago Arduen nensi 103 , 18 .

Aldbert, (Aldbertus), vader van Thiatlind. 44.

Aldburga. 44, 47.

Aldchrafan. 46.

Aldcnkercha. 232.

Alde kerke. Z i e : Oudega.
Aldcnkercha. 232.
Aldenselen. Zie: Oldenzaal.
Aldenthorp. Zie: Ouddorp.
Aldenthrorpe. Zie: Ouddorp.
Alerdeskirka. Zie: Allaardskerke.
Alerdeskyrke. Zie: Allaardskerke.
Alerdeskyrken. Zie: Allaardskerke.
Al f e n (Alfna), aan den R i j n . 43.
Al f e n ( A l f h e i m , A l p h e i m s o ) , bij B r e d a . 14, 29.
Alfheim. Zie: Alfen.
Alfna. Zie: Alfen.
Allaards-kerke (Alarthskintskirke, Alerdeskirka, Alerdeskyrke, Alerdeskyrken),
later Serooskerke. 439*, 471.
Alisnen. Z i e : Mijzen.
Al k m a a r (Alcmere). 203.
Almere. Zie: Zuiderzee.
Almeri. Zie: Zuiderzee.
Alpheimso. Zie: Alfen. ,
Altene. 429.
Altensele. Zie: Oldenzaal.
Al t f o r t (Altfurse). 322.
Altfurse. Z i e : Altfort.
Altina. Zie: Elten.
Altuvich. Zie: Oudwijk.
Altvvick. Zie: Oudwijk.
Altwyca. Zie: Oudwijk.
Altwijck. Zie: Oudwijk.
Altwyck. Zie: Oudwijk.
Al u i t l o . 46.
Alzey (Alceus). 254.
Ambianae. Zie: Amiens.
Ameide (Ameyde). 162*.
Amerongen (Amerungon). 292*.
Amersfoirde. Zie: Amersfoort.
Amersfoort (Amersfoirde, Amersfordia, Amersfordum). 177, 191, 428.
Amersfordum. Zie: Amersfoort.
Amersfordia. Zie: Amersfoort.
Amerungon. Zie: Amerongen.
Ameyde. Zie: Ameide.
Am i e n s (Ambianae). 48*.
Am s t e l (Amestella). 413.
Amuda. Zie: Muiden.
Amuson. Zie: Muiden.
Amutha. Z i e : Muiden.Amuthon. Zie: Muiden.
An a g n i (Anagnia). 383, 457.
Anagnia. Zie: Anagni.

Alde, Gerard, burger van Utrecht 30/31.

Alde-kerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Alde-kerke [1132] Oudega [in Wymbritseradeel] Fr

Aldecoep. Zie: Oukoop.

Aldekerke (Aldekerka), in Overijssel. 409.

Aldekerke. Zie: Oudega.

Aldekerke. Zie: Oudega.

Alden Falkenburne , in marcha Burensa , in pago Mo sellano 170 , 42 .

Alden-thorp • 1063 kop. midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v°

Alden-thorp • 1156 • Hg B 74

Aldenbuche , in marcha Burensa , in pago Mosellano 170 , 45 .

Aldenburg (Aldenburch), graaf van. Zie: Burchard.

Aldenburg (Aldenburch), Burchard graaf van. Zie: Burchard.

Aldencoep [1217] Oukoop Ut

Aldencoep [1217] Oukoop ZH

Aldendohorp • 1063 kop. begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v°

Aldengeyne • 1217 • U SM 830

Aldenherden , in pago Alsacensi 150 , 7 .

Aldenhove, Oldehove, Oldenhove.Zie: Leeuwarden.

Aldenkercha • 1094 • ed. DB, p. 344

Aldensela • 1181 • D Kp 6

Aldensele • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Aldensele • 1189 • Md 2

Aldensele • 1200 • U SM 1809

Aldensele • 1049 kop. midden 12e • U B 43, 32 r°

Aldensele • 1208 • S D 515

Aldensele, Alde(n)selensis, Aldensullensis.Zie: Oldenzaal.

Aldensele. Zie Oldenzaal.

Aldensele. Zie: Oldenzaal.

Aldenselen • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 r°

Aldenselen [893] , Oldenselensie [1139] Oldenzaal Ov

Aldenselen Oldenzaal (Niederlande)

Aldenselen. Zie: Oldenzaal.

Aldenselensis.Zie: Oldenzaal.

Aldenselon • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Aldenthorp. Zie: Ouddorp.

Aldenthorpe W015, Aldonthorpe W131

Aldenthorpe. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Aldendorpe. O. 1. 204. (± 1200). P.H. p. 16. Ouddorp, West-Friesland. Bron: DBNL

Aldenthorpe. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Aldendorpe. O. 1. 204. (± 1200). P.H. p. 16. Ouddorp, West-Friesland. (DBNL)

Aldenthorpe. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Aldendorpe. O. 1. 204. (± 1200). P.H. p. 16. Ouddorp, West-Friesland.

Aldenthrorpe. Zie: Ouddorp.

Aldentorp • 1063 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r°

Alderdelle. P.H. p. 22. bij Sloten, N. Holland.

Alderdelle. P.H. p. 22. bij Sloten, N. Holland. (DBNL)

Alderdelle. P.H. p. 22. bij Sloten, N. Holland. Bron: DBNL

Alderiddre.Zie: Olderidder

Alderikesacker • (1205-33) • Berne

Alderikesacker" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

ALDERIKESACKER" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Alderikesacker • (1205-33) • Berne GYS

Alderin.Zie: Oudenrijn.

Aldermuderweide, onbekend 534.

Aldeselensis • 1119 • U SP

Aldewic • 1156 • U SJ 302

Aldfridus. Zie: Altfried.

Aldger (Aldgerus). 63. (Aldgerus). 66. (Aldgerus). 75; (Altgerus), vrije. 253; burger van Stavoren. 312.

Aldgeringelant. Hecm. 204. O. 89. Noord-Holland.

Aldgeringelant. Hecm. 204. O. 89. Noord-Holland. Bron: DBNL

Aldgeringelant. Hecm. 204. O. 89. Noord-Holland. (DBNL)

Aldgrepes-hem • 845 kop. begin 10e • Le W 34 v°

Aldgrepes-hem" (facs.) (onb. ± Staveren : Fr)

ALDGREPESHEM" (onb. ± Staveren : Fr) / Aldgrepeshem • 845 kop. begin 10e • Le W 34 v° GYS

Aldgrim, vader van Theodgrim. 63.

Aldinga-tmora(locus) F516

Aldo, servus. 46; clericus. 27.

Aldolf, servus. 46.

Aldorpe.Zie: Oldendorf.

Aldrao. 14.

Aldraven, parochiaan te Limmen. 24.

Aldraven (Aldrauen), vrije. 253.

Aldric, vader van Landric. 66.

Aldrik, Aldericus van Nyenhus 507.

Alduino. 14.

Aldulfas-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Aldulfas-hem W344

Aldwic • 1186 • U SJ 821

Aldwic • 1177 • Ug 40

Aldwic • 1185 • U SJ 820

Aldwica, Altwic, Alwica.Zie: Oudwijk en onder Utrecht.

Aldwica.Zie: Utrecht, Oudwijk.

Aldwyc. Zie: Utrecht, Oudwijk.

Ale-heim • eind 12e • Av A 56

Alebran d (Alebrandus), kanunnik. 326. (Alebrandus), kanunnik van St. Pieter. 376, 380.

Alecmare. Hecm. 194., 196. Alkmaar. (DBNL)

Alecmare. Hecm. 194., 196. Alkmaar. Bron: DBNL

Alecmare. Hecm. 194., 196. Alkmaar.

Alede [1332] Aalden Dr

Aleid, Aleidis, Aleydis, Alheidis, Alijt, dochter van de veerschipper te Arnhem 502; priores van Asbeck 618; echtgenote van Anselm, „apotekarius" van Utrecht 151; dochter van Ulrich van Damme 229; zuster van de Rooms Koning Willem (van Holland), weduwe van Jan van

Aleid, Aleydis, weduwe van Gevard 469-471; echtgenote van Hendrik van

Aleide, Aleidis. Zie: Adelheid.

Alem, Maren en Kessel [ NB ] 1830-1958

Alem (facs.) [Alem : Nb]

Alem, Aleym. in de Meyerij van 's-Hertogenbosch 190°.

ALEM [Alem : Nb] / Aleym • 1107 kop. midden 13e • H Tc p. 94 / Aleym • 1146 kop. midden 13e • H Tc p. 131 / Aleym • 1161 • H T 74 / Aleheim • eind 12e • Av A 56 GYS

Aleman (Utrecht) 89.

Alemannia provincia 142 , 9 .

Alemannia, Alemaingen, Almanghen.Zie: Duitsland en Duitse rijk.

Alemarus, plebaan van Delden 73.

Alen, Haold van. Zie: Haold.

Alendorp (Alendhorp), onder Vleuten. 317, 480, 484, 491, 494.

Alerde-kirkam [end 12th century] Seroos-kerke Zl

Alerdes-kirkam • (1178- 1200) • Md 3

Alerdes-kirke (gen.) • (1178- 1200) • Md 3

Alerdeskirka. Zie: Allaardskerke.

Alerdeskyrke • (1178- 1200) • Md 3

Alerdeskyrke. Zie: Allaardskerke.

Alerdeskyrken (acc.) • (1178- 1200) • Md 3

Alerdeskyrken. Zie: Allaardskerke.

Alerschusen, huis bij Amersfoort 417.

Alethnin • (1138-39) • D R 5 b

Alewijn (Alewinus), te Leiderdorp. 340. (Allinus), kanunnik van St. Marie, kapelaan van de graven Floris III en Diederik V I I van Holland. 3, 11, 24.

Alexander (IV), paus 134, 142, 168—169, 171, 176, 188, 191, 193, 195—196, 198, 200, (211), 216, 254, 277, 294; kapellanie van heer in de kerk van Kortrijk 230°; kanunnik ten Utrechtschen Dom 351.

Alexander (III), paus te Rome 515; kanunnik van St.Jan te Utrecht 536.van Lynephe, kanunnik ten Keulsen Dom 136.van Rheine, dapifer van Tecklenburg 518.van Utrecht, kanunnik van Bethlehem bij Doetinchem 51-52, 210.

Alexander, heemraad van de Lage Zijde 147.(IV), paus te Rome 499; kanunnik ten Utrechtsen Dom 369, 387.

Alexander van Bekeseten, ridder van den graaf van Ravensberg. 253; priester te Emelisse. 230; mr; kanunnik van St. Jan, scriptor of notarius, kapelaan van den bisschop. 197, 198, 228, 233, 242, 244, 249, 264, 271, 281, 287, 297, 300, 309, 322, 328, 467. - ~, kanunnik te Tiel. 84.

Alexander, scholast, priester. 439.

Alexander, abt van Marien weerd. 451. II, paus. 210, 215. III, paus. 390, 448, 449, 450.

Alexius Vincecastri, koopman tel Siena. 26, 51.

Aleym • 1146 kop. midden 13e • H Tc p. 131

Aleym [1107] Alem Gld

Aleym • 1161 • H T 74

Aleym • 1107 kop. midden 13e • H Tc p. 94

Alf-heim • 709 kop. 1191 • Echternach, Go I 71, 34 r°

Alf-heim [709] Alphen NB

Alfard. Zie: Alfer.

Alfarshoeve, in Bralant, ten O. van Montfoort 25 n. 1).

Alfarth. Zie: Alfer.

Alfberga • midden 12e • D W II a 1, 28 v°

Alfeim • 1175 • Echternach, Tr M 20

Alfem • 1212 • Tongerlo, Tl 61

Alfem • 1204 • Tongerlo, Tl 49

Alfen (facs.) [Appeltern : Gl]

Alfen (Alfheim, Alpheimso), bij Breda. 14, 29.

Alfen (Alfna), aan den R i j n. 43.

Alfen, Herman van. Zie: Herman.

Alfen • 1203 • Hg W 6

Alfen (facs.) [Alfen : Nb]

ALFEN [Alfen : Nb] / Alfheim • 709 kop. 1191 • Echternach, Go I 71, 34 r° / Alpheim • 726 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 82 r° / Alpheim • 1173 • Postel, Po / Alpheim • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v° / Alfeim • 1175 • Echternach, Tr M 20 / Alphem • 1186 • Tongerlo, Tl 36 / Alphem • 1215 • Tongerlo, Tl 66 / Alphem • 1216 • Tongerlo, Tl 67 / Alfem • 1204 • Tongerlo, Tl 49 / Alfem • 1212 • Tongerlo, Tl 61 GYS

ALFEN [Appeltern : Gl] / Alfene • 1144 • D Fb 2 / Alfen • 1203 • Hg W 6 GYS

Alfen-aan-de-Rijn (facs.) [Alfen-aan-de-Rijn : Zh]

ALFEN-AAN-DE-RIJN [Alfen-aan-de-Rijn : Zh] / Albanianis • ± 300 kop. 7e • itin. Ant., 369 / Albinianis • ± 300 kop. 8e • itin. Ant., 369 / Albanianis • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / Alfna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Alfene • 1144 • D Fb 2

Alfene [1144] Alphen Gld

Alfer (Alphardus), meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345. vader van Ernst, ministeriaal van den bisschop. 469. (Alfardus, Alferus), schout, ministeriaal van den bisschop, vader van Odold, broeder van Jonathas. 294, 305, 307, 308, 310, 312, 316, 322, 323, 326, 338, 339» 342..(Alfardus). 231. (Alfarth). 311. (Alferdus), broeder van Leferdus. 344. van Wluinne. 469.

Alfer (Alpherus), schout van Salland. 179. (Alfardus, Alferus), schout, broeder van Huibert van Beusichcm. 10, 56, 79. (Alpharus, Alfarus, Alfardus), maarschalk. 166, 168, 174, 190, 202. (Alferus, Alfardus, Alferdus) van IJsselmuiden, ridder. 184—187, 203, 204, 233, 242, 280, 281. (Alfherus, Alfarus, Alpherus) van Retbeke. 134, 179, 197. (Alferus, Alberus, Alfardus) van Wulven. 8, 49, 50.

Alferhove (Alferdhove), hof, van het kapittel van St. Marie, in Friesland, mogelijk bij Oosterwolde in O. Stellingwerf. 45, 47.

Alferik (Alfric). 69. (Alfericus, Aluricus), kanunnik van St. Marie. 379, 380.

Alfert, Alfarus, Alferus, Alphardus van Wijhe, richter in Deventer 497.van Wulven 521.van Wulven, knaap 304, 486.

Alfert, Alfordus, Alphardus, Alpharus, van Wulven, 59, 85-86, 90, 157, 183, 198, 232.

Alfger (Alfgerus). 70.

Alfgerd (Alfgerdis), weduwe te Groningen, moeder van Occo en Gergard. 417.

Alfgot. 77.

Alfheim. Zie: Alfen.

Alfher (Alfherus). 69. — (Alfherus), man van Werinburg, vader van Letherus. 74.

Alfher i. 105.

Alfna Alphen aan den Rijn ZH Kün U30

Alfna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Alfna Alphen aan den Rijn ZH Kün 30

Alfna. Zie: Alfen.

Alfrad, vrouw van Liofolf, moeder van Odolf. 74.

Alfwich (Alfuuihus). 70.

Alger (Algerus). 283, 284.

Alger, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Algerus Falkonarius, markgenoot te Doetinchem. 6.

Algothesdorpe. P.H. p. 20. villa Algoti P.H. p. 21. Algotivilla. P.H. p. 21. Bron: DBNL

Algothesdorpe. P.H. p. 20. villa Algoti P.H. p. 21. Algotivilla. P.H. p. 21. Utrecht. Alendorp bij Vleuten? (DBNL)

Algothesdorpe. P.H. p. 20. villa Algoti P.H. p. 21. Algotivilla. P.H. p. 21. Utrecht. Alendorp bij Vleuten?

aliam Iteram que dicitur noua • 1143 kop. 13e • I Lc n° 40

Aliin, Simon, burger van Gent, 574.

Alinghe, Rudolf, olderman van Groningen 166.

Alingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Alingi [ 10th, 12th century] Elens [0,5 km West of Ulrum] Gr

Alingi W294

Alintuma , Alintumma , villa S . Dionysii , in pago Ceno mannico ? 33 , 41 . 44 .

alio Wihc, Sefferweich, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Alisnen • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Alisnen. Zie: Mijzen.

Alisti W216

Alisti • eind 10e • Werden, D W IX a 1 a, 39 v°

Alitfridus (Alithfredus). Zie: Altfried.

Alk-mare • 1169 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Alk-mare • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Alke • 889 kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Alkemade, Arnoud van 327—328; Walewijn van, Jr; 327—328; Walewijn van, Sr. 327.

Alkmaar (facs.) [Alkmaar : Nh]

Alkmaar (Alcmere). 203.

ALKMAAR [Alkmaar : Nh] / Alcmere • 1063 kopie 12e • P L 8996, 1 bis v° / Alcmere • 1063 kopie 12e • U B 43, 35 v° / Alcmere • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Alcmera • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Alkmare • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Alkmare • 1169 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Alcmere • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Alcmere • 1156 • Hg B 74 / Alcmare • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Alcmariensibus • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Alkmarenses • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Alkmade. O. 1. 204 (± 1200). O. 1. 300 (1226). Hecm. 207. Alkemade bij Leiden.[p. 128]

Alkmade. O. 1. 204 (± 1200). O. 1. 300 (1226). Hecm. 207. Bron: DBNL

Alkmade. O. 1. 204 (± 1200). O. 1. 300 (1226). Hecm. 207. Alkemade bij Leiden.[p. 128] (DBNL)

Alkmarenses • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Allaardskerke (Alarthskintskirke, Alerdeskirka, Alerdeskyrke, Alerdeskyrken), later Serooskerke. 439, 471.

Alle. Zie: Opandel.

Alleblas [ca. 1250-1260] Alblas Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Allecen--rode • 1147 kop. 13e • bulle, I Je 14

Allecen--rode [1147] Elkenrade L

Allech-mere [935] Alkmaar NH

Allee. Zie: Haring.

Allekemaer [ca. 1250-1260] Alkmaar Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Allekemaere [ca. 1250-1260] Alkmaar Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Allekenrodo • 1186 • bulle, I Je 29

Allekenrodo" (facs.) (onb., Lim-burg of Niederrhein; ev. Alkenrath : Leverkusen : Dd : N-W?)

ALLEKENRODO" (onb., Limburg of Niederrhein; ev. Alkenrath : Leverkusen : Dd : N-W?) / Allecenrode • 1147 kop. 13e • bulle, I Je 14 / Allekenrodo • 1186 • bulle, I Je 29 GYS

Allen onbekend Aalzum? Aalsum, Groningen Aland? Ostfries-land Ahlen, Ostfriesland? Vlak bij Walchum/Walahheim. Alem in de Betuwe? Wierde Allersma? Groningen. Wierde Alinghuizen, Groningen?Ego in dei nomine Reginbertus comes trado sco Bon. ad fuldense monasterium partem hereditatis mee in fresia in villa que dicitur Allen I pascua, XX pecorum et unam curtilem. Ik in Godes naam graaf Reginbert schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda een deel van mijn erfgoed in Frisia in het dorp genaamd Allen 1 weiland, 20 stuks vee en één hof.

Allen (villa) in Fresia F584

Allen (villa) Ego in dei nomine Reginbertus comes trado sco Bon. ad fuldense monasterium partem hereditatis mee in fresia in villa que dicitur Allen I pascua, XX pecorum et unam curtilem. Ik in Godes naam graaf Reginbert schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda een deel van mijn erfgoed in Frisia in het dorp genaamd Allen 1 weiland, 20 stuks vee en één hof.

Allen, villa, in Fresia Onbekend; Allingawier ?

Allen onbekend Frisia Kün W100

Allert. Zie: Adelhard.

Allinus, kanunnik (van St.Marie) te Utrecht 519.

Allinus. Zie: Alewijn.

Allo.Zie: Anloo.

Alm, Alme, rivier in de Groote Waard 213, 256 n. 1).

Alm, rivier in de Grote Waard 177 n.3), 375-376.

Alm, Alme, rivier in de Grote Waard 6, 111.

Alm-kerk [ NB ] 1830-1973

Almarega villa , in pago Calvomontensi , Amelecourt ? 182 , 35 .

Alme-kerke [1370] Alm-kerk NB

Alme-lo [1157] Alme-lo Ov

Alme-lo (facs.) [Alme-lo : Ov]

Alme-lo • 1220 • U Dom 3379

Almelo 118; dochter van Walkinus Huginge, begijn te Groningen 402, 480, 501; dochter van Gerard Campinge, begijn te Groningen 402, 480, 501; dochter van Jacob Campinge, begijn te Groningen 402, 480, 501.Lubbertsd.446.van Putten 176-177, 192, 218-219; dochter van Gerard Wit, non in Oudwijk bij Utrecht 4.Wouteri 132.

Almelo, Almlo 316; heer van 118, 141-142, 420; kasteel te 419; kerk te 419; plebaan te 419-420; Arnold van 522, 525; Egbert van, ridder 46, 118, 315, 317, 349, 419; Everard van 516; Hendrik van, ridder, 118, 517; Philips van, knaap, later proost van Oldenzaal 118, 420.Zie ook: Arnold en Hendrik.

Almelo, Everhard van. Zie: Everhard.

Almelo, Arnoud van. Zie: Arnoud. Hendrik van. Zie: Hendrik.

Almelo, Arnoud van, ridder 211, 346, 425—426; Hendrik van, ridder 72, 76, 81, 203, 211, 253, 275, 315—316, 330, 342, 345— 346, 406, 415, 420, 449.

Almelo, Almeloe, Almlo, burcht te 97; molen te 97; Hemminc, huis in 96; Hundebrinke, huis te 97; Richardinc, huis te 97; Arnold van, ridder, 42, 96-97, 136, 154, 173, 183, 220, 380; Bruno van 220; Hendrik van, ridder, leenman van de bisschop van Utrecht 16, 42, 96-97; Hendrik van, knaap 154, 173, 183.

ALMELO [Almelo : Ov] / Almeloe • 1169 kop. 14e • Zw D / Almelo • 1220 • U Dom 3379 GYS

Almeloe • 1169 kop. 14e • Zw D

Almeloo (Almelo). 43, 308.

Almen • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Almen (facs.) [Gorsel : Gl]

ALMEN [Gorsel : Gl] / Almen • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Almensuik, Dietmar van KIS.

Almere, de latere Zuiderzee 503, 508.

Almere. Zie: Zuiderzee.

Almeri (Al-mere (meer) ?) W200

Almeri. Zie: Zuiderzee.

Almesfote • 1215 • U SP 215

Almisuthe • 1105 • U SJ 321

Almisuthe, Engelfried van. Zie: Engelfried.

Almmonde, Aelmonde, Almonde 1, Grote Waard 177, 192.

Almsvoet (facs.) (verdwenen, aan de Alm, rivier die Alm-kerk : Nb bespoelt)

Almsvoet, Grote Waard 218.

Almsvoet, Almesvoete, Johannes van 280.

Almsvoet (Almesfote, Almesfüte, Almesvüte, Almesvote), in of bij de Biesbosch. 86, 91, 206, 358, 380, 381--; schout, schepenen en heemraden te. 380.

ALMSVOET (verdwenen, aan de Alm, rivier die Almkerk : Nb bespoelt) / Almisuthe • 1105 • U SJ 321 / Almesfote • 1215 • U SP 215 GYS

Alnitus vicus , in pago Parisiaco , Aulnoy 43 , 44 .

Aloest.Zie: Aalst.

Alold (Aloldus) Cultel. 374.

Aloud, Aioudus 304; baljuw des graven van Holland 410.

Aloudsz.van Ierseke 407.Hubertsz.van Loosdrecht 361 — 362, 468.

Alp-heim • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°

Alp-heim • 726 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 82 r°

Alp-heim • 1173 • Postel, Po

Alp-hem • 1216 • Tongerlo, Tl 67

Alp-hem • 1215 • Tongerlo, Tl 66

Alp-hem • 1186 • Tongerlo, Tl 36

Alpenbruk [ca. 1250-1260] Alphen Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Alpertus. Zie: Albert.

Alpes Curienses 142 , 5 .

Alpharus. Zie: Alfer.

Alpheimso. Zie: Alfen;

Alphen a/d Rijn 105-106.

Alphen [ ZH ] 1830-1918

Alphen en Riel [ NB ] 1830-1997

Alphen (Alpen), Godefrid van. Zie: Godefrid.

Alphen, Alfen ZH.430.

Alpherus. Zie: Alfer.

Alpicum villa in dioecesi Parisiensi , le Pec 197 , 2 .

Alsacensis pagus 85 , 15 .

Alsena , Alsina fluviolus , in pago Arduennensi 22 , 12 . 29 , 6 . 7 .

Alsmar • 1199 • Hg B 84

Alsmar. Zie: Aalsmeer.

Alsmar. O. 1. 377. (1231). Bron: DBNL

Alsmar. O. 1. 377. (1231). Aalsmeer. (DBNL)

Alsmar. O. 1. 377. (1231). Aalsmeer.

Alsmarck, Lambert 94.

Alsmer • 1199 • Hg B 84

Alsmer, Gerard van. Zie: Gerard.

Alsmer [1199] Aals-meer NH

Alsna ecclesia , l ' Abbaye d ' Alne 210 , 29 .

Alstätte, Alstede, Kreis Ahaus, Westf.327.

Alsuedis. 229.

Alta Platea (Hoogstraat), Lubbert de, schepen van Utrecht, 141, 145, 196, 304.

Alta platea.Zie: Hoogstraat.

Alta terra • 1223 • S D 574

Altana • 1200 • Av A 61

Altatus, Altetus, clericus 10; richter in Harderwijk 419, 431.

Alteiia, Autena, Altenay, Althena, Dirk (III), heer van 15,

Alten • 1200 • U SM 1809

Altena • 1220 • U Dom 3379

Altena • (1196) • Hg V

Altena • 1212 • Hg B 54

Altena • 1173 • Po

Altena • 1203 • Hg W 6

Altena • 1224 • Av K 1

Altena • 1222 • Hg W 8

Altena, Althena, Authena, Dirk, heer van 406, 416; Willem, heer van 103, 170, 187, 201, 204, 310.

Altena, Althena, Outena, land van 475-476, 482, 500-501.heer van 177, 192; Dirk van (Home-), proost van Oudmunster te Utrecht 311-312, 349, 392, 394, 440, 481-482; Gerard (van Home), heer van 480, 500-501; Willem (III van Horne), heer van 475, 482, 500.

Altena (Althena, Outena), Diederik van. Zie: Diederik; Willem heer van. Zie: Willem van Hoorne.

Altena, Diederik van. Zie: Diederik.

Altena • 1224 • Po

Altena, heer van. Zie: Willem van Hoorne.

Altena • 1145 • L G C

Altena • 1155 • U SM 2480

Altena • 1167 • E D

Altena (facs.) [Alm-kerk : Nb] zie Outena

Altena • 1172 • U SJ 972

ALTENA [Almkerk : Nb] zie Outena GYS

Altene, Altinensis. Zie: Elten.

Altene. 429.

Altenmudhen. Zie: Muiden.

Altensele • (1159-69) • Keulen, U B 412

Altensele. Zie: Oldenzaal.

Altenthorp. Hecm. 209. Althenthorp. O. 1. 105. (± 1083). Z. Aldenthorp. Bron: DBNL

Altenthorp. Hecm. 209. Althenthorp. O. 1. 105. (± 1083). Z. Aldenthorp. Oudorp, Westfri. (DBNL)

Altenthorp. Hecm. 209. Althenthorp. O. 1. 105. (± 1083). Z. Aldenthorp. Oudorp, Westfri.

Alteriacus villa , in pago Attoariorum , Autrey 40 , 33 .

Altetus, kanunnik. 256, 265, 267, 268, 342. —, kanunnik van St. Pieter. 309.

Altetus, schout te Apeldoorn van het kapittel van St. Marie. 214.

Altetus Steveldisz; burger van Harderwijk 621-622.

Altetus op de dijk, dienstman 283- 284.van de kerk, dienstman 283- 284.Dubbeler (Kampen) 428.Steveldis, schepen van Harderwijk 156.

Altforst (facs.) [Appeltern : Gl]

ALTFORST [Appeltern : Gl] / Altfurse • 1134 • Berne GYS

Altfort (Altfurse). 322.

Altfried (Alithfridus, Alitfredus). 3, 4. (Aldfridus). 4. (Altfridus), bisschop van Hildesheim, 88.

Altfurse • 1134 • Berne

Altfurse [1134] Altforst Gld

Altfurse. Zie: Altfort.

Altger. Zie: Aldger.

Althena • 1206 • X Br 13

Althenensis. Zie: Elten.

Althingen, huis onder Vollenhove 404.

Altin a. Zie: Elten.

Altinc, huis in Delden 316.

Altinensis, Altynensis.Zie: Elten.

Altinensis, Heinricus. Zie: Hendrik.

Altinge, Ludolf 434.

Altingfiertele. Hecm. 210. O. 1. 106 (1120). N. Holland, bij Alkmaar.

Altingfiertele. Hecm. 210. O. 1. 106 (1120). Bron: DBNL

Altingfiertele. Hecm. 210. O. 1. 106 (1120). N. Holland, bij Alkmaar. (DBNL)

Altmannus, ministeriaal van St. Liborius te Paderborn. 343.

Altmathe, Dirk van 124.

Altoena [1505] St. Annaparochie [name-change after the first church was built] Fr

Altorp. Hecm. 196. z. Aldenthorp, Altenthorp. Ouddorp, bij Alkmaar. (DBNL)

Altorp. Hecm. 196. z. Aldenthorp, Altenthorp. Bron: DBNL

Altorp. Hecm. 196. z. Aldenthorp, Altenthorp. Ouddorp, bij Alkmaar.

Altrudelant. O. 1. 311 (1228). z. Adeltrudis. N. Holland. (DBNL)

Altrudelant. O. 1. 311 (1228). z. Adeltrudis. Bron: DBNL

Altrudelant. O. 1. 311 (1228). z. Adeltrudis. N. Holland.

Altuvich. Zie: Oudwijk.

Altvvick. Zie: Oudwijk.

Altwiich.Zie: Utrecht, Oudwijk.

Altwijck. Zie: Oudwijk.

Altwyca. Zie: Oudwijk.

Altwyck. Zie: Oudwijk.

Altwyck. Zie: Oudwijk.

Alue Bleialf, Eifel, Eifelkreis Bitburg-Prüm

Aluesheym Albisheim

Aluit-lo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Aluit-lo Elft op Wieringen NH Kün 75

Aluit-lo Elft op Wieringen NH Kün U75

Aluitlo. 46.

Aluold (Aluoldus), proost van St. Gereon te Keulen. 159.

Aluthon W163

Alvaradis. Zie: Alveradis.

Alvekanne, Gerard, pachter in de Weerd bij Utrecht 359.

Alvengchove.Zie: Amnchof.

Alveradis (Alvaradis), vrouw van Hendrik van Kuik. 257, 300, 301.

Alvericus van Swinre 154.

Alvericus, landbouwer te Duider 539; deken te Oldenzaal 540.

Alverik (Alvericus), te Oosterwijk onder Duider in Ambt Oldenzaal. 294. (Alvericus), vader van Ludolf. 39. (Alvericus), kanunnik, dan deken, te Oldenzaal. 94, 300.

Alvernicus , Alvernius pagus , cfr . Arvernensis pagus . S . Amandi monasterium , cfr . Elnonense monasterium .

Alverstedensis episcopus. Zie: Halberstadt.
Alvinchove (Affinchove), hof, van het kapittel van St: Jan, in Salland. 92, 186.
Amelisweerd (insula Amilii militis), onder Bunnik. 419.
Amerlant, goed van ridder G. van Ruwiel, mogelijk bij de Vecht. 345.
Amerongen (Amerunge, Amerhunge), in het Z. O. der prov. Utrecht. 86, 91, 103 .
Amersfoort (Amersforde, Amersvorde). 367., hof van den bisschop te. 25.
Ammers, aan de Lekj beneden Schoonhoven. 492.
Amstel-land (Amestele, Amestelle), decanaat. 34, 35.
Anagni (Anagnia), ten Z. O. van Rome. 27, 203, 265*, 270, 376.»--, kanunnik te. Zie: Adinulfus.
Anderen (Anderne), onder Anloo. 106, 107.
Andernach, aan den Rijn beneden Coblenz. 440.Ane (Anen), in Overijssel, ten Z. W . van Coevorden. 206, 279.
Anglia. Zie: Engeland.
Ankeveen, ten Z. W . van Naarden. 381.
Anloo (Anlo), ten N . O . van Assen. 319, 421. , hof van den bisschop te. 159.
Anreep (Anrepe, Anrep), onder Assen. 106, 460.
Antwerpen, aartsdiaken van Kamerijk te. Zie: Willem. , St. Michielsabdij te. 19, 255. , St. Bernardsabdij bij (Locus S. Bernardi). 387, 390, 391*, 437*, 468,487.
Apeldoorn (Apeldoren), hof van het kapittel van St. Marie, te. 214*. , plebaan te. Zie: Dietmar.
Appelscha (Appels), in het Z. O. van Friesland. 461.
Appenbruech. Z i e : Abbenbroek.Apricena (Prechina), ten N . van Foggia, in Apulië. 158*.
Aquae, Aquensis. Zie: Aken.
Aquileia (Aquilegensis patriarcha). 343.
Are, ten Z. van Keulen; gravin van. Zie: Diederik, Gerard, Herman, Otto.
Argentinensis episcopus. Z i e : Straatsburg.
Arnemuiden (Arnemeuden), op Walcheren. 466.
Arneslot, tusschen Ruinerwold en Ruinen. 310*.
Arn-hem (Arhem, Aernhem, Arnheim, Arneheim, Arnem). 19, 139, 140, 157, 185* 257, 266. , (St. Catharina-)gasthuis te. 445. , meester der Hospitaalridders te. Zie: Albert.
Arnsberg (Arnsberch), in Westfalen; graaf van. Zie: Godefrid.
Artevelde, kerspel in Asseneder-ambacht. 87.
Aschwarden (Asquarde), bij Hagen ten N . van Bremen. 386.
Assele. Zie: Overasselt.
Assenede (Hassenede, Hasnede), bij Sas-van-Gcnt. 105, 324, 326, 334.
Asseneder-ambacht (officium de Hasnede), een der Vier ambachten van Vlaan-
deren. 334.
Assisi (Asisium), in Umbrië. 213.
Atrecht (Atrebatensis canonicus). Zie: J. van Hoysi.
Audomarus (S.). Zie: St. Omer.

Alverstedensis episcopus. Zie: Halberstadt.

Alvezo (Aluezo). 204.

Alviado, Arnoldus de. Zie: Arnoud.

Alvinchove (Affinchove), hof, van het kapittel van St: Jan, in Salland. 92, 186.

Alvradis, echtgenote van Ernst van Holenburen 544.

Alwich (Aluuih). 66.

Alwinus, (Aluuinus), kastelein van Leiden. 346; kanunnik van St. Marie. 309. (Athelwinus), aartsdiaken, choorbisschop. 267, 268, 271, 280, 301, 307-

Alzey (Alceus). 254.

Am... W165

Amalricus. Zie: Amelrik.

Amalrik (Almaricus), zoon van graaf Simon van Montfoort. 123. (Amolricus), kanunnik te Zijflich. 68.

Amandus, bisschop van Maastricht. I, 28.

ambach. O. 1. 89 (1083). Bron: DBNL

ambach. O. 1. 89 (1083). iudiciaria potestas. (DBNL)

ambach. O. 1. 89 (1083). iudiciaria potestas.

Ambam, Ambe [end 11thcentury] Aam Gld

Ambe [1145] , Ambey(a) [12th century] Amby L

Ambeia • 1157 • R D

Ambeia • 1186 • R D

Amben, Cesarius van. Zie: Cesarius. Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Amberlacensis fiscus , in pago Arduennensi , Amber loup 209 , 18 . ,

Ambershoye • (1196-) • Berne

Ambersogen • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r°

Ambersoi [probably 1026] Ammerzoden Gld

Ambersoi, Rothardus van. Zie: Rothard; Wiricus van. Zie: Wiricus.

Ambersoi • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 28 r°

Ambersoye • (1205-33) • Berne

Ambey • 1190 • X E 17374/19

Ambianae. Zie: Amiens.

Ambianensis dioecesis 196 , 44 .

Ambianensis pagus , l ’ Amiennais 37 , 21 . 23 . 28 ; 47 , 9 ; 76 , 26 ; 109 , 16 .

Ambie (facs.) [Ambie : Lb]

AMBIE [Ambie : Lb] / Ambeia • 1157 • R D / Ambeia • 1186 • R D / Ambey • 1190 • X E 17374/19 GYS

Ambils villa , in provincia Arvernica 117 , 7 .

Ambla, insula, in pago Ostrahe; Amblum Ame-land !

Ambla (insula) / Amblum (insula) Ego Reginmunt dono ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Ostrahe in his V villis, id est: in Sibinwerde, in fatruwerde, in bintheim, in insula que dicitur Ambla et in villa Tunuwerde, quicquid proprietatis habeo, in terris, silvis, campis, aquis, domibus, edificiis. Similiter autem et in villa que dicitur Longonmor, unum servum nomine Teti-lo cum uxore et filiis cum sua huba, et cum omni possessione sua. Ik Reginmunt geef aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Oostergo in deze 5 dorpen, te weten: in Sibinwerde, in Ferwerd, in Bintheim, op het ei-land genaamd Ame-land en in het dorp Ternaard, al wat ik in bezit heb, aan landerijen, bossen, velden, wateren, huizen, gebouwen. Evenzo, maar in het dorp genaamd Longonmor, één slaaf genaamd Teti-lo met vrouw en zonen met zijn hoeve, en met al zijn bezit.

Ambla [ probably 819] Ame-land Fr

Ambla (insula) F524, F606

Ambla / Amblum (insula) ei-land Ame-land FR Kün W21 W60 W122

Amblava , curtis regia , in pago Arduennensi , Amblève 28 , 39 ; 29 , 2 . 3 . 9 ; 193 , 16 .

Amblava fluvius , in pago Arduennensi , Amblève 48 , 6 .

Amblum F543

Amblum • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Ambra castrum , in pago Arduennensi , Saint Hubert 209 , 14 . 18 . –,

Ambraki W371, Ambreki W381, Ambrika W001, Ambriki W117

Ambraueld • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Ambricocurtis , in pago Bellovacensi , Abbecourt 109 , 9 .

Ambron villa , in pago Ripuario ? 192 , 42 .

Ambronies, Ambronius, broeder van Roelof 331; investitus van Haastrecht 494, 496.

Ambrosius van Buren, ridder 404, 424— 425.

Ambrosius Romarus, schepen van Utrecht. 469.

Ambrosius, priester van de Duitsche orde. 360, 361.

Ambrosius, plebaan van Vreden 523.

Ambt Delden [ OV ] 1830-2001

Ambt-Alme-lo [ OV ] 1830-1913

Ambt-Doetinc-hem [ GL ] 1830-1920

Ambt-Hardenberg [ OV ] 1830-1941

Ambt-Hardenberg.Zie: Hardenberg.

Ambt-Oldenzaal.Zie: Oldenzaal.

Ambt-Ommen [ OV ] 1830-1923

Ambt-Vollenhove [ OV ] 1830-1942

Amby [ LB ] 1830-1970

Ame [1473] Amen Dr

Ame-land (facs.) (eiland)

Ameide [ ZH ] 1830-1986

Ameide, Ameyde, aan de Lek 24 n. 1), 434.

Ameide, Ameyde, ten ZW.van Vianen 276, 383.

Ameide (Ameyde). 162.

Ameide,Hameyde,ten ZW.van Vianen 2,34.

Ameiderzijdwende, 390-391, 481.

AMELAND (eiland) / insula que dicitur Ambla • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Amblum • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Amelis, Amelius, Amilius, van Billen, richter van de graaf van Gelre 202.— van Honhorst, knaap 279.van Mijnden, knaap 408, 467, 361.

Amelis, Amilius, Amylius, Amilyz, van Houweningen, priester 42; deken ten Dom, provisor in spiritualibus, officialis curie Traiectensis 23, 25, 31, 33, 36, 39-40, 45-46, 55, 57, 65-66, 74-76, 93, 95, 181, 183, 186, 191, 198, 214, 231, 239, 286, 293, 297, 338, 343, 359; kanunnik ten Utrechtsen Dom 99.van Mijnden, knaap 444, 516, 599- 600.Samson 390-391.uten Weerde, ridder 59, 118, 238.

Amelis (Amelius) van Rumeste, te Bunnik. 335. (Amelius, Amilius, Amylius) uten Weerde (de Insula), ministeriaal, ridder. 166, 168, 174, 179, 186, 197, 217, 245, 297, 298, 306, 316—319, 334, 336, 341, 378, 447, 476, 480, 484, 490, 494. (Amilius), zoon van Amelius uten Weerde. 317, 318, 484, 491, 494. (Amilius), Domdeken. 313.

Amelis, Amilius, proost van Keizerbosch onder Neer 170; deken ten Utrechtschen Dom 289, 351, 456—457. uten Weerde, de Insula, ridder 12 20°, 24, 51, 305, 417; zoon van Amelis ut«n Weerde 20, 21.

Amelisweerd (insula Amilii militis), onder Bunnik. 419.

Amelraad, Amelradus, Amelrardus, minderbroeder te Utrecht 365, 420.

Amelraad, vader van Hugo. 447.

Amelraadsz; kanunnik van St.Jan te Utrecht 79-80, 82, 97-98, 121-122, 196-197, 221,233, 288, 335, 365-367, 391-392, 420, 460.

Amelradis, dochter van heer Winemarus 539.

Amelrik (Amelricus), vrije. 309. (Amulricus), zoon van Reinerus van Dolre. 446. (Amalricus), deken. 277. (Amulricus), aartsdiaken van L u i k. 387.

Amelsbüren, Amelincburen, Kreis Munster 305; Gillis van 305-306; Ludolf van, ridder 305.

Amelung (Amalungus). 362. (Amelungus) van Linen. 253. (Amelugus), kapelaan. 87. (Amelungus), kanunnik van Oudmunster. 159, 161.

Amelung, Amaling, Amalung, Amelongus 509; deken van de Betuwe 469.dienstman van St.Pantaleon te Keulen 509.van Werbedde 509.

Amelung (Amelungus), graaf, advocaat van den D om te Paderborn. 178.

Amendorf, Albert van, boeder, landkommandeur vanThüringen en Saksen 331.Amerongen, Ameronghen, Amerungen, 178 n.1), 476, 561,, Hendrik van 338,, kerk van, 477; Zie Borre van Amerongen.

Amer-veld (facs.) [Aam : Elst : Gl]

Amerhunge • 1217 • U SP 280

Amerlant, goed van ridder G. van Ruwiel, mogelijk bij de Vecht. 345.

Ameronge • 1215 • U SP 215

Amerongen (Amerungon). 292.

Amerongen 455. van Didam, ridder 134; heer van Diest 6, 111, 384°, 386°. van Driel, landgenoot in het gerecht van Buren 317. Ewardynga, ingezetene van Zuidlaren 397. van Foreest, kanunnik van St. Jan te Utrecht 12, 181, 434. Goudsmit (Aurifaber), knaap des bisschops, provisor van de gruit en den tol te Utrecht 145; broeder van Pieter van Grevenmacher. 451. van Gruthus, schepen van Arnhem 107, 174. van Houthuizen ridder 132. (Arnoud) van Keulen, kanunnik ten Utrechtsen en Dom 85. Meylant, burger van Geertruidenberg 238. Nous, pachter op Noordbeveland 297. Nude 39. van Ockenbroke 73. van Oxe 438. Pape 149. van Peize, voogd van het klooster Jesse 10. van Ravensberg, kanunnik van O l - denzaal 134; heer van Rheden 132. van Rossum 72, 76. Rufus, pachter in Werkhoven 197. van Schalkwijk, ridder, leenman van St. Jan te Utrecht 2, 12, 18, 20, 24, 51, 330. van Sinderen 73. Scalekin 160. Snüie (van Everdingen) 20, 21, 24°. van de Steenweg (de Lapidea Via) 13. van Wecseren, ridder 404. van W'ensate, landbouwer te Erichem 317°. van Wesemael, Jr; ridder 78—82, 91—97, 110—111, 120—121, 239° 510— 511; heer van Wesemael Sr. 57, 80—82, 89, 91—94, 96, 110—111, 120—121, 510 —511. Wilde van Vollenhovë, ministeriaal van den bisschop 211°.

Amerongen 358—359, 454°; buren van 455; parochiepaap van 455. (Amerongen), Hendrik van, schepen van Utrecht 280; Lambert van 455.

Amerongen (Amerunge), Jacob van. Zie: Jacob.

Amerongen (Amerunge, Amerhunge), in het Z. O. der prov. Utrecht. 86, 91, 103Y.

Amerongen, Ameronghen 17.

Amerongen (facs.) [Amerongen : Ut]

Amerongen, Albero van. Zie: Albero. —, Gozewijn van. Zie: Gozewijn.

AMERONGEN [Amerongen : Ut] / Amerungon • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Amerungen • 1188 (lees 1178) • U B 149 / Ameronge • 1215 • U SP 215 / Amerunge • 1216 • U SP 214 / Amerunge • 1225 • Ar B 8 / Amerhunge • 1217 • U SP 280 GYS

Ameronger wetering, Wateringa de Amerongen 561/562.

Amerschot (facs.) [Borke-lo : Gl]

AMERSCHOT [Borkelo : Gl] / Amerscoten • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°, 133 r° / Amerscote • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°, 133 r° GYS

Amerscote • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°, 133 r°

Amerscoten • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°, 133 r°

Amersfoirde [1028 Amersfoort Ut

Amersfoirde. Zie: Amersfoort.

Amersfoort, Ameresforde, Amersfoirt,

Amersfoort, Diederik van. Zie: Diederik.

Amersfoort (Amersforde, Amersvorde). 367; hof van den bisschop te. 25.

Amersfoort (Amersvorth, Amersvort, Amersuort, Amersfort, Amersforde, Amersforden,

Amersfoort (facs.) [Amersfoort : Ut]

Amersfoort, Amersfoirde, Amersforde, Amersvoerd, Hamersvort 133 n.5), 388, 430, 447, 449-450, 471-472; burgers van 373, 395, 432, 447, 449-450, 471-472; Lombarden te 100; maat van 133; meent van 432 ; richter en schepenen van 447, 449-450; Hendrik van 432; Hendrik van, ridder 100,110,297; Hubert van, proost van St.Marie te Utrecht 283, 302; Wouter van, ridder 100, 557.Zie ook: Stoutenburg.

Amersfoort (Amersfoirde, Amersfordia, Amersfordum). 177, 191, 428.

Amersfoort, Amersfoord, Amersford, Amersvort 20 n. 1), 30, 210, 224, 253, 254°, 266, 417°, 424; schepenen, raden en gemeente van 253—254, 417; procuratoren van de St. Joriskerk te 417; Hendrik van 3. Zie ook: Hendrik, kameraar van de St. Paulusabdij te Utrecht; Gijsbert van, ridder 309; Wouter van, ridder 252, 265, 308, 312, 337, 417, 423, 449.

AMERSFOORT [Amersfoort : Ut] / Amersforden • 1225 • Ar B 8 GYS

Amersforden • 1225 • Ar B 8

Amersfordia. Zie: Amersfoort.

Amersfordum. Zie: Amersfoort.

Amersforth, Amersfoerdt), Arnoud van. Zie: Arnoud; Hendrik van. Zie : Hendrik.. Rekese van. Zie: Rekese; Simon van. Zie : Simon; Simon Simonsz. van: Zie Simon; Wouter van. Zie : Wouter.

Amersvorde 47, 197, 199, 313, 370 n.2), 399-400, 428; schout van 465; maat van 313; Gijsbert van 108, 198; Wouter van 59, 85/86, 95, 183, 198, 230, 370, 440, 444, 479.Zie ook: Stoutenberg.

Amerunge • 1216 • U SP 214

Amerunge • 1225 • Ar B 8

Amerungen • 1188 (lees 1178) • U B 149

Amerungon • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Amerungon [1126] , Lote, Hachem, Hemur-Enge Amerongen Ut

Amerungon. Zie: Amerongen.

AMERVELD [Aam : Elst : Gl] / Ambraueld • eind 11e • Ab 902, 1 r° GYS

Amestel • 1222 • Hg B 86

Amestele • 1225 • Ar B 8

Amestella • (1169?) • U B 413

Amestelle • 1220 • U Dom 3379

Amestelle • 1126 • U SP

Amestelle • 1222 • Hg W 8

Amestelle • 1200 • Ar B 1

Amestelle • 1176 • U SM 441

Amestelle • 1172 • U SJ 972

Amestelle • 1200 • Hg W 508

Amestelle • 1225 • U B 416

Amestelle, goed of land van 337, 339, 344-346, 442-443.(Amstel), heren van 344; Arnoud van 5, 15, 114, 279,, 433; Gijsbert (II) van 521, 524; Gijsbert (IV) van 5, 27, 40-41, 47, 97, 109, 121, 155, 256, 336- 341, 358, 441-442, 563; Egbert van 524; Herman van, kanunnik van St.Jan te Utrecht 10, 82, 92; Willem van, proost van St.Jan te Utrecht (5), 10.

Amestelle • 1189 • Md 2

Amestelle • 1176 • U SJ 797

Amestelre-dam [1282] Amster-dam NH

Ameyde. Zie: Ameide.

Amezo, ministeriaal van den bisschop. 376.

Amica villa , in territorio Massiliensi 154 , 29 .

Amiens (Ambianae). 48.

Amilia, Ameliensis, bisschop van 546.

Amis, priester te Doetinchem. 304.

Amme, Hendrik van, ridder 132.

Amme, Hendrik van, ridder 106°; Hilla van, zijn dochter 10G—107, 196.

Amme.Zie: Hamme.

Ammers, aan de Lekj beneden Schoonhoven. 492.

Ammers, op de Z.oever van de Lek, bij Schoonhoven 212, 374, 375.

Ammers, bij Schoonhoven, tollenaar van 221.

Ammersooien (facs.) [Ammersooien : Gl]

AMMERSOOIEN [Ammersooien : Gl] / Ambersoi • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 28 r° / Ambershoye • (1196-) • Berne / Ambersoye • (1205-33) • Berne / Ambersogen • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r° GYS

Ammerstol [ ZH ] 1830-1985

Ammerzoden [ GL ] 1830-1999

Amnchof, Alvengchove, onder Eibergen 33.

Amolberti campus , in pago Wabrensi 213 , 38 .

Amor. 229.

Amptesweer [1449] Amsweer Gr

Amsen (facs.) [Laren : Gl]

Amsen, Ulricus van. Zie: Ulricus.

AMSEN [Laren : Gl] / Amsnon • (1118-27) kop. 14e • Zu K GYS

Amsene [probably 1105] Amsen Gld

Amsnon • (1118-27) kop. 14e • Zu K

Amstel, Amestel, Amestelle, Amesstelle,

Amstel (Amestel, Amestelle, Aemstelle, Hamestelle), Diederik van. Zie: Diederik; Egbert, van. Zie: Egbert; Gerard van. Zie : Gerard; Gilles (Egidius) van. Zie: Gilles. -, Gijsbert van. Zie: Gijsbert. Willem van. Zie: Willem.

Amstel, Amestel, Amstele, Amstelle.

Amstel, Amestele, Amestelle, Amstele, Hamestella, Gerard van, ridder 68, 181, 239; Gijsbert van, ridder, 4, 13, 68, 180— 183, 239, 266, 298—299, 398°, 401, 420, 423, 453—454; Gijsbert van, kanunnik van St. Marie te Utrecht 138°; Willem van, proost van St. Jan te Utrecht 359, 398, 417.

Amstel, Ouder- (facs.) [Amstel : Zh]

Amstel (Amestella). 413.

Amstel, Egbert van. Zie: Egbert; Godfried van. Zie: Godfried; Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Hendrik van. Zie': Hendrik; Wolfger van. Zie: Wolfger.

AMSTEL, OUDER- [Amstel : Zh] / de Amestello • 1105 • U SJ 321 / Amestelle • 1126 • U SP / Amestelle • 1172 • U SJ 972 / Amestelle • 1176 • U SJ 797 / Amestelle • 1176 • U SM 441 / Amestelle • 1189 • Md 2 / Amestelle • 1200 • Hg W 508 / Amestelle • 1200 • Ar B 1 / Amstella • 1131 • U SM 2650 / Amstelle • 1131 • D Em 1 / Amestella • (1169?) • U B 413 / Amestelle • 1220 • U Dom 3379 / Amestelle • 1222 • Hg W 8 / Amestelle • 1225 • U B 416 / Amestel • 1222 • Hg B 86 / Amestele • 1225 • Ar B 8 GYS

Amstella, Hamstel, land van 443; heer van 1, 45, 166, 232, 442-445, 515; raad en gezworenen van 129; Arnoud van, ridder 1, (19), 108, (116), 130, 136-138, 152, 183, 191-192, (198), 204, 210-211, 442-443, 446, 477, 493, 496, 516, 522, 527, 543, 573; Gijsbert (IV), heer van, ridder 1, 9, 25, 52, 85, 95, 105, 113, 116, 130, 133, 138, 151, 162, 166, 183, 198, 202, 206- 208,210,264,267-268, 431, 442, 446, 452-453, 516, 528, 548; Gijsbert van, kanunnik, later proost van St.Marie in Utrecht 36, 44, 58, 168, 204, 339; Herman van, kanunnik van St.Jan te Utrecht 387; Otto Egbertsz.van 19; Willem van, proost van St.Jan te Utrecht (1), 19, (112), (151), 442, 446, 535, 568.Zie ook: Willem, proost van St.Jan.

Amstella • 1131 • U SM 2650

Amstelland (Amestele, Amestelle), decanaat. 34, 35.

Amstelle • 1131 • D Em 1

Amstenrade (facs.) [Amstenrade : Lb]

Amstenrade [ LB ] 1830-1982

AMSTENRADE [Amstenrade : Lb] / Osterode (twijf. ident.) • 1223 • N W 1 GYS

Amsterdam, Aemstelredamme, Amstelledamme, 42, 444-445; poorters van 444; schout en schepenen van 444- 445.

Amsterdam, Amestelledamme, Amestelredamme 144, 346, 444.

Amsterdam, Amstelredam 398.

Amuda • 953 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 336

Amuda • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r°

Amuda. Zie: Muiden.

Amuson • 949 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 334

Amuson. Zie: Muiden.

Amutha • 1119 • U SP

Amutha • (1056-62) kop. midden 12e • U B 43, 34 v°

Amutha. Zie: Muiden.

Amutharia walda W303

Amuthariouualda, Emutherouualda [probably 11th century] Lutkewolde [ hamlet, mun. of Ten Boer] Gr

Amuthon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Amuthon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Amuthon (Amuson) Muiden NH Kün U70 ; Amuthon W202, W324, W325

Amuthon [777] , Muiden [953] Muiden NH

Amuthon (Amuson) Muiden NH Kün 70

Amuthon • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

Amuthon. Zie: Muiden.

Amyne, Willem van 317.

an Naruthi • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

an Upgoa • 10e • Werden, D W IX a 1 a, 34 v°

an theru Fehtu • 10e • Werden, D W IX a 1 a, 34 v°

an theru Fehtu • 10e • Werden, D W IX a 1 a, 34 v°

an Engislingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

an Enongimenon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

An d e p o n . 178.
Anderlecht. 419.
Andernach (Andernaken), bij Bonn. 445.
And u e r p u m . Z i e : Antwerpen.
And w e r p u m . Z i e : Antwerpen.
Aneschedhe. Z i e : Enschede.
Ang e r a . Z i e : Angeren.
Ang e r e m . Z i e : Angeren.
Angeren (Angera, Angerem). 348, 380*, 465.
Angiers. 5 5 * .
Anl o (Anloe, A n l o n ) . 339, 340, 357, 415.
Anloe. Zie: Anlo.
Anlon. Zie: Anlo.
Anneschethe. Z i e : Enschede.
Anr e e p (Anrep), ten Z . O . van Assen. 344.
An r e p . Z i e : Anreep.
Antwerpen (Anduerpum, A n d w e r p u m , Antwerpis, Antwerpum). 1 , 28, 29*, 387,418.
Antwèrpum. Z i e : Antwerpen.
Appelder-broek (Appelentherna, Appelteruika), bij Putten. 142, 298.
Appelentherna. Z i e : Appelderbroek.
Appelteruika. Z i e : Appelderbroek.
Apte--rode (Apterothe), i n Hessen. 362.
Apterothe. Z i e : Apterode.
Apu l e a . Z i e : Apulië.
Apulië (Apulea). 126.
Aquae. Z i e : A k e n .
Aqu i n i . 332.
Aquisgranum. Z i e : A k e n .
Ara c h e m . Zie A r c h e m .Archeim. Zie: Erichem.
Arc h e m (Arachem), bij Ommen. 114.
Arclo. Zie: Arkel.
Ark e l (Arclo). 147, 150.
Arl o (Arlo), villa. 63.
Ar m i s t a d i . Z i e : Arnstadt.
Arnen. Zie: Arnhem.
Arnestadt. Z i e : Arnstadt.
A r n h e m (Arnle, Arnen). 142, 202*.Arnle. Zie: Arnhem.
Arnstadt (Arnestat, Armistadi), aan de Weisse. 8, 30.
Ascethe. Z i e : Eschede.
Aschendorpe. Z i e : Assendorp.
Asclekervald. Z i e : Esselijkerwoude.
Ascmannedilf. Z i e : Assendelft.As n o n . 66.
Assclon. 110.
Assendelft (Ascmannedilf). 203.
Assen-dorp (Aschendorpe). 192.

An-lo (facs.) [An-lo : Dr]

Ana-lo • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107

Ana-lo [abt. 850] Andel NB

Anagni, Anagnia 117, 119, 135, 255, 277.

Anagni (Anagnia), ten Z. O. van Rome. 27, 203, 265, 270, 376. »—, kanunnik te. Zie: Adinulfus.

Anagni, Anagnia, Gisfridus van, kapelaan en auditeur van de paus 307-308.

Anagni, Anagnia, It.454.

Anagni (Anagnia). 383, 457.

Anagnia. Zie: Anagni.

Anastasia, abdis van het nonnenklooster Oeren bij Trier. 14.

Anastasius IV, paus. 370, 391.

Andaginense monasterium , in pago Arduennensi , Saint Hubert en Ardennes 209 , 24 . Dipl . Pippini , maioris domus , spur . n . 1 .

Andassale • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Andassale [855] Andelst Gld

Andegavense monasterium SS . Sergii et Medardi 65 , 40 . Dipl . Childeberthi III . n . 74 .

Andegavensis dioecesis 142 , 28 . 32 .

Andegavensis , Andegavus pagus , l ’ Anjou 8 , 31 ; 33 , 43 .

Andegavia. Zie: Anjou.

Andegavis civitas , Anjou 65 , 42 .

Andegavus pagus , cfr . Andegavensis .

Andel, den (facs.) [Baf-lo : Gr]

Andel, Anle, in het land vanAltena 97.

Andel [ NB ] 1830-1973

Andel (facs.) [Andel : Nb]

ANDEL [Andel : Nb] / Analo • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107 / Anle • 1212 • Hg B 54 GYS

ANDEL, DEN [Baflo : Gr] / Antlida • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Andleda • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° / Anladon • einde 11e • D W IX a 1 b, 26 r° / Andledon • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r° GYS

Andelst (facs.) [Val-burg : Gl]

ANDELST [Valburg : Gl] / Andassale • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° GYS

Andepon. 178.

Anderen, Anderne, onder Anlo 113.

Anderen (Anderne), onder Anloo. 106, 107.

Anderlecht, Stephanus van. Zie: Stephanus.

Anderlecht. 419.

Andernach (Andernaken), bij Bonn. 445.

Andernach, aan den Rijn beneden Coblenz. 440.

Anderne [1254] Anderen Dr

Andleda • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Andledon W225

Andledon • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r°

Andreas, mr; scholaster van St. Severijn te Keulen 273.

Andreas van Middelwijk. 233. Oirke. 417. van Werconden. 130; subdiaken, kapelaan van den paus. 51; kapelaan van den bisschop. 460, 461, 490, 492; kanunnik te Bern. 342; kanunnik te Deventer. 229; mr; plebaan, kanunnik te Emmerik. 125, 265, 275.

Andreas, bisschop van Utrecht 72, 465, 503, 571, van Linlar, maal (man) van Hoogland 314.van Risinghen, pachter op Zuidbeveland 471-472.

Andreas, (Andraeas), mr, deken van St. Marie. 133, 134, 159, 179, 183, 186, 190, 197, 199, 205, 214, 217, 219, 228, 231, 236, 250, 264, 267, 292, 306, 307, (311,) 315, 323, 328, 329, 467; bisschop van Utrecht. 202, 369—371, 466.

Andreas van Werkhoven, ministeriaal van den bisschop. 469; kanunnik. 311; kanunnik van St. Pieter. 356.. proost van St. Pieter. 371, 372, 378, 380, 384, 398; bisschop van Utrecht. 295—341, 368, 375, 391, 408, 449

Andria fluvius , in pago Bituricensi , l ’ Indre 145 , 37 .

Andries, Andreas, knaap 208; bisschop van Utrecht 312.Ciceroz.456.Gladinc 182.(van Kampen) 184.Mewekin, knaap 343-344.Westfalincxz.479.

Anduerpum. Zie: Antwerpen.

Andulfesvurd W062

Andwerpum. Zie: Antwerpen.

Ane (Anen), in Overijssel, ten Z. W. van Coevorden. 206, 279.

Ane, bij Koevorden 16 n.1).Gerard van, keizerlijk notaris 51-53.

Aneia villa , in dioecesi Laudunensi 170 , 9 .

Aneschedhe [probably1118] Enschede Ov

Aneschedhe. Zie: Enschede.

Aneveld, Anewede, onder Hardenberg 264.

Anfordus Duberet, ingezetene van Geertruidenberg 237.

Angelbert. Zie: Engelbert.

Angelus Interampnensis, procurator aan Curie voor graaf Floris V, 302, 307-308.

Angelus, Johan, burger van Gent 574; Wouter, burger van Gent 574.

Anger-hem • (1127-31) • Zu K

Angera. Zie: Angeren.

Angerem. Zie: Angeren.

Angeren (Angera, Angerem). 348, 380, 465.

Angeren (facs.) [Bemmel : Gl]

Angeren, gem. Bemmel 443.

ANGEREN [Bemmel : Gl] / Angrin • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115 / apud Angram • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Angerhem • (1127-31) • Zu K GYS

Angerhem, Reinzo van. Zie: Reinzo.

Angeslengi • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Angeslengi F688

Angiers. 55.

Angilbald (Aengilbaldus), zoon van Hidibold. 7, 8, 29.

Angilerius Solafiensis, pauselijk cantor. 293.

Anglariae villa , in pago Lemovicino , Anglas 181 , 5 .

Angle [1147] Engelen NB

Angle • 1147 kop. 13e • I Je 14

Anglia, Anglici.Zie Engeland en Engelsen.

Anglia. Zie: Engeland.

Anglia. Zie: Engeland.

Anglicus, Willem. Zie: Willem.

Anglum [1335] Engelum Fr

Angrin • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115

Angrina [in the early part of the 9thcentury] Angeren Gld

Angrisa • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105

Angrise • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106

Anhalt [na 1898] Anholt Dr

Anholt (Anehalt), Steven van. Zie: Steven.

Anig-heim [944] Anjum Fr

Anig-heim F660

Anig-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Anisola fluvius , in pago Cenomannico , Anille 4 , 7 . 35 . 36 . 41 . 43 ; 124 , 36 .

Anisolae monasterium SS . Petri et Martini , in pago Cenomannico , super fluvium Anisolam , Saint Ca lais ; cfr . etiam Casa Gaiani 6 , 34 ; 12 , 34 ; 45 , 42 ; 56 , 17 ; 71 , 22 ; 124 , 36 ; 125 , 9 ; 131 , 46 ; 132 , 12 . 22 ; 166 , 19 . 21 ; 201 , 16 ; 207 , 15 . 36 .

Anjou, Andegavia, graaf van 206.

Anjum (facs.) [Oostdongera-deel : Fr]

ANJUM [Oostdongeradeel : Fr] / Anigheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Anke veen, t Anken vene, ten ZO.van Weesp, schepenen en gemeente in 588.

Anke-veen [ NH ] 1830-1966

Anken [1381] Ankum Ov

Ankeveen, ten Z. W. van Naarden. 381.

Anklam, Tangelem, 159.

Anladon • einde 11e • D W IX a 1 b, 26 r°

Anladon W447

Anle • 1212 • Hg B 54

Anle.Zie Andel.

Anlo, Anloe, in NO. Drente, 113 n. 3) 151; plebaan van, 19.

Anlo (Anloe, Anlon). 339, 340, 357, 415.

ANLO [Anlo : Dr] / Anlon • 1148 gelijktijdige kop. • I SMw 39 v° GYS

Anloe [1139] , An-lo [1169] An-lo Dr

Anloe. Zie: Anlo.

Anlon • 1148 gelijktijdige kop. • I SMw 39 v°

Anlon. Zie: Anlo.

Anloo (Anlo), ten N.O. van Assen. 319, 421; hof van den bisschop te. 159.

Anloo [ DR ] 1830-1998

Anloo (Dr.), Allo, kerk te 195.

Anneco. 344. '

Annekijns (Rilland) 439.(Arnoud) van Amstel, ridder 1, 19, 108, 116, 130, 136-138, 152, 183, 191-192, 198, 204, 210-211, 442-443, 446, 477, 493-494, 496, 516, 522, 527, 543, 573.van Arkel, heer 577.Bastun 8, 373-374.van Foreest, kanunnik van St.Jan te Utrecht 2, 34, 88, 99, 477.Gijsbertsz.153.van Heemskerk, ridder 25, 113, 262.Herkenradisz.ambachtsheer van Rilland 439; heer van Herlaar 481, 517.de Hollandia, kanunnik en provisor van een der Utrechtse kerken 478.van Horne, bisschop van Utrecht 533.van Hunthorst, ridder 88.van Liesveld, 374-376, 377.van Lindelo 134; broeder van IJsbrand van Lisse, knaap 211.Malgris, schepen van Zaltbommel 152.van Nele, ridder 124.van Okenbroke, ridder 544.Oude, pachter van Strijland 135.Ouderman (Utrecht) 468.van Oxe 146, 396.Pandekin, burger van Utrecht 89.Persona, socius chori van St.Marie te Utrecht 527.Riem, pachter in het Gein 309.(van Sassenheim), persona en plebaan van de kerk in Haarlem 63, 93-94.van Schalkwijk Jr.62, 390-391, 477.van Schalkwijk Sr.59, 61.van der Sluse 517, 587 Snoye, knaap, later ridder 20-21, 114, 519-520; zoon van Arnoud Snoyen 519-520.Hendriksz.van Stakenborch 152.van Taetze, ridder 118.van Üves 256, 279; verwant der gebroeders van tïves 257.Vettekin, burger van Woudrichem 609; heer van Wesemael, maarschalk van Brabant, ridder 38, 175-176, 227, 273; zoon van Hendrik Wostehe 135.van Xanten 338.van Zuidlaren 418.

Anneko Berninge 154.

Anneschethe • 1199 • U SP

Anneschethe. Zie: Enschede.

Anninc, huis in Beckum 14 n.1).

AnnoI, aartsbisschop van Keulen. 162. II, aartsbisschop van Keulen. 203, 205, 207, 208, 209, 210. 228.

Anreep (Anrepe, Anrep), onder Assen. 106, 460.

Anreep (Anrep), ten Z.-O. van Assen. 344.

Anreep (facs.) [Assen : Dr]

ANREEP [Assen : Dr] / Anrep • 1141 kop. begin 15e • As D 3 v° GYS

Anrep [probably 1141] Anreep Dr

Anrep • 1141 kop. begin 15e • As D 3 v°

Anrep. Zie: Anreep.

Ansbald (Ansbaldus), zoon van W i l l i b a l d monnik. 15, 16, 19, 20 29.

Ansekin, Reinier, schepen van Oudewater 611.

Anselm (Anselmus), 189. (Anselmus), broeder van Franco van Diepenheïm, van Luthard en Werner. 321. (Anselmus), broeder van Rutger van Duira. 348. (Anselmus), acolitus. 315« (Anselmus, Anshelmus), kanunnik. 267, 271. — (Anselmus), deken van St. Jan. 338, 339, 341, 342, 351. (Ancelmus, Anselmus, Anshelmus), proost van St. Jan. 204, 231 302. (Anselmus), proost van St. Stephanus te Mainz. 250. (Anselmus), proost van Werden. 348. (Ancelmus, Anselmus), bisschop van Havelberg. 319, 348, 351, 35

Anselm (Anselmus), te Balgooi. 474. (Anselmus), te Utrecht. 358. (Anselmus) van Justingen, maarschalk van den keizer. 135, 136. (Anselmus), kanunnik van Bethlehem. 304.

Anselminc, huis in Lo 96.

Anselmus, „apotekarius" van Utrecht 151.

Ansen, Ance, Anece, in Z.W. Drente, Rudolf van, ridder, 292°, 331, 342.

Ansen, Rudolf van, ridder 110.

Ansfried (Ansfridus), ministeriaal van den bisschop. 253, 256.

Ansfried (Ansfridus), ministeriaal van den bisschop. 256. (Ansfridus, Anfridus) Knif, ministeriaal van den bisschop. 258, 264. (Ansfridus) van Schalkwijk, ministeriaal van den bisschop. 409. (Ansfridus), schout. 221. (Ansfridus), schout van Muiden, ministeriaal van den bisschop. 253. (Ansfrit). I4T. (Anfridus, Ansfredus, Ansfridus), graaf, man van Hilzondis, later bisschop van Utrecht. 77, 124, 135, 136, 138, 140, 141, 147, 148, 149 150, 152, 153, 155, 175, 176, 191, 210. (Ansfredus, Anfridus), proost te Utrecht. 200, 202, 204. (Ansfridus), proost van St. Pieter. 256, 257, 258.

Ansgisilus, vader van Pippijn. II, 12, 17.

Ansinovillare , in pago Bellovacensi 109 , 9 .

Anstel (facs.) (beek te Kerkrade : Lb)

ANSTEL (beek te Kerkrade : Lb) / Anstelam (acc.) • 1109 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Anstela • 1147 • I S / Anstela • 1212 • Kl 9 GYS

Anstela • 1147 • I S

Anstela • 1212 • Kl 9

Anstelam (acc.) • 1109 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Ansten--rode [1274] Amstenrade L

Antigniacus villa , in pago Turonensi 167 , 42 .

Antiqua Hünepa, thans Dortherbeek bij Deventer 256, 279.

Antiqua Curia, Zie: Olthof.

Antlida • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Antlida (villa) Ego Deodredus gratia dei comes trado ad scm Bon. partem hereditatis mee in villa que dicitur Antlida, terram XXX duorum pecorum pascualem. Et in alio loco in villa que dicitur Federwrt terram XXVIII pecudum pascualem. In tercio loco in villa que dicitur Creslinge X pecudum pascua. Et insuper terram arature sufficientem ad hec cum mancipiis et cultoribus agrorum XXX numero. Ik Deodred, graaf dankzij God, schenk aan St. Bonifatius een deel van mijn erfgoed in het dorp genaamd Den Andel, weidegrond voor 30 paren vee. En in een andere plaats in het dorp genaamd Federwrt weidegrond voor 28 schapen. In een derde plaats in het dorp genaamd Krassum een wei-land voor 10 stuks vee. En bovendien voldoende landbouwgrond met horigen en een aantal van 30 landwerkers.

Antlida [820] , Andledon [ 12th century] Den Andel Gr

Antlida (villa) F521, F605 ; Antlida Den Andel GR Kün W20 W121

Antlida, villa, in Fresorum provincia Den Andel, Groningen

Antlida Den Andel Wierde Antum, Groningen (1 km van Feerwerd (Federfurt / Federwrt) en 1,7 km van wierde Krassum (Creslinge), Den Andel (Texel) Den Andel (bij Winsum, Groningen) Liedenkummer (im Norden) bij Hamburg, Ostfriesland? Ego Deodredus gratia dei comes trado ad scm Bon. partem hereditatis mee in villa que dicitur Antlida, terram XXX duorum pecorum pascualem. Et in alio loco in villa que dicitur Federwrt terram XXVIII pecudum pascualem. In tercio loco in villa que dicitur Creslinge X pecudum pascua. Et insuper terram arature sufficientem ad hec cum mancipiis et cultoribus agrorum XXX numero. Ik Deodred, graaf dankzij God, schenk aan St. Bonifatius een deel van mijn erfgoed in het dorp genaamd Den Andel, weidegrond voor 30 paren vee. En in een andere plaats in het dorp genaamd Federwrt weidegrond voor 28 schapen. In een derde plaats in het dorp genaamd Krassum een wei-land voor 10 stuks vee. En bovendien voldoende landbouwgrond met horigen en een aantal van 30 landwerkers.

Anton (Antonius), schout van de abdij van Elten. 344. van Gelmen. 511. (Anthonius), zoon van Hugo Verken. 364. (Antonius), kanunnik ten Dom. 205. (Antonius), kanunnik te Deventer, notarius. 39; scholast. 87; deken. 149, 159, 229, 234, 244, 280—282.

Anton, Antonius, kanunnik van Deventer 509. (Anton) (Beek), bisschop van Durham 399, 415.

Anton (Antonius), bisschoppelijk notarius. 466.

Anton, Anthonis, Anthonius, kanunnik te Deventer 170.van Kuyck, mr.378.

Antoninus, keizer. 85.

Antonis, St. [tot 1899] Breedeweg [also see: Bruuk] Gld

Antonius Ledersac, mr; kommandeur van het Duitsche huis bij Utrecht 9, 13, 205°, 321.

Antwerpen, aartsdiaken van Kamerijk te. Zie: Willem; St. Michielsabdij te. 19, 255; St. Bernardsabdij bij (Locus S. Bernardi). 387, 390, 391, 437, 468, 487.

Antwerpen, Antwerpia 114—116; provincie 78 n. 3) en 4), 80 n. 1), 91 n. 1), 110 n. 1); abt van St. Michaelsklooster te 48, 121. (Antwerpen), kanunnik te 69, 247; Hendrik van, O.P. 237—238.

Antwerpen, And werpen 273 n.2), 587- 588; provincie in België 51 n.1), 273 n.1), 586 n.2).

Antwerpen, Antwerpia 528,, provincie 548 n.1) en 2).

Antwerpen (Anduerpum, Andwerpum, Antwerpis, Antwerpum). 1, 28, 29, 387,418.

Antwerpum. Zie: Antwerpen.

Antworp, Johan van, knaap 526.

Apa [1176] Epe Gld

Ape • 1e helft 13e • Ub 5C5, 182 v°

Ape • 1176 • U SM 441

Ape, Gerard van. Zie: Gerard.

Ape.Zie: Epe.

Apede [1200] Appen Gld

Apekewoude, Apelewode, Apcolde; heer van 466; Gijsbert van 561..Sweder van, ridder 25, 108, 130, 250, 252, 289, 295, 315, 343.385-386, 490, 561..Zie ook: Zuilen.

Apeldern • 1e helft 13e • Ub 5C5, 182 v°

Apeldoorn, Apeldore 78°, 158.

Apeldoorn (facs.) [Apeldoorn : Gl]

Apeldoorn (Apeldoren), hof van het kapittel van St. Marie, te. 214; plebaan te. Zie: Dietmar.

Apeldoorn 78; schepen van Harderwijk 420; mr; scholaster van Osnabrück 273; mr; persona van Steenwijk 275, 415; kanunnik ten Utrechtschen Dom 87; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 216, 410; kanunnik van St. Jan te Utrecht 2; (v. Alkemade), persona van Haarlem 327—328, 332—333, 335. van Almelo, ridder 211, 346, 424— 425. Bille, schepen van Diest. 386; broeder van Dirk Borre, buur van

Apeldoorn, Appeldoren 126.

APELDOORN [Apeldoorn : Gl] / in Appoldro • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99 / Apeldern • 1e helft 13e • Ub 5C5, 182 v° GYS

Apeldorenloe [1327] Aperloo Gld

Apeltre [1139] Appeltern Gld

Apeltre • 1139 • P L 9307/7

Apert • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Aperus van Zwijndrecht, leenman van de St.Paulusabdij te Utrecht 95.

Apine [1041] Epen L

Apine • 1041 • D R 1

Apinis • 1056 • D B 7

Apollonius. 49.

Appelderbroek (Appelentherna, Appelteruika), bij Putten. 142, 298.

Appele [1146] Appel Gld

Appelentherna. Zie: Appelderbroek.

Appelman, huis van, onder Ootmarsum 316.

Appelscha (Appels), in het Z. O. van Friesland. 461.

Appelsga, Appels, Friesland 36—37.

Appeltern [ GL ] 1830-1984

Appeltern (facs.) [Appeltern : Gl]

APPELTERN [Appeltern : Gl] / Apeltre • 1139 • P L 9307/7 GYS

Appelteruika. Zie: Appelderbroek.

Appenbruech • 1206 • E D (Romaanse grafie)

Appenbruech. Zie: Abbenbroek.

Appoldro [792] Apeldoorn Gld

Appollonius Sconewederinc 522.

Apricena (Prechina), ten N. van Foggia, in Apulië. 158.

Apterode (Apterothe), in Hessen. 362.

Apterothe. Zie: Apterode.

apud Hian • eind 11e • Ab 902, 1 r°

apud Angram • eind 11e • Ab 902, 1 r°

apud maiorem Barlam • eind 11e • Ab 902, 1 r°

apud Ambam • eind 11e • Ab 902, 1 r°

apud Haram • 1180 • X E 17374/16

apud minorem Barlam • eind 11e • Ab 902, 1 r°

apud Buram • eind 11e • Arras, Ab 902, 1 r°

apud Haram • 1182 • X E 17374/17

apud Baluaram • eind 11e • Ab 902, 1 r°

apud Maritimos • 1014 kop. midden 11e • mir. s. Macharii, Gu 308, 181 v°

apud Niumagam • 949 kop. ± 1100 • Tr 1709, 68 v°, 69 r°

Apulea. Zie: Apulië.

Apulië (Apulea). 126.

aqua que dicitur Hildcheres he • 1156 • Hg B 74

aqua que dicitur Tv+omet • (1178-1200) • Md 3

Aqua , incipiens a loco Ralhies , le ruisseau de Bailiévre 211 , 50 .

Aqua , veniens de Walliers , le ruisseau de Wailliers , le Bruille 212 , 3 . 4 .

Aquae, Aquensis. Zie: Aken.

Aquae villa , in pago Cabillonensi 129 , 21 .

Aquae Calidae , balneae impp . Antonini et Hadriani , in pago Auciacensi , Baden Baden 41 , 43 .

Aquae. Zie: Aken.

aquam que dicitur E • (1178-1200) • Md 3

Aquaputa villa , in pago Parisiaco , Puteaux 155 , 16 .

aque que uocantur U i u uuarflet • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

aque que uocantur U i u uuarflet • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

aque que uocantur U i u uuarflet • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Aquila, It.168.

Aquileia (Aquilegensis patriarcha). 343.

Aquini. 332.

Aquisgranum , Aachen 172 , 45 .

Aquisgranum. Zie: Aken.

Aquisgranum. Zie: Aken.

Aquitani 181 , 4 .

Aquitania provincia 4 , 2 ; 133 , 18 ; 212 , 27 .

Aquitania, hertog van 206.

Aquitanië, hertog van 168.

Aquosa Terra.Zie: Waterland.

Ar. Zie: A r n o l d.

Ar-lo [820] Tynaar-lo of Taar-lo Dr

Ar-lo • 820 kop. begin 10e • Le W 58 v°

Ara, Otto van. Zie: Otto.

Arac-hem • 947 • D Es 3

Arac-hem [947] Arc-hem Ov

Arachem. Zie Archem.

Arafterrion [10th, 11th century] , Arneron [12th century] Eenrum Gr

Arastallio , cfr . Herestallium .

Arbannum palatium 190 , 15 .

Arbore, Hosto de. Zie: Hosto.

Arborensis.Zie Oristano.

Arbursta villa , in territorio Autissiodorensi 122 , 1 .

Arc-hem (facs.) [Ommen : Ov]

Arc-lo • 1002 kop. midden 12e • U B 43, 24 v°

Arc-lo • 999 kop. midden 12e • U B 43, 23 v°

Arcas locus , in pago Vimnao , Arques 109 , 16 .

Archa, Engelbert van. Zie: Engelbert; Willem van. Zie: Willem.

Archeim. Zie: Erichem.

Archem (Arachem), bij Ommen. 114.

ARCHEM [Ommen : Ov] / Arachem • 947 • D Es 3 GYS

Archi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Archiniacus villa , in pago Bituricensi 159 , 27 .

Arclo. Zie: Arkel.

Arcloa [983] Arkel ZH

Arcus villa , in pago Cabillonensi 129 , 19 .

Arde, Snelger van. Zie: Snelger.

Arde, Reinier van, schepen in Arnhem 132.

Arde • 1212 • Tl 61

Arde, Macharius van. Zie: Macharius.

Arde.Zie Aarde.

Arde" (facs.) (onb. ± Antwerpen–Breda)

ARDE" (onb. ± Antwerpen–Breda) / Arde • 1212 • Tl 61 GYS

Ardea, Arnoldus. Zie: Arnoud.

Arden-burg • 1187 • Mzc II 252/1

Ardenna , Arduenna , Arduinna silva , Ardennen Wald 22 , 35 ; 42 , 19 ; 87 , 39 .

Ardenna principatus 209 , 22 .

Ardennensis silva 22 , 4 .

Ardennensis heremia 23 , 38 .

Ardicio, diaconus cardinalis S. Theoderici. 383, 449.

Ardicius, bisschop van Genève. 392.

Arduenna fiscus 193 , 15 .

Arduinus, presbiter cardinalis tituli S. Crucis in Jerusalem. 449.

Ardunum curtis , fiscus regius , in pago Pictavensi , Ardin 184 , 8 . 13 ; 195 , 13 . 26 ; 199 , 46 ; 203 , 21 . 34 ; 206 , 30 . 43 .

Are, Diederik van. Zie: Diederik; Gerard van. Zie : Gerard; Herman van. Zie : Herman; Otto van. Zie : Otto.

Are, ten Z. van Keulen; gravin van. Zie: Diederik, Gerard, Herman, Otto.

Areae villa , in pago Arvernensi 133 , 26 .

Arelatum , Arles 9 , 12 .

Arelaunus fiscus , ad Sequanam situs 189 , 42 .

Arem. O. 1. 204. (± 1200). Hecm. 200. P.H. p. 8. Arum. O. 89. Heram. Mel. St. 1. 581 Aran. 1. 587 Arem. Bron: DBNL

Arem. O. 1. 204. (± 1200). Hecm. 200. P.H. p. 8. Arum. O. 89. Heram. Mel. St. 1. 581 Aran. 1. 587 Arem. Arum. N. Holland. (DBNL)

Arem. O. 1. 204. (± 1200). Hecm. 200. P.H. p. 8. Arum. O. 89. Heram. Mel. St. 1. 581 Aran. 1. 587 Arem. Arum. N. Holland.

Aremeresweth. O. 1. 247. (1215).

Aremeresweth. O. 1. 247. (1215). Bron: DBNL

Aremeresweth. O. 1. 247. (1215). (DBNL)

Arena Comitis.Zie: 's-Gravenzande.

Arensberg, Frederik graaf van. Zie: Frederik.

Arensberghe [ca. 1250-1260] Arendsberg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Argentael, Reinald d', ridder 446.

Argenteriae villa , in pago Bituricensi , Argentières 154 , 4 ; 159 , 31 ; 180 , 46 .

Argenteuil 63 , 34 . 39 . 42 . Dipl . Childeberthi III . n . 71 .

Argentinensis episcopus. Zie: Straatsburg.

Argentinensis dioecesis 148 , 38 .

Argentinensis ecclesia S . Mariae 186 , 45 . Dipl . spur . Dagobercti II . n . 70 .

Argento villa in pago Biturico , Argenton 205 , 42 .

Argentoialum , Argentolium villa , in pago Parisiaco ,

Aribo,aartsbisschop van Mainz, aartskapellaan. 162, 169, 170, 171, 172, 174, l77-

Aries, Adelhard. Zie : Adelhard.

Ark (facs.) [Nij-kerk : Gl]

ARK [Nijkerk : Gl] / Archi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° / Erca • midden 12e • D W II a 1, 22 v° / Herca • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Arka-lo • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

Arka-lo W368

Arkel, bij Gorinchem 169 n. 1); Johan van, ridder 75°.

Arkel (Arclo). 147, 150.

Arkel, Johannes van. Zie: Johannes.

Arkel, Ercle, Erkele, heer van 434; Arnoud van, ridder 69, 110, 114, 348; Jan van, ridder 110, 114, 175— 177, 298.

Arkel [ ZH ] 1830-1986

Arkel (facs.) [Arkel : Zh]

Arkel, Arcle, Arkle, Arkele, Ercle, Herkele391; heer van 262; Arnoud van, heer 577; Jan van Arkel, knaap, later ridder 36-37, 100, 390-391, 525, 577, 606; Otto van, ridder 36-37.

ARKEL [Arkel : Zh] / in Arkloa • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Arclo • 999 kop. midden 12e • U B 43, 23 v° / Arclo • 1002 kop. midden 12e • U B 43, 24 v° / Arkalo • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° GYS

Arkentel, Diederik van. Zie: Diederik.

Arkloa W218

Arl o, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Arlederuene • 1214 • Hg B 4

Arledervene [1214] Aarlander-veen ZH

Arleh [1249] Aarle-Rixtel [also see: Ricstelle] NB

Arlewin, Jacob, Predikheer te Gent 175.

Arlo, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Arlo (Arlo), villa. 63.

Arlon • eind 12e. • D W RH9, 65 v°

Arlon W470

Armagh, aartsbisschop van 16.

Armgard de Koek 314, 315.

Armistadi. Zie: Arnstadt.

Arn-heim • midden 12e • Werden, D W II a 1, 22 v°, 25 r°

Arn-heim • 1224 • keizerdiploma, Ar G

Arn-heim • (1222) • Keulen, Ar G

Arn-hem • 1177 • Ug 40

Arn-hem • (1196) • Hg V

Arn-hem (facs.) [Arn-hem : Gl]

Arn-hem • 1203 • D Bb 8

Arnam [1217] Arnemuiden Zl

Arnarion W299

Arnarion • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Arne Heilerdaz; heemraad van de Korte Zijde 147.

Arneheym Arn-heim (Niederlande)

Arneheym • 1222, bron 893 • Prüm, Kb 18/2087, 42 v°

Arneken, Arnekinus, Pampus 174.

Arneldis, vrouwe 321.

Arneldis, vrouwe, moeder van Huibert. 507.

Arnem • 1203 • Hg W 6

Arnem • 1190 • Zu S 3

Arnemuda • 1223 • S D 574

Arnemuiden [ ZL ] 1830-1997

Arnemuiden (Arnemeuden), op Walcheren. 466.

Arnemuiden (facs.) [Arnemuiden : Zl]

Arnemuiden, Arnemude 72.

ARNEMUIDEN [Arnemuiden : Zl] / Arnemuda • 1223 • S D 574 GYS

Arnen. Zie: Arnhem.

Arneron W223

Arneron • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r°

Arneru W401

Arnesberg, bij Leersummerbroek? 330.

Arnesberg, Godfried van. Zie: Godfried; Herman van. Zie: Herman.

Arneslot, tusschen Ruinerwold en Ruinen. 310.

Arnestadt. Zie: Arnstadt.

Arnestus. Zie: Ernst.

Arnestus.Zie: Ernst.

Arnestus.Zie: Ernst.

Arneth, Frederik van, broeder van het Duitse huis te Ootmarsum 104.

Arnethe, Frederik van, schout van Twente 521, 524, 540.

Arnethe (Arneth), Frederik van. Zie: Frederik.

Arnethe, Frederik van, schout van Twente 521, 524, 540.

Arneym [893] Arn-hem Gld

Arneym • 1222, bron 893 • Prüm, Kb 18/2087, 42 v°

Arnhem (Arnle, Arnen). 142, 202.

Arnhem, Arhnem, Arneim 12 n.2), 22, 126, 230, 418, 423, 512; burgers van 98, 418; richter van 418; kerk van 98-99, 561-562; priester van 98-99, 562; Huis (van St.Jan) te 278, 457 n.1); Arnold van 242, 386, 458; Winekinus van 98-99, 562.

Arnhem (Arhem, Aernhem, Arnheim, Arneheim, Arnem). 19, 139, 140, 157, 185 257, 266; (St. Catharina-)gasthuis te. 445; meester der Hospitaalridders te. Zie: Albert.

Arnhem, Arnem, Amheym 106—107, 124°, 148 n. 1), 203; richter en schepenen van 106, 107; schepenen van 147, 174°; Catharina-gasthuis te 147°, 174°; kerk te 125, 140, 147°, 174, 200°, 370; Praast bij 188; Prümsche hof 174; Bertold van 103; Noyekinus van 432.

Arnhem, Aernhem, Arnem, 64, 66, 132, 502, 612; burgers van 66; richter en schepenen in 132; richter, (schepenen), raden en gemeente van 65, 501; rector van de kerk te 132.——, rector van de school te 132; veerschip te 502; veerschipper i n 502; geld van 502; Wouter van, knaap, 244.

Arnhem, Arhnem, Arneim 12 n.2), 22, 126, 230, 418, 423, 512; burgers van 98, 418; richter van 418; kerk van 98-99, 561-562; priester van 98-99, 562; Huis (van St.Jan) te 278, 457 n.1); Arnold van 242, 386, 458; Winekinus van 98-99, 562.

Arnhem, Jacob van. Zie: Jacob.

ARNHEM [Arnhem : Gl] / Arnheim • midden 12e • Werden, D W II a 1, 22 v°, 25 r° / Arnheim • (1222) • Keulen, Ar G / Arnheim • 1224 • keizerdiploma, Ar G / Arnhem • 1177 • Ug 40 / Arnhem • (1196) • Hg V / Arnhem • 1203 • D Bb 8 / Arnem • 1190 • Zu S 3 / Arnem • 1203 • Hg W 6 / Arnheym • 1222 • keizerdiploma, Ar G / Arneheym • 1222, bron 893 • Prüm, Kb 18/2087, 42 v° / Arneym • 1222, bron 893 • Prüm, Kb 18/2087, 42 v° GYS

Arnhen 502; weduwe, pachter te Cothen 99; weduwe van Bochout (Utrecht) 610; huisgenote van mr.Gerard van Leiden 556; echtgenote van Hendrik Wandelaar 486.

Arnheym, Jacob van. Zie: Jacob.

Arnheym • 1222 • keizerdiploma, Ar G

Arnle. Zie: Arnhem.

Arnofus van Malberge. 231.

Arnold (Arnulphus), kleinzoon van Tiebald van Foron en Guda. 288. (Arnholdus) van Grintberga. 294. (Arnoldus) Ramp, broeder van Sigerus! 384. (Arnoldus) van Rode, broeder van Gijsbert en Rucherus. 257, 274, 283, 284, 285, 286. i (Arnoldus) Scapekin. 458, 459. (Arnoldus) Spicar. 346. (Arnoldus) Spikers. 439. (Arnoldus) van Wesemale. 467. (Arnoldus) Wilde. 434. (Arnoldus), schepen van Utrecht. 469. (Arnoldus), ridder, echtgenoot van Berthilda en vader van Berna. 362. (Arnulfus), graaf. 117. (Arnoldus, Arnulfus), graaf, van Kleef. 283, 284, 286, 292, 305, 322, 323, 334, 353- ; — (Arnoldus, Arnulphus), graaf van Loon. 292, 327, 334. (Arnulfus), hertog, zoon van Drogo. 18, 22. (Arnulfus), koning. 92. (Arnoldus), geestelijke, zoon van Godfried van Renen, broeder van bisschop Godfried. 445. — - (Arnoldus), kanunnik. 461. (Arnoldus), kanunnik van St. Jan. 294, 302, 341, 367, 379, 434. (Arnoldus), scholast, kanunnik van St. Jan. 437, 441, 446. (Arnoldus), scholast van 't kapittel van St. Maarten te Zijflich. 426. (Arnulphus), supprior van St. Truyen. 457. (Arnoldus), deken van St. Marie, later proost. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 326, 338, 339, 340, 341, 344. 347, 351, 356, 358. (Arnoldus), Domdeken. 396, 398, 400, 408, 414, 417, 418, 428, 430. (Arnoldus), proost van St. Andries te Keulen. 400, 402, 414. (Arnoldus) van Isenburg, proost van Deventer. 433, 434, 435, 446, 453, 4^5,- 466. (Arnoldus), proost van St. Jan, tevens Domproost, broeder van kastelein Otto 371,. 378, 380, 384, 395 400, 408, 414, 417, 418, 422. I (Arnoldus), aartsbisschop van Keulen. 333, 334, 348. (Arnoldus), elect van Keulen, later als A r n o l d I I aartsbisschop. 366, 368, 374. ( A r. ), aartsbisschop van Mainz. 386. (Arnoldus), aartsbisschop van Trier. 422. (Arnoldus), kanselier. 335, 340, 348, 352, 353.

Arnold (Arnoldus) Mol, hoorige. 459. (Arnoldus), ministeriaal van St. Jan. 439. (Arnulfus), ministeriaal van den bisschop. 253. — (Arnoldus), ministeriaal van den bisschop, broeder van Herman en Rudolf. 294, 516. - (Arnoldus), vader van Frederik, ministeriaal van den bisschop. 418. (Arnoldus), ministeriaal van den bisschop. 441. (Arnoldus) van Everikesthorpe, ministeriaal van den bisschop, schoonvader van Johannes van Oudwijk en van Gijsbert. 376, 423, 458, 459. (Arnoldus) Knif, ministeriaal van den bisschop. 274. — (Arnoldus), zoon van Otto van Ruinen. 344. (Arnoldus, Arnolfus), kastelein, ministeriaal van den bisschop. 267, 284, 288, 292, 293, 294, 305, 307, 308, 310, 312, 322, 323, 326, 342. (Arnoldus) van Rodenburg, dapifer van keizer Koenraad III. 351. — — (Arnoldus). 221. (Arnoldus). 235. ( A r n u l f ), broeder van Adalgard. 66. — (Arnoldus), broeder van Stemarus. 419. — (Arnoldus) van Aspermont, gehuwd met Helena. 336, 450. — — (Arnoldus) van Ennethere. 466. (Arnoldus) van Epse. 466.

Arnoldi ecclesia.Zie: 's Heer Arendskerke.

Arnoldi ecclesia.Zie: 's Heer Arendskerke.

Arnoldinch, huis in Tilligte 205.

Arnoldinch, huis in Tilligte 205.

Arnolliacus villa , in pago Bituricensi , Saint Ambroise 163 , 23 .

Arnolt), Wilde. 34, 53, 63, 67, 81; zoon van Arnoud Wilde. 63. van Ossenbruck, edelman. 215. van Wesemael senior, edelman, ridder,, 20, 298, 342, 465. heer van Wesemael junior, ridder. 342, 465, 488, 489; burggraaf van Sayn. 63; graaf van Loon. 135, 136; convers te Villers. 216; mr; procurator van den bisschop van Osnabrück. 462; kapelaan van bisschop Diederik. 46; kapelaan van bisschop Wilbrand. 249; kapelaan van den hertog van Lotharingen. 18; priester te Munster. 89; kameraar van Echternach. 17. van Keulen, kanunnik ten Dom. 476. van Wesenthorst, kanunnik ten Dom. 55; kanunnik van Oudmunster. 333, 364; kanunnik van St. Pieter. 50, 70, 197; kanunnik (van St. Jan). 16.

Arnon fluvius , in pago Bituricensi , l ' Arnon 163 , 31 .

Arnott, Arnout, Ernoldus, priester van Breukelen 214.(Nieuwpoort) 374; deken van Oldenzaal 134, 143, 305, 544, 614; richter van Oldenzaal 544; officiaal 's Hoofs van Utrecht 571; priester in de Nicolaaskerk te Utrecht 270; schout van Utrecht 14; pachter op Westborsele 5.van Almelo, ridder 42, 96-97, 136, 143, 154, 173, 183, 220, 380; zoon van Hendrik van Almelo 96.

Arnoud, Aernt, Arnaldus, Arnold(us),

Arnoud (Arnoldus), kanunnik te Emmerik. 125, 275, 303. (Arnoldus), kanunnik te Elten. 352, 353. (Arnoldus), vice-deken ten Dom te Bremen. 387. (Arnoldus), deken van St. Marie. 370. (Arnoldus), aartsdiaken van Trier. 72. (Harnoldus), proost van Berne. 341. (Arnoldus), prior van Bethlehem. 304. (Arnoldus), abt van Mariënweerd. 64, 67, (120). (Arnoldus), abt van Middelburg. 51. (Arnoldus), abt van Rijssel. 49; elect van Utrecht. 27. (Arnoldus), aartsbisschop van Trier. 12.

Arnoud, Aernoldus, Aernoud, Arnoldus, mr; kanunnik te Antwerpen 69; meier van St. Marie te Utrecht in

Arnoud (Arnoldus), te Gaanderen. 7. (Arnoldus), zoon van den schout Altetus te Apeldoorn. 214. (Arnoldus), ministeriaal van de kerk te Emmerik. 275. (Arnoldus), drossaat van den graaf van Holland. 4. (Arnoldus), drossaat van den bisschop. 228, 264. (Arnoldus) van Almelo. 49, 83, 93, 134. (Arnoldus) de Alviado, ministeriaal van den bisschop in Drente. 108. (Arnoldus) van Amersfoort. 166, 168. (Arnoldus) Ardea, ridder. 233. (Arnoldus) Broek. 345. (Arnoldus) van Diest. 20. (Arnoldus) van Elslo. 29. (Arnoldus) van Epse. 39. (Arnoldus) van Gerner, markgenoot te Doetinchem. 6, 8, 243. (Arnoldus) Grijp. 49, 94. (Arnoldus) van Hammerstein. 62. (Arnoldus) Heymo. 130. (Arnoldus) Credo. 372. (Arnoldus) van Laren, ridder. 233. (Arnoldus, Arnolt) Loef, ministeriaal, ridder, raad van den bisschop. 20, 50, 71, 79—81, 134, 142, 156, 174, 179, 180, 182, 184-187, 190, 197, 202. (Arnoldus) van Marsen, ridder. 233, 390. (Arnoldus) van Oesten. 240. (Arnoldus), broeder van Johannes Persijn. 29. (Arnoldus) Potwilligen. 262. (Arnoldus) Ramp (Ramp van Wale). 202, 167, 168. (Arnoldus), broeder van Frederik van Rheden. 257, 372. (Arnoldus) Reiger, broeder van Rudolf Lefman van Cotten. 281. (Arnoldus) van Rübenach. 63. (Arnoldus) van Ruinen, ministeriaal. 34, 44, 55, 64, 67, 87, 108, 460. (Arnoldus) van Rijswijk. 2, 29, 30. (Arnoldus) van Schalkwijk, ministeriaal van den bisschop, maarschalk. 311, 317, 334, 336, 346, 378, 419, 476. (Arnoldus) van Sciptorpe, ministeriaal van St. Paulus, ridder. 386. (Arnoldus) Schocko, ridder, richter te Emmerik. 278, 352, 353. (Arnolt) Sticken. 284. (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Harnodus) Utenbroeke. 153. (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus Brussel. 18 (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus (Arnoldus van Stralen, ridder. 275, 278. Straniart. 125. van Udenchem. 18. burggraaf van van Waelhem. 156, 157, 254, 255, 275.

Arnoud, Arent, Arnold, Arnoldus,

Arnoud, Arent, Arnold, Arnoldus,

Arnout, abt van Camp 528; aartsbisschop van Keulen 512; abt van Mariënweerd 521.•, bisschop van Osnabrück 568; deken ten Utrechtsen Dom 516.van Almelo 315-317.van Almelo 521, 524.(van Almelo), kanunnik te Oldenzaal 118; broeder van Egbert van Almelo 317, 419-420.van Amstel, ridder 5, 15, 114, 279, 433.van Arkel, ridder, heer van Noordeloos 69, 110, 114, 348.van A(rnhem), diaken 242, 386, 458.van Benschop 114, 441-442.van Berg 114, 472.Bitter 343-344.van Diemen 321.van Dorp, broeder, ridder van het Duitse huis 145.van Foreest, kanunnik van St.Jan te Utrecht later Domdeken 92, 136, 162, 335, 345, 391-392, 398, 472, 482.van Ghimneke, ridder 51.Grip 521.Grip, ridder 419-420; zoon van Gillis Grothemans 169.van Herlaer, ridder 110, 276.van Holland, kanunnik van Oud munster te Utrecht 74, 82.van Honthorst, knaap 481.van den Hove 297, 409.lager 281, 283.Idaz.467.van Corswarem, heer van Niele 446.Culveken 300.(Arnoud) van Lokhorst, officiaal 's Hoofs van Utrecht 398, 415; vader van Rutger van Looz 445.Man 123.Millinc 347.van Nijenbeek, kommandeur van St.Jan te Arnhem, 278-279, 457 n.1).Ovekini, dienstman 283; op zijn Paedtt, chori socius van St.Marie te Utrecht 458-459.Preys 483; zoon van ridder Frederik Radinck 141.Rike 318.van Rothe 541.van Sinderen 457.van Schalkwijk, ridder 154— 155.van de Sluis 5, 110.Loef, broeder van ridder Jacob Taets 483.Trapperose, dienstman 283.van Wesemacl jr; ridder 548- 549, 551-553; heer van Wesemael sr.548- 549, 551-552.Willemsz.(Linschoten) 400.van Wulven, ridder 110.van Xanten 210.

Arnout, abt van Camp 528; aartsbisschop van Keulen 512; abt van Mariënweerd 521.•, bisschop van Osnabrück 568; deken ten Utrechtsen Dom 516.van Almelo 315-317.van Almelo 521, 524.(van Almelo), kanunnik te Oldenzaal 118; broeder van Egbert van Almelo 317, 419-420.van Amstel, ridder 5, 15, 114, 279, 433.van Arkel, ridder, heer van Noordeloos 69, 110, 114, 348.van A(rnhem), diaken 242, 386, 458.van Benschop 114, 441-442.van Berg 114, 472.Bitter 343-344.van Diemen 321.van Dorp, broeder, ridder van het Duitse huis 145.van Foreest, kanunnik van St.Jan te Utrecht later Domdeken 92, 136, 162, 335, 345, 391-392, 398, 472, 482.van Ghimneke, ridder 51.Grip 521.Grip, ridder 419-420; zoon van Gillis Grothemans 169.van Herlaer, ridder 110, 276.van Holland, kanunnik van Oud munster te Utrecht 74, 82.van Honthorst, knaap 481.van den Hove 297, 409.lager 281, 283.Idaz.467.van Corswarem, heer van Niele 446.Culveken 300.(Arnoud) van Lokhorst, officiaal 's Hoofs van Utrecht 398, 415; vader van Rutger van Looz 445.Man 123.Millinc 347.van Nijenbeek, kommandeur van St.Jan te Arnhem, 278-279, 457 n.1).Ovekini, dienstman 283; op zijn Paedtt, chori socius van St.Marie te Utrecht 458-459.Preys 483; zoon van ridder Frederik Radinck 141.Rike 318.van Rothe 541.van Sinderen 457.van Schalkwijk, ridder 154— 155.van de Sluis 5, 110.Loef, broeder van ridder Jacob Taets 483.Trapperose, dienstman 283.van Wesemacl jr; ridder 548- 549, 551-553; heer van Wesemael sr.548- 549, 551-552.Willemsz.(Linschoten) 400.van Wulven, ridder 110.van Xanten 210.

Arnout), kanunnik van St. Marie. 11, 24, 50; kanunnik van St. Marie. 11. Zie bij de Errata; kanunnik van St. Marie. 323; kanunnik te Deventer. 229 (drie van dien naam), 244.

Arnoutswaerd. Zie: Herradswerde.

Arnoutswaert.Zie: Harradswarde.

Arnsberg, Godefrid graaf van. Zie: Godefrid.

Arnsberg (Arnsberch), in Westfalen; graaf van. Zie: Godefrid.

Arnstadt (Arnestat, Armistadi), aan de Weisse. 8, 30.

Arnstein, Arnsteyne, aan de Lahn, proost van 621.

Arnulf (Arnulfus, Arnulphus) van Oudenaarden. 31, 43. (Arnulphus), graaf van Guines. 43.

Arnulf. Zie: Arnold.

Arnuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Arnvurd W326

Arret, Frederik van, ridder 76, 315.

Arrouaise, Arrouasiensis, orde van 174.

Arrouaise, Arrouasiensis, orde van 174.

Arselle, huis van 169.

Artevelde, kerspel in Asseneder-ambacht. 87.

Artharpe [1371] A-dorp Gr

Arthe • 1e helft 13e • Ub 5C5, 182 v°

Arthu r (Arturius), dapifer. 397.

Artiliacus villa , cfr . Ateliacus .

Aruuilre Ahrweiler, Ahrtal, Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler

Arva fluviolus , in pago Sennonensi 115 , 45 .

Arvernica , Arvernensis , Alvernensis provincia , l ’ Au vergne 116 , 42 . 45 .

Arvernicus , Alvernius pagus , l ’ Auvergne 4 , 2 ; 133 , 20 . 30 .

Arwerd (facs.) [Bierum : Gr]

ARWERD [Bierum : Gr] / Arnuurð • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Ernauurð • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v° GYS

Arziliae villa , in pago Attoariorum , Aiseray 40 , 28 .

As (facs.) [Buren : Gl]

AS [Buren : Gl] / Aske • 889 kop. (1206-26) kop. 14e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212 / Alke • 889 kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212 GYS

aßa??a • ± 170, kopien 13e • Ptolemaeus, II 11

Asage, parochiaan te Limmen. 24.

Asawon [1025] Azewijn Gld

Asbeck, Asbeke, klooster te 618 ; priores en convent van 618.

Asbroke. P.H. p. 18. (l. Astbroke). Oostbroek bij Velzen.

Asbroke. P.H. p. 18. (l. Astbroke). Oostbroek bij Velzen. (DBNL)

Asbroke. P.H. p. 18. (l. Astbroke). Bron: DBNL

Ascamannasdelf • 1156 • Hg B 74

Ascanthorpe W158

Ascelinus, Ascelmus. Zie: Azelinus.

Ascen [1267] Dr Assen [1267 also hamlet Hassen near Rolde] Dr

Ascete • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v°

Ascethe • 1046 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 69 r°

Ascethe, Wenemar van. Zie: Wenemar.

Ascethe. Zie: Eschede.

Asch-lo • 966 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 2 r°

Asch-lo • 888 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 4 r°

Aschendorpe. Zie: Assendorp.

Aschericus Bette, burger van Gent 575.

Ascherwert, bij Buren 213.

Aschethe, Rodbracht van. Zie: Rodbracht.

Aschethe • (1127-31) • Zu K

Aschinc, huis onder Ootmarsum 316.

Aschinc, huis onder Ootmarsum 316.

Aschowa villa , in Alsatia , Ottersweiler ? 204 , 24 .

Aschusa. Hecm. 207. Bron: DBNL

Aschusa. Hecm. 207. bij Uitgeest, Assumburg. N.H. (DBNL)

Aschusa. Hecm. 207. bij Uitgeest, Assumburg. N.H.

Aschwarden (Asquarde), bij Hagen ten N. van Bremen. 386.

Ascla W075

Asclekerewalt • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r°

Asclekerewalt • 1063 kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v°

Asclekerewalt • 1063 kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r°

Asclekeruald • 1063 kopie midden 12e • Utrecht, U B 43, 35 v°

Asclekervald. Zie: Esselijkerwoude.

Ascloha • 930 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 8 v°

Ascmannedelf • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Ascmannedelf • 1063 (zelfde tekst) kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v°

Ascmannedelf • 1063 (zelfde tekst) kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r°

Ascmannedilf • 1063 kop. midden 12e • Utrecht, U B 43, 35 v°

Ascmannedilf [1063] Assendelft NH

Ascmannedilf. Zie: Assendelft.

Ascolf. 204.

Asekiin, weduwe van Hugo Botter 262.

Aselo. Zie: Azelo.

Asewen • 1200 • Ar B 1

Asgr i m. 77.

Asinarius, Lombard te Utrecht 283— 284.

Asinarius, Andreas, Lombard te Utrecht 283.

Aske • 889 kop. (1206-26) kop. 14e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Aske [889] Asch Gld

Aske. O. 1. 21. (889). Bron: DBNL

Aske. O. 1. 21. (889). Asch bij Buren. (DBNL)

Aske. O. 1. 21. (889). Asch bij Buren.

Asla W031 = Hasla ?

Aslao • 860 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 24

Aslao[860] Asselt L

Asle • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r°

Asle • 1202 • D H 6

Asle [13thcentury] Overasselt Gld

Aslecarwald • 1156 • Hg B 74

Asmundelf vel Espendelf. P.H. p. 22. O. 1. 377. (12 ..). Assendelft,

Asmundelf vel Espendelf. P.H. p. 22. O. 1. 377. (12 ..). Assendelft, (DBNL)

Asmundelf vel Espendelf. P.H. p. 22. O. 1. 377. (12 ..). Bron: DBNL

Asnidensis.Zie: Essen.

Asnidensis.Zie: Essen.

Asnon • 828 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 316

Asnon. 66.

Asnon" (facs.) (onb. in Z.O. Gelderland)

ASNON" (onb. in Z.O. Gelderland) / Asnon • 828 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 316 GYS

Aspan-tmora• 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Aspanmora" (facs.) (onb. ± Wonsera-deel : Fr)

ASPANMORA" (onb. ± Wonseradeel : Fr) / Aspanmora • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Asperden, Aesperden, ten NW.van Goch 274-275, 277-278; Cistercienser vrouwenklooster 's-Gravendal (Vallis Comitis) bij 275; abdis en convent van 's-Gravendal bij 277-278.

Asperden, ten NW. van Goch 425, 443 n. 1); Cisterciënser vrouwenklooster 's-Gravendal bij 215, 443; abdis en convent van 's-Gravendal bij 425, 443, 446, 460.

Asperen [ ZH ] 1830-1986

Asperen, ten Z. van de Linge 100.

Asperen • 1222, bron 893 • Kb 18/2087, 43 v°

Asperen (facs.) [Asperen : Zh]

Asperen, Gerung van. Zie: Gerung.

ASPEREN [Asperen : Zh] / Aspert • 1026 vals, kop. 12e • U B 43, 28 r° / in Asporon • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° / Asspera • (1076-81) vals, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Aspre • 1134 • Berne / Asperen • 1222, bron 893 • Kb 18/2087, 43 v° GYS

Aspermont, A r n o l d van. Zie: Arnold.

Aspert • 1026 vals, kop. 12e • U B 43, 28 r°

Aspide [870] Eijsden L

Asporon [11th century] Asperen ZH

Asporon W366

Aspre • 1134 • Berne

Aspre • 1221 • I L 39

Assclon • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Assclon. 110.

Asseke [ca. 1250-1260] Asch Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Assel (facs.) [Apeldoorn : Gl]

Assel • (1218) • D H 13

ASSEL [Apeldoorn : Gl] / siluam in Hasle • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 GYS

Assela, echtgenote van Gerard van

Assela, echtgenote van Gerard van

Assele, Herbert van. Zie: Herbert; Huibert van. Zie : Huibert.

Assele • 1225 • D H 27

Assele. Zie: Overasselt.

Asselt (facs.) [Zwalmen : Lb]

Asselt, Over- en Neder- (facs.) [Asselt : Gl]

ASSELT, OVER- EN NEDER- [Asselt : Gl] / Asle • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r° GYS

ASSELT [Zwalmen : Lb] / Aslao • 860 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 24 / Haslao • 881 kopie 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 125 r° / Haslao • 881 kopie 11e • Ann. Vedastini, Xr 6439-51, 120 r° / Haslao • 881 andere kopie 11e • Ann. Vedastini, ed. de Simson, p. 51 / Haslao • 882 kop. 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 125 r° / Haslao • 882 andere kop. 11e • Ann. Vedastini, ed. de Simson, p. 51 / Haslac • 882, 2 kop. 11e • Ann. Vedastini, Xr 6439-51, 120 r° en Xr 15835, 17 / Aschlo • 888 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 4 r° / Aschlo • 966 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 2 r° / Ascloha • 930 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 8 v° / Assclon • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 / Haslo • 11e kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 72 v° / Asle • 1202 • D H 6 / Assle • 1202 • D H 7 / Assle • 1202 • R G / Assel • (1218) • D H 13 / Assele • 1225 • D H 27 GYS

Assen, Azcen, villa in 165; abdis en convent van Mariénkamp te 165, 349.

Assen, Azcen, villa in 165; abdis en convent van Mariénkamp te 165, 349.

Assen, Ascen, Cistercienser vrouwenklooster Mariënkamp (Campus sancte Marie) te 13, 482 ; (abdis en) convent van Mariënkamp 13, 154, 542; prior van 380.

Assen [ca. 1250-1260] Asch Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Assendelft (facs.) [Assendelft : Nh]

Assendelft [ NH ] 1830-1974

Assendelft (Ascmannedilf). 203.

ASSENDELFT [Assendelft : Nh] / Ascmannedilf • 1063 kop. midden 12e • Utrecht, U B 43, 35 v° / Ascmannedelf • 1063 (zelfde tekst) kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v° / Ascmannedelf • 1063 (zelfde tekst) kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r° / Ascmannedelf • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Escmundelf • 1083 kop. 12e • Hg B 61 / Ascamannasdelf • 1156 • Hg B 74 GYS

Assendorp (Aschendorpe). 192.

Assenede, Hasnede, een der Vier Ambachten 248.

Assenede, Hassenede, Has(s)nede, Hasnoia, een der Vier Ambachten 518 n.2), 525 n.2), 527-528, 535, 537, 560; schout van 538.

Assenede (Hassenede, Hasnede), bij Sas-van-Gcnt. 105, 324, 326, 334.

Assenede, Hassenede, Hassnede, een der Vier Ambachten 150, 246°; priester van 177, 229, 231, 248.

Assenede, Hassenede, Has(s)nede, Hasnoia, een der Vier Ambachten 518 n.2), 525 n.2), 527-528, 535, 537, 560; schout van 538.

Assenede (Haseneche). 256.
Assindia. Z i e : Essen.
Assnidia. Z i e : Essen.
Asuen. Z i e : A z e w i j n .
At t i g n y (Attiniacum). 38.
At t i n g h e m . 190.
Attiniacum. Z i e : Attigny.
Auansati. Z i e : Avezaat.
Audensele. Z i e : Oldenzaal.
Audenzeel. Z i e : Oldenzaal.
Auesaze. Z i e : Avezaat.
Auici. Zie: Ewijk.
Austrië (Austria). 48, 54.
Avezaat (Auansati, Auesaze). 73, 154.
Awich. Zie: Ewijk.
Ax e l (Axele). 256.
Axele. Zie: A x e l .Ax e m e r . 429.
Axmeriscota. Z i e : Akersloot.
Azewijn (Asuen). 345.f K l e i n (Luttiken Asuen). 345.
Az o t u m . 331.
B.
Baarle (Baerle). 137.
Babenberc. Z i e : Bamberg.Babenberch. Z i e : Bamberg.

Babilonia. Z i e : Babiloniënbroek.
Babiloniën-broek (Babilonia). 307.
Bachevort. Z i e : Bavoort.
Baclaos. Z i e : B a k e l .
Badelingen (Bedelinga). 7.
Baerle. Z i e : Baarle.
Baerloe : Zie : Bakelde.
Bagastaldaburg. 187.
Bagolosum. 18.
Baidalingus (Baidelingus). 3, 4.
Baidelingus. Z i e : Baidalingus.
Ba k e l (Baclaos), in de Peel. 24*, 25.
Bakelde, (Baerloe), bij Bentheim. 363.
Bakelde (Bakele). 370.
Bakele. Z i e : Bakelde.
Ba k k u m (Batchem), in Kennemerland. 45.
Balgoie. Z i e : Balgoyen.
Balgoyen (Balgoie). 422.
Balhornon. 177.
Balkenberg. Z i e : Valkenburg.
Ba m b e r g (Babenberc, Babenberch). 169, 336.

Assenede (Haseneche). 256.

Asseneder Ambacht 176 n.1), 177 n.1).

Asseneder-ambacht (officium de Hasnede), een der Vier ambachten van Vlaanderen. 334.

Assinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r°

Assindia. Zie: Essen.

Assink (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

ASSINK [Geesteren : Borkelo : Gl] / Assinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Assisi 88, 108°.

Assisi, Assisinas, bisschop van 546.

Assisi (Asisium), in Umbrië. 213.

Assle • 1202 • R G

Assle • 1202 • D H 7

Assnidia. Zie: Essen.

Asspera • (1076-81) vals, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Astalli, Johan Paulusz.455-456; Paulus 455-456.

Astalli, Johan Paulusz.455-456; Paulus 455-456.

Astawalda [1391] Oestwolde [1458] Oostwold Gr

Astbroeck. P.H. p. 17. Astbroeke. P.H. p. 19. Astbroke. P.H. p. 18, 19. Oostbroek bij Velzen.

Astbroeck. P.H. p. 17. Astbroeke. P.H. p. 19. Astbroke. P.H. p. 18, 19. Bron: DBNL

Astbroeck. P.H. p. 17. Astbroeke. P.H. p. 19. Astbroke. P.H. p. 18, 19. Oostbroek bij Velzen. (DBNL)

Asten (facs.) [Asten : Nb]

ASTEN [Asten : Nb] / Hastene • 1221 • Db P 2 / Hastenen • 1221 • Db P 2 GYS

Asterham alias Drogeham [1441] Drogeham Fr

Asterlo.Zie: Oosterlo.

Asterreyde.Zie: Ostereide.

Asti, Lombarden te 1 17, 276.

Asti, Lombarden te 1 17, 276.

Astne(m) 11th century] Oostum Gr

Astnem • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r°

Astnem W450

Astolfes-heim in pago Wertingewe Oldersum ? FR Kün W91

Astolfes-heim (villa) in pago Wertingewe Ego Orbalt prbr. Ratbraht et Liuteger fratres mei donavimus ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago wertingewe in villa que dicitur Astolfes-heim partem pratorum quod lingua nostra dicitur mada quantum una die a X viris meti poterit. Ik priester Orbalt en mijn broers Ratbraht en Liuteger hebben gegeven aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Wertingewe in het dorp genaamd Astolfes-heim het deel van de weiden wat in onze taal made heet, zoveel als in één dag 10 mannen kunnen oogsten.

Astolfes-heim in pago Wertingewe Oldersum ? is Wertingingen Duits-land (vlak bij Blindheim) wellicht het Wertingewe? Ego Orbalt prbr. Ratbraht et Liuteger fratres mei donavimus ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago wertingewe in villa que dicitur Astolfes-heim partem pratorum quod lingua nostra dicitur Mada quantum una die a X viris meti poterit. Ik priester Orbalt en mijn broers Ratbraht en Liuteger hebben gegeven aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Wertingewe in het dorp genaamd Astolfes-heim het deel van de weiden wat in onze taal Mada heet, zoveel als in één dag 10 mannen kunnen oogsten.

Astolfesheim, villa, in pago Wertingewe Onbekend; Oldersum ?

Asuen. Zie: Azewijn.

Asven • (1142-45) kop. 1211 • Ar B 3

Aswi (Asuui), zoon van Liofans en Wenda. 74. '

Ateliacus , Atiliacus , Artiliacus villa , in pago Tellao , Tilly 21 , 19 ; 109 , 14 .

Ates-heim F677

Atghardis Christinad.(van Hamburg), begijn te Groningen 402, 480, 501.

Atghardis Christinad.(van Hamburg), begijn te Groningen 402, 480, 501.

Ath, Aeth, in Henegouwen 236.

Athalbern. Zie: Adelbern.

Athalwini. Zie: A d e l w i n i.

Atheae villa , in pago Atrebatensi , Athyes 192 , 39 .

Athetasis villa , in pago Arduennensi 55 , 28 .

Atholfus. Zie: Adolf.

Athulward. Zie Adelward.

Atina [850] Eethen NB

Atina • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Atles-heim F667

Atles-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Atraretensis , cfr . Atrebatensis .

Atrebatensis , Atraretensis , Atravatensis pagus , l ’ Artois 37 , 22 ; 211 , 16 .

Atrecht, Attrebatensis, bisdom 174.

Atrecht (Atrebatensis canonicus). Zie: J. van Hoysi.

Atrecht, Atrebatum, Atrebatensis, bisdom 21.

Atrecht, Attrebatensis, bisdom 174.

Atrecht, Attrebatensis, bisdom 84; voogd van 180.

Atrio, Albertus de. Zie: Albert; Henricus de. Zie: Hendrik.

Attala, dochter van de abdis Ermina. 7.

Atteveld, Attenvelde, Attenvelt, Hatthenvelt, onder Werkhoven 198-199, 202, 238, 540.

Atteveld, Attenvelde, onder Werkhoven 197.

Attigny (Attiniacum). 38.

Atting-hem W367

Atting-hem • 2e helft 11e • D W IX a 1 a, 17 r°

Atting-hem • 2e helft 11e • D W IX a 1 a, 17 r°

Atting-hem" (facs.) (onb. in of bij de Neder-Betuwe)

Atting-hem" (facs.) (onb. in of bij de Neder-Betuwe)

Attinghem. 190.

ATTINGHEM" (onb. in of bij de Neder-Betuwe) / Attinghem • 2e helft 11e • D W IX a 1 a, 17 r° GYS

ATTINGHEM" (onb. in of bij de Neder-Betuwe) / Attinghem • 2e helft 11e • D W IX a 1 a, 17 r° GYS

Attiniacense merum ( fiscus) , in pago Tarvanensi , Attin 49 , 9 . 15 .

Attiniacum. Zie: Attigny.

Attiniacus , villa regia , in pago Virdunensi , Attigny 106 , 28 .

Attiniacus vicus , in pago Attoariorum , Attigny 40 , 23 .

Atto. Zie: Hatto.

Attoariorum pagus , in dioecesi Lingonensi , Pays des Attouares 40 , 6 .

Auansati [850] Kapel-Avezaath [nearby: Kerk-Avezaath] Gld

Auansati. Zie: Avezaat.

Auciacensis pagus , Usgau , in Alamannia 41 , 35 .

Auconthorpe W012, W128

Audastviler , Audaste villare , in pago Arduennensi 29 , 5 .

Audensele. Zie: Oldenzaal.

Audenzeel. Zie: Oldenzaal.

Audewater.Zie: Oudewater.

Audewater.Zie: Oudewater.

Audobert (Audobertus), priester. 4, 5, 6.

Audoin (Audoinus), priester. 26.

Audomarus (S.). Zie: St. Omer.

Auekinchof • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Auenkerca • 1213 • S D 524

Auensate • 850 kop. 10e kop. eind 11e kop. midden 12e • U B 43, 13 v°

Auesaze • 1007 • keizerdiploma uit Mainz, ed. DB, p. 373

Auesaze. Zie: Avezaat.

Augs-burg (Augusta, Augustanus, Augustensis). 207. , proost van. 77, 78. , bisschop van. 237, 439.
Avereest (Resta), in het N . van Overijssel. 106.
Avezaat (Avezate), ten W . van Tiel. 312.
Avignon (Avinionenses). 123*.
Axel. 105.
Azewijn (Asewen), onder 's-Heerenberg. 7.

Augsburg (Augusta, Augustanus, Augustensis). 207; proost van. 77, 78; bisschop van. 237, 439.

Augustidunensis , Augustodunensis urbs , Autun 154 , 27 .

Auici. Zie: Ewijk.

Auingen (villa) in Federgewe (pagus) F583

Aula locus , in pago Pictaviensi , Cour d ’ Augé 167 , 24 .

Aurelia, zuster van Arnoud, kanunnik ten Utrechtschen Dom 87.

Aurelianensis pagus , l ’ Orléannais 18 , 23 .

Aurelianum , Orléans 120 , 34 ; 122 , 18 ; 128 , 38 ; 163 , 41 .

Aurifaber, Boudewijn. Zie : Boudewijn.

Aurifaber (Goudsmid), Johannes, burger van Deventer 363.

Aurifaber. Zie Goudsmit.

Ausbur [1773] Augs-buurt Fr

Aust-tmora/ Ostmore Ostmore op/bij Texel NH Kün W16 W96 W117

Aust-tmora/ Ostmore Ostmore op/bij Texel Ostmoor bij Buxtehude, Rüstingen ; Ego in dei nomine Gerbraht filius Ecci trado ad scm Bon. quicquid in terris silvis vel campis, domibus et familiis habere possum in Aust-tmorain provincia Fresonum partem hereditatis mee. Ik in Godes naam Gerbraht zoon van Ecco schenk aan St. Bonifatius al wat ik aan landerijen, bossen of velden, huizen en inwoners kan hebben in Aust-tmorain de Friese provincie een deel van mijn erfgoed. ; Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frosonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala.

Aust-tmora/ Ostmore Ego in dei nomine Gerbraht filius Ecci trado ad scm Bon. quicquid in terris silvis vel campis, domibus et familiis habere possum in Aust-tmorain provincia Fresonum partem hereditatis mee. Ik in Godes naam Gerbraht zoon van Ecco schenk aan St. Bonifatius al wat ik aan landerijen, bossen of velden, huizen en inwoners kan hebben in Aust-tmorain de Friese provincie een deel van mijn erfgoed. / Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frosonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala.

Aust-tmora(locus) F516

Aust-tmorain Provincia Fresonum F601

Aust-tmorain provincia Fresonum Onbekend

Austenat villa , in provincia Arvernensi 117 , 32 .

Auster , Austrasia , Austrea , Austrasien 46 , 29 . 35 ; 61 , 3 ; 142 , 1 .

Austrachia • 734, kopieën 10e • Fredegarii cont., ed. MGH mer. II, p. 176

Austria Mosellanica 172 , 38 . 49 .

Austria.Zie: Oostenrijk.

Austrië (Austria). 48, 54.

Autena • 1212 • Averbode, Av A 86

Autissiodorense territorium 121 , 48 .

Autissiodorensis , Alchiodrensis pagus , l ’ Auxerrois 116 , 15 ; 133 , 11 .

Auuans Awans

Auui [949] Ooij (near Ubbergen [also near: Tiel en Zevenaar] Gld

Auui (twijf. ident.) • 900 (lees 949) • Xr 14794

Auxiliacus villa , in pago Attoariorum , Oisilly 40 , 22 .

Ava, dochter van de veerschipper te

Ava, vrouw van Willem Mudde 32.

Ava, echtgenote van Willem Blosart 59.

Ava, vrouw van Anselm, te Utrecht. 358.

Ava, echtgenote van Willem Blosart 59.

Ave, parochiaan te Limmen. 25.

Aveken, Gerard, schepen van Utrecht 280.

Avellino, bisschop van 533, 546.

Aven-kerke (facs.) (verdronken, op het voormalige ei-land Wulpen)

Avendelliacus villa , in pago Bituricensi 163 , 21 .

Avenhorn [ NH ] 1830-1979

AVENKERKE (verdronken, op het voormalige eiland Wulpen) / Auenkerca • 1213 • S D 524 GYS

Avenstroth, Herman van. Zie: Herman.

Averberg. Zie: Overberg.

Averciacus villa , in pago Bellovacensi , Avrechy 164 , 32 . 35 .

Avereest (Ov.), Restina 542.

Avereest (Resta), in het N. van Overijssel. 106.

Avereest, Resten inferior 377; ingezetenen van 497.

Avereest, Resten 345.

Avereest (Ov.), Restina 542.

Avereest [ OV ] 1830-2001

Avesnes, Johannes van 553.

Avesnes, voogdes van Holland en Zeeland 221, 236, 306, 327, 356, 371°, 415, 424; echtgenoote van graaf Dirk VII van Holland 118; hertogin van Lotharingen en Brabant 295; echtgenoote van Bruno Lothen 67, 430. (Aleid), burggravin van Montfoort 312°. van Netelhorst, echtgenoote van Ludolf van Kore 407°; weduwe van Herman Seelwart. 155.

Avesnes, Avesnis, Jan van 79-80, 235, 387.

Avesnes, Avcnnis, Jan van 221, 236, 306, 327, 356—357, 371, 415, 424.

Avesnes 79, 235, 387; burggravin van Montfoort 320; echtgenote van Arnold van Oxe, 146; echtgenote van broeder Bertold Radinc 404-405.—•—, echtgenote van wijlen Arnoud van Schalkwijk 62; echtgenote van Johannes Stoltegrave 109; van Voorne, echtgenote van Jan van Meerlo, 578; echtgenote van Lannickinus de Werpa 609; dochter van Godfried van Zeist 238.

Avesnes, Johannes van 553.

Aveza villa , in provincia Arvernica , Avoise 117 , 39 .

Avezaat (Auansati, Auesaze). 73, 154.

Avezaat (Avezate), ten W. van Tiel. 312.

Avezaat (facs.) [Zoelen : Gl]

AVEZAAT [Zoelen : Gl] / in Auansati • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 / Auensate • 850 kop. 10e kop. eind 11e kop. midden 12e • U B 43, 13 v° / Auesaze • 1007 • keizerdiploma uit Mainz, ed. DB, p. 373 GYS

Avezaath, Avazete, Avezete, ten W.van Tiel 4, 37, 43; investitus der kerk te 4—5; kerk te 4-5; vicarie der kerk te 4; Gerard van, priester 5.

Avezaath, Avensate, Nederbetuwe, kerk van, 433°.

Avignon (Avinionenses). 123.

Avinge in pago Federgewe Avinge Appingen in Federgo, Ostfriesland? Ego Wipald trado sco Bon. in pago Federgewe in villa que dicitur Avinge terciam partem terre arature et quicquid mihi in hereditatem devenit. Ik Wipald schenk aan St. Bonifatius in de gouw Federgewe in het dorp genaamd Avinge een derde deel landbouwgrond en al wat mij als erfgoed is toegekomen.

Avinge, in pago Federgewe Avinge, Oost-Fries-land

Avinge in pago Federgewe Avinge O-FR Hal W99

Avinge (villa) in pago Federgewe Ego Wipald trado sco Bon. in pago Federgewe in villa que dicitur Avinge terciam partem terre arature et quicquid mihi in hereditatem devenit. Ik Wipald schenk aan St. Bonifatius in de gouw Federgewe in het dorp genaamd Avinge een derde deel landbouwgrond en al wat mij als erfgoed is toegekomen.

Avisnae locus , in pago Vimnao , Avesnes 109 , 15 .

Avo, mr; rector der kerk in Gersloot 296.

Avo. 183.

Awanna villa , in pago Arduennensi , Awans 209 , 32 .

Awich • (1075-81) kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Awich. Zie: Ewijk.

Axala • 1085 kop. eind 12e-begin 13e • G SP

Axel, Axele, Axle, Olivicr van 543-544.

Axel (Axele). 256.

Axel, Axele, een der Vier Ambachten 248.

Axel, een der Vier Ambachten 150, 246 n. 4), 339 n. 2); Daniël van 340°; Olivier van, ridder 340°; Wouter van, ridder 340°.

Axel, Axele, Axle, Olivicr van 543-544.

Axel. 105.

Axele. Zie: Axel.

Axemer. 429.

Axina fluvius , in pago Remensi , l ’ Aisne 91 , 21 .

Axla • 991 kop. midden 11e • G LT 84 r°

Axla [eind 10th century] Axel Zl

Axla • 1038 • ed. DB, p. 197

Axla • (1177-87) • G SB

Axla • ± 1169 kop. 12e • G LT 3 v°

Axla • 1187 • Mzc II 252/2

Axmerescota [11th century] ,Ekerslato [zelfde tijd} Aker-sloot NH

Axmeri scota" (facs.) (onb. in Holland)

Axmeri scota" (facs.) (onb. in Holland)

Axmeri scota • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Axmeri scota • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

AXMERI SCOTA" (onb. in Holland) / Axmeri scota • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

AXMERI SCOTA" (onb. in Holland) / Axmeri scota • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Axmeriscota onbekend

Axmeriscota onbekend
Aker-sloot ZH NH Kün M&B 58

Axmeriscota. Zie: Akersloot.

Axona fluvius , sixe Axonia et Petrosa , in pago Ceno mannico , La Roulle Crotte 4 , 27 . 46 . 50 . 51 .

Ayen [1406] Aijen L

Aygel [1405] Egchel [up to 1946 hamlet,near the village Helden] L

Aylhard, Alard. Zie: Adelhard.

Azala (Azela), gravin. 176, 191.

Azcen.Zie: Assen.

Azcen.Zie: Assen.

Azekinus, neef van den Domdeken Azelinus. 372.

Azele [1439] Aze-lo Ov

Azelinus (Ascelinus). 311. (Acelinus, Anselmus, Ascelmus, Ascelinus, Asselinus, Hascelinus), kanunnik ten Dom, later Domdeken. 322, 323, 324, 326, 338, 339, 341, 342, 356, 358, 360, 369, 371, 372, 376, 378, 379, 380, 384, 392, 410.

Azelo, Aselo, onder Delden, Herman van 148.

Azewijn (Asewen), onder 's-Heerenberg. 7.

Azewijn (Asuen). 345. f Klein (Luttiken Asuen). 345.

Azewijn, onder 's-Heerenberg 58.

Azewijn (facs.) [Berg : Gl]

AZEWIJN [Berg : Gl] / Asven • (1142-45) kop. 1211 • Ar B 3 / Asewen • 1200 • Ar B 1 GYS

Azo, ministeriaal van Oudmunster. 338.. 160.

Azotum. 331

Æltes (laatste letter twijfelachtig) • midden 12e • D W II a 1, 23 v°

b e n t i pagus, T h e s t e r b a n t , T h e s t e r b r a n t ) , g o u w . 39, 89, 94*, 140, 147, 148, 150, 153, 172, 177, 191, 195, 354, 455.

B.
Babylonië, sultan van. 500.
Baden (Bathen), markgraaf van. 135, 136.
Bakke-veen (Backenveen, Backenven), in het Z.O. van Friesland. 280*.
Balgooi (Balgoye), ten Z . W . van Nijmegen. 92, 473*, 474*.
Bamberg (Babbenbergensis, Babembergensis), bisschop van. Zie: Egbert.
Bar (Barrum), graaf van. 238.Barmen (Baremen), in Westfalen. 252.
Bath (Bathonius), bisschop van. 166.
Bauwaria, Bavaria, Bavvaria. Zie: Beieren.
Bazel (Basiliensis), bisschop van. Zie: Hendrik.
Beauvais (Beluacensis), abt van St. Lucianus te. 293.
Bedbur (Bedebure, Bethdebure, Bedebere, Bethburen, Beduburre), Praemonstratenser-klooster te, in het land van Kleef. 68, 223, 224* 226, 256*, 263, 512. · > , kanunniken te. Zie: Godefrid, Hendrik. -- , proosten van. Zie: Bernard, Hendrik. Beekbergen (Bekberge), ten Z. van Apeldoorn. 372. , plebaan te. Z i e : Nicolaas.
Beesd (Bisde, Beseth), aan de Linge, ten W . van Geldermalsen. 64, 166, 167, 248, 392. , Praemonstratenser-klooster Mariënweerd (Insula sancte Marie, Insula beate Marie) te. 55, 56, 64, 79, 80, 84*, 90, 95, 141, 166, 167, 248*, 254, 255, 298, 392, 512*. , prior van Mariënweerd te. Zie: Gerard. , abten van Mariënweerd te. Zie: Arnoud, Godefrid, Menzo; een ongenoemde. 368, 377.
Beieren (Bauwaria, Bavaria, Bawaria), hertog van. Zie: Lodewijk.Beilen (Beile), in het W . van Drente. 43.
Beinum (Beinheim), bij Doesburg. 8.
Beluacensis. Zie: Beauvais.
Bendorf (Betethorp), bij den Rijn beneden Coblenz. 425.
Bent-heim (Benetheim, Benthem, Bcntem, Benthem, Behentem), graven van. Zie: Otto, Boudewijn.
Berg, graaf van (de Monte). Zie: Adolf.
Berg, Berghusen, in de Rijnprovincie. 467*, 468*, 469.
Berlecho. Zie: Keulen.
Berlikum (Berlekem, Berlanchem, Berlinchem), ten Z.O. van 's-Hertogenbosch. 312*--314*, 341*. Bern (Berna), onder Herpt. 447. , abdij van. Zie: Herpt.
Bersem-burg (Bersemburgen), in Westfalen.. 252*.
Bersenbrück (Bersensis), ten N . van Osnabrück; (Cistercienser) abdis van. Zie: Hethelint.
Berwoudsmoer (Berwoutsmür), later Ooltgensplaat, op Overflakkee. 315.
Bethanië. Zie: Ferwerd.
Bethlehem. Zie: Doetinchem, Eikerzee.
Bethune (Bethuniensis), voogd van. Zie: Willem.
Betuwe (Batua, Bathua, Betewe, Betue, Bethua). 34, 35, 179, 187, 375, 388, 496.
Beugelen (Bugenigge), onder IJhorst, in het N . van Overijssel. 106.
Beusic-hem (Busighem, Busenghem, Bosinchem, Businchem), ten O. van Culemborg. 65, 84, 85, 92, 198, 248.
Biervlietermuiden (Birvlietermuden), bij Biervliet in Zeeuwsch-Vlaanderen. 348.
Bigge-kerke (Biggenkerke), op Walcheren. 466.
Biggendilf (Biggendilve), bij Assenede. 324, 326, 334.
Biljoen (Brockerhove), onder Velp, ten N . O . van Arnhem. 91.
Bisde. Zie: Beesd.
Bleke area, in den Achterhoek. 8.
Bloemkamp. Zie: Hartwerd.
Bodegraven (Bodengrave), aan den Rijn in Zuidholland. 306.
Bodolfsloit, ten O. van Utrecht. 351.
Boechout (Bochoute), in de Vier ambachten van Vlaanderen. 105.Bohème (Boemia), koning van. 237.
Bocgenderinge. Zie: Gendringen.
Bockiscope. Zie: Boskoop.
Bologna (Bononiensis), kanunnik te. Zie: Galitianus.
Bomele. Z i e : Zaltbommel.
Bomgarde. 445.
Bommelerwaard (Bomelwerde). 179.
Bommenede (Bomena), bij Brouwershaven. 2.
Bonn (Bunnensis), deken van. Zie: Herman.
Borcharts, in Asseneder-ambacht. 334.
Borgele (Burgelo), mark onder Diepen-veen bij Deventer. 149.
Bornde. Z i e : Oldeboorn.
Borne (Burgunde), in Twente. 43.
Borostoch. 162.
Bosg. Z i e : Renoyerbosch.
Bosinchem. Zie: Beusichem.
Boskoop (Buckiscope, Bockiscope), ten N . van Gouda. 269*.
Boudewijns-kerke (ecclesia S. Nicolay, que vulgariter dicitur ecclesia Baldewini),
op Walcheren. 466.
Bourgondië (Burgundia), hertog van. 87.
Brabant (Brabantia, Lotharingia, Lovania), hertog van. Zie: Hendrik. , hertogin van. 23. , zoon van den hertog van. Z i e : Hendrik.
Brakel (Bracle), aan de Waal beneden Zaltbommel. 211.

B; richter in Arnhem 106, 107.

B; deken van Zeeland. 2. —, abt van Cateau Cambresis. 308. —, abt van Middelburg. 388. —, abt van Ruinen. 310.

Baak, Caesarius van 327.

Baak (facs.) [Steenderen : Gl]

Baak, Bake, ten Z. van Zutphen, Gillis van, ridder 203; Bertold van, ridder 203.

BAAK [Steenderen : Gl] / de Baco • 1190 • Zu S 3 GYS

Baal (facs.) [Bemmel : Gl]

BAAL [Bemmel : Gl] / Barla • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107 / apud maiorem Barlam • eind 11e • Ab 902, 1 r° / apud minorem Barlam • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Barle • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r° GYS

Baar-land [ ZL ] 1830-1970

Baard-wijk [ NB ] 1830-1921

Baard-wijk (facs.) [Waal-wijk : Nb]

Baardera-deel [ FR ] 1830-1984

BAARDWIJK [Waalwijk : Nb] / Barduvich • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 52 r° GYS

Baarle, Barlo, Beerle, gem.Bemmel 283, 290.

Baarle (Baerle). 137.

Baarle (facs.) (verdwenen bij Aarden-burg : Zl)

Baarle, Barle, onder Bemmel 107.

BAARLE (verdwenen bij Aardenburg : Zl) / Berle • 1153 • Ws A / Berla • 1161 • B 6649 / Barla • 1214 • G SP GYS

Baarlo, Barle, onder Maasbree 301

Baarsdorpermeer Berkhout 1627 210

Baarzande (facs.) (verdwenen, oost van Groede : Zl)

BAARZANDE (verdwenen, oost van Groede : Zl) / Burdesandam (acc.) • 1166 kop. 12e • G LT 107 r° / Berdinsande • 1192 • G SB / Berdinzant • 1212 • G SP GYS

Babbekin, Hendrik 285-286.

Babbergen [1534] Babberich Gld

Babenberc. Zie: Bamberg.

Babenberch. Zie: Bamberg.

Babilonia • 1161 • H T 74

Babilonia • 1131 • H T 33

Babilonia [1131] Babylonien-broek [former place of exile and reclamation] NB

Babilonia. Zie: Babiloniënbroek.

Babiloniën-broek (facs.) [Eten : Nb]

Babiloniënbroek (Babilonia). 307.

BABILONIËNBROEK [Eten : Nb] / Babilonia • 1131 • H T 33 / Babilonia • 1161 • H T 74 GYS

Babin-heim • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112

Babinheim" (facs.) (onb. ± Ubbergen : Gl)

BABINHEIM" (onb. ± Ubbergen : Gl) / Babinheim • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112 GYS

Babylonië, sultan van. 500.

Bac (Bak), Geertruid. Zie: Geertruid; Wouter. Zie: Wouter.

Bac-hem [11th century] Bakkum NH

Bac-hem iuxta Gudensberhg Niederbac-hem (Wachtberg)

Bacc-hem • 1083 vals 12e • Hg B 61

Bacc-hem Bakkum bij Castricum NH E4

Bacc-hem [voorstel van MG voor Batchem] • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Bacelinde. 4.

Bacham. O. 1. 108. (1120). Bachem. Hecm. 191, 208. O. 1. 105. (± 1083). Backem. O. 1. 108. (1120). Baechem. O. 1. 89. (1083). Bakken. P.H. p. 6. Bakkum bij Castricum, N.H.

Bacham. O. 1. 108. (1120). Bachem. Hecm. 191, 208. O. 1. 105. (± 1083). Backem. O. 1. 108. (1120). Baechem. O. 1. 89. (1083). Bakken. P.H. p. 6. Bron: DBNL

Bacham. O. 1. 108. (1120). Bachem. Hecm. 191, 208. O. 1. 105. (± 1083). Backem. O. 1. 108. (1120). Baechem. O. 1. 89. (1083). Bakken. P.H. p. 6. Bakkum bij Castricum, N.H. (DBNL)

Bachelier, Badewinus. Zie: Boudewijn.

Bachevort. Zie: Bavoort.

Bachterkiste, Gillis, provisor en deken van Zuidbeveland 462.

Bacium , Bacivum , superius et inferius , in pago Vel casino , Baisu la Forêt , Baisu le Long 53 , 24 ; 74 , 5 . 10 . 15 ; 109 , 11 .

Backele Bogel

Baclaos • 721 kop. 1191 • Go I 71, 40 v°

Baclaos. Zie: Bakel.

Bacle • 1069 kop. 12e • Tr M 5 c

Bacle • 1161 • Tr Q 4

Bacle • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 v°

Baclo, Everard van, ridder 8.

Baco [1190] Baak Gld

Bacrtout.Zie: Bertout.

Bactilio vallis , villa , Les Batignolles 45 , 13 . 15 . 21 . 28 .

Badagar, vader van Herelaef. 24.

Badanasthorpa W265, W266

Baddaf [1372] Bedaf NB

Baddaf [1372] Groot-Bedaf NB

Baddane Curtis , super fluvium Marsum , Baddancourt 58 , 47 ; 59 , 15 .

Badelingen (Bedelinga). 7.

Badelog (Bodelogis), vrouw van Otto van Alblas. 131.

Badelog, begijn 366.

Badelogis, echtgenote van Otto van Alblas 231.

Baden (Bathen), markgraaf van. 135, 136.

Badenheym Badem, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Badunathas-hem (villa) W004, W120, W136, W174, W183, W195

Baeistrip [1572] Beins-dorp [oorspr. ei-land in de Haarlemmermeer] NH

Baer [1356] Bahr Gld

Baer-lant [1370] Baar-land Zl

Baerlake [1292] Barlaque NB

Baerle [1365] Baar-lo Ov

Baerle. Zie: Baarle.

Baerloe : Zie : Bakelde.

Baerne [1280] Baarn Ut

Baetasii" (facs.) (Germ. volk om Kuik)

BAETASII" (Germ. volk om Kuik) / BAETESIVS • 3e kwart 1e e. • gevonden te Rome, CIL VI 8808 / Batasi • 77 kop. 9e- • Plinius, Nat. hist. IV 17 / Betasi • 77 kop. 11e • Plinius, Nat. hist. IV 17 / BAETASIORVM (gen.) • 103 • CIL XVI 48 / BAETASIORVM (gen.) • 1e-4e • CIL VII 390, 394, 395 / BAETASIVS • 104 • CIL VI 31140 / Baetasiorum (gen.) • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. IV 56 / Betasiorum • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. IV 66 / BETASIORV(m) • 122 • CIL XVI 69 / BAETASIOR(vm) • 124 • CIL XVI 70 / BET[ASIORVM] • 124 • CIL XVI 70 / BET(asiorvm) • 135 • CIL XVI 82 / CIVES BETASIV[S] • 1e-4e e. • CIL XIII 7025 / Uetasiorum (gen.) • ± 400 kop. 9e waarvan 4 kopieën • Not. Dign., Oc. XXVIII GYS

BAETASIOR(vm) • 124 • CIL XVI 70

Baetasiorum (gen.) • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. IV 56

BAETASIORVM (gen.) • 1e-4e • CIL VII 390, 394, 395

BAETASIORVM (gen.) • 103 • CIL XVI 48

BAETASIVS • 104 • CIL VI 31140

BAETESIVS • 3e kwart 1e e. • gevonden te Rome, CIL VI 8808

Baexem [ LB ] 1830-1991

Baf-lo (facs.) [Baf-lo : Gr]

Baf-lo [ GR ] 1830-1990

Baflo, Baftlo, hof ten N.van Groningen 433.

BAFLO [Baflo : Gr] / Bestlon (lees Beftlon) • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Beftlon [voorstel van MG voor Bestlon] • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Bahtlon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Bahtlon • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 v° / Bahtlon • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r° / Baflon • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r° GYS

Baflon • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r°

Baflon W430

Bagastalda-burg (lees Hagastaldaburg) • 1046 kopie 2e kwart 13e • U B 43, 69 r°

Bagastaldaburg. 187.

Bagaudorum Castrum , postea Fossatus Castellum , super Matronam in pago Parisiaco , Chateau de Bodets 178 , 30 .

Bagoloso [714] , Bacle [11th century] Bakel NB

Bagolosum. 18.

Bagolosus villa publica , in pago Mosariorum 96 , 8 .

Bagusta , in pago Ambianensi , Baretangle 37 , 25 .

Bahcheym Colonien Bac-hem (Frechen)

Bahtlon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Bahtlon • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r°

Bahtlon • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 v°

Bahtlon W224, W301, W405

Baidalingus , Baidelingus villa , in pago Bedensi 173 , 31 ; 174 , 31 .

Baidalingus (Baidelingus). 3, 4.

Baidelingus. Zie: Baidalingus.

Baima villa , in pago Attoariorum 40 , 23 .

Bainingus. 12, 13.

Baio villa , in pago Sennonensi , Béon , Yonne 133 , 6 .

Bairtrait.Zie: Bertradis.

Bake, Bertold van. Zie: Bertold; Gilles (Egidius) van. Zie: Gilles.

Bakel en Milheeze [ NB ] 1830-1997

Bakel (facs.) [Bakel : Nb]

Bakel (Baclaos), in de Peel. 24, 25.

BAKEL [Bakel : Nb] / actum Bagoloso • 714 kop. 1191 • Go I 71, 36 v° / Baclaos • 721 kop. 1191 • Go I 71, 40 v° / Bacle • 1069 kop. 12e • Tr M 5 c / Bacle • 1161 • Tr Q 4 / Bacle • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 v° GYS

Bakelde, (Baerloe), bij Bentheim. 363.

Bakelde (Bakele). 370.

Bakele. Zie: Bakelde.

Bakhuis (facs.) [Henge-lo : Gl]

Bakhuis (facs.) [Diepen-veen : Ov]

BAKHUIS [Diepenveen : Ov] / domus Bachus • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 v° GYS

BAKHUIS [Hengelo : Gl] / domus Bachus • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Bakkeveen (Backenveen, Backenven), in het Z.O. van Friesland. 280.

Bakkum, Backem, gem. Castricum 185.

Bakkum in Kennemer-land NH-N NH-Z Die M&B U61

Bakkum (facs.) [Kastrikum : Nh]

Bakkum (Batchem), in Kennemerland. 45.

BAKKUM [Kastrikum : Nh] / Batchem (lees Bacchem) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Bacchem [voorstel van MG voor Batchem] • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Bacchem • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Balasonus villa ad fluvium Sangonam , in dioecesi Lugdunensi 183 , 42 .

Balbengis villa , in dioecesi Laudunensi 170 , 9 .

Baldach, Gerard van. Zie: Gerard.

Baldebrunno villa , in marca Burensa , pag . Mosellan . 170 , 1 .

Baldelingae villa , in pago Bedensi 177 , 51 .

Baldenshart et Denesbure Balesfeld und Densborn

Balderhaar, Berlehare, onder Ulzen 76.

Balderik (Baldricus). 26. (Baldricus). 73. (Baldric), nepos van Immo. 74. (Baldricus). 204. (Baldricus), graaf. 153, 159. (Baldericus, Baldricus), man van Adela, dochter van graaf Wichman. 142, 143 152, 297. (Baldricus), kanunnik. 265, 268. (Baldricus), bisschop van Doornik. 276. (Baldricus), zoon van graaf Nevelung, later bisschop van L u i k. 110, III. (Baldaricus, Baldericus, Baldricus, Paldricus) bisschop van Utrecht. IOO—133, 199, 200, 226.

Balderingi, Gerard. Zie Gerard.

Balderus Rufus 516.

Baldevinus, Baldewinus.Zie: Boudewijn.

Baldewinus, Balduinus. Zie: Boudewijn.

Baldewinus, Boudine 509.kanunnik van Oudmunster te Utrecht 209, 304, 491-493; graaf van Bentheim 540, 542; zoon van graaf Egbert van Bentheim 93.van Bentheim, proost van St.Pieter te Utrecht 16-17.van Reimerswaal, ridder 462.van Steinfurt, ridder 270.Vanini 220.

Baldewinus.Zie: Boudewijn.

Baldger (Baldgerus), ministeriaal van den bisschop. 294.

Baldinghus • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Baldinghus" (facs.) [Dwinge-lo : Dr]

BALDINGHUS" [Dwingelo : Dr] / Baldinghus • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

Baldram (Baldramus), bisschop van Straatsburg. 98.

Baldratinge • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Baldratinge F614; Baltratingen F531 ; Baltratingen in pago Osterihe / Baldratinge Baldratinge, Oostergo FR Kün W27 W130

Baldratinge, in pago Ostrahe; Baltratingen; Baltremodorf, in pago Ostroh Onbekend

Baldratinge" (facs.) [Ferwerdera-deel : Fr]

BALDRATINGE" [Ferwerderadeel : Fr] / Baldratinge • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Baltratingen • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Balduinus, Baldwinus. Zie: Boudewijn.

Balduinus. Zie: Boudewijn.

Bale Baal (Hückelhoven)

Balgerus, burger te Deventer. 229.

Balgivus. 263.

Balgoie. Zie: Balgoyen.

Balgoij [ GL ] 1830-1923

Balgooi, Balgoge, gem.Overasselt 33, 535-536.

Balgooi, Balgoye, ten ZW. van Nijmegen 11.

Balgooi (Balgoye), ten Z.W. van Nijmegen. 92, 473, 474.

Balgooi (facs.) [Over-Asselt : Gl]

BALGOOI [Over-Asselt : Gl] / in pago qui Balgoie nuncupatur • 1172 • U SJ 972 GYS

Balgoyen (Balgoie). 422.

Balhornon. 177.

Baliavensis , Baloacensis terminus , in pago Ceno mannico , Baillou 4 , 39 . 41 . 49 . 51 ; 5 , 2 .

Balkenberg. Zie: Valkenburg.

Ballenstat, Albert graaf van. Zie: Albert.

Balneae Antonini et Adriani impp . ad Rhenum , in pago Auciacensi , „ Aquae Calidae " appellatae , Baden Baden 41 , 34 . 43 .

Balneolae in pago Parisiensi 202 , 37 .

Baloacensis terminus , cfr . Baliavensis .

Baltratingen in pago Osterihe / Baldratinge Ego Wolfbraht de fresia tradidi ad scm Bon. bona mea in Ric-heim XV boum terram, et in baltratingen V iugera, in pago Osterihe IIII iugera cum mancipiis. Ik Wolfbraht van Frisia heb aan St. Bonifatius geschonken mijn goederen in Reitsum, voor 15 runderen grond, en in Baltratingen 5 morgen land, in de gouw Oostergo 4 morgen land met horigen.

Baltratingen in pago Osterihe / Baldratinge Baldratinge, Oostergo Bantega, Oostergo, Fries-land Ego Wolfbraht de fresia tradidi ad scm Bon. bona mea in Ric-heim XV boum terram, et in baltratingen V iugera, in pago Osterihe IIII iugera cum mancipiis. Ik Wolfbraht van Frisia heb aan St. Bonifatius geschonken mijn goederen in Reitsum, voor 15 runderen grond, en in Baltratingen 5 morgen land, in de gouw Oostergo 4 morgen land met horigen.

Baltratingen • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Baltremodorf in pago Ostroh Baltremodorf in Oostergo Baltratingen en Baltemodof lijken hetzelfde, omdat de persoon in kwestie hetzelfde lijkt. Volbraht et filius eius Isprant trad. sco Bon. bona sus in pago Ostroh in villa Baltremodorf terram X boum sicut apud illes mos dicendi est apud nos vero X iugera. Volbraht en zijn zoon Isprant hebben aan St. Bonifatius geschonken hun goederen in de gouw Oostergo in het dorp Baltremodorf, grond voor 10 runderen zoals bij hen de gewoonte is, bij ons is dit zeker 10 morgen land.

Baltremodorf (villa) in pago Ostroh Volbraht et filius eius Isprant trad. sco Bon. bona sus in pago Ostroh in villa Baltremodorf terram X boum sicut apud illes mos dicendi est apud nos vero X iugera. Volbraht en zijn zoon Isprant hebben aan St. Bonifatius geschonken hun goederen in de gouw Oostergo in het dorp Baltremodorf, grond voor 10 runderen zoals bij hen de gewoonte is, bij ons is dit zeker 10 morgen land.

Baltremodorf • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Baltremodorf (villa) in Ostroh (pagus) F533 ; Baltremodorf in pago Ostroh Baltremodorf in Oostergo FR Kün W29

Baltremodorf" (facs.) (onb. in Oostergo)

BALTREMODORF" (onb. in Oostergo) / Baltremodorf • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Baltreshanda • (1019-30) • ed. DB, p. 248

Baltrudis villa , in pago Cenomannico , Villebautru 4 , 20 .

Balueren • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°

Balveren (facs.) [Val-burg : Gl]

BALVEREN [Valburg : Gl] / apud Baluaram • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Balueren • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r° GYS

Balzo. Zie: Boudewijn.

Bamberg (Babbenbergensis, Babembergensis), bisschop van. Zie: Egbert.

Bamberg (Babenberc, Babenberch). 169, 336

Bambrug [1573] Baambrugge Ut

Bamestra (flumen) Beemster NH E4

Bamestra. Hecm. 192, 200. (flumen). O. 1. 89. (1083). Bron: DBNL

Bamestra. Hecm. 192, 200. (flumen). O. 1. 89. (1083). Beemster, N. Holland. (DBNL)

Bamestra. Hecm. 192, 200. (flumen). O. 1. 89. (1083). Beemster, N. Holland.

Ban. z. Hemeskerkerban.

Ban. z. Hemeskerkerban. Bron: DBNL

Ban. z. Hemeskerkerban. (DBNL)

Ban-lo [1300] Balloo Dr

Banager. 69.

Banen, Lubbert van. Zie: Lubbert.

Banes. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 204. 207. Banesce. O. 1. 204. (± 1200). Banez. O. 1. 89 (1083). Benes o. Uitgeest. N. Holland.

Banes. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 204. 207. Banesce. O. 1. 204. (± 1200). Banez. O. 1. 89 (1083). Bron: DBNL

Banes. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 204. 207. Banesce. O. 1. 204. (± 1200). Banez. O. 1. 89 (1083). Benes o. Uitgeest. N. Holland. (DBNL)

Banesse. Zie: Benes.

Banez • 1083 vals 12e • Hg B 61

Banez Bennes bij Uitgeest NH E8

Bangert [ NH ] 1830-1980

Baniacus villa , in pago Senonensi 133 , 8 .

Baningi • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Baningi [end 10th century] , Boninge [end 12th century] Beuningen Ov

Baningi. Z i e : Beuningen.
Bante. 46.
Barbuogot (Berbnegot). 143, 299.
Bassano (Castrum S. Bassani), bij Roncaglia. 329.
Batchem. Z i e : B a k k u m .
Bathua. Z i e : Betuwe.
Batua. Z i e : Betuwe.
Bavoort (Bachevorth), bij Leusden. 154.
Beccanburen. 45.
Bechi. Z i e : Beek.
Beek (Bechi). 117.
B e c k u m (Bikeheim). 320.
Bedelinga. Z i e : Badelingen.
Bedense castrum. Z i e : B i d b u r g .
Bedcnsis pagus. Z i e : Bidgouw.
Beelen (Beien), in Westfalen. 320.
Beesd (Bisde). 301, 358, 359, 408.
Beilen (Bele). 340.
Beinhem. 45.
Beininge. 135.
Bele. Z i e : Beilen.Beien. Z i e : Beelen.
Belmont, castellum. 209.
Bemmel (Bemmele), bij Nijmegen. 445.
Bemmele. Z i e : Bemmel.
Bendorf (Bethendorp), bij Engers aan den Rijn. 425.
Benetfelda. 45.
Bent-heim (Benthem). 161, 363, 382.
Benthem. Z i e : Bentheim.
Beostan-uuestanne. 46.
Berbnegot. Z i e : Barbuogot.
Berch. Z i e : Odiliënberg.
Beren werde. 448.
B e r g (Möns), bij Floisdorf. 6*.
Berga. Z i e : Bergen.
Berga. Z i e : Odiliënberg.
Bergen (Berga, Berghe, Bergum). 45, 232, 356*.
Berghe. Z i e : Bergen.
Bergum. Z i e : Bergen.Bernardeskercha. 232.
B e r n (Birni), aan de Maas. 14.
Berne (Berna), abdij. 322*, 380*.
Besancon (Bisuntium). 391, 392.
Bethendorp. Z i e : Bendorf.
Bethle-hem (Nova). Z i e : Oostbroek.
Bettinum. 7.
Betuwe (Baduanus pagus, Batauua, Bathua, Batua, Batue, Batuue, Batuuua,
Batuvua, Betua). 26, 27, 61, 77*, 148, 152, 161*, 211, 362.

Baningi. Zie: Beuningen.

Banjaard (Baniart), Albert. Zie: Albert.

Bant [1315] Terband Fr

Bante onbekend, IJssel-meer Kün 79

Bante onbekend, IJssel-meer Kün U79

Bante. 46.

Bante" (facs.) (onb. ± Tessel : Nh)

BANTE" (onb. ± Tessel : Nh) / in Bante • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Bante[918] Disappeared in the Zuiderzee Fl

Banthesium, bisdom Konstanz, aartsdiaken van 167.

Bar (Barrum), graaf van. 238.

Bar, Nicholaus le. Zie: Nicolaas.

Barbuogot (Berbnegot). 143, 299.

Barchusen, Meinfrid van. Zie: Meinfrid.

Bardekin, Gillis, Predikheer te Gent 175.

Bardinc, huis in Enschede 394.

Bardinchof, onder Aalten 33 n.8).

Bardinghove 33.

Bardis, Johan de, raad van Stralsund 114.

Bardo, aartsbisschop van Mainz 506- 507.

Bardo, aartskapellaan. 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 190.

Bardr, kanselier van Noorwegen 567.

Bardunchove, 11.

Barduvich • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 52 r°

Barduvich [1136] Baard-wijk NB

Barechenerord. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Barsingerhorn. N. Holland of Bargen op Texel.

Barechenerord. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Bron: DBNL

Barechenerord. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Barsingerhorn. N. Holland of Bargen op Texel. (DBNL)

Baren-broek (facs.) [Does-burg : Gl]

BARENBROEK [Doesburg : Gl] / Berenbrùche • 1139 • D S 34 / Berenbrùch • 1144 • D Fb 2 / Berrenbruch • 1167 • Xt 39 / Berenbruch • 1168 • K HUA 22 a / Berenbrùke • 1200 • Ar B 1 GYS

Barendrecht, Berendracht, 95 n.1); Gillis van, ridder 42.

Barendrecht, Berendrech 402; Nicolaas van 402.

Bargensis comitatus , in pago Speries Alsatiae supe rioris 186 , 49 .

Barghus W352

Bariacus villa , in pago Biturico , Barelles 188 , 21 .

Barisiacum villa , in pago Laudunensi , Barisy 25 , 30 . 34 . 39 .

Barla • 1214 • G SP

Barla • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107

Barla [11thcentury] Baal Gld

Barle • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r°

Barle. Zie: Baarle en Baarlo.

Barlo, Luzo van. Zie: Luzo.

Barlo.Zie: Baarle.

Barmen (Baremen), in Westfalen. 252.

Barmestede, Otto van, ridder 450.

Barneveld, Wolfram van. Zie: Wolfram.

Barnheem (facs.) [Stedum : Gr]

BARNHEEM [Stedum : Gr] / Berghem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / Birghem • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v° GYS

Barnoldus. Zie: Bernold.

Barra-deel [ FR ] 1830-1984

Barregest • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°, 149 r°

Barregest" (facs.) (onb. in de Betuwe)

BARREGEST" (onb. in de Betuwe) / Barregest • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°, 149 r° / Harrigest • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°, 149 r° GYS

Bars, Theodericus. Zie: Diederik.

Barsele.Zie: Borselen.

Barsingerhorn [ NH ] 1830-1990

Barsingerhorn, Bersincshorne, in Westfriesland 552, 554, 558-559.

Bartholomeus, eleemosinarius te Echternach. 17; kanunnik van St. Marie. 498; abt van Echternach. 223, 224, (256, 263).

Bartholomeus, Meukinus, Mewekinus, mr; kanunnik ten Utrechtschen Dom 124; mr; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411. Ie Bygod 206. van Ruinen, ridder 292, 331, 342, 345, 406.

Bartholomeus, Bert(h)olomeus, abt van Echternach 533; rector van de kerk te Leiderdorp 101, 239.de Blote 43.Palaes 319.

Bartholomeus, Bertholomeus, Meukinus,

Bartholomeus. 50. van Crumendam, ridder. 396 van Vechten (Veckete). 335

Bartold. Zie: Bertold.

Bartoldus, Bartout.Zie: Bertold.

Bartoldus.Zie: Bertold.

Barwoutswaarder [ ZH ] 1830-1964

Basilius, zoon van Arnoud Nude 39°.

Basilius van Scopingen, ridder. 233; deken te Zutphen. 85.

Basinus, bisschop van Trier. 3, 4, 5, 6, 9.

Bassano (Castrum S. Bassani), bij Roncaglia. 329.

Bassevelde, in het Boekhouter Ambacht 32, 364, 366, 388—389.

Bassevelde, Belg; prov.Oost-VI.538.

Bassinghe [1425] Basse Ov

Bastenacghe Bastogne

Bastun, Arnold 8, 373-374.

Batabi • 77 kop. 9e • Plinius, Nat. hist. IV 17

Batasi • 77 kop. 9e- • Plinius, Nat. hist. IV 17

Bataui • ± 115 kop. 9e • Tacitus, Ann. II 8

Bataui • 98 kop. 10e kopie 15e • Tacitus, Germ. 29

Bataui • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. IV 12

Bataui • ± 400 kop. 9e waarvan 4 kopieën • Not. Dign., Oc. V

Batauiam (acc.) • 310 kop. 15e • panegyricus, ed. Byvanck, Exc. I 374

Batauii • 98 kop. 10e waarvan 4 kopieën 15e • Tacitus, Germ. 29

Batauoduri (loc.) • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. V 20

Batauorum insula • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. IV 18

Batauorum insula • 77, kopieën 9e- • Plinius, Nat. hist. IV 15

Batauwerwaart [ca. 1250-1260] Betuwe Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Batavi" (facs.) (Germ. volk in de Betuwe)

BATAVI" (Germ. volk in de Betuwe) / Batabi • 77 kop. 9e • Plinius, Nat. hist. IV 17 / Uataui • 77 kop. 11e • Plinius, Nat. hist. IV 17 / BATAVORVM (gen.) • 98 • CIL XVI 42 / BATAVORVM (gen.) • 107 • CIL XVI 55 / BATAVORVM (gen.) • 122 • CIL XVI 69 / BATAVORVM (gen.) • (128-38) • CIL XVI 174 / BATAVORVM (gen.) • 147 • CIL XVI 94 / BATAVORVM (gen.) • 157 • CIL XVI 183 / BATAVORVM (gen.) • 164 • CIL XVI 185 / BATAVORVM (gen.) • 237 • CIL VII 621 / Bataui • 98 kop. 10e kopie 15e • Tacitus, Germ. 29 / Batauii • 98 kop. 10e waarvan 4 kopieën 15e • Tacitus, Germ. 29 / Bataui • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. IV 12 / Bataui • ± 115 kop. 9e • Tacitus, Ann. II 8 / Bataui • ± 400 kop. 9e waarvan 4 kopieën • Not. Dign., Oc. V / Âáôá?ùí (gen.) • ± 170 kop. 13e • Ptolemaeus, II 9 / CIVES BATAVI • 219 • CIL VI 31162 / Âáô?ïõùí (gen.) • ± 229 kop. 11e • Cassius Dio, LV 24 / BATAVS (nom. sg.) • 244 • CIL III 14403 a / BATAVS (nom. sg.) • 1e-4e e. • CIL III 11936, VI 3220 en 3223, VI 8806 en 8807, VI 32812 a, VI 32834, XIII 7577, XIII 7833 / CIVIS BATAVI (gen.) • 1e-4e • CIL XIII 1847 / BETAVOS • 1e-4e • geschreven in Pannonië, CIL III 4368 / Âáôáï[?]ùí (gen.) • 1e-4e • ed. Byvanck, Exc. II 1070 GYS

Batavodurum" (facs.) (verdwenen bij Nijmegen : Gl)

BATAVODURUM" (verdwenen bij Nijmegen : Gl) / Batauoduri (loc.) • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. V 20 / Âïôáõ?äïõñïí • ± 170 kop. 13e • Ptolemaeus, II 9 GYS

BATAVORVM (gen.) • 122 • CIL XVI 69

BATAVORVM (gen.) • 147 • CIL XVI 94

BATAVORVM (gen.) • (128-38) • CIL XVI 174

BATAVORVM (gen.) • 98 • CIL XVI 42

BATAVORVM (gen.) • 107 • CIL XVI 55

BATAVORVM (gen.) • 237 • CIL VII 621

BATAVORVM (gen.) • 164 • CIL XVI 185

BATAVORVM (gen.) • 157 • CIL XVI 183

BATAVS (nom. sg.) • 1e-4e e. • CIL III 11936, VI 3220 en 3223, VI 8806 en 8807, VI 32812 a, VI 32834, XIII 7577, XIII 7833

BATAVS (nom. sg.) • 244 • CIL III 14403 a

Batburk, Albert van. Zie: Albert.

Batc-hem (lees Bacchem) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Batc-hem Bakkum op Texel

Batc-hem Bakkum op Texel
Bakkum in Kennemer-land NH-N NH-Z Die M&B 61

Batchem. Zie: Bakkum.

Baten-burch • 1159 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Baten-burg • 1122 • Xt 15

Baten-burg • 1190 • Zu S 3

Baten-burg (facs.) [Baten-burg : Gl]

Baten-burg • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Baten-burg • (1196) • Hg V

Baten-burg • 1201 • D Bb 7

Baten-burg [ GL ] 1830-1984

Baten-burg • 1191 • X Br 5

Batenborg, Gerard van, ridder 48.

Batenborge [ca. 1250-1260] Baten-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Batenburg (Battenburg), Floris van. Zie: Floris; Gérard van. Zie : Gérard; Hendrik van. Zie : Hendrik.

Batenburg, Diederik van. Zie: Diederik; Rudolf van. Zie: Rudolf.

BATENBURG [Batenburg : Gl] / Batenburg • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Batenburg • 1122 • Xt 15 / Batenburg • 1190 • Zu S 3 / Batenburg • 1191 • X Br 5 / Batenburg • (1196) • Hg V / Batenburg • 1201 • D Bb 7 / Batenburch • 1159 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Battenburg • 1166 • K D 11 / Batenburh • 1196 • Berne GYS

Batenburgh, Dirk van 285-286.

Batenburh • 1196 • Berne

Batencurt, Lucas de 78.

Bath, Cesarius van 205.

Bath (Bathonius), bisschop van. 166.

Bath [ ZL ] 1830-1877

Bath, Wouter, ridder 51.

Bathe, mr.Nicolaas, kanunnik van Mechelen 226, 253.

Bathmen, bij Deventer 96 n.5), 395.

Bathua. Zie: Betuwe.

Batten-burg • 1166 • K D 11

Battenwaerde [ca. 1250-1260] Betuwe Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Batua pagus , dioecesis Traiectensis , Betuwe , i . e . pagus Batavus 100 , 14 . 23 .

Batua • 875 kop. ± 1191 • Ab Vc 4 v°

Batua. Zie: Betuwe.

Batua.Zie: Betuwe.

Batue • ± 1138 • notae S. M., Hm 10 B 17, 2 r°

Batue • (1075-81) kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Batue • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Batuvua, Betua). 26, 27, 61, 77, 148, 152, 161, 211, 362.

Bauasa • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Baudavia curtis , in pago Cenomannico , Bouviers 4 , 13 .

Baudeloo, Bodelo, bij Sinaai in Oostvlaanderen 246; abt en convent van O.L. Vr. abdij van 162, 246, 339; broeder Willem van 229, 321.

Baudeloo, Belg; prov.Oost-Vlaanderen, abdij te 527, 544; abt en convent van 538, 543, 545, 547, 550.

Baudrinus villa super Isaram , in pago Camliacensi 84 , 15 . 20 . 22 . 29 .

Bauisha • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°

Baurus, Ernst 373-374.

Bauwaria, Bavaria, Bavvaria. Zie: Beieren.

Bauwerth [1329] Baard Fr

Bauwerus. 49.

Baux (Baucio), Willem van. Zie: Willem.

Bava (Baua), vader van Diederik. 208.

Bavasa Folkh W347

Bavasa" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

BAVASA" (onb. in prov. Groningen) / Bauasa • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / Bauisha • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r° GYS

Bavekina, dochter van Gerard Zalen 460.

Bavele [1173] Bavel NB

Bavenkendis. 458.

Bavia villa , in pago Hanoniensi , Baives 169 , 1 . 5 .

Baviacus villa , in pago Sennoniensi 116 , 6 .

Bavinameet, in Hertingen 176.

Bavisha in Muntiklanda W411

Bavo van Friesland, priester 351.

Bavonthorpa W234, W267

Bavoort (Bachevorth), bij Leusden. 154.

Bawarus, Godfried 521.

Bayma , cfr . Baima .

Bayon villa 116 , 3 .

Bazel (Basiliensis), bisschop van. Zie: Hendrik.

Bcusichem, Hubert van. Zie: Hubert.

Beate Marie) te. 55, 56, 64, 79, 80, 84, 90, 95, 141, 166, 167, 248, 254, 255, 298, 392, 512; prior van Mariënweerd te. Zie: Gerard; abten van Mariënweerd te. Zie: Arnoud, Godefrid, Menzo; een ongenoemde. 368, 377.

Beati Sixtiborum [1324] Sexbierum Fr

Beatrix, vrouw van Sweder van Dingede. 240; moeder van Diederik van Randerode. 468. van Lippe, gravin van Lutterberg. 386; non te Vreden. 175; prioris van Zwartewater. 384, 385.

Beatrix, echtgenoote van Nicolaas 321; dochter van Herman van Loon 73.

Beatrix van Almelo 316-317.

Beatrix, echtgenote van Pieter, pachter in Eemnes 39; echtgenote van Nicolaas van Cats 119-121; gravin van Kort rijk 118.

Beatrix), echtgenoote van Nicolaas Schrijver 359

Beauvais (Beluacensis), abt van St. Lucianus te. 293.

Bebelina, vrouw van Rauching. 1, 28.

Becca • 1145 • X M

Beccanburen • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Beccanburen (Becchenburen) onbekend NH Kün U65

Beccanburen (Becchenburen) onbekend NH Kün 65

Beccanburen. 45.

Beccanburen" (facs.) (onb. in Holland)

BECCANBUREN" (onb. in Holland) / Beccanburen • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Beccham (acc.) • 1180 • X E 17374/16

Beccham (acc.) • 1182 • X E 17374/17

Beccheberch • 1114 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Becchenberch" (facs.) (onb., ± Kerkrade : Lb?)

BECCHENBERCH" (onb., ± Kerkrade : Lb?) / Beccheberch • 1114 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Bicchenberch • 1141 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 17 r° / in monte Becchenberch • 1147 • I S GYS

Becclinus, camerarius van Busdorf 507.

Becelinus van Ritherlo. 318.

Becha [midden 11th century] Beek L

Beche • 1148 • Kl 4

Bechi [814] Beek (near Ubbergen] Gld

Bechi • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 1

Bechi • 900, lees 949 • Xr 14794

Bechi. Zie: Beek.

Becke, huis te Holten 315.

Beckenvort, Johannes van, schepen van Diest 386; Godfried van, schepen van Diest 386.

Beckum, Bechem, onder Delden 14.

Beckum (Bikeheim). 320.

Becwoude [1396] Berkenwoude ZH

Bedarawalda W424, Bedderewalde W465, Bedorowalda W280

Bedarawalda" (facs.) (verdwenen bij Bedum : Gr)

BEDARAWALDA" (verdwenen bij Bedum : Gr) / in Bedorouualda • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / in Bedara uualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v° / Bedderewalde • midden 12e • D W RH9, 65 v° en 66 r° / Bedereuualde • midden 12e • D W RH9, 65 v° en 66 r° / Bedere uualdmanna • midden 12e • D W RH9, 65 v° en 66 r° GYS

Bedbur (Bedebure, Bethdebure, Bedebere, Bethburen, Beduburre), Praemonstratenser- klooster te, in het land van Kleef. 68, 223, 224 226, 256, 263, 512; kanunniken te. Zie: Godefrid, Hendrik; proosten van. Zie: Bernard, Hendrik.

Bedburg, Bedburensis, klooster te 529, 534; proost (en convent) van 525, 529, 533.

Bedcnsis pagus. Zie: Bidgouw.

Bedderewalde • midden 12e • D W RH9, 65 v° en 66 r°

Bedding-hem W133, W139, W142, W181, Beding-hem W017, W039

Bede-hem, Beda-hem [15th century} Bedum Gr

Bedebur , in pago Spirensi , Betbur , haud procul distans a loco Ebersmünster in Alsatia 150 , 11 .

Bedelinga. Zie: Badelingen.

Bedendorpe.Zie: Bendorf.

Bedense castrum. Zie: Bidburg.

Bedense castrum , dioecesis Treverensis , Bitt-burg 96 , 44 .

Bedensis , Bentensis pagus , Gau von Bitt-burg 93 , 40 ; 94 , 39 ; 177 , 51 .

Bedere waldmanna • midden 12e • D W RH9, 65 v° en 66 r°

Bedereuualde • midden 12e • D W RH9, 65 v° en 66 r°

Bederewalde W473

Bederewaldmanna W472

Bederkesa, Johan van. Zie : Johannes; Marquard van. Zie : Markward; Otto van. Zie : Otto.

Bedowa • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 v°

Beeckvelt [1461] Bek-veld Gld

Beegden [ LB ] 1830-1991

Beek, Bekensis, later Hilvarenbeek, dekanaat van het bisdom Luik, deken van 193.

Beek, Antony, bisschop van Durham 399 n.1), 415 n.1).

Beek (Bechi). 117.

Beek (facs.) [Beek : Lb]

Beek (facs.) [Berg : Gl]

Beek en Donk [ NB ] 1830-1997

Beek (facs.) [Ubbergen : Gl]

Beek bij Aarle [?] Beek en Donk NB

Beek NB. [ NB ] 1830-1951

BEEK [Beek : Lb] / Becca • 1145 • X M / Beche • 1148 • Kl 4 / Beke • 1175 • Kl 7 / Beccham (acc.) • 1180 • X E 17374/16 / Beccham (acc.) • 1182 • X E 17374/17 GYS

BEEK [Berg : Gl] / Beke • 1206 • D Em 3 GYS

BEEK [Ubbergen : Gl] / Bechi • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 1 / Bechi • 900, lees 949 • Xr 14794 GYS

Beekbergen (Bekberge), ten Z. van Apeldoorn. 372; plebaan te. Zie: Nicolaas.

Beekum, Bechern, hij Delden 447.

Beelen (Beien), in Westfalen. 320.

Beemster Purmerend 1612 7214

Beemster (facs.) (waterloop, bespoelt Beemster)

Beemster 186.n.5).

BEEMSTER (waterloop, bespoelt Beemster) / flumen Bamestra • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Beerle.Zie: Baarle.

Beers [ NB ] 1830-1994

Beers (facs.) [Beers : Nb]

BEERS [Beers : Nb] / Berse • 2e helft 11e • Müb 101, 4 r° GYS

Beerse [1305] Beers NB

Beerse [1328] Beerze Ov

Beerta [ GR ] 1830-1991

Beesd (Bisde). 301, 358, 359, 408.

Beesd, aan de Linge, ten W.van Geldermalsen, kerk te 10; abt en convent van Marienweerd (Insula beate Marie) te 10,69, 71, 142; abt van Mariënweerd te 44, 133, 213-214; kanunnik van Mariënweerd te 594; klooster Mariënweerd te 69.

Beesd (Bisde, Beseth), aan de Linge, ten W. van Geldermalsen. 64, 166, 167, 248, 392; Praemonstratenser-klooster Mariënweerd (Insula sancte Marie, Insula

Beesd, aan de Linge, ten W.van Geldermalsen, abt (en convent) van Mariënweerd (Insula beatae Mariae) te 13, 86, 199, 521, kanunnik, van Mariënweerd te 377.

Beesd, aan de Linge, ten W. van Geldermalsen, kerk te 291, 295, 300, 302, 457; abt (en convent van) Mariënweerd, Insula beate Marie, te 45, 291°, 294, 300—301, 412, 455, 457, 459. ——, provisor van Mariënweerd te 85.

Beesd [ GL ] 1830-1978

Beesd (facs.) [Beesd : Gl]

BEESD [Beesd : Gl] / Bisde • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Bisde • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Bisde • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v° GYS

Beesele, abdis van St. Servaas. 350.

Beets [ NH ] 1830-1970

Beftlon [voorstel van MG voor Bestlon] • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Beggelingen , villa regia , in pago Spirensi 171 , 31 .

Beiderwan • 1197 • G SP

Beien. Zie: Beelen.

Beieren (Bauwaria, Bavaria, Bawaria), hertog van. Zie: Lodewijk.

Beiershalvehove, hoeve in Langbroek 232.

Beika, Beke [12th century] Hilvarenbeek NB

Beile • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v°

Beilen, Beilne, in Z. Drente 151; pastoor van 331.

Beilen (Bele). 340.

Beilen (Beile), in het W. van Drente. 43.

Beilen, Beylen, Z.Drente 85 n.3); kerk te 195; rector van de kerk te 85,

Beilen, Zuid Drente 13 n.10), 434 n.2) en 3).

Beilen [ DR ] 1830-1998

Beilen (facs.) [Beilen : Dr]

BEILEN [Beilen : Dr] / Beile • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Bein-heim • 1200 • Ar B 1

Bein-hem omgeving Texel NH Kün U61

Bein-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Bein-hem omgeving Texel NH Kün 61

Beinewort, bij Groningen? 409.

Beinhem 566.

Beinhem. 45.

Beinhem" (facs.) (onb. in Holland)

BEINHEM" (onb. in Holland) / Beinhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Beininge. 135.

Beinum (Beinheim), bij Doesburg. 8.

Beinum (facs.) [Anger-lo : Gl]

Beinum, onder Angerlo, ten ZO. van Doesburg 251.

BEINUM [Angerlo : Gl] / Beinheim • 1200 • Ar B 1 GYS

Beio. 192.

beiran, z. Westerbeiran. Bron: DBNL

beiran, z. Westerbeiran. (DBNL)

beiran, z. Westerbeiran.

Beitheruuane • 1163 kop. 12. • G LT 105 v°

Beke, ter (ad Rivum), huis in Holten 96.

Beke [1206] Beek (near 's- Heerenberg) Gld

Beke • (na 1207) • Tl 55

Beke • 1157 • Tl 7

Beke • eind 12e • Av A 56

Beke • 1215 • Tl 66

Beke • 1206 • D Em 3

Beke • 1175 • Kl 7

Bekeracker, in de parochie Oedelem bij

Bekerman, Herman 464.

Bekeseten, Alexander van. Zie: Alexander.

Bekestere • midden 12e • D W II a 1, 22 v°, 23 r°

Bekistere • midden 12e • D W II a 1, 22 v°, 23 r°

Beklo, Godschalk van 73, 404.

Bela, echtgenote van Simon Simonsz.499; echtgenote van Willem de toneelspeler 454-455.

Belart, Wouter, ambachtsheer van Rilland 439.

Belcharn, Koenraad, buur van St.Jans-Oudwijk 10.

Belciaca , insula Sequanae , Belsignac 189 , 40 .

Bele • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v°

Bele [1139] Dr Beilen Dr

Bele [1188] Nederbiel [as a distinction to Overbiel] Gld

Bele, Willem van, kapelaan in Wiltenburg 538.

Bele. Zie: Beilen.

Belen • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v°

Belfeld [ LB ] 1830-2001

België, prov.Luik, kasteel van 446.

Belinge F628

Belinge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Belinge" (facs.) (onb. in Friesland)

BELINGE" (onb. in Friesland) / Belinge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Belingge, Egbert 155.

Belle, Hendrik van, clericus 's Hoofs van Utrecht 225, 228, 234-235.

Bellecoste. Zie: Schönecken.

Bellekin, Dirk 543, 547.

Bellingwolde [ GR ] 1830-1968

Bellirinum villa , in pago Atrebatensi , Beaurain 37 , 21 .

Belloaca urbs , Beauvais 12 , 7 .

Belloacensis ecclesia SS . Petri et Luciani 11 , 37 ; 12 , 6 . Dipl . Chilperichi I . n . 8 .

Belloacensis , Bellovacensis pagus , Beauvais 31 , 18 ; 61 , 6 ; 109 , 8 ; 164 , 31 .

Bellum villare , in pago Noviomensi , Beauvoir 152 , 31 .

Bellus locus , in pago Biturico , Beaulieu 188 , 21 .

Bellushomo, Romeinsch burger. 26.

Belmermeer Monnickendam 1628 100

Belmont, castellum. 209.

Belnensis pagus , in dioecesi Autissiodorensi , le Beau nois 40 , 25 .

Beltram • 1134 • Zu K

Beltram [1134] Beltrum Gld

Beltram, Ulricus van. Zie: Ulricus.

Beltrum (facs.) [Eibergen : Gl]

BELTRUM [Eibergen : Gl] / Beltram • 1134 • Zu K GYS

Beltuom Beltheim, Hunsrück, Rhein-Hunsrück-Kreis

Beluacensis. Zie: Beauvais.

Belven [1326] Belfeld L

Belye, vrouwe, echtgenote van Tideman Wenke 497.

Bemardsabdij, St. Zie Aduard.

Bemele • 1221 • bulle, P L 9300/1

Bemele [1096] Bemelen L

Bemelem • 1186 • bulle, R D

Bemelem • 1157 • bulle, R D

Bemelen (facs.) [Bemelen : Lb]

Bemelen [ LB ] 1830-1982

BEMELEN [Bemelen : Lb] / Bymlê • 1124 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 11 v° / Bemelem • 1157 • bulle, R D / Bemelem • 1186 • bulle, R D / Bemele • 1221 • bulle, P L 9300/1 GYS

Bemestre. O. 1. 106. (1120). Hecm. 210. Mel. St. 1. 589 Beemster. Beemster.

Bemestre. O. 1. 106. (1120). Hecm. 210. Mel. St. 1. 589 Beemster. Bron: DBNL

Bemestre. O. 1. 106. (1120). Hecm. 210. Mel. St. 1. 589 Beemster. Beemster. (DBNL)

Beminel, Benemele, Overbetuwe 107, 193, 443 n. 4) en 5).

Bemmel (Bemmele), bij Nijmegen. 445.

Bemmel (facs.) [Bemmel : Gl]

Bemmel, Ben(n)emele, Benemke, in de Overbetuwe 180, 216, 283 ; richter in 283, 290.

BEMMEL [Bemmel : Gl] / Benmele • 1188 (lees 1178) • U B 149 GYS

Bemmele [1178] Bemmel Gld

Bemmele. Zie: Bemmel.

Ben-lo • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 v°

Bendelmaerbroec.Zie: Bijlmerbroek.

Bendelmerbruc • (1169?) • U B 413

Bendorf (Bethendorp), bij Engers aan den Rijn. 425.

Bendorf (Betethorp), bij den Rijn beneden Coblenz. 425.

Bendorf, Bedendorpe, Beidendorp, Bettendorpe,

Bendorf, Bethedorp, bij Engers aan den Rijn 126, 127.

Bendscop.Zie: Benschop.

Benedicta, dochter van Hilzondis, gravin van Strijen. 137.

Benedictus, deken van St. Jan te L u i k. 387.

Beneke, meier te K l e i n - A z e w i j n, van het Domkapittel in den hof te Hees. 345.

Beneko, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345. —, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345.

Benemele, Bennemele.Zie: Bemmel.

Beneringh, huis onder Neede 193.

Benes (facs.) [Uitgeest : Nh]

Benes, Banesse, gem. Uitgeest 185.

BENES [Uitgeest : Nh] / Banez • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Benetfelda Bent-veld bij Haarlem? NH M&B U65

Benetfelda Bent-veld bij Haarlem? NH M&B 65

Benetfelda. 45.

Beninge, huis te Holte onder Beilen 434.

Benmele • 1188 (lees 1178) • U B 149

Bennebroeker-buurt [tot 1959] Zwaanshoek NH

Bennebrucke [ca. 1250-1260] Benne-broek Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Benneco. 344.

Benneke van Walde, ministeriaal van den bisschop, vader van Randolf en Rudolf. 423.

Bennekinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r°

Bennekink (facs.) [Delden : Ov]

BENNEKINK [Delden : Ov] / Bennekinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Bennekinus van Wijhe 541.

Benneko van Wijhe 541.

Bennekom, Berinchem, tussen Ede en Wageningen 526.

Bennekom, Berinchem, tussen Ede en Wageningen 282.

Bennekom (facs.) [Ede : Gl]

BENNEKOM [Ede : Gl] / Berenchem • 1188 (lees 1178) • U B 149 GYS

Bennenbroke. P.H. p. 18. Bron: DBNL

Bennenbroke. P.H. p. 18. Bennebroek, Z. Holland. (DBNL)

Bennenbroke. P.H. p. 18. Bennebroek, Z. Holland.

Benneveld, Bonevelda, onder Zweelo 13, 482; Alard Oninge van 154-155.

Benningford. P.H. p. 6. Benningfort. P.H. p. 6. Bron: DBNL

Benningford. P.H. p. 6. Benningfort. P.H. p. 6. Benningbroek bij Hoorn, in N. Holland. (DBNL)

Benningford. P.H. p. 6. Benningfort. P.H. p. 6. Benningbroek bij Hoorn, in N. Holland.

Benningmeer Abbekerk 1630 120

Benno, man van Betta, vader van Richelm. 74. —, bisschop van Osnabrück. 212; bisschop van Utrecht. Zie: Bernold.

Benring, huis onder Voorst J93.

Benschop, Benscoep, Benscope, 123, 166, 294-295, 412, 433, 461; Arnoud van 114, 441-442; Everhard van 123.

Benschop, Bendscop, Benscoepe, in de Lopikerwaard 138, 458, 494, 528, 576; heemraden van 576-577; heer van 245, 577; lieden van 576-577; schout van 138, 458; kerk van 485,

Benschop [ UT ] 1830-1989

Benschopper wetering 245 n.2).zijdewinde 576.

Benscoep [1275] Benschop Ut

Bent-lo [1297] Bente-lo Ov

Bent-veld (facs.) [Zandvoort : Nh]

Bente-lo (facs.) [Delden : Ov]

Bentelo, Bentlo, onder Delden 316.

BENTELO [Delden : Ov] / Benlo • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Bentensis pagus , cfr . Bedensis pagus .

Bentheim, Otto graaf van. Zie: Otto.

Bentheim (Benetheim, Benthem, Bcntem, Benthem, Behentem), graven van. Zie: Otto, Boudewijn.

Bentheim, Benthem 7, 180, 373 n.2); gravin van 371; kasteleinen van 7-8; Egbert, graaf van 180, 371, 606; Egbert van, broeder van graaf Otto 7, 371-374, 376.——, Otto, graaf van 7, 180, 216, 372.

Bentheim (Benthem). 161, 363, 382.

Bentheim, Benethem, Benthem 94; Kreis 521; graaf van 275; kasteleins van 94; Boudewijn, graaf van 540, 542; Egbert, graaf van 16-17, 93-94; Walraven van 114, 348, 378.

Bentheim, Benthem, Binthem 429; graaf van 100, 108, 116, 182°, 264, 331, 429; G. van, broeder van de Duitsche Orde 454.

Bentheim. Zie bij de plaatsnamen.

Benthem (Benethem), Eilard van. Zie: Eilard.

Benthem. Zie: Bentheim.

Benthorn [ ZH ] 1830-1845

Benthuizen [ ZH ] 1830-1991

Bentlage, huis in Amelsbüren 305.

BENTVELD [Zandvoort : Nh] / in Benetfelda • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Benzelmus van Harsolthe. 311.

Benzen--rode [1281] Benzenrade L

Benzinc" (facs.) [Nede : Gl]

BENZINC" [Nede : Gl] / domus Benzinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Benzinck 53.van Dolre.59.van Gammelke, knaap 305.van den Ham, ridder 49.de Curia, schepen van Oldenzaal 544.van Lippe 28.van Ludichusen 373-374; broeder van Gesa van Nienbeke 148.Proysinge 315, 386.van Schalkwijk, knaap 62, 390- 391.de Sebelinge, ridder 8, 180.van Uves 256, 279; verwant der gebroeders Üves 257.van Velen 455, 480; zoon van Johan van Velde 619.Vlecke, pachter in Epe 293,

Benzinck, Bernard 53.

Benzing (Benzinck, Benting, Bence, Benze), Bernard. Zie: Bernard; Wicher. Zie: Wicher.

Benzo. 344.

Beoostenblide, par.533 n.1).

beostan UUestanne • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Beostan-uuestanne. 46.

Beostenbade, insulade [1325] Bath Zl

Beranecurtis villa , in pago Madriacensi , Brécourt 109 , 12 .

Berbert (Berbertus). 316.

Berbnegot. Zie: Barbuogot.

Berc-hem [1100] Bergum Fr

Berch, veen bij Steenwijk.275.

Berch. Zie: Odiliënberg.

Berche • 1131 • U SJ 242

Berchem, bij Antwerpen 273.

Berchen, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Berchhove, goed te Harmeien 185.

Berchta. 166.

Berck-meer [1639] Berk-meer NH

Berclar [midden 11th century] Berkelaar L

Berclaram (acc.) • 1180 • X E 17374/16

Bercle [1214] Berkel- Enschot [also see: Endeschit] NB

Bercle [963] Berkel en Rodenrijs [er lagen dest. 2 Bercle's bij elkaar] ZH

Berdenerbrugge, 91.

Berdine • 1162 kop. 12e • G LT 104 v°

Berdine" (facs.) (verdwenen, onder IJzendijke : Zl)

BERDINE" (verdwenen, onder IJzendijke : Zl) / Berdine • 1162 kop. 12e • G LT 104 v° GYS

Berdinsande • 1192 • G SB

Berdinzant • 1212 • G SP

Berelsi • begin 10e, in de titel • ed. DB, p. 346

Beren dracht.Zie: Baren drecht.

Beren werde. 448.

Berenbach villa , in pago Spirensi , Bärenbach 150 , 12 .

Berenbroek (Berenbrüke), Nicolaas van. Zie: Nicolaas.

Berenbruch • 1140 • Kl 3

Berenbruch • 1147 • I S

Berenbruch • 1168 • K HUA 22 a

Berenbruch • 1109 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 4 v°

Berenbruch • 1144 • D Fb 2

Berenbruch" (facs.) [Kerkrade : Lb]

BERENBRUCH" [Kerkrade : Lb] / Berenbruch • 1109 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 4 v° / Berenbruch • 1140 • Kl 3 / Berenbruch • 1147 • I S GYS

Berenbruche • 1139 • D S 34

Berenbruke • 1200 • Ar B 1

Berenc-hem [1178] Bennekom Gld

Berenc-hem • 1188 (lees 1178) • U B 149

Berenchem, Gozelinus van. Zie : Gozelinus; Lutbert van. Zie Lutbert. Thomas van. Zie : Thomas.

Berendrecht [1269] Barendrecht ZH

Berenger, Th.534.

Berenger (Berengarius). 70. (Berengerus) van Nikastel. 427.

Berengerus, burger te Deventer. 229.

Berengozus, abt van St. Maximinus in T r i e r. 258; (Berengozvs) abt van Werden. 282.

Berenthrote, Gozewijn van. Zie: Gozewijn.

Berentrothe, Gozewijn van. Zie: Gozewijn.

Berentrothe • 1177 • Ug 40

Berentrothe • 1200 • Ar B 1

Berentrothe" (facs.) (onb. in graafschap Gelderland)

BERENTROTHE" (onb. in graafschap Gelderland) / Berentrothe • 1177 • Ug 40 / Berentrothe • 1200 • Ar B 1 / Berrentrot • (1196) • Hg V GYS

Berenwaerde, in de latere Vijf heren landen ? 391.

Berenwarde (Berenweerde), Gerard van: Zie: Gerard; Isbrand van. Zie: Isbrand.

Berenwerde" (facs.) (onb. in Nederland)

BERENWERDE" (onb. in Nederland) / Berenwerd[e] • 1179 • U O 411 GYS

Berenwerd[e] • 1179 • U O 411

Berescampe • (1205-33) • Berne

Berescampe" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

BERESCAMPE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Berescampe • (1205-33) • Berne GYS

Berethdinda. Zie: Bertilindis.

Berethe,[13th century] Gr Beerta Gr

Berewold (Bereuuoldus), voogd van de kerk te Egmond. 346.

Berewoldus Verraet 460.

berg, berch, z. Siepelingheberch. Bron: DBNL

berg, berch, z. Siepelingheberch. (DBNL)

berg, berch, z. Siepelingheberch.

Berg, graaf van (de Monte). Zie: Adolf.

Berg, Berghe, Arnoud van 114, 472; Gijsbert van den, knaap 489.

Berg (Möns), de, bij Rhenen 208°. (de Monte), in de Rijnprovincie, gravin van 266; Herbert van, ridder 75°.

Berg, Berghusen, in de Rijnprovincie. 467, 468, 469.

Berg (de Monte), graaf van 30; gravin van 30.

Berg (Möns), bij Floisdorf. 6.

Berg, A d o l f graaf van. Zie: Adolf; Konstantijn van den. Zie: Konstantijn; Radbod van den. Zie: Radbod.

Berg (Bergh), Adam van. Zie: Adam; E. van. Zie: E; Hendrik van. Zie : Hendrik.1, Constantijn van. Zie: Constantijn.

Berg • 858 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 326

Berg (facs.) [Berg : Lb]

Berg en Terblijt [ LB ] 1830-1982

BERG [Berg : Lb] / Berga • 1139 • P L 9307/7 / Berge • 1212 • D Kp 22 / Berge • 1223 • D H 16 GYS

Berg. Zie bij de plaatsnamen.

Berg-hem W338

Berg-hem [ NB ] 1830-1994

Berg-hem [10e,11th century] Berg-hem L

Berg-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Berga • 1094 • ed. DB, p. 344

Berga [1094] Bergen L

Berga • 1219 • S D 553

Berga • 1057 kop. midden 12e • U B 43, 37 r°

Berga [1139] Berg ( near Maastricht or near Meijel?) L

Berga • 1139 • P L 9307/7

Berga. Zie: Bergen.

Berga. Zie: Odiliënberg.

Bergan Onbekend ZH E6

Bergan • 1083 vals 12e • Hg E

Bergan. Hecm. 193, 201, 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). P.H. p. 4. Bergschenhoek, Z. Holland.

Bergan. Hecm. 193, 201, 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). P.H. p. 4. Bron: DBNL

Bergan. Hecm. 193, 201, 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). P.H. p. 4. Bergschenhoek, Z. Holland. (DBNL)

Bergan" (facs.) (onb. in Hol-land aan de Rijn)

BERGAN" (onb. in Holland aan de Rijn) / Bergan • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Berge • 1212 • D Kp 22

Berge • 1223 • D H 16

Berge • (1150-90) • X E 17374/13

Bergeik (facs.) [Bergeik : Nb]

BERGEIK [Bergeik : Nb] / Eka • 1151 • foto Stiennon in Le Moyen Age, 1956, p. 23 GYS

Bergen (Berga, Berghe, Bergum). 45, 232, 356.

Bergen op Zoom, Mons super Zoma, heer van 586.

Bergen (facs.) [Bergen : Nh]

Bergen (Noorw.), Bergae, Bergenses 114, 160; lieden van 159.

BERGEN [Bergen : Nh] / Bergum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Berga • 1094 • ed. DB, p. 344 GYS

Bergen-op-Zoom (facs.) [Bergen-op-Zoom : Nb]

BERGEN-OP-ZOOM [Bergen-op-Zoom : Nb] / Bergon • 966 kop. 15e • X E 1417, 10 r° / Berga • 1219 • S D 553 GYS

Bergermeer Bergen 1565 450

Bergeswerck. O. 1. 533. (1250). Bron: DBNL

Bergeswerck. O. 1. 533. (1250). (DBNL)

Bergeswerck. O. 1. 533. (1250).

Bergethosienis, graaf. 27.

Bergeyk [ NB ] 1830-1998

Bergh (de Monte), Adam van den, ridder 358.

Bergh, gem.216 en 217 n.1).

Bergh, Monte, Adam van den 541; Hendrik van den 540-541.

Bergh, Adam van den 124, 131—132°, 251; Hendrik van den 132°.

Bergh. De(?) [?] 's-Heerenberg [capital of the County of Gelre, start 13th century] Gld

Bergharen [ GL ] 1830-1984

Berghe, to [1381] , Noirtbarghe [1542] Noordbarge [1542: splitsing Noord- en Zuidbarge] Dr

Berghe, Herberen van den, ridder 374.

Berghe. Zie: Bergen.

Berghouwer, Johannes, raad van Utrecht 169.

Berghusen, Thomas van 466.

Bergon • 966 kop. 15e • X E 1417, 10 r°

Bergon • 887 kop. 10e • D W IX a 1 a, 14 v°

Bergon [eind 10th /the early part of the 11th century] Bergen op Zoom NB

Bergon" (facs.) (onb. ± Gent : Gl)

BERGON" (onb. ± Gent : Gl) / Bergon • 887 kop. 10e • D W IX a 1 a, 14 v° GYS

Bergse Maas] Hank

Bergse Maas] Dussen

Bergse Maas] Hank

Bergum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Bergum Bergen NH Kün U65

Bergum Bergen NH Kün 65

Bergum [11th century] Bergen NH

Bergum. Zie: Bergen.

Berhtgot. 104.

Beria villa , in pago Attoariorum , Beire la Ville 40 , 21 .

Beriacus villa , in pago Sennoniensi 117 , 23 .

Berilsi • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346

Berilsi" (facs.) (onb. in de Veluwe)

BERILSI" (onb. in de Veluwe) / Berilsi • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346 / Berelsi • begin 10e, in de titel • ed. DB, p. 346 GYS

Berimariacae villa 21 , 19 .

Berincae villa , in pago Cabillonensi 129 , 18 .

Berinchem (Beringhem), Johan van. Zie: Johannes.

Berinchem.Zie: Bennekom.

Berinchem.Zie: Bennekom.

Bering-hem [1426] Beringe L

Beringer. 342.

berkariam in Pakenge • (1140-54) • Ws A

Berke. Zie: Rheinberg.

Berkel (facs.) [Horst : Lb]

BERKEL [Horst : Lb] / Berkele • 1219 • Av A 93 / Berkele • 1224 • Av A 100 GYS

Berkel. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Berkel. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Berkel, Z. Holland.[p. 129] (DBNL)

Berkel. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Berkel, Z. Holland.[p. 129]

Berkel-Enschot [ NB ] 1830-1997

Berkelaar (facs.) [Echt : Lb?]

BERKELAAR [Echt : Lb?] / Berclaram (acc.) • 1180 • X E 17374/16 GYS

Berkele • 1224 • Av A 100

Berkele • 1219 • Av A 93

Berken--rode [ NH ] 1830-1858

Berkenwoude [ ZH ] 1830-1985

Berkhout [ NH ] 1830-1979

Berkmeer Obdam 1635 288

Berkum, Burgmede, Lubbert van, schepen van Zwolle 369.

Berla • 1161 • B 6649

Berlaria villa , in pago Attoariorum 40 , 23 .

Berle [1366] Bar-lo Gld

Berle [1153] Baerle [ near Aardenburg. Disappeared. in the 17th century] Zl

Berle • 1153 • Ws A

Berlecho. Zie: Keulen.

Berlekem [1237] Berlicum NB

Berlicum [ NB ] 1830-1996

Berlikum (Berlekem, Berlanchem, Berlinchem), ten Z.O. van 's-Hertogenbosch. 312—314, 341.

Berlikum, Berlinchem, ten ZO. van 's-Hertogenbosch 49°.

Bermoldinc, Gerdonkus 411.

Bern (Birni), aan de Maas. 14.

Bern (facs.) [Herpt : Nb]

Bern (Berna), onder Herpt. 447; abdij van. Zie: Herpt.

BERN [Herpt : Nb] / Birni • 709 kop. 1191 • Go I 71 34 r° / de Berno • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc p. 205 / Berna • 1134 • Berne / Berna • 1175 • H T 92 / Berna • 1196 • Berne / Berna • 1212 • Hg B 54 / Berne • (± 1157-60) • Berne / Berne • (1196-) • Berne / Bernensis • 1189 • Berne GYS

Bern. 68.

Berna, dochter van A r n o l d, ridder, en Berthilda. 362.

Berna • 1196 • Berne

Berna • 1212 • Hg B 54

Berna • 1175 • H T 92

Berna • 1134 • Berne

Berna.Zie: Herpt.

Bernaards-kerk (facs.) (oude naam van Noordscharwoude : Nh)

BERNAARDSKERK (oude naam van Noordscharwoude : Nh) / Bernardeskercha • 1094 • ed. DB, p. 344 GYS

Bernard, Bernardus, clericus van Unlicho 134; persona van Doetinchem 386; deken van St.Severijn te Keulen 160, 172; Minderbroeder te Utrecht 458; burger van Woudrichem 609.van Ahaus, edele 14.

Bernard van Deventer. 168. (Bernardus, Barnardus), zoon van Gerard van Dolre, ridder, kameraar van den bisschop. 217, 254, 264, 271, 283, 297, 298, 311, 330, 334, 336, 346, 390, 419, 447, 476, 506. (Bernardus) van Ettene, markgenoot te Doetinchem. 6, 243. (Bernardus) van Eze, ridder. 159, 350. (Bernardus) van Goie, markgenoot te Doetinchem. 6. (Bernardus) van Horstmar. 180. (Bernardus) Clericus, vader van Hendrik. 233, 461. (Bernardus) van Luren. 304. (Bernardus) van Meynehuvel, ridder. 372. (Bernardus) de Pomerio. 474. (Bernardus, Bernhardus) Preisinge, verwant aan Bernard Preis. 399, 403. (Bernhardus) Prois. 197. (Bernardus) van Rees, ridder. 225. (Bernardus) ten Roden. 181. (Bernardus) van Rosbais. 43. (Bernardus), zoon van den ridder Lubbert van Werslo. 301. (Bernardus) van Wisch, markgenoot te Doetinchem. 6, 243. (Bernardus) heer van Lippe. 253, 462. (Bernhardus) van Osethe, edelman. 253. (Bernardus, Bernhardus) Preis, persoon van Jutphaas en Doetinchem. 399, 470. (Bernhardus), kanunnik van St. Pieter. 210. (Bernhardus), custos ten Dom te Bremen. 387. (Bernardus), mr; deken van Patras. 406. (Bernardus), deken van Xanten. 68. (Bernardus), proost van Eist. 67, 94. (Bernhardus), proost van Bedbur. 68. (Bernhardus), proost van Tiel. 8, 11, 15—17, 26, 33. (Bernhardus) van Lippe, proost van Emmerik, aartsdiaken, dan elect van Paderborn. 95, 106—109, 117, 124, 134, 149, 167, 179, 183, 186, 223, 224, 385. (Bernardus), abt van Clairvaux. 468. (Bernhardus) van Lippe, edelman, bisschop van Semgallvm, vader van

Bernard, Berend, Bernaed, Bernaert,

Bernard (Bernardus), 144. (Bernardus), markgenoot te Doetinchem. 6. (Bernardus) met den Baard (cum Barba), markgenoot te Doetinchem. 6. (Bernardus), verwant van mr. Frederik, kanunnik van St. Marie. 512. (Bernardus, Barnardus) Benzing (Benzinck, Bence, Benze), zoon van Wicher. 34, 53, 55, 64, 461. (Bernardus) Bonsnavel. Zie Bertoldus. (Bernhardus) van Bramhornen, ridder van den graaf van Teklenburg. 253.

Bernard (Rernhardus). 49. (Bernhard). 75. (Bernhardus) van Bukhorst. 231, 296. (Bernhardus) van Diepenheim. 252. — (Bernardus, Bernhardus), zoon van Wichbold van Holthe. 319. (Bernardus), broeder van Frederik van Horst. 459. (Bernardus) van Horstmarc, vader van Wigbold. 370. — (Bernardus) van Lippe, broeder van Herman. 321. (Bernardus) van Ormete. 441. (Bernardus), subdiaken. 315. (Bernhardus), kanunnik. 268. (Bernardus), kanunnik te Brugge. 277. (Bernardus), kanunnik. 342. (Bernhardus), kanunnik ten Dom te Paderborn. 343. (Bernardus), scholast. 217. (Bernhardus), bisschop van Paderborn. 343. (Bernardus), diaconus cardinalis S. Nicholai in carcere Tulliano. 450. (Bernardus), presbyter cardinalis titulo sancti Clementis. 360. (Bernardus), Portuensis episcopus et sancte Rufine. 383.

Bernard (Bernardus) van Dulmene, ministeriaal van den bisschop van Munster. 321 (Bernardus), kameraar van bisschop Werner van Munster, ministeriaal. 521

Bernard, Bernardus van Brugge, clericus, gekozen proost van O. L. Vrouwe te

Bernardeskercha • 1094 • ed. DB, p. 344

Bernardeskercha. 232.

Bernardsabdij, St.Zie: Aduard.

Bernardsz. van Ripplickerhof 262°. van Rosebais 246. van Seblinge 134. Taflenmoder, riddei 404; zoon van Johan van de Velde 321. van Verackeren, ridder 404. van Vorthusen, 71.

Bernardsz.Vlecke, pachter in Epe 293.

Bernardus, Bernerus, Bernherus, Bernirus 508; broeder 380; proost van Emmerik 529; dientman van de bisschop van Munster 514; kanunnik van St.Pieter en Andreas te Paderborn 518; proost van St.Pieter en Andreas in Paderborn 518; schenk van Tecklenburg 518; kanunnik te Vreden 523.

Bernarius, bisschop van Parijs. 12, 13.

Berne (Berna), abdij. 322, 380.

Berne, Berna. Zie: Herpt.

Berne, Fulco van. Zie: Fulco.

Berne • (1196-) • Berne

Berne • (± 1157-60) • Berne

Berneham • 1200 • Ar B 1

Bernehese • 1196 • Berne

Bernehese • (1205-33) • Berne

Bernehesermade • (1205-33) • Berne

Bernek, Groninger. 225.

Bernensis • 1189 • Berne

Berner, Bernerus, abt van Ruinen 110, 379, 435; van Boe, ridder 8; van Vantenholte, knaap 372.

Berner, Tielman (Deventer) 256.

Berner (Bernerus), burger te Utrecht. 207. (Bernerus), scholast te Zutphen. 244.

Berneredys, bisschop van Preneste. 447.

Bernerus (Bernherus). 49. (Bernherus), zoon van Gerwala en Welaca. 73; aartsdiaken van L u i k. 199.

Bernese • (1196-) • Berne

Bernevelde [1307] Barne-veld Gld

Bernevor (Berneuor). 70.

Bernham (Bernhamme, Bernehamme), Herbert van. Zie: Herbert; Hubold van. Zie : Hubold.

Bernhamme" (facs.) [Deutekom : Gl]

BERNHAMME" [Deutekom : Gl] / de Bernhamme • 1200 • Ar B 1 / Berneham • 1200 • Ar B 1 GYS

Bernhardus. Zie: Bernard.

Bernherus. Zie: Bernerus.

Bernhese • (1205-33) • Berne

Bernhusin, broeder Volmar van, landkommandeur van Spanje 332.

Berninge, Anneko 154.

Bernis (facs.) [Hees-wijk : Nb]

BERNIS [Heeswijk : Nb] / Bernehese • 1196 • Berne / Bernese • (1196-) • Berne / Bernhese • (1205-33) • Berne / Bernehese • (1205-33) • Berne GYS

Bernissermade" (facs.) [Bernis : Hees-wijk : Nb]

BERNISSERMADE" [Bernis : Heeswijk : Nb] / Bernehesermade • (1205-33) • Berne GYS

Bernivilla ecclesia in pago Atrebatensi , Berneville 192 , 39 .

Bernold (Bernoldus), richter te Doetinchem. 304.

Bernold, Barnoldus, zoon van Eppo Hilecinga, voogd van het klooster Jesse 10.

Bernold. 69; (Bernoldus) priester. 69; (Bernaldus), bisschop van Straatsburg. 67. (Benno, Beno, Bernoldus, Penno), bisschop van Utrecht. 173 —193, 231, 302.

Bernp, paltsgraaf. 134.

Bernta, vrouw van keizer Hendrik V. 209.

Bero, landbouwer te Breukelen. 209.

Bero van Wesepe. 307.

Berofasium villa , in pago Cenomannico in valle Axonae fluminis , Berfay 4 , 51 .

Berold (Beroldus) Wint. 514.

Berrect [1258] Berkt NB

Berrenbruch • 1167 • Xt 39

Berrentrot • (1196) • Hg V

Bersalia.: Zie Borselen.

Bersalia. Zie: Borsselen.

Berse • 2e helft 11e • Müb 101, 4 r°

Bersecote, Bennecote in Vasse ? 96.Herta, echtgenote van de schout in Riittinge 23; echtgenote van Dirk van Damme 117; echtgenote van Hendrik van Vreden 306.

Bersedunc, Everard van. Zie: Everard.

Bersemburg (Bersemburgen), in Westfalen.. 252.

Bersenbrück (Bersensis), ten N. van Osnabrück; (Cistercienser) abdis van. Zie: Hethelint.

Berses • 1207 • Tl 54

Bersinhorne [1289] Barsingerhorn NH

Berspic [1353] Bars-veld Ov

Bert.old (Bertoldus), vader van Rodolf. 400. (Bertoldus), schepen te Kortenhoef. 296. (Bartoldus, Bartholdus, Bertoldus), schout van Drente. 44, 71, 159, 181. (Bertoldus) van Bake, ridder. 372. (Bertoldus, Bartoldus, Bernardus) Bonsnavel (Boetsnavel), schepen te Utrecht. 208, 236, 250, 419, 510. (Bartoldus) Huginga, ridder, vader van Thizo. 417. (Bertoldus) van Oostveen. 228. (Bartoldus) Rading. 460, 510. (Bertoldus) van Steenwijk. 159. (Bertoldus), zoon van den ridder Lubbert van Werslo. 301. (Bertolt), broeder van de Duitsche orde. 276. (Bertoldus), kanunnik van St. Pieter. 476. (Bertoldus, Beltoldus, Bartoldus), kanunnik van St. Marie, scriptor of notarius van den bisschop. 233, 242, 244, 245, 264, 268, 272, 281, 282. (Bartoldus, Bertoldus, Bertholdus, Bertolt), proost van Oldenzaal. 8, 11, 15, 16, 26, 33, 49, 50, 54, 56, 81, 94, 106, 107, 174. (Bertoldus), Predikheer te Bremen. 387.

Bert(h)olomeus.Zie: Bartholomeus.

Berta, dochter van Noyekinus van Arnhem, echtgenoote van Herbord Herbordsz. 432; dochter van Johannes Dalsche, ridder, ministeriaal van graaf Hendrik van Dale 148.

Berta van Wella. 231.

Berta, echtgenote van Sweder van Zuilen 407-408.

Bertangen.Zie: Portengen.

Bertanscotan • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355

Bertanscotan" (facs.) [Doornspijk : Gl]

BERTANSCOTAN" [Doornspijk : Gl] / Berugtanscotan • 805 kop. begin 10e • ed. DB, p. 354 / Bertanscotan • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355 GYS

Bertaz; pachter in Zeeland 292.Philipsz; pachter op Zuidbeveland 505.(Dankard) Stolkui, ambachtsheer van Killand 439.Willemsz; pachter op Noord beveland 192.

Bertekina, vrouwe, weduwe van Boudewijn (Deventer) 414.

Bertenhuc • (1177-87) • G SB

Bertenhuc" (facs.) [Kadzand : Zl]

BERTENHUC" [Kadzand : Zl] / Bertenhuc • (1177-87) • G SB GYS

Bertha (Berta), moeder van Chrardradus en Harbertus. 24; edelvrouwe. 173. (Bernta), vrouw van keizer Hendrik I V. 209, 215, 217.

Berthilda, vrouw van A r n o l d, ridder. 362.

Bertholdinck, huis in Oslo 548.

Bertholomeus.Zie: Bartholomaus.

Berthout, Hendrik, heer van Geel 384.

Berthout, Floris, heer van Saerlar 285- 286, 387.

Bertilindis (Berethdinda), dochter van Wigibald. 15, 29.

Bertlinde. 8.

Bertold, Bertholdus, deken van Fulda 101. van Arnhem 103. van Baak, ridder 203

Bertold (Bertoldus) Walterus. Zie: Wouter.

Bertold, Bartoldus, Bertholdus mr; kanunnik te Fritzlar, procurator van de aartsbisschop van Keulen aan de Curie 307-308; zoon van Rudolf van Ansen 110.Dirksz; pachter in Kralingen 297- 298; broeder van Bartholomeus van Eek 338.van Lindtvelde, ridder 480.Oldezitzinge (Zuidlaren) 393.— Radync, knaap, later broeder van het Duitse huis 214, 404.Rudolfsz; pachter in Strijland 170; kanunnik te Zutphen, broeder van ridder Steven van Vörden 169; zoon van Hendrik van Vreden 306.

Bertold (Bartoldus), broeder van Gozewijn, ministeriaal van den bisschop. 340. (Bertolfus), van Oldenzaal, ministeriaal van den bisschop. 351, 353, 394- (Bertoldus) van Pendrecht, ministeriaal van den bisschop. 418. (Bertolfus) Tris, kameraar. 402. (Bertoldus). 443.

Bertold (Bertoldus) van Imecek. 418. (Bertolt) van Linden. 307. (Bertoldus) van Scowenburch. 406, 427. (Bertoldus) Spayart. 369. (Bertolf), graaf. 168. — (Bertulfus), klerk van het kapittel te Brugge, vader van Gummarus. 276. (Bertoldus), kanunnik. 342. (Bertulfus), proost van St. Marie te Brugge. 265.

Bertold, Bartoldus, Bartout, Bertoldus, weerd van 512; mr; kanunnik te Bonn 516; priester te Everdingen 222, 224; proost van Oldenzaal, 521, 523; vicaris van Oudmunster te Utrecht 235; (zoon van H.) van Lothere 327.Radinck, broeder, kommandeur van het Duitse huis te Zandvoort 142.Snogen 540.Zachariasz; burger van Utrecht 170.

Bertolfus van Haarst, schepen van Zwolle 369.

Bertradis, Bairtrait 91; echtgenote van heer Winemarus 539; vrouw van H.v.Lothere 327.van den Velde, vrouwe 243.

Bertradus bi suden, dienstman 283.

Bertram, Bertram(m)us, dienstman van de bisschop van Munster 514.van Happen 516.

Bertram (Bertrammus) van Deventer, ministeriaal van den bisschop. 423. (Bertramus) van Dorvelde, broeder van Hartwig, ministeriaal van den

Bertram (Bertranimus) van Duddingweerd, ridder. 267. (Bertranimus)' Sprik, ridder van den graaf van Ravensberg. 253.

Bertulf. Zie: Bertold.

Bertwinus (Bertuinus), diaken. 5, 6.

Berugtanscotan • 805 kop. begin 10e • ed. DB, p. 354

Beruldi villa , in pago Wabrensi 213 , 36 . 37 .

Berum [1200] Bierum Gr

Berus, vader van Everard. 250.

Berwichs, Hendrik 132.

Berwick, Berewyk, on Tweed, Eng.288.

Berwoudsgrave, in Overlangbroek 561.

Berwoudsmoer (Berwoutsmür), later Ooltgensplaat, op Overflakkee. 315.

Berzele.Zie: Borselen.

Berzelingen Birtlingen, Eifel, Eifelkreis Bitburg-Prüm

Besancon (Bisuntium). 391, 392.

Bescela. Zie: Bezela.

Beslancius villa , in pago Mosao 177 , 46 .

Besoijen [ NB ] 1830-1921

Besoyen [1357] Besoijen NB

Bessyhc Pesch (Nettersheim), Nordeifel Kreis Euskirchen

Bestikinus van de Platea Pollonis 300.

Bestion F681

Bestlon (lees Beftlon) • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Bestlon [945] Baf-lo Gr

Besua villa , in pago Attoariorum , Beze 40 , 21 .

Besuense monasterium , cfr . Fons Besuae .

Beswerd (facs.) [Ezinge : Gr]

BESWERD [Ezinge : Gr] / Buxingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° / Bohsingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 v° GYS

BET(asiorvm) • 135 • CIL XVI 82

Betasi • 77 kop. 11e • Plinius, Nat. hist. IV 17

Betasiorum • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. IV 66

BETASIORV(m) • 122 • CIL XVI 69

BETAVOS • 1e-4e • geschreven in Pannonië, CIL III 4368

Betbure Bedburg

Betelinge, Folkert 409.

Beten [ca. 1250-1260] Betuwe Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Betereum , Beterium , in pago Remensi , appendix villae Germiniacum 27 , 2 ; 42 , 22 ; 91 , 20 .

Beth F640

Bethanie, Bethania.Zie: Ferwerd (Fr.).

Bethanië. Zie: Ferwerd.

Bethecoue • 1182 • bulle, X E 17374/17

Bethecove" (facs.) (onb., in Nederlands-Limburg?)

BETHECOVE" (onb., in Nederlands-Limburg?) / Betheoue • 1180 • bulle, X E 17374/16 / Bethecoue • 1182 • bulle, X E 17374/17 GYS

Bethedorp. Zie: Bendorf.

Bethendorp. Zie: Bendorf.

Betheoue • 1180 • bulle, X E 17374/16

Bethle-hem • 1218 • D Em 5

Bethle-hem • 1223 • Ar B 7

Bethle-hem • 1200 • Ar B 1

Bethle-hem (facs.) (abdij te Deutekom : Gl)

Bethleem • 1225 • Ar B 8

Bethleem • 1218 • D Em 5

Bethleemiticum sacellum S . Mariae , in pago Wasti nensi , Ferrières 119 , 3 . 27 . 44 ; 120 , 8 ; 129 , 35 . 41 ; 130 , 2 . 9 . Dipl . spur . Chlodovei I . n . 3 .

Bethlehem (Nova). Zie: Oostbroek.

Bethlehem, Betleheym.Zie: Doetinchem.

BETHLEHEM (abdij te Deutekom : Gl) / Bethlehem • 1200 • Ar B 1 / Bethlehem • 1218 • D Em 5 / Bethlehem • 1223 • Ar B 7 / Betleheym • (± 1215) • Werden, Ar B 4 / Bethleem • 1218 • D Em 5 / Bethleem • 1225 • Ar B 8 / Betlehem • 1219 • D Em 6 GYS

Bethlehem. Zie: Doetinchem, Eikerzee.

Bethlehem.Zie: Doetinchem.

Bethlehem.Zie: Rengerskerke.

Betho, kanunnik van Kamerijk, proost van Maubeuge, plaatsvervanger van de Utrechtse Domproost 270.

Bethsade, in het Hulster Ambacht 246.

Bethua • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71, 114 r°

Bethua • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 v°

Bethune (Bethuniensis), voogd van. Zie: Willem.

Béthune, Bethunia, heer van 180.

Betle-hem • 1219 • D Em 6

Betleheym • (± 1215) • Werden, Ar B 4

Betre (sic) • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°

Betta, vrouw van Benno, moeder van Richelm. 74.

Bette, Aschericus, burger van Gent 575.

Betten--rode • 1144 kop. midden 13e • H Tc p. 173

Betten--rode • 1144 kop. midden 13e • H Tc p. 173

Bettenrode" (facs.) (onb. in Noordbrabant of Limburg)

Bettenrode" (facs.) (onb. in Noordbrabant of Limburg)

BETTENRODE" (onb. in Noordbrabant of Limburg) / Bettenrode • 1144 kop. midden 13e • H Tc p. 173 GYS

BETTENRODE" (onb. in Noordbrabant of Limburg) / Bettenrode • 1144 kop. midden 13e • H Tc p. 173 GYS

Betti. 104.

Bettinum • 704 kop. 1191 • Go I 71, 33 r°

Bettinum. 7.

Bettinum" (facs.) (onb.; in Noordbrabant?)

BETTINUM" (onb.; in Noordbrabant?) / Bettinum • 704 kop. 1191 • Go I 71, 33 r° GYS

Betto, servus. 46.. 47.

Betto, kapelaan van Aleidis van Avesnes, deken van Soignies 80.

Betto, aartsdiaken van Kamerijk, kanunnik ten Utrechtsen Dom 132— 133.van Zierikzee, kapelaan van de vrouwe van Henegouwen 556.

Betto, kapelaan van vrouwe Aleidis van Avesnes 371°.

Betue • 1225 • U B 416

Betuwe (Baduanus pagus, Batauua, Bathua, Batua, Batue, Batuue, Batuuua,

Betuwe 418 n.2); deken van de 469; richter van de 469.

Betuwe, Betua 298, 443.

Betuwe (Batua, Bathua, Betewe, Betue, Bethua). 34, 35, 179, 187, 375, 388, 496.

Betuwe, Batua, landrichter in 338; deken van de 351, 356, 357 n.).

Betuwe (facs.) (gouw tussen Waal en Rijn)

BETUWE (gouw tussen Waal en Rijn) / Batauorum insula • 77, kopieën 9e- • Plinius, Nat. hist. IV 15 / Batauorum insula • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. IV 18 / insula Batauorum • ± 115 kop. 9e • Tacitus, Ann. II 6 / ð ô?ò Âáô?ïõáò ( ð ô?ò Âáô?ïõáò ô?ò í ô? ñ?íù í?óïõ) • ± 229 kop. 11e • Cassius Dio, LV 24 / Batauiam (acc.) • 310 kop. 15e • panegyricus, ed. Byvanck, Exc. I 374 / Patavia • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / in pago Batuuua • 726 kop. 2e dec. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307 / in pago Batuense • 788-89 kop. ± 1222 • Go I 71, 80 r° / in pago Bata • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 / in pago Batawe • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99 / in pago Batawe • 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 100 / in pago Batauua • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 / in pago Batauua • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112 / in pago Batuua • 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 110 / in Batuue • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 1 r° / Batue • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Batue • (1075-81) kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Batue • ± 1138 • notae S. M., Hm 10 B 17, 2 r° / Batua • 875 kop. ± 1191 • Ab Vc 4 v° / in pago Battauui • 897 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 9 v° / in pago Baduensi • ± 1040 kop. midden 11e • Gesta episc. Cam., Hb 75 F 15, 47 v° / in pago Baduano • eind 11e • Atrecht, Ab 902, 1 r° / super Betuam • midden 12e • D W II a 1, 23 v° / iuxta Bettue • midden 12e • D W RH9, 61 v° / Bethua • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71, 114 r° / Betue • 1225 • U B 416 / Bethua • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 v° / Bedowa • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 v° GYS

BET[ASIORVM] • 124 • CIL XVI 70

Beuer-hem / Beuor-hem Noorden van NH ; Bever-wijk NH-N NH-Z Kün M&B U86 U89

Beuer-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Beuer-hem / Beuor-hem Noorden van NH
Bever-wijk NH-N NH-Z Kün M&B 86 89

Beuerhem. Zie: Beverwijk.
Be u n i n g e n ( B a n i n g i , B o n i n g h e n ) , bij D e n e k a m p . 104, 358, 359.Beuorhem. Zie: Beverwijk.
Be u r z e ( B u r s i o n ) , h a v e z a t e te W i n t e r s w i j k . 122.
Beusic-hem (Bosenchem, Bösenken, Buosinhem). 42, 309, 416, 432
Bever-wijk (Agathenkyrica, Beuerhem, Beuorhem). 47*, 203.
Bi d b u r g (Bedense castrum), in den E i f e l . 19.
Bi d g o u w (Bedensis pagus). 11*, 12, 24, 29.
Biddelmerbroke. Zie: Bijlemerbroek.
Bijlemer-broek (Biddelmerbroke), in A m s t e l l a n d . 3S2.
B i j l m e r m e e r ( B e n d e l m e r b r u c ) , i n G o o i l a n d bij W e e s p . 414.
Bikeheim. Zie: Beckum.
Bilisten. 288.
Biljoen. Zie: Broek.
Bingart. Z i e : Bingerden.
Bingerden (Bingart). 126.
Bi n k h o r s t (Binkhorst), onder Losser. 106.
Birni. Zie: Bern.
Bisde. Zie: Beesd.
Bisuntium. Zie: Besancon.
Blectinghem. 45.
Blidenstat. Zie: Blijdenstede.
Bl i j d e n s t e d e ( B l i d e n s t a t ) , bij R u i n e r w o l d e . 367.
Bockholt. Zie: Boechout.
Boechout (Bockholt). 256.
Bodegraven (Bodegrave, Bodengraven). 208, 324.
Bodengraven. Zie: Bodegraven.Bollane. Z i e : Bollendorf.
Bollendorf (Bollane, Bolluntorf, Bollunvilla). 18*, 2 0 .
Bolluntorf. Z i e : Bollendorf.
Bollunvilla. Zie : Bollendorf.
Bolo. Zie: Bouwel.
Bomala. Zie: Zaltbommel.
Bomele. Zie: Zaltbommel.
Bomelrewert. Z i e : Bommelerwaard.
Bommelerwaard (Bomelrewert). 161.
Boninghen. Z i e : Beuningen.
Borchorst (Borghorst), klooster in Westfalen. 363.
Borcu-lo (Borglo). 122.
Borghorst. Z i e : Borchorst.
Borglo. Z i e : Borculo.Bosenchem. Zie: Beusichem.
Bösenken. Zie: Beusichem.
Bosinkem. Z i e : Beusichem.
Botervleete. Zie: Buttervliet.
Botteskerke. 253*.Boumela. Zie: Zaltbommel.
Bourgondië (Burgundia). 48*, 54.

Beuerhem. Zie: Beverwijk.

Beug-hem [1573] Beugen NB

Beugelen (Bugenigge), onder IJhorst, in het N. van Overijssel. 106.

Beugen en Rijkevoort [ NB ] 1830-1942

Beuningen (Baningi, Boninghen), bij Denekamp. 104, 358, 359.

Beuningen, in het Rijk van Nijmegen 301 n. 7).

Beuningen (facs.) [Losser : Ov]

Beuningen (facs.) [Beuningen : Gl]

BEUNINGEN [Losser : Ov] / Baningi • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Boninge • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

BEUNINGEN [Beuningen : Gl] / Boninge • 1100 • D SAA 3 / Boninge • 1139 • R SE 1 / Boninge • 1167 • Xt 39 / Boninga • 1141 • D Br 13 / Boninga • 1145 • L G C / Bonigge • 1189 • Berne / Boningem • 1200 • Hg W 508 / Boningen • 1203 • Hg W 6 GYS

Beuor-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Beuorhem. Zie: Beverwijk.

Beurnecote.Zie: Bornekatinc.

Beurze (Bursion), havezate te Winterswijk. 122.

Beusic-hem [ GL ] 1830-1978

Beusichem, Boesinghem, Bosinghem,

Beusichem, Bosinchem, Businkhem, Nederbetuwe, Hubert van, ridder, schenk van den bisschop van Utrecht 46°, (87), 183, 203; Steven van, ridder, schenk van den

Beusichem (Bosenehem, Bosinehem, Bosinhem, Bosenkem, Bosinken, Bösincheim,

Beusichem, Boesinghem, Bosenchein, Bosichem,

Beusichem (Busighem, Busenghem, Bosinchem, Businchem), ten O. van Culemborg. 65, 84, 85, 92, 198, 248.

Beusichem (Bosenchem, Bösenken, Buosinhem). 42, 309, 416, 432

Beutenaken (facs.) [Slenaken : Lb]

BEUTENAKEN [Slenaken : Lb] / Botinachs • 1111 • Luik, I J / Butenachen • 1146 • P L 9307/9 GYS

Beuzekom (facs.) [Beuzekom : Gl]

BEUZEKOM [Beuzekom : Gl] / Buosinhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Bosenchem • 1131 • U SJ 242 / Bosenchem • 1221 • Zw D / Bosenken • 1169 • U SJ 796 / Bosinkem • 1176 • U SJ 797 / Busencheim • 1191 • X Br 5 / Bv+osinchem • 1196 • U SM 1012 / Bv+osencheim • 1200 • Ar B 1 / Busenhem • 1200 • Hg W 508 / Bùsenkem • ± 1215 • Hm 10 B 17, 187 v° / Bvsincheim • 1225 • Ar B 8 GYS

Beve-land (facs.) (ei-land in Zeeland)

BEVELAND (eiland in Zeeland) / Bieuelant • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° / in pago Beuelanda • 976 • ed. DB, p. 232 / in Beuelanda • 1003 • ed. DB, p. 245 / in Beuelanda • 1040 • ed. DB, p. 250 / in Beuelanda • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 v° / [B]euelanda • kort na 1140 • Bb 71, 197 r° / in utraque Beuelanda • 1161 • Tr Q 4 / Biuilandia • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71 114 r° GYS

Bever, Gerard 518-519.

Beveran. Hecm. 196. Bron: DBNL

Beveran. Hecm. 196. Beverwijk, N. Holland. (DBNL)

Beveran. Hecm. 196. Beverwijk, N. Holland.

Beveren, Nicolaas van, ridder 8.

Beveren (Beverna), Diederik van. Zie: Diederik.

Beverhem" (facs.) (= Bever-wijk : Nh?)

BEVERHEM" (= Beverwijk : Nh?) / Beuerhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 / Beuorhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Beversete, Johan van. Zie: Johannes.

Bevervoord, Rodolf van. Zie: Rodolf.

Bevervoorde, Bevervorde, Everard van, knaap 372; Rudolf van, knaap 372; Rudolf van, kanunnik in Oldenzaal 305, 373, 376, 544; Willem van, kanunnik in Oldenzaal 373, 544.

Bevervorde, Rudolf van 540; Rudolf van, knaap 349, 420.

Beverweerd, Beverwerde, bij Werkhoven 458 n.1); Sweder van, knaap, maarschalk van de elect 199.Zie ook: Zuilen.

Beverweerd, Beverwarde, kasteel onder Werkhoven 281; Hildcgundis van 281; Sweder van, ridder 188, 281, 313, 407.Zie ook: Zuilen.

Beverwijk 566.

Beverwijk (Agathenkyrica, Beuerhem, Beuorhem). 47, 203.

Beyer, Herman, knaap 419, 349.

Beyers--rode [1330] , Beyers-hem [1639] Het Beijersche ZH

Beynekaere, bij Erichem 317.

Beynem, Reinier van, ambtenaar van het kapittel van Elten 109-110.

Bezel (facs.) [Bezel : Lb]

BEZEL [Bezel : Lb] / Bisela • 1173 • R S GYS

Bezela (Bescela), vrouw van Fulco van Berne. 322, '-, vrouwe. 398.

Bezellinus. 204.

Biavera villa , in pago Arvernico , Lavaur 133 , 26 .

Bibo, bisschop van Toul. 212.

Bibrandus, kanunnik. 231.

Bibrax oppidum , in pago Suessionensi , Bray , vel Fismes 131 , 31 .

Bicchenberch • 1141 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 17 r°

Bidburg (Bedense castrum), in den Eifel. 19.

Biddelmerbroke • 1159 • L B 1451/77

Biddelmerbroke. Zie: Bijlemerbroek.

Biddinc-heim • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Bidgouw (Bedensis pagus). 11, 12, 24, 29.

Bidinga-hem • 805 kop. begin 10e • ed. DB, p. 354

Bidninga-hem • 796 kop. begin 10e • ed. DB, p. 348

Bidninga-hem • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355

Bidningahem" (facs.) (onb. ± Hattem : Gl en Doornspijk : Gl)

BIDNINGAHEM" (onb. ± Hattem : Gl en Doornspijk : Gl) / Bidningahusum • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346 / Bidningahem • 796 kop. begin 10e • ed. DB, p. 348 / Bidningahem • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355 / Bidingahem • 805 kop. begin 10e • ed. DB, p. 354 / Biddincheim • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Bidningahusum • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346

Bidningahusum [793] Biddinghuizen Fl

Biel (facs.) [Borke-lo : Gl]

BIEL [Borkelo : Gl] / Bele • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v° / Belen • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Bielbergis villa , in pago Mosao , Betten-burg , Luxem burg 177 , 46 .

bieran z. Westerbieran.

bieran z. Westerbieran. Bron: DBNL

bieran z. Westerbieran. (DBNL)

Bierbeke, Diederik van. Zie: Diederik.

Biercse [1355] Birstum Fr

Bierflitha, Biervliet [eind 12th century] Biervliet [former Biervliet was flooded in the 16th century] Zl

Biert [ ZH ] 1830-1855

Bieruliet • 1210 • Pa J 531/1

Bierum [ GR ] 1830-1990

Biervliet, Birvliet, Zeeuwsen Vlaanderen 175, 270. (Biervliet), rector van O.L. Vrouwekerk te 175°, 186, 230; rector van St. Nicolaaskerk te 175°, 186; klooster der Willemieten te 364, 366, 388—389.

Biervliet, Brieveleth 72 n.36, 347; baljuw te 322; tollenaar te 322,, parochiepriesters te 322; priesters van de Mariakerk te 322; priester van de Nicolaaskerk te 322.

Biervliet 72-73.

Biervliet [1396] Biert [niet verwarren met Biervliet, Zeeland] ZH

Biervliet [ ZL ] 1830-1970

Biervliet (facs.) [Biervliet : Zl]

BIERVLIET [Biervliet : Zl] / ex Bierflita • 1187 • Mzc II 252/1 / Birulit • 1187 • Mzc II 252/1 / Birueliet • 1209 • G SB / Birueliet • 1211 • G SB / Birueliet • 1214 • G SP / Bieruliet • 1210 • Pa J 531/1 GYS

Biervlietermuiden (Birvlietermuden), bij Biervliet in Zeeuwsch-Vlaanderen. 348.

Bies-land [ ZH ] 1830-1833

Biesen, Lage Biezenpolder onder IJselstein 393.

Biesum (facs.) [Delfzijl : Gr]

BIESUM [Delfzijl : Gr] / Bisashem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Bisisheim • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r° GYS

Bietdanete, mr.Jacob, officiaal van Luik 352 n.1).

Bietha • 1044 kop. ± 1700 • Ie L 5 v°

Bietha • 1034 kop. ± 1700 • Ie L

Bietine • ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 19 v°, 35 v°

Biettine • 946 kop. ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 17 r°

Biettine [probably 1071] Obbicht L

Biettinis • ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 19 v°, 35 v°

Bieue-lant • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Biezelingen, Bieslinga, op Zuidbeveland 505 n.1); St.Victorsabdij te 79.

Biezen [1899] Biezenmortel [also see: Mortel] NB

Bigge-kerke [ ZL ] 1830-1966

Biggekerke, Byggenkerka, op Walcheren 72.

Biggekerke (Biggenkerke), op Walcheren. 466.

Biggendilf (Biggendilve), bij Assenede. 324, 326, 334.

Biggenkerke, Bigghenkerke, op Walcheren 532.Hugo van, leenman van de abt van St.Paulus te Utrecht 462.

Biheigen in marca Burensa , in pago Mosellano , terminus territorii Osterspay ad Rhenum , prope

Bij Engers aan de Rijn 557, 594, 598.

Bijier, Egbert van 433.

Bijlemerbroek (Biddelmerbroke), in Amstelland. 3S2.

Bijleveld, Bilenvelt, onder Harmeien 223, 297, 409, 426.

Bijlevelt (Bylevelt, Bilevelt), aan den Rijn beneden Utrecht. 110, 116.

Bijlmer-meer (facs.) [Weesperkarspel : Nh]

Bijlmer-meer [ NH ] 1830-1846

Bijlmerbos, Bindelmerebosc, ten ZO.van Amsterdam 288.

Bijlmerbroek, Bindelmeerbroek, Bindelmerebroke, 355, 442.

Bijlmerbroek, Bijlmaerbroek, Bendelmaerbroec 336-339, 358.

Bijlmermeer (Bendelmerbruc), in Gooiland bij Weesp. 414.

Bijlmermeer Weesp 1626 ca 480 ha

Bijlmermeer, ten ZO.van Amsterdam 442 n.1).

BIJLMERMEER [Weesperkarspel : Nh] / Biddelmerbroke • 1159 • L B 1451/77 / Bendelmerbruc • (1169?) • U B 413 GYS

Bijloke (haven van Maria).Zie: Gent.

Bijsteren (facs.) [Putten : Gl]

BIJSTEREN [Putten : Gl] / Bekestere • midden 12e • D W II a 1, 22 v°, 23 r° / Bekistere • midden 12e • D W II a 1, 22 v°, 23 r° / in Bekesteren • midden 12e • D W RH9, 61 v° GYS

Bike-heim [1134] Beckum Ov

Bikeheim. Zie: Beckum.

Bilare, Sander van 440.

Bilderdam, in de Drecht 398.

Bile, pachter in Strijland 170.

Biliso, graaf. 159.

Bilisten. 288.

Bilitrudis, zuster van graaf Gerbert. 2.

Biljoen (Brockerhove), onder Velp, ten N.O. van Arnhem. 91.

Biljoen. Zie: Broek.

Bille, Arnoud, schepen van Diest 386.

Billen, Amelis van, richter van de graaf van Gelre 202.

Billerbeck, Billenbike 269; Godschalk van 514.

Bilrebeke, Johan van. Zie: Johannes; Rodolf van. Zie: Rodolf.

Bilres-dam [1364] Bilder-dam ZH

Bilt, De, 204 n.1),

Bilt 314-315, 322-323, 326, 331.

Biltseweg 577.

Bimolte, Heribert van. Zie: Hartbert.

Binchurst • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Bindelmarburch. P.H. p. 8.

Bindelmarburch. P.H. p. 8. Bron: DBNL

Bindelmarburch. P.H. p. 8. (DBNL)

Bingart [970] Bingerden Gld

Bingart. Zie: Bingerden.

Binge Bingen

Bingelrade [ LB ] 1830-1982

Bingerden (Bingart). 126.

Binghen--rode [1263] Bingelrade L

Binham, Bynham, Eng.138.

Binkhorst (facs.) [Losser : Ov]

Binkhorst • 1e helft 11e • D W IX a 1 a, 39 r°

Binkhorst [end 10th century] , Binchurst [end 12th century] Binkhorst [3,5 km north of Losser, ?] Ov

Binkhorst (Binkhorst), onder Losser. 106.

BINKHORST [Losser : Ov] / Binkhorst • 1e helft 11e • D W IX a 1 a, 39 r° / Binchurst • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Binnebruk [ca. 1250-1260] Benne-broek Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Binnende Wijzen [1470] Binnenwijzend NH

Binning-hem W181, W184

binorden Ouden werue • 1190 • G SB

binorthan Flieta • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Bint-heim [ probably 819] Hoogebeintum, Westerbeintum [See also: Westerbyntym] Fr

Bint-heim Bint-heim FR Kün W21 ; Bint-heim in Ostrahe (pagus) F524

Bint-heim Bint-heim Bad Bentheim, Duitsland? Bietigheim, Duitsland? Beinheim? Bingum bij Leer? Hoogebeintum? Maar kan Oosterbeintum zijn geweest. Die liggen echter nog geen kilometer van elkaar Ego Reginmunt dono ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Ostrahe in his V villis, id est: in Sibinwerde, in fatruwerde, in bintheim, in insula que dicitur Ambla et in villa Tunuwerde, quicquid proprietatis habeo, in terris, silvis, campis, aquis, domibus, edificiis. Similiter autem et in villa que dicitur Longonmor, unum servum nomine Teti-lo cum uxore et filiis cum sua huba, et cum omni possessione sua. Ik Reginmunt geef aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Oostergo in deze 5 dorpen, te weten: in Sibinwerde, in Ferwerd, in Bintheim, op het ei-land genaamd Ame-land en in het dorp Ternaard, al wat ik in bezit heb, aan landerijen, bossen, velden, wateren, huizen, gebouwen. Evenzo, maar in het dorp genaamd Longonmor, één slaaf genaamd Teti-lo met vrouw en zonen met zijn hoeve, en met al zijn bezit.

Bint-heim Ego Reginmunt dono ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Ostrahe in his V villis, id est: in Sibinwerde, in fatruwerde, in bintheim, in insula que dicitur Ambla et in villa Tunuwerde, quicquid proprietatis habeo, in terris, silvis, campis, aquis, domibus, edificiis. Similiter autem et in villa que dicitur Longonmor, unum servum nomine Teti-lo cum uxore et filiis cum sua huba, et cum omni possessione sua. Ik Reginmunt geef aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Oostergo in deze 5 dorpen, te weten: in Sibinwerde, in Ferwerd, in Bintheim, op het ei-land genaamd Ame-land en in het dorp Ternaard, al wat ik in bezit heb, aan landerijen, bossen, velden, wateren, huizen, gebouwen. Evenzo, maar in het dorp genaamd Longonmor, één slaaf genaamd Teti-lo met vrouw en zonen met zijn hoeve, en met al zijn bezit.

Bint-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Bintheim, in pago Ostrahe; zie ook Blint-heim Onbekend; Ooster-Beintum ?

Binthem. Zie: Bentheim.

Binzo. 160.

Bion , in pago Arvernico 133 , 26 .

Birbac, Hendrik van. Zie: Hendrik. »

Birdaard (facs.) [Dantuma-deel : Fr]

BIRDAARD [Dantumadeel : Fr] / Breitenfurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Birensbure Birresborn, Eifel, Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel

Birg-hem W391

Birg-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v°

Birgithi W188, W194

Birke, Herman van. Zie: Herman.

Birni [709] Bern Gld

Birni • 709 kop. 1191 • Go I 71 34 r°

Birni. Zie: Bern.

Birten, Birthen, ten Z. van Xanten 251°, 271.

Birueliet • 1214 • G SP

Birueliet • 1211 • G SB

Birueliet • 1209 • G SB

Birulit • 1187 • Mzc II 252/1

Bisas-hem [ 10th century] Biessum Gr

Bisas-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Bisas-hem W328, Bisis-heim W387

Bischovis-heim , pagus Alsatiae , Bischofs-heim 186 , 47 .

Bisde [1129] Beesd Gld

Bisde • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v°

Bisde • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Bisde • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Bisde. Zie: Beesd.

Bisde. Zie: Beesd.

Bisel [1275] Beesel L

Bisela • 1173 • R S

Biselle [1339] Lage Bijssel {'Lage' as a distinction to 'Hooge' Bijssel] Gld

Bisis-heim • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r°

Bisschop Otto II van Utrecht. (117,) 148, 385.

Bisschop van Utrecht 2—4; S weder van, ridder, maarschalk 205, 253, 266, 276, 312.

Bisschop van Munster. 321.

Bisschop van Gaeta 546; bisschop van Grosseto 546; pastoor te Rugge en kapelaan van de heer van Voorne 383; bediende van Jacob, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 468; pachter in Vechten 94; van Eek, landrichter in de Betuwe 338; zoon van Bertold Radinc 404—405; van Ruinen, ridder 110; van Wassenaar, kanunnik ten Utrechtsen Dom 272; Bertoldsz.van Zande, clericus 413.

Bisschopsgraaf, Fossa Episcopi, bij Culemborg 299-300,

Bisschopsgraaf, tusschen Lek en Linge 184.

Bisschopsvvetering, in het gerecht van Overdevecht 189, 418 n. 1).

Bisschopsweide, bij Kortehoeven 459 n. 10).

Bisschopsweide, Pascua Episcopi, bij Kortehoeven ten ZW.van Woerden 77 n.2), 361.

Bisuntium. Zie: Besancon.

bisuthan Flieta • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Bitseelsberch [1370] Schilberg L

Bitter van Rhede, ridder 269.

Bitter, Arnoldus 343.

Bituriacus , Bituricus , Bituricensis pagus , le Berri 59 , 48 ; 145 , 37 ; 154 , 3 ; 155 , 44 ; 159 , 12 . 25 ; 160 , 15 ; 163 , 18 . 31 ; 180 , 44 ; 184 , 44 ; 205 , 38 .

Biturica , Bituriga civitas , Bourges 146 , 27 ; 188 , 5 . 12 . 16 .

Bituricensis ecclesia S . Sulpitii , sive Navensis 188 , 2 . 9 . 11 . 23 . Dipl . spur . Clodomiri n . 71 .

Biuilandia • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71 114 r°

Biuninge, Otto (Groningen) 163.

Biunna , in pago Virdunensi 92 , 38 .

Bivanc(h), dam in de molenbeek bij Somersvoord 256, 279.

Blaartem (facs.) [Eindhoven : Nb]

BLAARTEM [Eindhoven : Nb] / Blartehim • 1173 • Po GYS

Blaauwe-sluis[1840] Blauwe-sluis Gld

Blâcrige (villa) in pago Masao Ego Albericus de pago Mosao trado sco Bon. res quas dedit frater meus Rudinc, id est portionem dni mei Helgrici et domina mea Agnes suam mihi tradidit portionem, hoc est quod trado sco Bon. in pago Masao iuxta flumen More, in villa nomine Blâcrige domum scilicet unam bonam cum casis et curte magna ac suis adiacentiis, et in alia villa Walaren pomerium, et pratum, et XI mansos et dimidium cum mancipiis supra sedentibus, et aliis numero XLVI. Ik Alberic uit de Maasgouw schenk aan St. Bonifatius de zaken die mijn vader Rudinc gaf, dat is het deel wat mijn heer Helgric en mijn vrouwe [meesteres] Agnes mij heeft geschonken, dit is wat ik schenk aan St. Bonifatius in de Maasgouw aan de rivier More, in het dorp genaamd Blerik namelijk één goed huis met hutten en een grote hof met wat daarbij gelegen is, en in een ander dorp Walaren een boomgaard, en een weide, en 11 verblijven en een halve met horigen die daar wonen, en een aantal van 46 anderen.

Blâcrige in pago Masao Blerik in Maasgouw LI Kün W17 ; Blaricge (villa) in Mosao (pagus) F518

Blâcrige in pago Masao Blerik in Maasgouw Ego Albericus de pago Mosao trado sco Bon. res quas dedit frater meus Rudinc, id est portionem dni mei Helgrici et domina mea Agnes suam mihi tradidit portionem, hoc est quod trado sco Bon. in pago Masao iuxta flumen More, in villa nomine Blâcrige domum scilicet unam bonam cum casis et curte magna ac suis adiacentiis, et in alia villa Walaren pomerium, et pratum, et XI mansos et dimidium cum mancipiis supra sedentibus, et aliis numero XLVI. Ik Alberic uit de Maasgouw schenk aan St. Bonifatius de zaken die mijn vader Rudinc gaf, dat is het deel wat mijn heer Helgric en mijn vrouwe [meesteres] Agnes mij heeft geschonken, dit is wat ik schenk aan St. Bonifatius in de Maasgouw aan de rivier More, in het dorp genaamd Blerik namelijk één goed huis met hutten en een grote hof met wat daarbij gelegen is, en in een ander dorp Walaren een boomgaard, en een weide, en 11 verblijven en een halve met horigen die daar wonen, en een aantal van 46 anderen.

Blade • 1215 • Po

Bladel en Netersel [ NB ] 1830-1997

Bladel (facs.) [Bladel : Nb]

BLADEL [Bladel : Nb] / Bladele • 1173 • Po / Bladele • 1219 • Po / Blade • 1215 • Po / Pladele • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v° GYS

Bladele • 1219 • Po

Bladele • 1173 • Po

Bladelle [ca. 1250-1260] Bladel Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Blairum villa , in pago Cabillonensi 129 , 19 .

Blakeney, Blakeneye 420.

Blandinium, Blandiniensis.Zie: Gent, St.Pietersabdij.

Blaniacum villa , in pago Attoariorum , Blagny 40 , 22 .

Blankart, Rodolf. Zie: Rodolf.

Blankenham [ OV ] 1830-1973

Blariaco • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Blariaco [abt. 365] Blerick L

Blaricge • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Blâricge, villa, in pago Masao iuxta flumen More Blerik in Zuid-Lim-burg !

Blarikum (facs.) [Blarikum : Nh]

BLARIKUM [Blarikum : Nh] GYS

Blarinc-hem [1343] Blaricum NH

Blartehim • 1173 • Po

Blassekijns-grave-land ,Blaasekijns-ambacht[13th century] ZH Bleskensgraaf ZH

Blausluser [1639] Blauwe sluis[2x: bij Steenbergen en Oosterhout] NB

Blavoth, Gerard (Utrecht) 565.

Blecting-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Blecting-hem Brecht-dorp bij Schoorl ? NH Die 65

Blecting-hem Brecht-dorp bij Schoorl ? NH Die U65

Blectinghem. 45.

Blectinghem" (facs.) (onb. in Holland)

BLECTINGHEM" (onb. in Holland) / Blectinghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Bleekmeer Harenkarspel 1636 80

Bleirke • 1224 • Av A 100

Bleirke • 1219 • Av A 93

Bleis-wijk [1106] ZH Bleis-wijk [rond het slot Kranen-burg ontstaan?] ZH

Bleke area, in den Achterhoek. 8.

Blendumen, abdis. 18.

Blereke • 1213 • D Kp 23

Blerik (facs.) [Maasbree : Lb]

BLERIK [Maasbree : Lb] / Blariaco • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / Blaricge • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Blereke • 1213 • D Kp 23 / Bleirke • 1219 • Av A 93 / Bleirke • 1224 • Av A 100 GYS

Bleskensgraaf en Hofwege [ ZH ] 1830-1986

Bleskensgraaf [ ZH ] 1830-1855

Blicterswyke [14th century] Blitterswijck L

Blide" (facs.) (verdwenen waterloop, waarvan de naam bewaard is in Boostenblijde)

BLIDE" (verdwenen waterloop, waarvan de naam bewaard is in Boostenblijde) / trans Blide • 1164 kop. 12e • G LT 104 v° / trans Blide • 1172 kop. 12e • G LT 4 r° GYS

Blidenstat [1152] Blijdenstein Dr

Blidenstat • 1152 kop. begin 15e • As D 4 v°

Blidenstat. Zie: Blijdenstede.

Blidenvell monasterium in Alsatia , Bleidenfeld , prope Weissen-burg 171 , 24 . 27 . Dipl . spur . Dagobercti l . n . 53 .

Blidger, kanunnik ten Dom. 174. (Blidgerus, Plitgerus), kanunnik ten Dom. 235, 256, 258, 265, 267. — (Blitgerus, Plitherus), proost van Oudmunster te Utrecht. 200, 202, 204, 207.

Blidgeringmad" (facs.) (onb. bij Doornspijk : Gl?)

BLIDGERINGMAÐ" (onb. bij Doornspijk : Gl?) / prata quê dicitur Blidgeringmað • 796 kop. begin 10e • ed. DB, p. 348 GYS

Bliecs, heer in Stavenisse 203.

Blijdenstede (Blidenstat), bij Ruinerwolde. 367.

Blijdenstein (facs.) [Ruinerwold : Dr]

Blijdenstein, gem.Ruinerwolde, klooster Maria Magdalena te 200; parochianen van 200.

BLIJDENSTEIN [Ruinerwold : Dr] / Blidenstat • 1152 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Blint-heim (villa) F586 ; Blint-heim onbekend Frisia Kün W102

Blint-heim (villa) Ego in dei nomine Sigitac trado sco Bon. in villa que dicitur Blint-heim campum unum et dimidium pratum. Ik in Godes naam Sigitac schenk aan St. Bonifatius in het dorp genaamd Blint-heim één veld en een halve weide.

Blint-heim onbekend Blindheim, Duitsland? Vlak bij Wertingingen? Waarschijnlijk niet, want dat is Zuid-Duits-land in Beieren. Of toch Hogebeintum of Oosterbeintum? Ego in dei nomine Sigitac trado sco Bon. in villa que dicitur Blint-heim campum unum et dimidium pratum. Ik in Godes naam Sigitac schenk aan St. Bonifatius in het dorp genaamd Blint-heim één veld en een halve weide.

Blintheim, villa; zie ook Bint-heim Onbekend

Blitha [1238] Blija Fr

Blither (Blitherus), kanunnik van Oudmunster. 293, 309, 322, 323, 324. (Bliterus, Blitherus), koster van Oudmunster. 341, 342.

Blithrad. 105.

Blitro, kanunnik te Brugge. 265.

Blittrudis. Zie: Plectrudis.

Blizscap, Johan van. Zie: Johannes.

Bloc, Willem 543, 547.

Blochalsbrugge, Grote Waard 177, 192.

Blochove(n), Bloechove, in Schalkwijk 153-154; Willem van, ridder 138, 154, 371.

Blockerssluys [1438] Blokzijl Ov

Blockhuysen [1745] Blokhuizen NH

Blocweere [ 13th century] Blokker NH

Blocwere, Blocware, later Alblasserdam 264, 280-281.

Bloemendaal (prov.N.H.) 578.

Bloemendaal, Albertsberg, Albertimonte 132.

Bloemendal, Blomendale, voorm.gerecht ten N.van Amersfoort 133.

Bloemendal, Wouter van. Zie: Wouter.

Bloemkamp. Zie: Hartwerd.

Bloemkamp. Zie: Hartwerd.

Blois, Jan van 398 n. 1).

Blok, Gillis, schout van Kortenhoef en Anke veen 588-589.

Blok-land [1323] Hoogblok-land ZH

Bloke-land [1261] Blok-land Ut

Blokker [ NH ] 1830-1979

Blokland, onder Montfoort 380-381, 486.

Blokland, Blokelant, ten O. van Montfoort 25 no. 1), 293.

Blokland, Bloclant, ten ZO.van Mont-.foort 214 n.1.), 320, 343, 528, 578.

Blokzijl [ OV ] 1830-1973

Blome, Hadewercus, ridder 208.

Blome, Gerard. Zie: Gerard.

Blome, Koenraad, burger van Keulen 242.

Blominc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v°

Bloming (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

BLOMING [Geesteren : Borkelo : Gl] / Blominc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Blosart, Willem 59.

Blote (Blotus), Hendrik. Zie: Hendrik.

Blote, Bartholomcus de 43.

Bo u w e l (Bolo). 138.
Bo v i n o (Buuini), in Apulië. 126.
Braacanhem. 43.
Br a b a n t ( B r a b a n t i a ) . 161, 445.
Brabantia. Zie: Brabant.
Bracola. 70.
Brakkinghem. 105.
Breclewelt. Zie: Breukelerwaard.
Br e d a (Britte). 154.
Bredhem. 45.
Breukelen (Broclede). 340.
Breukelerwaard (Breclewelt, verkeerde lezing voor Broeclewert). 429.
Brigdamme. 471.
Brittannia. Zie: Engeland.
Britte. Z i e : Breda.
Bri x e n ( B r i x i n a N o r i c a ) . 219.
Brixina Norica. Zie : Brixen.
Brobantia. 345*.
Broch. Z i e : Broek.
Broclede. Z i e : Breukelen.
Bro e k ( B r o k e , B r u o c h e ) , bij V e l p , later B i l j o e n . 214, 371, 442.
Broke. Zie: Broek.
Bro k h e m . 45*.
Bruchehove. 251.
Bruelde. 382.
Brugae. Zie: Brugge.
Brugge ( B r u g a e ) . 264, 276, 277*.
Brügge ( B r u g h e i m ) , aan de L e i n e . 106.Brugheim. Zie: Brügge.
Brumia. Zie: Prüm.
Brummen. 142, 298.
Brunteslothe. 374.
Bruoche. Zie : Broek.
Büchenbach ( B u o c h i n e b a h , B u o c h i n e b a c h ) , m a r k . 139, 145.
Buien. Zie: Tuil.
Bümela. Zie: Zaltbommel.
Bunnik (Bunninchem). 43.Bunninchem. Zie: Bunnik.
Buochem. 110.
Buochinebach. Zie: Büchenbach.
Buochinebah. Zie: Büchenbach.
Buosinhem. Zie: Beusichem.
Bura. Z i e : Buren.
Burchnon. 177*.
Burem. 45.
B u r e n ( B u r a , B u r i a , B u r i o n ) . 39, 118, 148, 190, 3 6 2 .
Burgila. 122.
Burgundia. Zie: Bourgondië.
Oorkondenboek Sticht. 12

Boadings. Zie: Rading.

Bobardia. Zie: Boppard.

Bobbo, priester 590.

Bobo. 9.

Bocgenderinge. Zie: Gendringen.

Bochart, Jacob (Utrecht) 35.

Bochem. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Bochem. O. 1. 204. (± 1200). Bakkum. (DBNL)

Bochem. O. 1. 204. (± 1200). Bakkum.

Bocholt, in Westf; richter, schepenen en

Bocholte, Wibraht van. Zie: Wibraht.

Bocholtz [ LB ] 1830-1982

Bocholz (facs.) [Bocholz : Lb]

BOCHOLZ [Bocholz : Lb] / in Bugholte • 1215 • D B 12 GYS

Bochorst • 1133 • Ar R

Bochout, Buichote, Bouchout,

Bochoute, Steven van, knaap 310.

Bochoute. Zie: Boekhout.

Bocianellas villa , in pago Sennonensi 118 , 27 .

Bockholt. Zie: Boechout.

Bockhoute, Bouholte, Bochoute, een der Vier Ambachten 525, 530.

Bockiscope. Zie: Boskoop.

Boclerbroc. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Bron: DBNL

Boclerbroc. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Boekelerbroek. N. Holland. (DBNL)

Boclerbroc. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Boekelerbroek. N. Holland.

Boclo, Sweder van, ridder 305.

Boclo. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Bron: DBNL

Boclo. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Boekel. N. Holland. (DBNL)

Boclo. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Boekel. N. Holland.

Bocstelle, Lodewijk van, kanunnik ten Keulsen Dom 136.

Bodalcha locus , in pago Tellao 109 , 13 .

Bodbergi W262

Bode-lo den Grave [ca. 1250-1260] Bodegraven ? Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Bodegraven, Bodengrave 183—184.

Bodegraven, Bodegrave (Z.H.) 17.

Bodegraven (Bodengrave), aan den Rijn in Zuidholland. 306.

Bodegraven, Boedengrave, Bodengraven 59, 211, 239-240, 288, 466.

Bodegraven (Bodegrave, Bodengraven). 208, 324.

Bodegraven (facs.) [Bodegraven : Zh]

BODEGRAVEN [Bodegraven : Zh] / Bodengrauen • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° GYS

Bodeken, Willem, kanunnik van St.Jan te Utrecht 510-511.

Bodeken, Bodckijn, Boedekiin, Frederik, clericus 's Hoofs van Utrecht 227, 362, 458; Willem, leek 402-403; Willem, kanunnik van St.Jan te Utrecht 10, 233, 345, 403-404.

Bodekinus, hoorige van het St. Adelbertsstift te Aken, man van Meinza. 160.

Bodeliacum , prope urbem Trevericam 147 , 25 .

Bodelo. Zie: Baudeloo.

Bodeloden grave [ca. 1250-1260] Bodegraven ? Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Bodelogis. Zie: Badelog.

Bodelstrate, in het nedergerecht van Lanksmeer 299-300.

Bodelswerde.Zie: Bolsward.

Bodemlosenesdal , in pago Spirensi 150 , 9 .

Bodenare, Gerard, pachter bij Rhenen 208.

Bodengrauen • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Bodengraven. Zie: Bodegraven.

Bodenkamp, Bodencamp, hof in Sameren onder Schüttorf 373, 541, 544.

Bodil • ± 1191 (in de titel) • Mwb LQ 324, 14 r°

Bodilio • 844 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 14 v°

Bodliswert [1050] Bolsward Fr

BODLISWERT • (1038-57) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 77

Bodoken-lo • 889 kop. 1206-26 waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Bodoken-lo [889] Boekel NH

Bodoken-lo • 889 kop. 1206-26 waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 3 v°

Bodokenlo. O. 1. 21. (889). Bokele. O. 1. 292. Bukel. No. 247. (1215). Bron: DBNL

Bodokenlo. O. 1. 21. (889). Bokele. O. 1. 292. Bukel. No. 247. (1215). Boekel. N. Holland. (DBNL)

Bodokenlo. O. 1. 21. (889). Bokele. O. 1. 292. Bukel. No. 247. (1215). Boekel. N. Holland.

Bodolfsloit, ten O. van Utrecht. 351.

Bodolfsloot, Bodolfscloiet, bij Papendorp 24.

Bodornellum locus , in pago Camiliacensi , Bornel 109 , 10 .

Boe, Berner van, ridder 8.

Boechout (Bochoute), in de Vier ambachten van Vlaanderen. 105.

Boechout (Bockholt). 256.

Boeckholte, Bochout, Hendrik van, kanunnik van St.Piet er te Utrecht 376, 387.

Boecler [1381] , Bokel [1450] St.Isidorushoeve [west of Haaksbergen. Not to be confused with Boekelo, west of Enschede] Ov

Boeden, Pieter uter 462; Willem uter 462.

Boedonc [1359] Boeiink NB

Boekel (facs.) [Aker-sloot : Nh]

BOEKEL [Akersloot : Nh] / Bodokenlo • 889 kop. 1206-26 waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 3 v° / Bodokenlo • 889 kop. 1206-26 waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 212 / Bukle • 1169 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Boekelermeer Akersloot 1580 404

Boekhorst.Zie: Buckhorst.

Boekhout, Boccholt, Boicholt, Bocholt,

Boekhout, Boucholte, een der Vier Ambachten 248, 270; priesters te 270.

Boekhout, Bochoute, een der Vier Ambachten 32, 150; rector van 178°.

Boemund (Boemundus), kanunnik van St. Castor te Coblenz. 63.

Boene, Jan, schepen van Schoonhoven 497.

Boenrepas.Zie: Bonrepas.

Boensis villa , in pago Attoariorum , Bouhans 40 , 33 .

Boergerdijc.Zie: Burgersdijk.

Boesinghem, Bosinghem, Bosinchem.Zie: Beusichem.

Boetebroeders, fratres de Penitentia Jesu Christi, Saccitae 52; hun provinciaal voor Duitsland 51, 53.

Boetsard, Michael 176.

Bogart, Willem uten, tinsman van St.Jan te Utrecht 49.

Boge-heim (villa) Item idem Burgolf trad. sco Bon. hereditatem suam, quam sibi pater suus Antulf et mater sua [Wo]folcrid reliquerunt vel que ipse postea conquisivit totum et integrum in Fresia situm, in terris, silvis, pratis, domibus, edificiis, et mancipiis, in auro et argento, in hic locis: in Boge-heim et in Leonesbac et in witmuntheim, et in Horgana et aliis locis. Evenzo heeft Burgolf aan St. Bonifatius geschonken zijn erfgoed, wat hem zijn vader Antulf en zijn moeder Folcrid hebben nagelaten en wat hijzelf vervolgens heeft nagelaten, geheel en ongeschonden in Frisia gelegen, aan landerijen, bossen, weiden, huizen, gebouwen, en horigen, in goud en zilver, in deze plaatsen: in Boge-heim en in Leonspich en in Witmuntheim, en in Horgana en andere plaatsen.

Boge-heim Boge-heim NH of FR Kün W25 ; Boge-heim in Fresia F529

Boge-heim Boge-heim Bergheim, Duitsland? of Boghum, Duitsland? (waarschijnlijker?) Item idem Burgolf trad. sco Bon. hereditatem suam, quam sibi pater suus Antulf et mater sua [Wo]folcrid reliquerunt vel que ipse postea conquisivit totum et integrum in Fresia situm, in terris, silvis, pratis, domibus, edificiis, et mancipiis, in auro et argento, in hic locis: in Boge-heim et in Leonesbac et in witmuntheim, et in Horgana et aliis locis. Evenzo heeft Burgolf aan St. Bonifatius geschonken zijn erfgoed, wat hem zijn vader Antulf en zijn moeder Folcrid hebben nagelaten en wat hijzelf vervolgens heeft nagelaten, geheel en ongeschonden in Frisia gelegen, aan landerijen, bossen, weiden, huizen, gebouwen, en horigen, in goud en zilver, in deze plaatsen: in Boge-heim en in Leonspich en in Witmuntheim, en in Horgana en andere plaatsen.

Boge-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Bogeheim, in Fresia Onbekend; Bakkum, Noord-Hol-land ?

Bogeheim" (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

BOGEHEIM" (onb. op Tessel : Nh) / Bogeheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Boghe, Heinkin van den 479.

Boging (facs.) [Ootmarsum : Ov]

BOGING [Ootmarsum : Ov] / domus Boginc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Bohème (Boemia), koning van. 237.

Bohemen, Ulricus hertog van. Zie: Ulricus.

Bohsingi W453

Bohsingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 v°

Boidekinus, Bodekinus), graaf van Bentheim. 109, 134, 169, (171,) 183, 185—187, (245,) 280, 281, 283, 284, (285,) 288, 298, 300, 304, 306, 350, 354, 356, 467. (Balduinus), graaf van Vlaanderen en Henegouwen, keizer van Constantinopel. (31, 36, 41, 42,) 141, 148, 201. (Balduinus), monnik van St.Paulus. 151. (Boudijn), priester te Limmen. 24. (Balduinus), kapelaan van gravin Aleid. 4. (Balduinus), broeder van de Duitsche orde, subdiaken. 360, 361. (Baldewinus), kanunnik van St. Jan. 37. (Balduinus, Baldwinus, Baldewinus, Baldowinus), bisschop. 1, 6, 25, 239, 243, 466.

Boio. 104.

Boites-kerke • 1105 • U SJ 321

Boiteskerke" (facs.) (-kerk te Houweningen)

BOITESKERKE" (kerk te Houweningen) / Boiteskerke • 1105 • U SJ 321 GYS

Bok-lo W155

Bokel, Gijsbert, ridder 444, 516; Gijsbert Gijbertsz.knaap 444, 516.

Bokele [1313] NB Boekel [ook Boekel in Noord-Holland] NB

Bokeshorst • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Bokhorst (facs.) [Putten : Gl]

BOKHORST [Putten : Gl] / in Bochursti • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355 / Bùchurst • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Bokhoven [ NB ] 1830-1921

Bokstel (Bucstelle), Harbero van. Zie: Harbero.

Bokstel (facs.) [Bokstel : Nb]

BOKSTEL [Bokstel : Nb] / Buctelle (sic) • (1109) • H T 24 / Bùchestelle • (1100-1110) • Q E / Bucstel • 1173 • Po GYS

Bola, man van Wenda, vader van Adaco. 74.

Boland (Bolant, Bolland, Bonlant), Philips van. Zie: Philips; Werner van. Zie : Werner.

Bolemannus (Deventer) 256.

Bolin, Hendrik, deken der Vier Ambachten 177.

bolla z. Ordebolla.

bolla z. Ordebolla. Bron: DBNL

bolla z. Ordebolla. (DBNL)

Bollane villa , Bollunvilla , Bolluntorf , in pago Bedensi , Bollendorf 96 , 32 . 34 ; 97 , 18 .

Bollane. Zie: Bollendorf.

Bollard, Johan (van Utrecht) 420.

Bollckien, Johan 400.

Bolle, Willem Jansz; gezworene in Naaldwijk 413.

Bollendorf (Bollane, Bolluntorf, Bollunvilla). 18, 20.

Bolluntorf. Zie: Bollendorf.

Bollunvilla. Zie : Bollendorf.

Bolo 155.

Bolo. Zie: Bouwel.

Bologna (Bononiensis), kanunnik te. Zie: Galitianus.

Bolon , in pago Arvernico 133 , 25 .

Bolsward (facs.) [Bolsward : Fr]

Bolsward, Bodelwerde 87 n.1), 296 n.1); deken in 50.

BOLSWARD [Bolsward : Fr] / BODLISWERT • (1038-57) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 77 GYS

Bolte, Gerard. Zie: Gerard.

Boltreshanda • 990 kop. midden 11e • G LT 83 bis v°

Boltreshanda [988] Botersande [north of Biervliet. Flooded before 1408] Zl

Boltreshanda • 1017 kop. midden 11e • G LT 88 v°

Boltreshande • (1157-91) • G SB

Boltus, Reynoud 433.

Bomala. Zie: Zaltbommel.

Bomde. Zie: Oldeboorn

Bomel, Bomele.Zie: Zaltbommel.

Bomela [850] Zaltbommel ['salt' cause of the Mediaeval salt-trad] Gld

Bomele. Zie: Zaltbommel.

Bomele. Zie: Zaltbommel.

Bomelrewerde • 1225 • U B 416

Bomelrewerde • (1202?) • Hg W 5

Bomelrewert. Zie: Bommelerwaard.

Bomena • 1220 • S D 556

Bomena • (1198-1212) • S D 257

Bomenne • (1220-26) • S D 1144

Bomgarde. 445.

Bomi-lo W207

Bommel 566.

Bommel, Bomele, Hendrik, klerk van 88.

Bommelerwaard (Bomelrewert). 161.

Bommelerwaard 228 n.1) en 2).

Bommelerwaard 394 n.1).

Bommelerwaard (Bomelwerde). 179.

Bommelerwaard (facs.) (landstreek tussen Maas en Waal)

BOMMELERWAARD (landstreek tussen Maas en Waal) / Bomelrewerde • (1202?) • Hg W 5 / Bomelrewerde • 1225 • U B 416 GYS

Bommelhus, Werner, burger van Oldenzaal 305.

Bommenede [ ZL ] 1830-1865

Bommenede (Bomena), bij Brouwershaven. 2.

Bommenee (facs.) [Zonne-mere : Zl]

BOMMENEE [Zonnemere : Zl] / insulam Bomnê • 1165 • S D 3 / Bomena • (1198-1212) • S D 257 / Bomena • 1220 • S D 556 / Bomenne • (1220-26) • S D 1144 GYS

Bompsum [1454] Baamsum Gr

Bonaventura, broeder, aartsbisschop van Ragusa 533.

Bonefacius, bisschop van Lausanne. 260.

Bonencamp, tins te Doesburg 493.

Bonevelda.Zie: Benneveld.

Bonevelde [1276] Benne-veld Dr

Bonewirt, villa; Bonfurt, in pago Ostrache Onbekend

Bonewirt (villa) F567

Bonewirt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Bonewirt" (facs.) (onb. in Oostergo)

BONEWIRT" (onb. in Oostergo) / Bonfurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Bonewirt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Bonfurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Bonfurt (villa) in Ostrache (pagus) F556 ; Bonfurt in pago Ostrache / Bonewirt Bonewirt, Oostergo FR Kün W72 W82

Bonfurt in pago Ostrache / Bonewirt Bonewirt, Oostergo Bornwird, Oostergo (vlakbij Dokkum)Ego dithgilt tradidi ad scm Bon. in pago Ostrache in villa nuncupata bonfurt terram X boum et quamdiu vivam censum VI unciarum inde persolvam vel XX pallia. Ik Dithgilt heb aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Oostergo in het dorp genaamd Bonewirt grond voor 10 runderen, en zolang ik leef zal ik daar aan belasting 6 ons of 20 mantels betalen. Ego Diethilt trado ad scm Bon. hereditatem meam in villa nuncupata Bonewirt terram X boum ad censum IIII unciarum per annum. Ik Diethilt schenk aan St. Bonifatius mijn erfgoed in het dorp genaamd Bonewirt: grond voor 10 runderen, aan belasting 4 ons per jaar.

Bonfurt (villa) in pago Ostrache / Bonewirt Ego dithgilt tradidi ad scm Bon. in pago Ostrache in villa nuncupata bonfurt terram X boum et quamdiu vivam censum VI unciarum inde persolvam vel XX pallia. Ik Dithgilt heb aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Oostergo in het dorp genaamd Bonewirt grond voor 10 runderen, en zolang ik leef zal ik daar aan belasting 6 ons of 20 mantels betalen. / Ego Diethilt trado ad scm Bon. hereditatem meam in villa nuncupata Bonewirt terram X boum ad censum IIII unciarum per annum. Ik Diethilt schenk aan St. Bonifatius mijn erfgoed in het dorp genaamd Bonewirt: grond voor 10 runderen, aan belasting 4 ons per jaar.

Bonifacius, kanunnik. 387. (Bonefacius), kanunnik. 469.

Bonifacius (Bonefacius, Bonifatius), bisschop van Utrecht. 33—64, 114.

Bonifacius, bisschop van Bratislawa 546; bisschop van Parenzo 546.

Bonifacius VIII, paus te Rome 193, 241, 247-249, 252-254, 257, 261- 268, 273, 385, 396, 401-402, 454- 456, 463, 480.

Bonigge • 1189 • Berne

Bonin, Michael, kanunnik van St. Donatiaan te Brugge 226.

Boninchem, Boninc, onder Ophemert 153

Boninga • 1145 • L G C

Boninga • 1141 • D Br 13

Boninge, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Boninge (Boningem), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Boninge, Hendrik van 521.

Boninge • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Boninge, Bonynghe [1100] Beuningen Gld

Boninge • 1139 • R SE 1

Boninge • 1100 • D SAA 3

Boninge • 1167 • Xt 39

Boninge(n), Boninke, Bonnicke, Bonnichen, Frederik van 48, 174, 606; Frederik van Jr.606; Hendrik van 606; Matthaeus van 606.

Boningem • 1200 • Hg W 508

Boningen • 1203 • Hg W 6

Boninghen. Zie: Beuningen.

Bonlant, Werner van. Zie: Werner.

Bonn, Bunnensis, 448 n.1); kanunnik te 516; proost te 516.

Bonn, Koenraad graaf van. Zie: Koenraad.

Bonn (Bunnensis), deken van. Zie: Herman.

Bonne [in the early part of the 12th century ] Bunne [not to be confused with Buinen or Bonne] Dr

Bonne, Werenzo van. Zie: Werenzo.

Bonosus villa , quae dicitur Villaris , in pago Senno niensi 115 , 44 .

Bonrepas, Boenrepas, Bonrepois, tussen Vlist en Schoonhoven 24, 254-255.

Bonrepas, tusschen Vlist en Schoonhoven 75.

Bonscoten.Zie: Bunschoten.

Bonsnavel 399. en, ridders van Buren 152; broeder van Hendrik, schout van Soest 152; heer van Ooy, leenman van den graaf van Kleef 249, 299—300. Radinc, ridder 37.

Bonsnavel (Bonsnavell, Boetsnavel) Bertold. Zie: Bertold.

Bonsnavel, Willem 160°; Berthold 399.

Bonte, Franco. Zie: Franco.

Bontwerker (Pellifex), Ludolf 160.

Boomde (facs.) [Eibergen : Gl]

BOOMDE [Eibergen : Gl] / domus Bomede • kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 v° GYS

Boomgaard.Zie: Pomerio.

Boorne (facs.) (voormalige rivier in Friesland)

BOORNE (voormalige rivier in Friesland) / Bordaa • ± 576 kop. 8e kopieën 9e- • Venantius Fort., Carm. VII 7 / super Bordine fluvio • 734, kopieën 10e • Fredegarius cont., ed. MGH mer. II, p. 176 / Bordne • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 49 GYS

Boornster-hem [ FR ] 1830-1985

Booth, Gerard, ridder 312.

Boppard (Bobardia), Koenraad van. Zie: Koenraad; Kono van. Zie: Kono.

Boppard oppidum 170 , 43 .

Borc [13th century ] Schipborg Dr

Borch, ter, [1352] Terborg Gld

Borchardinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Borcharts, in Asseneder-ambacht. 334.

Borchering (facs.) [Ootmarsum : Ov]

BORCHERING [Ootmarsum : Ov] / Borchardinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Borchgrave. Zie: Burchgraaf.

Borchmalsen. Zie: Geldermalsen.

Borchmannus 405.

Borchorst (Borghorst), klooster in Westfalen. 363.

Borchstede, Johan van 433.

Borchte, Borcht, Borchthe, nabij Grimbergen (België) 119-121.

Borchum [1474] Barc-hem Gld

Borchworm, Borgworm, Waremme,

Borck.Zie: Westerbork.

Borculo, Burglo, Burchlo, Hendrik van 13, 182, 292, 299, 404.

Borculo (Borckeloe, Burclo, Burglo), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Borculo (Borglo). 122.

Borculo, Borkeloo, Borckelo, Borklo,

Borculo, Borclo, Burclo 280; Hendrik van, knaap 230,261,280.

Bordaa • ± 576 kop. 8e kopieën 9e- • Venantius Fort., Carm. VII 7

Bordeys, Willem, clericus, vicaris ten Utrechtsen Dom 297, 494.

Bordne • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 49

Bordoys, Willem, vicaris ten Utrechtsen Dom 394.

Borg • 1222 • S D 570

Borg-lo [960] Borgele [now part of mun. of Deventer] Ov

Borgele (facs.) [Diepen-veen : Ov]

Borgele (Burgelo), mark onder Diepenveen bij Deventer. 149.

BORGELE [Diepenveen : Ov] / Burgelo • 1221 • Zw D GYS

Borgende. Zie- Borne.

Borger [ DR ] 1830-1998

Borghardus, gezworene in Naaldwijk 413.

Borgharen (facs.) [Borgharen : Lb]

Borgharen [ LB ] 1830-1970

BORGHAREN [Borgharen : Lb] / in castro aput Haren • 1152 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 21 v° / apud Haram • 1180 • X E 17374/16 / apud Haram • 1182 • X E 17374/17 GYS

Borghorst. Zie: Borchorst.

Borghwallinge, erf in Zuidlaren 393.

Borglo. Zie: Borculo.

Borgsant, in de omgeving van Utrecht 118.

Borguliet • 1219 • S D 553

Borgvliet (facs.) [Bergen-op-Zoom : Nb]

BORGVLIET [Bergen-op-Zoom : Nb] / Burchfliet • 1214 • Hg B 4 / Borguliet • 1219 • S D 553 GYS

Borke-lo (facs.) [Borke-lo : Gl]

Borkel en Schaft [ NB ] 1830-1934

BORKELO [Borkelo : Gl] / Burkelo • 1190 • Zu S 3 / Burkelo • (1196) • Hg V / Burglo • 1200 • Hg W 508 / Burclo • 1200 • Ar B 1 / Burclo • 1203 • Hg W 6 / Burclo • 1212 • Zu K / Burchlo • begin 13e • D W RH9, 61 v° GYS

Borken, Westf. 407 n. 1).

Born [ LB ] 1830-2001

Born (facs.) [Born : Lb]

Born, Gozewijn van. Zie; Gozewijn.

BORN [Born : Lb] / Burne • 1125 • I Je 11 / Burne • 1155 kop. 13e • I Lc n° 45 / Burne • (1195-1203) • Av A 57 / Borne • 1154 kop. 13e • I Lc n° 44 / Borne • 1197 • I L 21 / Borne • 1198 • Av A 51 / Borne • 1218 • Ie H / Borne • 1219 • Av A 93 / Borne • 1224 • Av A 100 / Burna • 1168 • K HUA 22 a / Bornen • 1206 • X Br 13 GYS

Bornde. Zie: Oldeboorn.

Bornde.Zie: Oldeboorn.

Borne, in Limb; Gozewijn van, ridder 310°, 439.

Borne (Burgunde), in Twente. 43.

Borne, Borgende, bij Almelo 315.

Borne (facs.) [Borne : Ov]

Borne • 1224 • Av A 100

Borne • 1198 • Av A 51

Borne • 1219 • Av A 93

Borne • 1218 • Ie H

Borne • 1197 • I L 21

Borne • 1154 kop. 13e • I Lc n° 44

BORNE [Borne : Ov] / Burgunde • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Bornecamp, akker in het Randerbroek 414.

Bornekatinc, Beurnecote, goed onder Deventer 411, 413.

Bornen • 1206 • X Br 13

Bornwerd (facs.) [Westdongera-deel : Fr]

BORNWERD [Westdongeradeel : Fr] / Brunnenuurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Borostoch. 162.

Borre, Burrekiin, van Amerongen, Dirk 476-477; Hendrik 476-477.

Borre, Dirk, buur van Amerongen 455.

Borre, Rudolf 400.

Borre van Jutphaas (Borre de Judiphas), Gerard. Zie: Gerard.

Borsele (facs.) [Borsele : Zl]

BORSELE [Borsele : Zl] / Brumsale • 976 • ed. DB, p. 232 / Brumsela • 1003 • ed. DB, p. 245 / Brumsela • 1040 • ed. DB, p. 250 / Brinsila • 1148 kop. ± 1222 • bulle voor Echternach, Go I 71, 110 v° / Brinsila • 1192 kop. ± 1222 • bulle voor Echternach, Go I 71, 114 r° / Brunisila • 1161 • bulle voor Echternach, Tr Q 4 GYS

Borselen (Barsele), Adam van. Zie: Adam.

Borselen, Barsele, Berzele, Floris van, knaap 110, 177; Wolfert van 357, 412.

Borselen, Bersalia 5; Pieter van 5-6, 157; Wolferd van 157, 399, 401.

Borssele [ ZL ] 1830-1970

Borsselen, Bersalia, Pieter van, ridder 413.

Bortendonc [1359] Borteldonk NB

Borz-hem W025

Bosa. 6.

Boscelmus. Zie: Gozelinus.

Bosch (de Buscho, Busco), Egbert van. Zie: Egbert.

Bosch, de Busco, goed Ten, gem.Hoogland 133.

Bosch, Busco, Gijsbert van den 304.

Boschhuizen, Boscusen, onder Beesd 301.

Boschkantsrot [1840] Boskant NB

Boschkapelle [ ZL ] 1830-1936

Boscocurtis in dioecesi Carnotensi 197 , 15 .

Bose, Reimboldus. Zie: Reimbold.

Bosenc-hem • 1221 • Zw D

Bosenc-hem • 1131 • U SJ 242

Bosenchem, Bosinchem. Zie: Beusichem.

Bosenchem. Zie: Beusichem.

Bosenhage, Diederik van. Zie: Diederik; Gerard van. Zie: Gerard; Hendrik van. Zie: Hendrik; Herman van. Zie: Herman; Thietmar van. Zie: Thietmar.

Bosenken • 1169 • U SJ 796

Bösenken. Zie: Beusichem.

Bosenkhem, Bijsencheijm, Büsencheim, Busenhem, Businchem, Businghem,

Bosg. Zie: Renoyerbosch.

Boshuizen (facs.) [Leiden : Zh]

BOSHUIZEN [Leiden : Zh] / Buschusa • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Bosinchem Businchem ten O.van Culemborg 49, 210, 305.(Beusichem) priester te 86; Alard van, ridder 172, 280, 291, 371; Dirk Splinter van, ridder 285- 286, 291, 371; Gozewijn van 49; Hubert van 521, 524; Hubert van, schenk, ridder 49- 50, 230, 233, 285-286, 290-294, 302; Jutta van 210; Splinter van, ridder 172-173; Steven van 524; Steven van, proost van St.Pieter te Utrecht 17; Wessel van 49-50.

Bosinchem. Zie: Beusichem.

Bosinkem • 1176 • U SJ 797

Bosinkem. Zie: Beusichem.

Boskoop 355 n.3).

Boskoop (facs.) [Boskoop : Zh]

Boskoop (Buckiscope, Bockiscope), ten N. van Gouda. 269.

BOSKOOP [Boskoop : Zh] / Buckeskop • 1222 • Hg B 86 GYS

Bosloo [1794] Bussloo Gld

Boso. 26.. 69.. 77-, diaconus cardinalis S.S. Cosme et Damiani. 383.

Bosoniensis.Zie: Bratislawa.

Bossche, de Busco, Egbert van 68.

Bot van der Eem 177, 192; ambacht van 177, 192.

Bot, Buth, van der Eme, Gijsbert, ambachtsheer van Eemkerk 147, 444, 446, 516.

Boten, Herman, ridder 283.

Boten, ridder 283.van Dolre 350.—•—•, zoon van Gerard van Duider 536.uten Enge 223, 382, 409.van Helen 518.van Holte 540.(Bemard) Knippinch, schepen van Harderwijk 156.van Nahus, ridder 230.van Raalte 541.van Redam, knaap 327.van Roubaix, ridder 527-528, 532.van Scadewic 202.van Schalkwijk, ridder 10.van Wambrechies, ridder 535, 537.

Botere, Syger, olderman van Groningen 166.

Botersande • ± 1218 • G Bd 20 bis, p. 6

Botervleete. Zie: Buttervliet.

Boterzande (facs.) (verdronken 15e, noord van Biervliet : Zl)

Boterzande, Boutersande, ten N.van

BOTERZANDE (verdronken 15e, noord van Biervliet : Zl) / Boltreshanda • 990 kop. midden 11e • G LT 83 bis v° / Boltreshanda • 1017 kop. midden 11e • G LT 88 v° / Baltreshanda • (1019-30) • ed. DB, p. 248 / Boltreshande • (1157-91) • G SB / Botersande • ± 1218 • G Bd 20 bis, p. 6 GYS

Botinachs • 1111 • Luik, I J

Botkotte, hoeve onder Wüllen 480.

Botmelosa kine" (facs.) (onb. ± Reimerswaal : Zl)

Botmelosa kine • 1214 • S D 526

BOTMELOSA KINE" (onb. ± Reimerswaal : Zl) / Botmelosa kine • 1214 • S D 526 GYS

Botre, Hugo. Zie: Hugo.

Botter, Botren, Hugo, heer 262.

Botter, Hugo. Zie : Hugo.

Botter, Bottre, Bütere, Hugo 75, 235, 293.

Bottere, Hugo, knaap 37. Boudewijn, Balduinus, priester van de Mariakerk te Biervliet 322 ; plebaan van Hulst 241, 246; abt van Marienweerd 71, 213; kapelaan der Begijnen te Middelburg 47; door de heren in Stavenisse als pastoor aldaar gepostuleerd 203 ; bisschop van Utrecht 72; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 510-511; broeder in het St.Catharijnegasthuis te Utrecht 583.(Ghille), mr; kapelaan in Hulst 241, 246; zoon van Andreas van Risinghen 471-472.Dancardsz.van Stavenisse 316; heer van Steinfurt, ridder 143, 184, 455, 479, 548.

Botterman, Willem, schepen van Schoonhoven 329.Yeman, schepen"329.

Botteskerke. 253.

Bottinachs [1111] , Butenachen [1146] Beutenaken L

Bottinge F622

Bottinge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Bottinge" (facs.) (onb. in Friesland)

BOTTINGE" (onb. in Friesland) / Bottinge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Bouchard, proost van St.Marie te Utrecht 556.

Bouchardus, Buchardus (van Henegouwen) proost van St.Marie te Utrecht, later Domproost aldaar en elect van Metz 80, 230, 243, 356, 398, 403, 411.

Boudevvijn (Baldwinus) Aurifaber, ministeriaal van den bisschop. 294. (Baldwinus) van Skinga, broeder van Dodijn. 355, 356. (Balduinus), graaf van Vlaanderen. 79, 80. (Baldewinus), kanunnik. 379. (Balduinus), kanunnik van St. Jan. 458, 459. (Balduinus), kanunnik te Brugge. 265, 277. (Balduinus), proost van Dirha. 138. (Balduinus), proost. 204. (Baldwinus), aartsdiaken van L u i k. 387. (Baldwinus), abt van Liesborn. 321. I (Balduinus, Balzo), bisschop van Utrecht. 139, 145. I I (Balduuinus, Baldeuuinus, Balduinus, Balduuinus, Baldwinus) van H o l l a n d, proost van St. Marie en van Oldenzaal, later bisschop van Utrecht. 372, 384, 417, 428, 430, 435, 446—466.

Boudewijn Hendriksz. 331. (Baldewinus), schout van de abdij Essen. 98. (Boidinus, Balduinus), vader van, Hugo. 232, 259. (Badewinus) Bachelier. 170. (Balduinus) van Praet. 31. (Baldwinus) van Rodenburg. 184. (Baldewinus) Stoppelkin, koopman. 165. (Balduinus) van Triest. 87. (Balduinus) Willemsz. van Welle. 153. (Baldwinus) de Wit (Albus), schepen te Zutphen. 267. (Balduinus, Baldwinus, Balduwinus, Boldewinus, Baldewijn, Boldewijn,

Boudewijn, Baldevinus, Baldewinus,

Boudewijn, Balduinus, Baldwinus, Boudekinus, pastoor van Hulst 247—248, 379, 391—392, 435—437; proost van St. Pieter te Utrecht 59, 139, 199, 214, 245. van Driel, leenman van den abt van St. Paulus 105, 106. Wissenzoon van Hardinxveld 66°. Stavenesse, schepen van Geertruidenberg 237, 238.

Boudewijnskerke, ecclesia Baldwini, ecclesia sancti Nicolai, op Walcheren 72.

Boudewijnskerke (ecclesia S. Nicolay, que vulgariter dicitur ecclesia Baldewini), op Walcheren. 466.

Bouelicurt Bovelicurt

Bouerex silva , in pago Wabrensi 213 , 39

Bouinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v°

Boumela. Zie: Zaltbommel.

Bouo, proost van Busdorf 507.

Bourgondië (Burgundia), hertog van. 87.

Bourgondië (Burgundia). 48, 54.

Bourgondië, hertog van 373 n.a.).

Bouwel (Bolo). 138.

Boven, Dirk 108.

Boven-kerspel [1311] Bovenkarspel NH

Boven-Merwede] Werkendam

Bovendorp, Hendrik, landgenoot in Rijswijl (Gld.) 338.

Bovenkarspel [ NH ] 1830-1979

Boventorp, Gerard van 483.

Boving (facs.) [Batmen : Ov]

BOVING [Batmen : Ov] / Bouinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Bovino (Buuini), in Apulië. 126.

Bovo. 63; abt van St. Bertin. 194.

Boydekinus Hako, ridder 141.

Boysekinus. Zie: Bysekinus.

Bozen, Bozanum, landkommandeur in 332.

Bra/acan-hem (/ verbeeldt de regelverspringing) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Braacan-hem (Bracanhem) onbekend ZH Kün U30

Braacan-hem (Bracanhem) onbekend ZH Kün 30

Braacanhem. 43.

Braacanhem" (facs.) (onb. in Holland)

BRAACANHEM" (onb. in Holland) / Bra/acanhem (/ verbeeldt de regelverspringing) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Braak (de) Obdam 1633 60

Braakmeer Aartswoud 1631 25

Braakmeer Medemblik 1631 35

Braamlo, Bramlo, onder Haaksbergen, Steven van 404.

Brabant, Brabancia, hertogdom 317; drost van 424; hertog van 51, 273, 307, 316, 444, 452-453; maarschalk van 38; provincie in België 119 n.1), 273 n.3).

Brabant (Brabantia). 161, 445.

Brabant, Brebant 286; hertog van 109, 117, 342, 378, 386-387, 416; geld van 115, 202, 387.

Brabant, Brabantia 295; drost van 384; hertog van 107, 111, 219, 258; hertogin van 295.

Brabant (Brabantia, Lotharingia, Lovania), hertog van. Zie: Hendrik; hertogin van. 23; zoon van den hertog van. Zie: Hendrik.

Brabantia. Zie: Brabant.

Brabantinus, Rodolfus. Zie: Rodolf.

Brabeck, Brathbeke, hof 508.

Brac ... villa , in pago Rodonico 34 , 14 .

Bracle [1228] Brakel Gld

Bracola • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Bracola. 70.

Bracola" (facs.) (onb. in de pagus Hintingoe)

BRACOLA" (onb. in de pagus Hintingoe) / Bracola • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Braem, Hendrik, priester van Westmonster te Middelburg 411.

Braems, Jacob Hendriksz; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 188.

Brago villa , 36 , 16 .

Bragobantus pagus , Brabant 109 , 6 .

Bragth [1294] Maasbracht L

Braine, heer van 456.

Brake, goed onder Weteringen bij Deventer 27.

Brakel, in de Bommelerwaard 208; Eustachius van, ridder 405.

Brakel (Bracle), aan de Waal beneden Zaltbommel. 211.

Brakel, Eustachius van. Zie: Eustachius.

Brakel, Eustachius van, ridder 15.

Brakel (facs.) [Brakel : Gl]

Brakel • 1212 • Hg B 54

Brakel [ GL ] 1830-1999

BRAKEL [Brakel : Gl] / Brakel • 1212 • Hg B 54 GYS

Brakking-hem • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 39 r°

Brakking-hem [end 10th century] Breklenkamp Ov

Brakkinghem. 105.

Bralander sluis 294.

Bralant, ten O. van Montfoort 25, 293.

Bralant, ten ZO.van Montfoort 314.

Brame, Dirk van 544.

Bramete, hofstede onder Deventer 396.

Bramhornen, Bernard van. Zie: Bernard.

Bramlare • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v°

Bramme-lo (facs.) [Haaksbergen : Ov]

BRAMMELO [Haaksbergen : Ov] / Bramlare • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Brand-wijk [ ZH ] 1830-1986

Brandanus, Ludolphus. Zie: Ludolf.

Brandenburg, markgraaf van. Z i e : Albert.
Breda. 216.
Breevelt (Bretevelt, Bredeveit), aan den Rijn ten O . van Woerden. 110, 116.
Bremen (Brema). 387. , kerk van. 130, 252. , kapittel van- 387. Z i e : A r n o u d , Bernard, Gemand, Otto, W i l b r a n d . , prior van het Predikheeren-convent van St. Catharina te. Z i e : Ernst. , voogd van. Z i e : Werner. , provincie. 165. , aartsbisschoppen van. 237, 386. Zie ook: Gerard, H a r t w i g .
Bremmen. Z i e : Brummen.
Breukelen (Broclede, B r ü c l e d e ) , aan de Vecht. 86, 91, 209*.
Breukele-veen (Bruchledervene, Brocledervene). 379, 422.
Brigdamme, op Walcheren. 35, 69, 413*.
Brindisi (Brundusium). 89.
Britannien. Z i e : Portengen.
B r i x e n (Brixinensis, Brixiensis), bisschop van. 237, 439.
Brockerhove. Z i e : Biljoen.
Broclede. Z i e : Breukelen.
Brösleme. Z i e : Brussel.
Brugge (Bruge). 31, 43, 170. , kastelein van. Zie : Johannes. , kerk en kanunniken van St. Donatiaan te. Z i e : Jacob, W i l l e m . , proost van. Z i e : Gerard.
Bruchledervene. Zie : Breukeleveen.
Brummen (Bremmen), op de Veluvve. 86, 266.
Brunswijk. 299.
Brussel ( B r ö s l e m e ) , burggraaf van. Z i e : W i l l e m .
Buderinc, huis te Litteren. 7.
Buchenhalszele, Buckenhalszile. 65, 249.
Buddingwold (Buddigwolt), moeras of veen onder Ruinerwold, in Drente. 310.
Bugenigge. Z i e : Beugelen.
Buckiscope. Z i e : Boskoop.
Bunne ( B u u m ) , onder Vries. 460.
Bunnensis. Z i e : Bonn.
Bunnik (Bunneke), ten O . van Utrecht. 335, 378.Bunniker-broek (Bünnickerbroek). 292.
Buren, in Westfalen. 387.
Burgelo. Z i e : Borgele.
Burgerscede, i n Maasland. 403.
Burgunde. Z i e : Borne.
B u r c h . Z i e : Westerbork.
Businchem. Z i e : Beusichem.Buscum. Z i e : 's-Hertogenbosch.
Butae (Balk in Gaasterland?). 369.
B u u m . Z i e : Bunne.
ßijlevelt (Bylevelt, Bilevelt), aan den Rijn beneden Utrecht. 110, 116.

Brandenburg, markgraaf van. Zie: Albert.

Brannis vallis , in pago Cenomannico , Brenailles 4 , 32 .

Brant, vader van Dankaard en Matthias. 230.

Brant, Nicolaas 15.

Brantwyc [1396] ZH Brand-wijk ZH

Brasemermeer 355 n.1).

Brastis , appendix villae Lethernau , in pago Arduen nensi 103 , 18 .

Bratislawa, Bosoniensis, bisschop van 546.

Braunas villa , in pago Briegio , Brunoy 157 , 33 .

Brebant.Zie: Brabant.

Brechtgheresweert. O. 1. 293. (1206-1220). tusschen Haarlem en Leiden. ? N. Holland.

Brechtgheresweert. O. 1. 293. (1206-1220). Bron: DBNL

Brechtgheresweert. O. 1. 293. (1206-1220). tusschen Haarlem en Leiden. ? N. Holland. (DBNL)

Breclewelt. Zie: Breukelerwaard.

Bred-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Bred-hem Breem op Texel NH Die U61

Bred-hem Breem op Texel NH Die 61

Breda, Godfried van. Zie: Godfried.

Breda, Gerard van, clericus in het diocees Utrecht 318-319, 321, 334-335, 348, 351-352, 356; Godfried van, heemraad van de Lange Zijde 147.

Breda, Bredha, vrouwe van 437.

Breda (Britte). 154.

Breda, Gilles (Egidius) van. Zie: Gilles; Godefrid van. Zie: Godefrid; Hendrik van. Zie : Hendrik.

Breda • 1173 • Po

Breda • 1219 • S D 553

Breda • 1209 • Tl 56

Breda • 1216 • Tl 67

Breda • 1212 • Tl 61

Breda • 1214 • Hg B 4

Breda • 1161 • Av SM 7

Breda (facs.) [Breda : Nb]

Breda, in [1300] Breede Gr

Breda • 1213 • Hg B 86

Breda • 1205 • Tl 51

Breda • 1179 • Av SM 9

Breda • 1204 • Tl 49

Breda • 1157 • Tl 8

Breda • 1160 • X E 10965/1

Breda • 1159 • Tl 11

Breda • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r°

BREDA [Breda : Nb] / Breda • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r° / Breda • 1157 • Tl 8 / Breda • 1159 • Tl 11 / Breda • 1160 • X E 10965/1 / Breda • 1161 • Av SM 7 / Breda • 1173 • Po / Breda • 1179 • Av SM 9 / Breda • 1204 • Tl 49 / Breda • 1205 • Tl 51 / Breda • 1209 • Tl 56 / Breda • 1212 • Tl 61 / Breda • 1213 • Hg B 86 / Breda • 1214 • Hg B 4 / Breda • 1216 • Tl 67 / Breda • 1219 • S D 553 / Bredha • 1213 • Hg B 2 GYS

Breda. 216.

Bredemate, land onder Rijswijk (Gld.) ? 338.

Bredemeda, in Hertingen 176.

Bredemoer (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

BREDEMOER (onb. op Tessel : Nh) / in Bretenmore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Bredenbroick [1386] Breeden-broek Gld

Bredenorde, Steven van. Zie: Steven. -

Brederdus, Reuro 383.

Bredereck, Johan van 455.

Brederode, Willem van, ridder 30, 57, 137, 277.

Brederode, Willem van. Zie: Willem.

Brederode, Dirk van, ridder 38-42, 97, 110, 121, 177; Floris van, ridder 39.

Brederode, Diederik van. Zie: Diederik.

Brederode, heer van 232; Floris van 232; Willem van, ridder 130.

Brederwiede [ OV ] 1830-2001

Bredevelde, onbekend 424.

Bredevoort (Bredervorht), Herman van. Zie: Herman.

Bredevoort (facs.) [Aalten : Gl]

Bredevoort, Bredervoert, onder Aalten 13.

BREDEVOORT [Aalten : Gl] / de Brederuorht • 1200 • Ar B 1 GYS

Bredewere. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Bredewere. O. 1. 204. (± 1200). (DBNL)

Bredewere. O. 1. 204. (± 1200).

Bredha • 1213 • Hg B 2

Bredhem. 45.

Bredhem" (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

BREDHEM" (onb. op Tessel : Nh) / Bretenheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Bredhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Bree [al voor 1294] Maasbree [after 1279 to County of Gelder: land van Kessel] L

Breet of Bremech, Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Rutger van. Zie: Rutger.

Breeveld, Bredevelt, ten NO.van Woerden 185.

Breevelt (Bretevelt, Bredeveit), aan den Rijn ten O. van Woerden. 110, 116.

Breg-hem [906], Brok-hem [later] Bruc-hem Gld

Breidenwisen , in marca Burensa , in pago Mosel lano , terminus territorii Osterspay ad Rhenum , prope oppidum Boppard 170 , 43 .

Breine, Everard van. Zie: Everard.

Breitenfurt F669

Breitenfurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Breklenkamp (facs.) [Denekamp : Ov]

BREKLENKAMP [Denekamp : Ov] / Brakkinghem • 10. Jh. • D W IX a 1 a, 39 r° GYS

Brema, Nicolaus de. Zie: Nicolaas.

Bremen, Bremensis, burgers van 159.

Bremen (Brema). 387; kerk van. 130, 252; kapittel van- 387. Zie: Arnoud, Bernard, Gemand, Otto, Wilbrand; prior van het Predikheeren-convent van St. Catharina te. Zie: Ernst; voogd van. Zie: Werner; provincie. 165; aartsbisschoppen van. 237, 386. Zie ook: Gerard, Hartwig.

Bremen, Bremensis, kerkprovincie 158, 168, 261, 409.aartsbisschop van 52, 103 n.2).

Bremen, aartsbisschop van 100.

Bremensis Sifridus. Zier. Siegfrid.

Bremmen. Zie: Brummen.

Bremmenen • 1215 • U SP 215

Brempt, Bremth, Kreis Erkelenz, Rutger, heer van 103.

Brenom W118, Brenon W002

Breskens [ ZL ] 1830-1970

Breten-heim (villa) in Tyesle (pagus) F578 ; Breten-heim / Bretenmore Breem op Texel NH Die W94 W96

Breten-heim / Bretenmore Breem op Texel Bretzenheim, Duitsland? (niet waarschijnlijk) Brantgum, bij Dokkum?Ego in dei nomine Ratolt de fresia trado deo et sco Bon. quicquid mihi meitpri pater meus iuste et legaliter cum ceteris bonis in hereditatem contradidit in pago Tyesle in villis quarem sunt Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim et in Thyeslemore. Similiter quippe trado quicquid ex paterna hereditate visus fui habere et possidere in villa que dicitur Lantohi totum et integrum et mancipia numero XVIII. Ik in Godes naam Ratolt van Frisia schenk aan God en St. Bonifatius al wat mijn vader mij juist en rechtmatig met overige goederen als erfgoed heeft overgedragen in de gouw Texel in de dorpen die daar zijn Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim en in Thyeslemore. Evenzo immers schenk ik alles uit mijn vaders erfgoed dat ik officieel had en bezat in het dorp genaamd Landei, geheel en ongeschonden, en een aantal van 18 horigen.

Breten-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Breten-heim (villa) / Bretenmore Ego in dei nomine Ratolt de fresia trado deo et sco Bon. quicquid mihi meitpri pater meus iuste et legaliter cum ceteris bonis in hereditatem contradidit in pago Tyesle in villis quarem sunt Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim et in Thyeslemore. Similiter quippe trado quicquid ex paterna hereditate visus fui habere et possidere in villa que dicitur Lantohi totum et integrum et mancipia numero XVIII. Ik in Godes naam Ratolt van Frisia schenk aan God en St. Bonifatius al wat mijn vader mij juist en rechtmatig met overige goederen als erfgoed heeft overgedragen in de gouw Texel in de dorpen die daar zijn Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim en in Thyeslemore. Evenzo immers schenk ik alles uit mijn vaders erfgoed dat ik officieel had en bezat in het dorp genaamd Landei, geheel en ongeschonden, en een aantal van 18 horigen.

Bretenheim, in pago Tyesle; Bretenmore, in pago Tyelle Breem op Texel, Noord-Hol-land !

Bretenmore (villa) F580

Bretsenewarth [13th century] Britswerd Fr

Breuil, Brolium, Broliensis, dép. Lot et Garonne, aartsdiaken van 352, 369, 374 —375.

Breukelen, Broecklede, Brok(e)lede, 59, 214.405; richter in 214.

Breukelen (Broclede). 340.

Breukelen (Broclede, Brüclede), aan de Vecht. 86, 91, 209.

Breukelen, Broeclede, Brokelede, rector van de kerk te 79, 350.

Breukelen (facs.) [Breukelen : Ut]

Breukelen (Brüclede), Otburg van. Zie: Otburg. -, Willem van. Zie: Willem.

BREUKELEN [Breukelen : Ut] / Broclede • 1139 • U SP / Broclede • 1215 • U SP 215 / Broclede • 1216 • U SP 214 GYS

Breukelen-Nijen--rode [ UT ] 1830-1949

Breukelen-Sint Pieters [ UT ] 1830-1949

Breukelerwaard (Breclewelt, verkeerde lezing voor Broeclewert). 429.

Breukelerwaard, Brucledrewerde 13.

Breukeleveen (Bruchledervene, Brocledervene). 379, 422.

Breust (facs.) [Eisden : Lb]

BREUST [Eisden : Lb] / Brosten • 1157 • Maastricht, R D / Brosten • 1186 • Maastricht, R D / Broiste • 1157 kop. 1246 • Luik, I M 6 / Broiste • 1181 • Luik, I M 8 / Broeste • 1178 • Luik, I M 7 / Broste • 1178 • Luik, I M 7 / Broste • 1222 • Luik, I M 19 GYS

Bria fluvius , in pago Cenomannico , La Braye 4 , 12 .

Brida, Breda [medio 12th century] Breda NB

Briegius , Brigeius pagus , dioecesis Meldensis , La Brie 107 , 7 ; 157 , 32 . 33 .

Briel, Den, schepenen van 384.

Briela • 1213 • S D 524

Briele (facs.) (in het verdronken ei-land Wulpen)

BRIELE (in het verdronken eiland Wulpen) / Briela • 1213 • S D 524 GYS

Brienen, Kreis Kleve, Dirk van, leenman van den graaf van Kleef 300.

Brieveleth.Zie: Biervliet.

Brigdamme, op Walcheren. 35, 69, 413.

Brigdamme, Briggedamme, op Walcheren 9°.

Brigdamme. 471.

Briggedamme, Bricdamme, Hugo Hendriksz.van 116.

Bril, den [1632] Briltil Gr

Brilon, Westf. 171.

Brimnum • 794 kop. begin 10e • ed. DB, p. 347

Brimnum [794] Brummen Gld

Brinchus, huis in Enschede 394.

Brindisi (Brundusium). 89.

Brink, Brinka, Gelmer van den (Deventer) 256.

Brink, de Brincko, Godfried van den, knaap des bisschops 72, 124, 438; Gerlach van den 438.

Brink (ab australi parte fori quod uulgo Brink dicitur) • 1206 • Zw Div

Brink (facs.) [Deventer : Ov]

BRINK [Deventer : Ov] / Brink (ab australi parte fori quod uulgo Brink dicitur) • 1206 • Zw Div GYS

Brinke, Sifrid van. Zie: Siegfrid.

Brino. Zie: Bruno.

Brinsila • 1148 kop. ± 1222 • bulle voor Echternach, Go I 71, 110 v°

Brinsila • 1192 kop. ± 1222 • bulle voor Echternach, Go I 71, 114 r°

Britannia provincia , La Bretagne 181 , 24 .

Britannien. Zie: Portengen.

Britonis Castellum , in pago Senonico 115 , 25 .

Britsum (facs.) [Leeuwardera-deel : Fr]

BRITSUM [Leeuwarderadeel : Fr] / Bruggiheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Brittannia. Zie: Engeland.

Britte. Zie: Breda.

Brittenevalle locus , in pago Tellao , Berneval 109 , 14 .

Brit[tenburghe] [ca. 1250-1260] Britten-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Brixen ( B r i x i n a Norica). 219.

Brixen (Brixinensis, Brixiensis), bisschop van. 237, 439.

Brixina Norica. Zie : Brixen.

Brobantia • (1142-45) kop. 1211 • Ar B 3

Brobantia [1211], Brameth [1241] Braamt Gld

Brobantia. 345.

Brobantia" (facs.) [Gendringen : Gl]

BROBANTIA" [Gendringen : Gl] / Brobantia • (1142-45) kop. 1211 • Ar B 3 GYS

Broc • 1208 • U SM 818

Brocchingelant. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Bron: DBNL

Brocchingelant. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Broek en Waterland. ? N. Holland, (DBNL)

Brocchingelant. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207. Broek en Waterland. ? N. Holland,

Brocenlar in pago Uvira / Brochenlar Brocenlar op/bij Wieringen Brocenlar, bij Wieringen (Wadden)=verdronken dorp, http://forum.fok.nl/topic/782324/2/25Ego Isanbald et uxor mea Sigibiren tradidi sco Bon. proprietates meas in villa Brocenlar in pago qui dicitur Uvira, hoc est quod damus terre arature quantum XL modiis conseri potest, in pratis vero XL carradas feni, totum et integrum cum familiis et possessionibus et prole eorum. Ik Isanbald en mijn vrouw Sigibiren heb aan St. Bonifatius mijn bezittingen in het dorp Brocenlar in de gouw genaamd Wieringen geschonken; dit is wat wij geven: aan landbouwgrond zoveel als met 40 mud kan worden ingezaaid, aan weiden zeker 40 karrenvrachten hooi, geheel en ongeschonden, met inwoners en hun bezittingen en kinderen. ; Ego in dei nomine Isanbalt et uxor mea Sigibirn de fresia trad. ad scm Bon. in villa que dicitur Brochenlar, in pago wirah, quicquid proprietates habuimus, hoc est de terra arabili quantum XL modiis conseri potest. Ik, in Godes naam Isanbalt en mijn vrouw Sigibirn uit Friesland, wij schenken aan St. Bonifatius in de hofstede Brochenlar, in de gouw Wieringen, al wat wij aan bezittingen hadden, dat is aan landbouwgrond zoveel als er met 40 mud kan worden ingezaaid.

Brocenlar (lees Hrocenlar) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Brocenlar in pago Uvira / Brochenlar Ego Isanbald et uxor mea Sigibiren tradidi sco Bon. proprietates meas in villa Brocenlar in pago qui dicitur Uvira, hoc est quod damus terre arature quantum XL modiis conseri potest, in pratis vero XL carradas feni, totum et integrum cum familiis et possessionibus et prole eorum. Ik Isanbald en mijn vrouw Sigibiren heb aan St. Bonifatius mijn bezittingen in het dorp Brocenlar in de gouw genaamd Wieringen geschonken; dit is wat wij geven: aan landbouwgrond zoveel als met 40 mud kan worden ingezaaid, aan weiden zeker 40 karrenvrachten hooi, geheel en ongeschonden, met inwoners en hun bezittingen en kinderen. / Ego in dei nomine Isanbalt et uxor mea Sigibirn de fresia trad. ad scm Bon. in villa que dicitur Brochenlar, in pago wirah, quicquid proprietates habuimus, hoc est de terra arabili quantum XL modiis conseri potest.- Ik, in Godes naam Isanbalt en mijn vrouw Sigibirn uit Friesland, wij schenken aan St. Bonifatius in de hofstede Brochenlar, in de gouw Wieringen, al wat wij aan bezittingen hadden, dat is aan landbouwgrond zoveel als er met 40 mud kan worden ingezaaid.

Brocenlar (villa) in Nuira (pagus) F511 ; Brocenlar in pago Uvira / Brochenlar Brocenlar op/bij Wieringen NH Kün W11 W12 ; Brochenlar (villa) in Wirah (pagus) F596

Brocenlar, villa, in pago Uvira; Brochenlar, in pago Wirah Onbekend

Brocgenderinge • 1218 • Ar B 6

Broch • 1155 • Ar Bi

Broch [14th century] Brucht Ov

Broch. Zie: Broek.

Brochenlar (lees Hrochenlar) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Brochenlar (Wirah) Brochenlar (Wieringen) Bron: Ego in Dei nomine Isanbalt et uxor mea Sigibirn de Fresia tradimus ad sanctum Bonifacium in villa que dicitur Brochenlar, in pago Wirah, quicquid proprietatis habuimus, hoc est de terra arabili quantum XI modus conseri potest… In Godes naam dragen ik, Isanbalt en mijn vrouw Sigibirn uit Friesland, aan St. Bonifacius in de hofstede Brochenlar, in de streek Wieringen, over al wat wij hadden aan bezit, d.w.z. van het ploeg-land zoveel als er met XI mud bezaaid kan worden. De eerste bekende vermelding van Wieringen is in de goederenlijst van het klooster te Fulda daterend eind 8e eeuw, begin 9e eeuw. Het betreft niet het origineel, maar een overlevering in een transcript gemaakt door Everhard van Fulda tussen 1150 en 1158, de Codex Eberhardi. Deze monnik heeft getracht een overzicht te geven van alle bezittingen die door de eeuwen heen door het klooster zijn verkregen en heeft daarvoor alle oude archiefstukken doorgenomen en overgeschreven. Er zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar goederen op Wieringen. Brochenlar is eveneens een plaats die niet duidelijk meer aan te wijzen is. Waarschijnlijk is Brochenlar een verschrijving en wordt Brocherlar bedoeld: "broekelaar" Dit zou kunnen verwijzen naar een stuk land ten westen van Stroe die Broek(erpolder) wordt genoemd. De vroegere Wieringse uitspraak hiervan was Brook. Een hofstede ("villa") was de sociale basiseenheid in de Karolingische tijd: een landgoed bestaande uit een hereboerderij plus alle bijbehorende bijgebouwen en landerijen.
Wirah Wieringen Bron: Ego Hunbertus tradidi ad sanctum Bonifacium quicquid mihi in regione Frésionum in pago Wirah mei reliquere parentes in hereditatem, cunctamque meam possessionem, hoc est in terris, agris, pratis, pascuis, silvis, aquis, domibus ac familiis… Ik Hunbertus, heb aan St. Bonifacius overgedragen al wat mij in het gewest der Friezen in de streek Wieringen mijn ouders als erfenis hebben nagelaten en heel mijn bezit, te weten: akkers, weiden, grasland, bossen, water en huizen en alle inwoners. De eerste bekende vermelding van Wieringen is in de goederenlijst van het klooster te Fulda daterend eind 8e eeuw, begin 9e eeuw. Het betreft niet het origineel, maar een overlevering in een transcript gemaakt door Everhard van Fulda tussen 1150 en 1158, de Codex Eberhardi. Deze monnik heeft getracht een overzicht te geven van alle bezittingen die door de eeuwen heen door het klooster zijn verkregen en heeft daarvoor alle oude archiefstukken doorgenomen en overgeschreven. Er zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar goederen op Wieringen. In de Karolingische tijd werd onder familie ("familia") de gehele bevolking van een landgoed verstaan. Al deze giften worden geplaatst in de eerste 20 jaar van de 9e eeuw. Aangezien alleen hier al sprake is van minstens 5 hoeven, vaak nog met lijfeigenen, spreekt hieruit het grote belang van de streek Wieringen. Dit beeld wordt nog versterkt wanneer we de volgende bron bekijken, de bezittingenlijst van de St. Maartens-kerk te Utrecht, gedateerd 948. De lijst is destijds opgesteld voor keizer Otto I en is gesteld in de verleden tijd. Het waarschijnlijke doel van de lijst was het aangeven welke bezittingen de kerk / het Heilige Roomse rijk gedurende de invallen van de Vikingen (de gehele 9e eeuw) was kwijtgeraakt. De eerste verwijzing spreekt van een domein aan de Elft.

Brochenlar" (facs.) (onb. op Wieringen)

BROCHENLAR" (onb. op Wieringen) / Brocenlar (lees Hrocenlar) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Hrocenlar [voorstel van MG voor Brocenlar] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Brochenlar (lees Hrochenlar) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Hrochenlar [voorstel van MG voor Brochenlar] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Brocherhoue • 1216 • U SP 214

Brochusen, Gillis van 542.

Brockerhove. Zie: Biljoen.

Broclare, Werner van 373-374.

Broclede • 1139 • U SP

Broclede [1139] Breukelen Ut

Broclede • 1216 • U SP 214

Broclede • 1215 • U SP 215

Broclede. Zie: Breukelen.

Broclede. Zie: Breukelen.

Broec, z. Bennenbrok, Boclerbroc, Hiltetesbroc, Rotholfingabrok, Westbroc, Astbroek, Franebroek, Heynsbroec, Hemeskerkerbroec, Hensbroec, Leytherebroek, Rathenburgerbroek, Rethbroek, Rijswijkerbroek, Spanbroec, Astbroech, Franlosebroech, Westbroech, Pulzabruch, Velserbruch, Uytghesterbruch. Bron: DBNL

Broec, z. Bennenbrok, Boclerbroc, Hiltetesbroc, Rotholfingabrok, Westbroc, Astbroek, Franebroek, Heynsbroec, Hemeskerkerbroec, Hensbroec, Leytherebroek, Rathenburgerbroek, Rethbroek, Rijswijkerbroek, Spanbroec, Astbroech, Franlosebroech, Westbroech, Pulzabruch, Velserbruch, Uytghesterbruch. (DBNL)

Broec, z. Bennenbrok, Boclerbroc, Hiltetesbroc, Rotholfingabrok, Westbroc, Astbroek, Franebroek, Heynsbroec, Hemeskerkerbroec, Hensbroec, Leytherebroek, Rathenburgerbroek, Rethbroek, Rijswijkerbroek, Spanbroec, Astbroech, Franlosebroech, Westbroech, Pulzabruch, Velserbruch, Uytghesterbruch.

Broec. Hecm. 207, 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Broec. Hecm. 207, 208. O. 1. 105. (± 1083). Broek. N. Holland. (DBNL)

Broec. Hecm. 207, 208. O. 1. 105. (± 1083). Broek. N. Holland.

Broecele.Zie: Brussel.

Broechhusen [1376] Broekhuizen Dr

Broechuzen, huis te Goesfeld 119.

Broeck opten dijck [1424] broek op Lange-dijk NH

Broeck in Water-land [1342] broek in Water-land NH

Broecklede.Zie: Breukelen.

Broecksloet. O. 1. 506. (1250). Bron: DBNL

Broecksloet. O. 1. 506. (1250). (DBNL)

Broecksloet. O. 1. 506. (1250).

Broeclede, Brokelede.Zie: Breukelen.

-broek (facs.) (oude naam van Biljoen)

-broek [ ZH ] 1830-1870

-broek op Lange-dijk [ NH ] 1830-1941

-broek in Water-land [ NH ] 1830-1991

-broek (facs.) [Gendringen : Gl]

-broek (facs.) [Utrecht : Ut]

Broek, Arnoud. Zie: Arnoud.

Broek (Broke, Bruoche), bij Velp, later Biljoen. 214, 371, 442.

Broek, Adam van (de Palude), leenman van St. Jan te Utrecht 2.

Broek (Broke, Brocke, Broeke, Bruke, Brüke, Broc), Adam van. Zie: Adam.

Broek (op Langend ijk), Broec, Broech 554-555,558-559.J

BROEK [Gendringen : Gl] / Brucke • (1168-73) • D R 11 GYS

BROEK (oude naam van Biljoen) / Brvoche • 1076 • keizerdiploma uit Worms, ed. DB, p. 341 / Broch • 1155 • Ar Bi / Broke • 1178 • Ar Bi / Brocherhoue • 1216 • U SP 214 GYS

BROEK [Utrecht : Ut] / de Brùke sancti Bonifacii • 1206 • U SJ 661 / Broc • 1208 • U SM 818 GYS

Broek.Zie: Otterspoorbroek.

Broeke (facs.) (bij Ierseke : Zl, verdronken in 1530)

Broeke, Diederik van. Zie: Diederik.

BROEKE (bij Ierseke : Zl, verdronken in 1530) / de Broka • 1222 • S D 572 GYS

Broekerhof, Broeckerhove, bij Velp 502.

Broekermeer Broek in Waterland 1628 290

Broekhoven (facs.) [Riethoven : Nb]

BROEKHOVEN [Riethoven : Nb] / Brukouen • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 r°, 148 v° / Bruchowen • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 r°, 148 v° / Bruchouen • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 r°, 148 v° GYS

Broekhuizen (Brokhuse, Bruochusen, Brochusen,Bröchusen, Brüchusen,) Egbert van. Zie: Egbert; Gilles (Egidius) van. Zie: Gilles; Johan van. Zie: Johannes; Siger van. Zie: Siger; Ulrik van. Zie : Ulrik.

Broekhuizen (facs.) [Leersum : Ut]

Broekhuizen [ LB ] 1830-2001

BROEKHUIZEN [Leersum : Ut] / Brùchusen • 1200 • Ar B 1 / Brokhusê • 1219 • U SM 1646 GYS

Broekpolder, Nalderwicbroec, gem.Naaldwijk 413.

Broeksittard (facs.) [Broeksittard : Lb]

Broeksittard [ LB ] 1830-1942

BROEKSITTARD [Broeksittard : Lb] / Brùchsitert • 1144 • Keulen, D S 41 GYS

Broeste • 1178 • Luik, I M 7

Brogele [abt. 1300] Son en Breugel [ also see: Sunna] NB

Brohterbeke, Koenraad van. Zie: Koenraad.

Broiste • 1157 kop. 1246 • Luik, I M 6

Broiste • 1181 • Luik, I M 8

Brok(e)lede.Zie: Breukelen.

Brok-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Brok-hem onbekend NH Kün 61

Brok-hem (Broghem) onbekend ZH Kün U54 ; Brok-hem onbekend NH Kün U61

Brok-hem (Broghem) onbekend ZH Kün 54

Broke, Jacob van (Hellendoorn) 578-579.

Broke • 1178 • Ar Bi

Broke, huis te Duider 419.

Broke. Zie: Broek.

Broke. O. 1. 204. (± 1200). Broek.

Broke. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Broke. O. 1. 204. (± 1200). Broek. (DBNL)

Brokhem. 45.

Brokhem" (facs.) (onb. in Holland)

BROKHEM" (onb. in Holland) / Brokhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Brokhuse • 1219 • U SM 1646

Brokope [1228] Oldeberkoop Fr

Broliensis. Zie: Breuil.

Brolium silva , in pago Hanoviensi 169 , 6 .

Bronckhorst, Brunchorst, Gijsbert van, ridder 230, 409.

Broniolacensis terminus , in pago Furidrensi 6 , 12 .

Bronkhorst, Bronchurst, Brunchorst, Willem van, ridder 11, 48.

Bronkhorst, A d a m van. Zie: Adam; Gerard van. Zie: Gerard.

Bronkhorst (Brunchurst, Broncurst, Brunchorst, Brünchorst, Brunchors, Brunckhorst), Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Kunegonde van. Zie: Kunegonde; Willem van. Zie: Willem.

Bronkhorst (facs.) [Steenderen : Gl]

BRONKHORST [Steenderen : Gl] / Brunchorst • (1127-31) • Zu K / Brunchorst • 1203 • Hg W 6 / Brunchorst • 1212 • Zu K / Brunchurst • 1166 • K D 11 / Brunchurst • 1200 • Ar B 1 / Brùnkhorst • 1190 • Zu S 3 / Brunchors • 1200 • Hg W 508 GYS

Brontegum [13th century] Brantgum Fr

Bronyncgem [end 14th century ] Bronneger Dr

Brösleme. Zie: Brussel.

Broste • 1178 • Luik, I M 7

Broste • 1222 • Luik, I M 19

Brosten • 1186 • Maastricht, R D

Brosten • 1157 • Maastricht, R D

Brothem, Herman van, ridder 261.

Brotherscinghewere. O. 1. 204. (± I200). Bron: DBNL

Brotherscinghewere. O. 1. 204. (± I200). (DBNL)

Brotherscinghewere. O. 1. 204. (± I200).

Brouwershaven [ ZL ] 1830-1997

Brovilla terra , in pago Wastinensi , Brouville 119 , 52 .

Broyelant, Hendrik 108.

Broyle, huis in Delden 316.

Brucgendrege • (1168-73) • D R 11

Bruchehove. 251.

Bruchhusen [1233] Broekhuizen L

Bruchledervene. Zie : Breukeleveen.

Bruchouen • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 r°, 148 v°

Bruchowen • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 r°, 148 v°

Bruchsitert • 1144 • Keulen, D S 41

Bruchusen • 1200 • Ar B 1

Brucke • (1168-73) • D R 11

Bruckindringen • 1144 • D Fb 2

Bruclede. P.H. p. 21. Bron: DBNL

Bruclede. P.H. p. 21. Breukelen. (DBNL)

Bruclede. P.H. p. 21. Breukelen.

Brüclede. Zie: Breukelen.

Bruel de Volnho • 1159 • L B 1451/77

Bruel" (facs.) [Vollenhove : Ov]

BRUEL" [Vollenhove : Ov] / Bruel de Volnho • 1159 • L B 1451/77 GYS

Bruelde. 382.

Bruels nemus , foret de Bruille 212 , 4 .

Bruenger, kanunnik ten D o m te Paderborn. 343.

Brueze [1300] , Bruheze [1462] Brouwhuis NB

Brugae. Zie: Brugge.

Brugge 198; clericus in Groningen 113; kommandeur der Johannieters te Steinfurt 447.

Brugge 234.

Brugge (Brugae). 264, 276, 277.

Brugge (Bruge). 31, 43, 170; kastelein van. Zie : Johannes; kerk en kanunniken van St. Donatiaan te. Zie: Jacob, Willem; proost van. Zie: Gerard.

Brugge, Brugge, Gerard van 467; Willem van 519.

Brugge, Brugensis, jaarmarkt van 575; scholaster van O.L.Vr.te 295.

Brugge, Brugae 47 n. 1), 86 n. 1), 222— 223, 225—226; deken van St. Donatiaan te 226, 234, 354. (Brugge), kanunniken van St. Donatiaan te 47, 226, 234; kapittel van St. Donatiaan te 86; proosdij van O.L. Vrouwekerk te 198; (proost en) kapittel(kerk) van O.L. Vrouwe te 198°, 222—223, 225—229, 222—223, 227—228, 234; parochie van O.L. Vrouwe te 47, 86, 234°, 354; abt (en convent) van St. Bartholom e n van Ecckhoutte bij 47, 234°; Vrije van 47, 48 n. 1) en 2), 84 n. 1), 86 n. 2) en 3), 222 n. 2), 225 n. 1) en 2); Willem van, O. F. M. 344.

Brügge (Brugheim), aan de Leine. 106.

Bruggelen (facs.) [Apeldoorn : Gl]

BRUGGELEN [Apeldoorn : Gl] / siluam quê dicitur Braclog • 801 kop. begin 10e • ed. DB, p. 353 GYS

Bruggi-heim [944] Britsum Fr

Bruggi-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Bruggi-heim F648

Brugheim. Zie: Brügge.

Brühl, Brüle 448.

Bruichusen, Sweder van 153.

Bruin, Dirk 366.

Bruinisse [ ZL ] 1830-1997

Bruke • 1198 • Ie P

Brukouen • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°, 148 r°, 148 v°

Brumia. Zie: Prüm.

Brummeler, Wouter van 220.

Brummen, Everard van. Zie: Everard.

Brummen (facs.) [Brummen : Gl]

Brummen (Bremmen), op de Veluvve. 86, 266.

BRUMMEN [Brummen : Gl] / Brimnum • 794 kop. begin 10e • ed. DB, p. 347 / Bremmenen • 1215 • U SP 215 GYS

Brummen. 142, 298.

Brumsale [[976] , Brinsila [12th century] Borssele [previous isle] Zl

Brumsale • 976 • ed. DB, p. 232

Brumsela • 1040 • ed. DB, p. 250

Brumsela • 1003 • ed. DB, p. 245

Brunchors • 1200 • Hg W 508

Brunchorst • (1127-31) • Zu K

Brunchorst • 1203 • Hg W 6

Brunchorst • 1212 • Zu K

Brunchorst [1034] Bronkhorst Gld

Brunchorst.Zie: Bronckhorst.

Brunchorst.Zie: Bronkhorst.

Brunchurst • 1166 • K D 11

Brunchurst • 1200 • Ar B 1

Brundo, heer 166.

Brundo, zoon van den ridder Eno. 417.

Brune, Hendrik. Zie: Hendrik.

Bruneham [einde 12th century] Brunssum L

Brunen, Gozewijn. Zie: Gozewijn.

Bruniggus, kanunnik van St. Jan. 347.

Bruninc, huis onder Ootmarsum 316; Werner 411.

Bruninc • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Bruning (facs.) [Oldenzaal : Ov]

BRUNING [Oldenzaal : Ov] / Bruninc • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Bruningus, scholast. 342.

Bruningus (Utrecht) 468.

Brunisila • 1161 • bulle voor Echternach, Tr Q 4

Brunkhorst • 1190 • Zu S 3

Brunneche villa , in marca Burensa , in pago Mosel lano , Born a . d . Sauer ? 170 , 2 .

Brunnenuurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Brunnenuurt [944] Bornwird Fr

Brunnenvurt F657

Bruno, te Leiderdorp. 340; schenk van den aartsbisschop van Keulen. 157. van Riden. 381. van Husden, notarius van den bisschop. 79, 80; klerk van den aartsbisschop van Keulen. 20; (Bruun), kanunnik van St. Marie. 11, 24, 50, 54, 129, 197, 219, 250, 292, 307, 323; kanunnik (van St. Jan). 16; mr; kanunnik te Xanten. 340.

Bruno II, aartsbisschop van Keulen. 314, 328; aartsbisschop van Trier. 241, 286; kanselier. 153; kanselier. 278, 279, 281, 282, 283, 284.

Bruno, ingezetene van Beusichem 109.van Almelo 220.Enoz.burger van Groningen 17;

Bruno, Jacob 132.

Bruno, zoon van heer Eno, rationalis van Groningen 166. Lothen 430; zoon van Herman van Saterslo 448. van Slade 73.

Bruno, kapelaan (Utrecht) 516; aartsbisschop van Würzburg 506.Aldebrandinus, koopman te Florence 274.

Bruno, christelijke naam van den heiden Eldack. 59, 60, 61. (Brino), kanunnik van St. Marie. 433, 434, 437, 441, 453; kapellaan van den bisschop. 415, 446; aartsdiaken van Luik. 387. —, bisschop van Verona. 212. (Brun), broeder van koning ü t t o I, aartsbisschop van Keulen, kanselier, u i, 112, 113, 115, 116, 120, 121.

Brunsberge [1375] Bronsbergen Gld

Brunsham • 1150 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Brunstenus, deken ten Munstersen Dom 394.

Brunsteyn van Driele. 448.

Brunsum (facs.) [Brunsum : Lb]

BRUNSUM [Brunsum : Lb] / Brunsham • 1150 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R GYS

Brunswijk. 299.

Brunteslothe • 1156 • U SM 701

Brunteslothe. 374.

Brunteslothe" (facs.) (onb. ± Weesp : Nh)

BRUNTESLOTHE" (onb. ± Weesp : Nh) / Brunteslothe • 1156 • U SM 701 GYS

Bruntinge [1475] Brunsting [not to be confused with Bruntinge] Dr

Brunuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Brunuurd" (facs.) (onb., prov. Groningen)

BRUNUURÐ" (onb., prov. Groningen) / Brunuurð • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Burnuurð • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r° GYS

Brunvurd W314

Brunwere. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Brunwere. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). N. Holland. (DBNL)

Brunwere. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). N. Holland.

Bruocgandringe • 2e helft 11e • Müb 101, 3 v°

Bruocgandringhe [2th helft 11th century] Gendringen Gld

Bruoche. Zie : Broek.

Bruoder. 192.

Brusca villa , in pago Calvomontensi , la Bruche 182 , 36 .

Brussel, Broecele, 452.

Brussel (Brösleme), burggraaf van. Zie: Willem.

Brüsten van Driel, man van den graaf van Gelre. 18, 19

Brusti [965] Breust L

Brutia villa , in pago Lemovicino 134 , 1 .

Bruuk [tot 1899] Breedeweg [also see: St. Antonis] Gld

Bruwaan (facs.) [Schoondijke : Zl]

BRUWAAN [Schoondijke : Zl] / Beitheruuane • 1163 kop. 12. • G LT 105 v° / Beiderwan • 1197 • G SP GYS

Bruxatellum villa , in pago Attoariorum , Buteau 40 , 22 .

Bruy-dijk [1639] Breu-dijk Ut

Bruzen W252

Brvoche • 1076 • keizerdiploma uit Worms, ed. DB, p. 341

Buc, Johan, ridder 132.

Buc, Ulricus. Zie: Ulrik.

Bucesberg, onbekend 513.

Büchenbach (Buochinebah, Buochinebach), mark. 139, 145.

Buchenhalszele, Buckenhalszile. 65, 249.

Buchestelle • (1100-1110) • Q E

Buchhoven [1243] Bokhoven NB

Bucholt, Bükout, Gijskijn, clericus 211-212; Hendrik van, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 17, 163, 209-210, 304, 345, 378, 324, 424, 460, 477.', Nicolaas, burger van Utrecht 211-212; Willem Stevensz.van 427.

Buchorst [1128] Bukhorst Ov

Buchorst • (1127-31) • Zu K

Buchorst • 1220 • U Dom 3379

Buchorsterveen, Vene 298, 310.

Buchten (facs.) [Born : Lb]

BUCHTEN [Born : Lb] / Buhtene (twijf. ident.) • 1119 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 8 r° / Butene (twijf. ident.) • 1140 • Kl 3 / Buhthe (twijf. ident.) • 1147 • I S GYS

Buchurst • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Buckescop [1222] Boskoop ZH

Buckeskop • 1222 • Hg B 86

Buckhorst, Boekhorst, Buchorst, Gerard van 194; Gijsbert van, knaap 573; Willem van, knaap 136, 154, 183, 194.

Buckhorst, Bughorst, Buchorst, Dirk van 516, 521; Gijsbert van, knaap 46, 141; Werenbold van 516.

Buckiscope. Zie: Boskoop.

Bucstel • 1173 • Po

Buctelle (sic) • (1109) • H T 24

Budden, Lambert, ridder 8.

Buddincwolde [1382] Ruinerwold [Buddincwolde +Hakeswolde =Ruinerwold Dr

Buddingwold (Buddigwolt), moeras of veen onder Ruinerwold, in Drente. 310.

Buddo, Gozscalcus. Zie: Godschalk; Hendrik. Zie: Hendrik; Thidmarus, Zie : Dietmar.

Büdekinus (Eiteren) 494.

Budel (facs.) [Budel : Nb]

Budel [ NB ] 1830-1998

BUDEL [Budel : Nb] / Budilio • 779 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 52 r° / Bodilio • 844 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 14 v° / Budil • 947 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 59 r° / Bodil • ± 1191 (in de titel) • Mwb LQ 324, 14 r° / Bùdela • 1197 • D MA 20 GYS

Budela • 1197 • D MA 20

Budendorpht Bad Bodendorf, Ahr, Landkreis Ahrweiler

Buderinc, huis te Litteren. 7.

Budil • 947 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 59 r°

Budilio [779] , Budela [12th century] Budel NB

Budilio • 779 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 52 r°

Buesinchem, Buezinchem, Businkem, Hussichem, ten O.van Culemborg l, 107-108, 213 n.3), 249, 251,275; koster van 338; Alard van, knaap 260, 483, 496; Hubert van Jr; schenk 60-62, 69, 71, 107-109, (183), 213-214, 249-252, 260, 275, 299-300, (483), 491; Hubert van Sr; ridder, schenk 60- 61, 69, 71, 107, 115, 139, 249, 251; Steven van, schenk 60; Sweder van, ridder 25, 41, 48, (69), 78, 81, 83, 86, 95, 108, 133, 157, 183, 196, 214, 220, 222-224, 239-240, 244, 250, 252, 260, 262, 289, 315, 343, 390- 391, 518-519, 570.(Beusichem), (Dirk) Splinter van 69, 107 108,249-252, 260, 483, 513, 519..Zie ook: Steven, proost van St.Pieter te Utrecht.

Buffel(s), Hendrik, heer van Schakerloo 5°; Gillis, kanunnik van St. Marie te Utrecht 5, 357, (411).

Buffels, Hendrik, ridder, heer van Schakerloo 193.

Bugenigge. Zie: Beugelen.

Buggen-heim [1243] Buggenum L

Buggenum, Bugnehem, bij Roermond 170 —171.

Buggenum [ LB ] 1830-1942

Buhtene (twijf. ident.) • 1119 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 8 r°

Buhthe (twijf. ident.) • 1147 • I S

Buichote, Bucholt, Bükout.Zie: Boekhout.

Buie, Hugo. Zie: Hugo.

Buien. Zie: T u i l.

Buik-sloot [ NH ] 1830-1921

Buikslotermeer Buiksloot 1628 350

Buin, Ludolf van, olderman van Groningen 166.

Buizinc 36—37. van Dolre, ridder 2, 68, 90, 203, 266, 282, 330°. van Domm (Bernard) van den Enge, ridder 423; zoon van vrouwe Godeweris, rationalis van Groningen 166°. van den Ham, ridder, 260—261, 308. van Lippe, ridder 152°. Palcken, broeder van het Duitsche huis te Utrecht, zoon van Elias van Prijs 205°.

Buizinc, Bernard 36—37.

Bukhorst, Bernard van. Zie: Bernard; Diederik van. Zie: Diederik; Godfried van. Zie: Godfried. %, Werenbold van. Zie: Werenbold.

Bukhorst, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Bukhorst (Bükhorst, Buchorst, Buchurst, Buckhorst, Bochorst, Böchorst), Diederik van). Zie: Diederik; Gerard van. Zie : Gerard; Gijsbert van. Zie : Gijsbert.

Bukhorst, Buchorst, Gijsbert van 72, 211, 253, 299, 406, 420, 438.

Bukhorst (facs.) [Zalk : Ov]

Bukhorst • ± 1215 gelijktijdige kopie • Hm 10 B 17, 187 v°

BUKHORST [Zalk : Ov] / Buchorst • (1127-31) • Zu K / Buchorst • 1220 • U Dom 3379 / Bochorst • 1133 • Ar R / Bokeshorst • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° / Bùkhorst • ± 1215 gelijktijdige kopie • Hm 10 B 17, 187 v° / BUREN [Hengelo : Ov] / Buren • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Bukle • 1169 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Bulgensheym Büllersheim

Bulhorn, goed bü Houten 305°.

Büllin, Herman. Zie: Herman.

Bulo. 46.

Bulse, Rudolf, broeder 280.

Bultinc, Johannes 73.

Bultorii fons , in pago Wastinensi 120 , 3 . 4 .

Bümela. Zie: Zaltbommel.

Bunde [ LB ] 1830-1982

Bunde • 1217 • D H 9

Bunde (facs.) [Bunde : Lb]

Bunde • 1217 • D H 10

Bunde • 1223 • D H 16, 17

BUNDE [Bunde : Lb] / Bundende • 1222, bron 893 • Kb 18/2087, 39 r° / Bùnde • 1217 • D H 9 / Bùnde • 1223 • D H 16, 17 / Bunde • 1217 • D H 10 GYS

Bundende • 1222, bron 893 • Kb 18/2087, 39 r°

Bundende Mundt

Buninge, Otto, burger van Groningen 309.

Bunking (facs.) [Nede : Gl]

BUNKING [Nede : Gl] / domus Bunkinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Bunne, Ludolf van, kommandeur van het Duitse huis te Utrecht 461, 498.

Bunne (Buum), onder Vries. 460.

Bunne [1276] Bonne Dr

Bunne, Ludolf van 154.

Bunnenc-hem [the early part of the 10e century] Bunnik Ut

Bunnensis. Zie: Bonn.

Bunnik, Bunneke, Bunnike 46, 155; hof te 133; Herman van 133, 155°; Rudolf van 133, 155.

Bunnik (Bunnek) Herman van. Zie: Herman; Nicolaas van. Zie: Nicolaas; Rodolf van. Zie: Rodolf; Weindelmoed van. Zie: Weindelmoed.

Bunnik, Bunnike, Bunnyke, Bunnyc(he) 416-418, 422-423, 430.

Bunnik, Bunnike, 538 n.1).

Bunnik (Bunninchem). 43.

Bunnik (Bunneke), ten O. van Utrecht. 335, 378.

Bunnik (facs.) [Bunnik : Ut]

BUNNIK [Bunnik : Ut] / Bunninchem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Bunnikerbroek (Bünnickerbroek). 292.

Bunninc-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Bunninc-hem Bunnik UT Kün 20

Bunninc-hem Bunnik UT Kün U20

Bunninchem. Zie: Bunnik.

Bunschoten, Bonscoten, Eemland 133, 318 n.1), 472; schepenen, raden en kerspel van 472; koster te 133; pastoor te 133.

Bunsilinges, Godfried, te Erichem 317.

Bunsinc, Gijsbert, schout van Hendrik Rover 32.

Buoc-hem • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Buochem. 110.

Buochem" (facs.) (onb. ± Sint-Odiliënberg : Lb)

BUOCHEM" (onb. ± Sint-Odiliënberg : Lb) / Buochem • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 GYS

Buochinebach. Zie: Büchenbach.

Buochinebah. Zie: Büchenbach.

Buodwinus (Buoduuinus). 70.

Buomele [1144], Masebommel [end 13thcentury] Maasbommel [Masebommele, East of 'Bomele', Zaltbommel] Gld

Buosin-heim [10th century] Beusic-hem Gld

Buosin-hem (Buosinkhem) Beuzic-hem GE Kün U1

Buosin-hem (Buosinkhem) Beuzic-hem GE Kün 1

Buosin-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Buosinhem. Zie: Beusichem.

Buozdingeshorst , in pago Spirensi 150 , 8 .

Bur-hem W179

Bur-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Bura. Zie: Buren.

Burc-lo • 1212 • Zu K

Burc-lo • 1200 • Ar B 1

Burc-lo • 1203 • Hg W 6

Bürch, Roland van, mr.529.

Burch. Zie: Westerbork.

Burch-lo • begin 13e • D W RH9, 61 v°

Burchard (Burchardus) van Kestenburg. 427. (Burchardus) van Withe. 318. (Burchardus), bisschop van Bazel. 212. (Burchardus, Burgardus), bisschop van Halberstadt. 205, 207, 212, 228. (Burchardus), bisschop van Lausanne. 212. (Burchardus, Burkardus, Burgardus, Bvrchardus) bisschop van Utrecht. 234, 250—258, 263. (Burchardus, Purchardus), bisschop van Worms, kanselier. 162, 163, 179.

Burchard (Burchardus, Burgardus), ministeriaal, ridder. 244, 282, 355. (Burchardus) van Gropelinge. 386. (Burchardus, Borschardus) van Iburg, ridder. 228, 233, 271, 385. (Burchardus, Borchardus) van Middelwic. 280, 281. (Burchardus), graaf van Aldenburg (Oldenburg). 245. (Burchardus) van Hoye, kanunnik ten Dom te Bremen. 387. (Burchardus), bisschop. 105.

Burchard, Burchardus, ridder, dienstman van de graaf van Tecklenburg 517.van Iburch 536.

Burchardus, Burghardus, bisschop van Utrecht 150. van Epse 433.

Burchfliet • 1214 • Hg B 4

Burchgraaf (Burchgravius, Borchgrave), Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Burchmad, weide onder Dalen (Dr.) 155.

Burchman, Dirk 15.

Burchnon. 177.

Burcitus silva , in pago Cenomannico , Fôret de Bou try 4 , 38 .

Burclo, heer van 399, 401, 578; Hendrik van, ridder, burggraaf van Coevorden 136, 140, 154-155, 183, 393.

Burclo.Zie: Borculo.

Burdellus villa , super fluvium Iguduvere 115 , 43 .

Burdesan-dam (acc.) • 1166 kop. 12e • G LT 107 r°

Bure W482a

Bure , in marca Burensa , in pago Mosellano , Beuren , prope Remich 170 , 45 .

Bure Boeur

Burem onbekend ZH Kün 53

Burem onbekend ZH Kün U53

Burem. 45.

Burem" (facs.) (onb. in Holland)

BUREM" (onb. in Holland) / in Burem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Buren, Alard van. Zie: Adelhard; Gerard van. Zie: Gerard; Hendrik van. Zie: Hendrik; Huibert van. Zie: Huibert; Otto van. Zie: Otto; Steven van. Zie: Steven; Wenemar van. Zie: Wenemar; Willem van. Zie: Willem.

Buren, in Westfalen. 387.

Buren, Hugo van. Zie: Hugo; Werenchis van. Zie : Werenchis.

Buren 213 n.2); buren van 139; Alard van 249, 251, 297; Otto van 25, 115, 503, 510, 512, 537; Steven van, ridder 107, 249, 251.

Buren, Nederbetuwe 86 n.2); Alard van 190, 388-389; Otto van, ridder 49-50, 86, 107, 137, 158, 175, 189-190, 291-292, 348, 436, 554.

Buren, Westf; Ambrosius van, ridder 404, 424—425; Bertold en Bertold, ridders van 152; Godschalk van 13, 73.

Buren, in de Nederbetuwe 316 n. 5); heer van 181; Alard van 3, 103, 128, 203, 312, 316; Hubert van 316—317; Otto van 3; Steven van 330; Willem van 317; Wenemarus van 317.

Buren (Bura, Buria, Burion). 39, 118, 148, 190, 362.

Buren • 1190 • Zu S 3

Buren • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Buren (facs.) [Buren : Gl]

Buren (facs.) [Henge-lo : Ov]

Buren • 1203 • D Bb 9

Buren • 1213 • D Bb 13

BUREN [Buren : Gl] / Burion • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Burion • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° / apud Buram • eind 11e • Arras, Ab 902, 1 r° / Bùren • 1190 • Zu S 3 / Buren • 1203 • D Bb 9 / Buren • 1213 • D Bb 13 GYS

Buren. Hecm. 193. O. 1. 90. (XIe eeuw). Bron: DBNL

Buren. Hecm. 193. O. 1. 90. (XIe eeuw). Buren?ab oriente fluminis Fle, tusschen Callantsoog en Castrikum. (DBNL)

Buren. Hecm. 193. O. 1. 90. (XIe eeuw). Buren?ab oriente fluminis Fle, tusschen Callantsoog en Castrikum.

Burensa marca , in pago Mosellano , Mark Beuren , in praefectura Saar-burg 170 , 1 .

Bureveld, Buurland, goed onder De

Burfito , villa S . Dionysii in pago Cenomannico , Boutry 33 , 42 . 44 .

-burg (facs.) [-burg : Zl]

Burg, op Schouwen, klooster Leliëndaal te 79.

Burg, burch, z. Bindelmarburch, Radenburg. Bron: DBNL

Burg, burch, z. Bindelmarburch, Radenburg. (DBNL)

Burg, burch, z. Bindelmarburch, Radenburg.

BURG [Burg : Zl] / Borg • 1222 • S D 570 / Burght • 1223 • S D 574 / Burgt • 1219 • S D 553 / Burgh • 1222 • S D 572 GYS

Burg-lo • 1200 • Hg W 508

Burgardus. Zie: Burchard.

Burge-lo • 1221 • Zw D

Burgelo. Zie: Borgele.

burgenses de silua iuxta Orten • 1203 • Hg W 6

Burgers van 269°.

Burgerscede, in Maasland. 403.

Burgersdijk, Boergerdijc, Burgerdijc, gem.Maasland 98; Mourijn van 98.

Burggraven-veen [16th century] Burger-veen NH

Burgh (Borgh), Wlfard van. Zie: Wolfard; Wisso van. Zie : Wisso.

Burgh • 1222 • S D 572

Burgh [ ZL ] 1830-1961

Burgh, bij Hilten onder Ulzen 423.

Burghorn Schagen 1461 300

Burght • 1223 • S D 574

Burgila. 122.

Burglo, Burchlo. Zie: Borculo.

Burgmede. Zie: Berkum.

Burgnem, bij Erichem 317.

Burgonnum , villa S . Dionysii in pago Cenomannico , Bourgon 33 , 41 . 44 .

Burgsloot, oostelijke grens van Go 209 n. 3).

Burgsteinfurt, Stein worde, Stenvorde, Stenvordin, meester en broeder der Johanniter-kommanderij te 14,285, 455.

Burgt • 1219 • S D 553

Burgumerheide Noordbergum [seperated of Bergum in 1939] Fr

Burgunde [1206] Borne Ov

Burgunde • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v°

Burgunde. Zie: Borne.

Burgundia , Borgundia provincia 44 , 26 ; 46 , 29 . 35 .

Burgundia. Zie: Bourgondië.

Burgweg, oostelijke grens van Go 209 n. 3).

Buria [772] Buren Gld

Buria. Z i e : Buren.
Burion. Zie: Buren.
Burlohe. Z i e : Buurlo.
Buronte. 138.
Bursen. Z i e : Buurse.
Bursion. Zie: Beurze.
Burtscheid (Porcetum). 279.
B u t t e r v l i e t (Botervleete). 290.
Buuini. Zie: Bovino.
Buun. 344.
B u u r l o (Burlohe). 61.
Buurmalsen (Uberanmalsna). 73.
Buurse (Bursen), onder Haaksbergen. 465.
c.
Cecilia. Zie: Sicilië.
Cesarea. 331.
Ch e l l e s ( C a l e ) , sur M a r n e , n o n n e n k l o o s t e r bij P a r i j s . 15.
D.
Da a r l e ( D a r l o e ) , bij H e l l e n d o o r n . 104.
Dagaesburge. 23.
Daginghem. 105.
Da h l u m ( T u l e h e m ) , bij H i l d e s h e i m . 108.
Daile. Zie: Deil.
Dalmersce. 46.
Dangaesbroch. Zie: Donsbruggen.
Darloe. Z i e : Daarle.
Dasselaar (Davitslacr). 272.
Datmunda. 5.
Dauantre. Zie: Deventer.
Dauentra. Zie: Deventer.
Davantria. Zie: Deventer.
Daventra. Zie: Deventer.
Daventre. Zie: Deventer.
Daventria. Zie: Deventer.
Davitslaer. Zie: Dasselaar.
Dee s t (Dheste). 146.
De i l ( D a i l e ) . 358, 3 5 9 , 4 0 8 .Delden (Dhelden, Thelden). 142, 267*, 2 7 0 * , 298.
Dem m e r i k ( D e n e m a r c ) , bij V i n k e v e e n . 333.
Denemarc. Zie: Demmerik.
Dennigrip. Zie: Dronrijp.
Deonantum. Zie: Dinant.
Deosne. Z i e : Diesen.
Deu r n e , i n de P e e l . 24.

Buria. Zie: Buren.

Buriaca villa , in pago Cameracensi 168 , 18 .

Burion • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Burion W212, W233, W364

Burion • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

Burion. Zie: Buren.

Burke-lo • 1190 • Zu S 3

Burke-lo • (1196) • Hg V

Burlohe • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

Burlohe. Zie: Buurlo.

Burna • 1168 • K HUA 22 a

Burne • 1125 • I Je 11

Burne • 1155 kop. 13e • I Lc n° 45

Burne [1125] Born L

Burne • (1195-1203) • Av A 57

Burnham, Eng.165.

Burnuurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°

Burnvurd W415, W429

Burohard, Burkardus, Burchardus, broeder, kommandeur in Marburg 332; bisschop van Utrecht 248.

Buronte. 138.

Burrekiin.Zie Borre.

Burse, Dirk van, rector van de kerk te Schwagsdorf 369.

Burse, Philips van, ridder 14.

Burse • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 r°

Bursen [1195] Buurse Ov

Bursen • 1195 • De

Bursen. Zie: Buurse.

Bursion. Zie: Beurze.

Burtscheid (Porcetum). 279.

Burun W375, W379

Busce, huis in Sameren onder Schüttorf 373.

Busching, goed in Epse 432.

Buscho, Busco.Zie: Bosch en Gent, Nieuwenbosch.

Buscho, Egbert de, knaap 211; Gijsbert de, knaap 211, 444, 516. (Buscho), Gijsbert de, kanunnik van St.Marie in Utrecht 33; Ricoud de, maal(man) van Hoogland 314.

Büscho, Boscho, Nieuwenbosch.Zie: Gent.

Buschusa Boshuysen bij Leiden ZH E9

Buschusa • 1083 vals 12e • Hg B 61

Buschusa. Hecm. 205, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1. 1068 Boschuse. Bron: DBNL

Buschusa. Hecm. 205, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1. 1068 Boschuse. den Busch bij Krommenie, N. Holland. (DBNL)

Buschusa. Hecm. 205, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1. 1068 Boschuse. den Busch bij Krommenie, N. Holland.

Buscinc, goed in Epse 146; huis in Lattrop 96.

Buscum Ducis. Zie: 's-Hertogenbosch.

Buscum. Zie: 's-Hertogenbosch.

Busdorf, bij Paderborn, klooster te 506.

Busen-hem • 1200 • Hg W 508

Busenc-heim • 1191 • X Br 5

Busenchem.Zie: Beusichem.

Busengheim, Busenghem, Busenchem, Büsincheim, Büsenchem,

Busenkem • ± 1215 • Hm 10 B 17, 187 v°

Busighem), Alfer van. Zie: Alfer; Huibert van. Zie: Huibert. -, Rodolf van. Zie: Rodolf, Steven van. Zie: Steven; Sweder van. Zie: Sweder; Wenemar van. Zie: Wenemar.

Businchem. Zie: Beusichem.

Businkhem. Zie: Beusichem.

Busnate, Obizus van, aartsdiaken van Milaan 23.

Busschelyn [1421] Busselte Dr

Busse, Rudolf, ridder 173.

Busseel, Herman, burger van Groningen 433.

Bussen, Rudolf, ridder 447.

Butae (Balk in Gaasterland?). 369.

Butenachen • 1146 • P L 9307/9

Butene (twijf. ident.) • 1140 • Kl 3

Butenstencha F621

Butensteneha • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Butensteneha" (facs.) (onb. in Friesland)

BUTENSTENEHA" (onb. in Friesland) / Butensteneha • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Bütere. Zie: Bottre.

Büterman, Egbert 438.

Buth.Zie: Bot.

Büthinge, Hartman van. Zie: Hartman.

Butines [1031] , Buchten [1196] Buchten L

Butonus. 49.

Butsebroke, gerecht Wageningen 83.

Bütteberk, Reinpoto de. Zie: Reinpoto.

Butterman, Fastert, schepen van Utrecht 280.

Buttermannus, Heyno Albe, burger van Utrecht 141.

Buttermans, Lambert 304.

Buttervliet (Botervleete). 290.

buttinck. O. 1. 293. pensionem q.d.b.

buttinck. O. 1. 293. Bron: DBNL

buttinck. O. 1. 293. pensionem q.d.b. (DBNL)

Buttinge, Butteng(e), Butting, Buttingh, gem.Grijpskerke 23; schout van 22-23.

Buttinge, Buttinghe, op Walcheren 9°.

Butzel, Buziel, Herman (Groningen) 21; Frcdcrik, rationalis van Groningen 46.

Butzel, Butel, Buthiel, Butziel, Frederik, rationalis van Groningen 163, 393, 410; Gelmer, ouderman van Groningen 204.

Buuini. Zie: Bovino.

Buum. Zie: Bunne.

Buun of Bunn [probably 1141] Bunne Dr

Buun. 344.

Buur-lo (facs.) [Apeldoorn : Gl]

Buurkerke (Burkerke), Diederik van. Zie: Diederik.

Buurlo (Burlohe). 61.

BUURLO [Apeldoorn : Gl] / Burlohe • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 / Burlo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° GYS

Buurmalscn, Malcen, 86, 107, 158, 162, 189, 291; priester te 86.

Buurmalsen, Malsen 512.

Buurmalsen [ GL ] 1830-1978

Buurmalsen (Uberanmalsna). 73.

Buurmalsen. Zie: Overmalsen.

Buurse (Bursen), onder Haaksbergen. 465.

Buurse (facs.) [Haaksbergen : Ov]

BUURSE [Haaksbergen : Ov] / Burse • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 r° / Bursen • 1195 • De GYS

-buurt over Ouder-kerk [tot the early part of the 20th century] Ouder-kerk [vroeger ook: Ouder-kerk en Amestello] NH

Buxeium villa , in dioecesi Ambianensi 196 , 44 .

Buxingi [855] Beswerd [hamlet 3km south of Ezinge] Gr

Buxingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Buxsitum villa , in pago Vulcasino 53 , 24 .

Buxtem, Hartbert van. Zie Hartbert.

Buzzenswelt Pützfeld, mittleres Ahrtal, Ortsteil von Ahrbrück
Abben-broek (Appenbruech, Abbenbroec), ten Z. W . van Rotterdam. 40, 96.
Abcoude (Abbekewolde, Abbekewoldt, Abekenwalde), in het N . W . der prov.Utrecht. 110, 116, 144.
Abstede, ten O. der stadsgracht van Utrecht. 350.
Achttienhoven (Everikesdorpe), ten N . W . van Utrecht. 92.
Affinchove. Zie: Alvinchove.
Ageslaer, onder Diepenheim. 172.
Aken (Aquae). 144, 506, 513, kapittel van St. Adalbert te. 152., Domdeken van. 144, 514* , proost van (ook van Emmerik en Maastricht). Zie: Otto.
Akersloot, ten Z. van Alkmaar. 24.Acco, aan de kust van Syrië 75.
Actne. Z i e : Echten.
Alaardskerke. Zie: Serooskerke.
Albano, ten Z. O. van Rome; bisschoppen van. Zie: Pelagius, Petrus.
Alblas, ten N . O. van Dordrecht. 11, 205.
Alberstadensis episcopus. Zie: Halberstadt.
Albrandswaard (Alabransward), onder Poortugaal op het ei-land IJsselmonde. 511.
Aldekerke. Zie: Oudega.
Alde-kerke (Aldekerka), in Overijssel. 409.
Aldecoep. Zie: Oukoop.
Alden-burg (Aldenburch), graaf van. Zie: Burchard.
Aldensele. Zie: Oldenzaal.
Alen-dorp (Alendhorp), onder Vleuten. 317, 480, 484*, 491, 494.
Alferhove (Alferdhove), hof, van het kapittel van St. Marie, in Friesland, mogelijk bij Oosterwolde in O. Stellingwerf. 45, 47.
Almeloo (Almelo). 43, 308.
Almsvoet (Almesfote, Almesfüte, Almesvüte, Almesvote), in of bij de Biesbosch.
86, 91, 206, 358*, 380*, 381--. , schout, schepenen en heemraden te. 380.
Altena, heer van. Zie: Willem van Hoorne.Altene, Altinensis. Zie: Elten.
Altenmudhen. Zie: Muiden.
Altwyck. Zie: Oudwijk.

Bv+osenc-heim • 1200 • Ar B 1

Bv+osinc-hem • 1196 • U SM 1012

Bvsinc-heim • 1225 • Ar B 8

Byest [1428] Biest-Houtakker NB

Bygod, Bartholomeus le 206.

Bylare 233.

Bymle • 1124 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 11 v°

Bysekinus. Boysekinus, schepen van Harderwijk 419°.

B]euelanda • kort na 1140 • Bb 71, 197 r°

C, zoon van O. Brancaleonis, kanunnik ten Dom. 238. —, deken van Spiers. 77, (78).

C .

C.de sancto P.267.

C; deken van Spiers.. 77, (78).

Cabauw, Cabau, Kabau, ten NO.van Schoonhoven 90, 125, 258; buren van 125.

Cabauw, Kabau, Cabau, ten NO. van Schoonhoven 497.

Cabauw, Cabbau, ten O. van Schoonhoven 74.

Cabianiae villa , in pago Lemovicino 133 , 40 .

Cabillonense monasterium S . Marcelli 17 , 16 .

Cabillonensis dioecesis 183 , 37 .

Cabillonensis ecclesia S . Marcelli , Châlons sur Saône 129 , 11 .

Cabouw [ UT ] 1830-1857

Cabriacus. Zic: Körperich.

Cachrit-heim • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112

Cacrades-heim [814] Kekerdom Gld

Cacrades-heim • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 102

Cadesand • (1111-15) • G SB

Cadesand [1111] , Cadsant [1189] Cadzand [previous isle] Zl

Cadesanda • 1167 • G SB

Cadesanda • (1177-87) • G SB

Cadhsan • 1219 • S D 552

Cadier en Keer [ LB ] 1830-1982

Cadiers [1266] Cadier en Keer [ also see: Kayersberg] L

Cadoelermeer Landsmeer 1632 25

Cadolaici farinarium , in pago Meldensi , Chailly 69 , 40 .

Cadsand • (1190-1224) kop. ± 1225 • G C 6

Cadsant • 1190 • G SB

Cadurca urbs , Cahors 15 , 32 . 41 .

Cadurcenses cives et abbates 15 , 22 .

Cadurcensis ecclesia 15 .

Cadurcensis , Caturcensis pagus , Le Quercy 116 , 43 .

Cadzand [ ZL ] 1830-1970

Cadzand, Cadesande, Nicolaas van, burger van Utrecht 456.

Caesle • 1118 • D S 26

Caffarelli, Franciscus 456; Parentius 456.

Cagli, Callensis, bisschop van 546.

Cahors, Fr; Cauwersini 103-104, 230, 286.

Caiant • 1190 • G SB

Caimetae villa , in pago Mosellano ad Mosellam 177 , 48 .

Cal-mere • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Cal-mere onbekend ZH Kün U29

Cal-mere onbekend ZH Kün 29

Calabocco, Octavianus Octaviani 455.

Calander, Reinier, mr.345.

Calatunna villa , in pago Attoariorum 40 , 23 .

Calbatere, Reinge 10.

Caldenburne Kalenborn, Eifel, Ortsteil von Kalenborn-Scheuern, Landkreis Vulkaneifel

Caldunum villa , in pago Biturico 205 , 41 .

Cale. Zie: Chelles.

Calendoren [1381] Collendoorn Ov

Calf, Herman. Zie: Herman.

Calfliet • 1223 • S D 578

Califurnum villa , in dioecesi Carnotensi 197 , 11 .

Calixtus II, paus. 272, 275, 277.

Calla, Gerolf. Zie: Gerolf.

Callantsoog [ NH ] 1830-1990

Callantsoog (Oge). 375.

Callinge • 1083 vals 12e • Hg B 61

Callinge Callantsoog NH E3

Callinge. Hecm. 190. O. 1. 25. (Xe eeuw). O. 1. 89. (1083). Kallinghe Hecm. 199, 212. Melis Stoke 1. 484. Kellinghe. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Callinghen Hecm. 193. O. 1. 90. XIe (eeuw). Callantsoog.

Callinge. Hecm. 190. O. 1. 25. (Xe eeuw). O. 1. 89. (1083). Kallinghe Hecm. 199, 212. Melis Stoke 1. 484. Kellinghe. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Callinghen Hecm. 193. O. 1. 90. XIe (eeuw). Bron: DBNL

Callinge. Hecm. 190. O. 1. 25. (Xe eeuw). O. 1. 89. (1083). Kallinghe Hecm. 199, 212. Melis Stoke 1. 484. Kellinghe. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Callinghen Hecm. 193. O. 1. 90. XIe (eeuw). Callantsoog. (DBNL)

Calma villa , in pago Lemovicino , La Chaume 138 , 37 .

Calmere. 43.

Calmere" (facs.) (onb. in Holland)

CALMERE" (onb. in Holland) / Calmere • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Calmilios villa , in provincia Arvernica , La Chaulme 117 , 9 .

Calmont [1444] Kel-mond L

Calthorne • 1209 kop. begin 15e • As D 4 r°

Calthorne [1209] Kalteren Dr

Calvenlage, Herman graaf van. Zie: Herman.

Calverencamp 277.

Calvesnack, Hendrik, olderman van Groningen 166.

Calvomontensis pagus , le Chaumontois 182 , 21 . 40 .

Calvus, Franco. Zie: Franco. —, Werner. Zie : Werner.

Camaracum , Cambray , cfr . Cameracum 168 , 27 .

Cambach villa , in pago Watrema 192 , 43 .

Cambariacum , villa S . Dionysii in pago Cenomannico , Chemiré 33 , 42 . 44 .

Cambe [1243] Chaam NB

Cambiacus villa , in pago Aurelianensi , Chaingy 120 , 37 .

Cambliacensis pagus , cfr . Cameliacensis .

Cambrai (Fr.) 528 n.2).

Cambrio locus , in pago Bragobanto 109 , 7 .

Cambron (Cambero), in Henegouwen; Cistercienser abdij te. 162.

Cameliacensis , Camiliacensis , Cambliacensis pagus , le Chambliois 19 , 21 ; 57 , 15 ; 61 , 40 ; 62 , 40 ; 84 , 15 . 23 . 29 ; 109 , 10 .

Camera, Winand de, schepen van Arnhem 107, 174.

Cameracense , Kameracense , oratorium S . Mariae 168 , 16 ; 211 , 17 .

Cameracensis , Kameracensis ecclesia S . Petri 168 , 20 ; 211 , 15 .

Cameracensis pagus , le Cambresis 36 , 9 .

Cameracum , Camaracum , Kamaracum , Kambracum , Cambray 168 , 27 ; 169 , 17 ; 211 , 22 .

Camerclinc, Wouter 493-494.

Camerlingh, Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Camfelde • 1163 • U SJ 79

Camin, in Pommeren; bisschop van. Zie: Koenraad.

Caminata, Diederik van. Zie: Diederik.

Camp, in het land van Kleef; Cistercienser klooster te (ecclesia Campensis). 133, 236, 259, 272, 290, 305, 512; prior en cantor van. 272, 290; abt van. 187, 259, 270, 272, 290.

Camp, Campensis, Cistercienser abdij bij Rheinberg 304, 558; abt van 511, 528; abt en convent van 557-558; prior van 525.

Camp, Erembold van. Zie: Erembold; Hendrik van (de Campo). Zie: Hendrik.

Camp, Cistercienser abdij bij Rheinberg, abt van, 425.

Camp, Cistercienser abdij bij Rheinberg, abt van 278, 324, 596, 622.

Campan • 976 • ed. DB, p. 232

Campan [10th century] , Campen [1396] Kamper-land Zl

Campania Vetus villa , in pago Meldensi , Champagne 116 , 8 . 12 ; 133 , 10 .

Campaniacus villa ad fluvium Vulsiam , in pago Lemo vicino 159 , 23 .

Campaniacus curtis , in territorio Pictavensi , Cham pigny 121 , 46 ; 122 , 15 .

Campanië (Campania). 100; meesters van het Hospitaal en van den Tempel in. 101;

CampaniS (Campania). 332.

Campe W019, W062

Campen, Wouter van. Zie: Wouter.

Campen, Noordbeveland 34.

Campen, Kampen, huis, bij Koevorden 264.

Campen • 1208 • Md 11

Campfelde • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Campfelde, Pelgrim van. Zie: Pelgrim.

Campi-lo , in pago Arduennensi 209 , 31 .

Campidonensis. Zie: Kempten.

Campinc, Johannes 264.

Campinge, erf in Zuidlaren 393.

Campinge, Gerard 402, 501; Jacob 402, 501.

Campis [1227] Kampen Ov

Campo, Tielman de 15.

Campo, Tielman de 405.

Campo, Herman ex 94.

Campthorpa Camperduin NH Die U65

Campthorpa Camperduin NH Die 65

Campthorpa [10th century] Camperduin [1421, verdw. door Elisabethsvloed] NH

Campthorpa. Z i e : K a m p .
Carinthia. Z i e : Carinthia.
Carinthiè* (Carinthia). 329.
Ka r n e w a l d . 313.
Castrum S. Bassani. Z i e : Bassano.Castrum Bedense. Zie : Bidburg.
Castrum Bintheim. 404.
Cauerwich, waarschijnlijk bedorven lezing van Gunnevvich. Zie aldaar.
Kaueslo. Z i e : Kalslagen.
Keizersweerd (Werda, Werde, Werede). 198, 205, 208, 348*, 427*.
Ke m p e n , D e (Kempinea). 161.
Kempinea. Z i e : K e m p e n .
Kene, water. 439.
Kenemare. Z i e : Kennemerland.
Kennemer-land (Kenemare, K i n h e i m , K i n n e h i m ) , gouw. 21, 22, 161.
Ke t e l . Z i e : Hargen.
Ke u l e n (Colonia, Colonia A g r i p p i n a , Agrippinensis urbs). 54, 90, 91, 123, 152,
175, 194, 204, 210, 250, 328, 333*, 335*, 364, 420.
(Colonia, Colonia Agrippina), aartsbisdom. 35, 92.Kiericwerue. Z i e : Oegstgeest.
Ki n h e i m . Z i e : Kennemerland.
Ki n n e h i m . Z i e : Kennemerland.
Ki r i c w e r u a . Z i e : Oegstgeest.
Kl a a r k a m p (domus Claraecampi), klooster in Dantumadeel. 463*.
Claholthe. Z i e : Clarholz.
Clara vallis. 360.
Clarholz (Claholthe), in Westfalen. 319, 320*.
Kl e e f (Clevia). 348.
Kl e v e r h a m (Haemmi, H a m m a , Hamme). 22, 126, 142.
Clevia. Z i e : Kleef.
Clusas. Z i e : Sclusas.
Klüsserath (Clotariensis mons, Clothariensis). 2, 22.
Knijfheze (Hesim), bij 's Heerenberg. 66.
Coblenz (Confluencia). 464.
Coevorden (Koiforde, Cuforde). 357, 382.
Koiforde. Z i e : Coevorden.
Colombier. 288.
Colonia. Z i e : K e u l e n .Ag r i p p i n a . Z i e : Keulen.
Confluencia. Z i e : Coblenz.
Koppelweerd (Coppelwerthe). 382.
Coppelwerthe. Z i e : Koppelweerd.
Corbeia. Z i e : Corvey.
Körperich (Cabriacus), bij Vianden. 7.
Corregio-Verde (Virridi-Corregia), aan de Po. 329.
Corscan. 44.
Corvey (Corbeia). 361*.
Ko t e n (Coten). 292.

Campthorpa. Zie: Kamp.

Campum W249

Campus Regis.Zie: Delft.

Campus S. Joannis [1409] Sint Jansklooster Ov

Campvere.Zie: Veere.

Cananiola vicus , in pago Cenomannico 4 , 28 .

Canavae villa , in pago Attoariorum , Chenove 40 , 28 .

Candidus, Herard. Zie: Herard.

Canehuces terra in pago Biturico 163 , 24 .

Canle • (1205-33) • Berne

Canle" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

CANLE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Canle • (1205-33) • Berne GYS

Canobiae villa , in pago Cabillonensi , Chanes 129 , 15 .

Cantalupus villa , in pago Biturico , Chanteloup 163 , 22 .

Canteleusis villa , in pago Lemovicino 133 , 42 .

Cantemerle, Gerard. Zie: Gerard.

Canterbury (Cantuaria). 177.

Canteze [1326] Kantens Gr

Canthart, Godefrid. Zie: Godefrid.

Capel op tie Ysel [1278] Capelle aan den Ijssel ZH

Capele • 1203 • Hg W 6

Capella, parrochia de, [[1248] Kapelle Zl

Capelle [ NB ] 1830-1923

Cappadocië 533 n.2), 546 n.4).

Cappele • midden 12e • D W II a 1, 20 v°

Cappella cursoris [1329] Looperskapelle Zl

Cappellaen (Capellan, Cappellan, Caplaen, Capellanus), Diederik. Zie: Diederik.

Cappenberg, Praemonstratenser klooster in Westfalen; abt of proost van. 282.

Cappenborch. Zie: Molkwerum.

Caprijke, prov. Oostvlaanderen 364, 366, 388, 389.

Captonnacum , Captunnacum , Opatinacum , palatium publicum , Chatou sur Seine 38 , 18 ; 53 , 38 ; 123 , 19 ; 125 , 16 .

Capuernae villa , in provincia Arvernica 117 , 41 .

Caputius, Nicolaas 6; Pieter, kardinaal-priester van St. George ad Velum Aureum te Rome 4, 6, 113—115, 120—121, 134.

Caracciacus , Careciacus , Cariciacus , Carisiacus villa , palatium regium , in pago Suessionensi , Quierzy 50 , 41 ; 64 , 47 ; 65 , 25 ; 102 , 1 ; 202 , 9 ; 203 , 45 ; 208 , 42 .

Caramius fluvius , in pago Furidrensi 6 , 12 .

Carcassone, Carcosonensis, aartspriester van 167.

Carden, aan de Moezel; proost van. Zie: Othuinus.

Carduinus. Zie : Hardoinus.

Caribant pagus in dioecesi Atrebatensi , Le Carimbauls 192 , 44 .

Carinthia. Zie: Carinthia.

Carinthia). 329.

Carinthiè

Carise villa , in pago Alvernico 133 , 24 ..

Carlisle (Carleolensis), bisschop van. 177.

Carmina villa , in pago Alvernico , Charme 133 , 26 .

Carnisse, Karnesse, in de Riederwaard 95, 104

Carnotensis episcopatus , l ’ évêché de Chartres 197 , 8 .

Cartigiae villa , in pago Alvernico , Artiges 133 , 23 .

Carubium fiscus in pago Cameracensi 168 , 17 .

Caruone • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Caruone • ± 300, 2 onderling onafh. kopieën 7e en 8e • itin. Ant., 369

Carus fluvius , in pago Biturico , le Cher 154 , 3 ; 155 , 44 ; 164 , 10 .

CARVIO • 1e eeuw • ed. Byvanck, Exc. III 379 B

Carvone" (facs.) (onb., = Kesteren : Gl?)

CARVONE" (onb., = Kesteren : Gl?) / Caruone • ± 300, 2 onderling onafh. kopieën 7e en 8e • itin. Ant., 369 / Caruone • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Casa Wadardi , in pago Cenomannico 4 , 54 ; 5 , 1 .

Casa Caiani , Gaiani , super fluvium Anisola , in pago Cenomannico , Saint Calais 4 , 7 ; 124 , 37 .

Casanicae villa , in pago Lemovicino 133 , 37 . 39 .

Casecongidunense monasterium SS . Petri et Pauli et Iohannis , in silva Arduennensi , Cougnon 22 , 5 . Dipl . Sigiberti II . n . 21 .

Casecongidunus locus , Cougnon 22 , 4 .

Casella [997] Kessel NB

Casella • 997 kop. 13e • I Lc n° 17

Casnech, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Caspingio • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Caspingio" (facs.) (onb. ± Alblasser-dam : Zh)

CASPINGIO" (onb. ± Alblasserdam : Zh) / Caspingio • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Cassa-lo • 950 vals 10e • ed. DB, p. 369, 370

Cassele [1107] , Kesse-lo [12th century] Kessel L

Cassele • 1108 • Zu K

Cassele • 1107 • Ar G

Cassinoilum villa , in pago Biturico 163 , 22 .

Castainsis finis , in pago Ambianensi , Castenoi 37 , 24 .

Castegnolis, Philips van, kanunnik te Trier 488, 499, 506.

castel-lo cui nomen Fleuum • ± 115 kop. 9e • Tacitus, Ann. IV 72

Castellum Britonis , in pago Senonico 115 , 25 .

Castellum S . Dionysii , in pago Parisiensi 153 , 13 .

Caster-lo • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Caster-lo [15th century] Castenray L

Casterkemmerzand. O. 1. 293. (1206-1220). Casterkeminrezande. P.H. p. 12. Bron: DBNL

Casterkemmerzand. O. 1. 293. (1206-1220). Casterkeminrezande. P.H. p. 12. (DBNL)

Casterkemmerzand. O. 1. 293. (1206-1220). Casterkeminrezande. P.H. p. 12.

Castra [9thcentury] Kesteren Gld

Castra • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107

Castra Herculis" (facs.) (onb., = Val-burg : Gl?)

Castra Herculis • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

CASTRA HERCULIS" (onb., = Valburg : Gl?) / Castra Herculis • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Castre • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Castrichem, Kasterc-hem [resp.10th / 11th century] Castricum NH

Castrichem. Hecm. 193, 193, 194. O. 1. 90. (XIe eeuw). Castrickem. O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1. 869. Castrichem.

Castrichem. Hecm. 193, 193, 194. O. 1. 90. (XIe eeuw). Castrickem. O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1. 869. Castrichem. Bron: DBNL

Castrichem. Hecm. 193, 193, 194. O. 1. 90. (XIe eeuw). Castrickem. O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1. 869. Castrichem. (DBNL)

Castricum, Castrikem, bij Uitgeest 185.

Castringhem. Hecm. 203. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Castringhem. Hecm. 203. O. 1. 105. (± 1083). (DBNL)

Castringhem. Hecm. 203. O. 1. 105. (± 1083).

Castrum Bedense. Zie : Bidburg.

Castrum Bintheim. 404.

Castrum S. Bassani. Zie: Bassano.

Castrum Bagaudartim , sive Fossatus castellum , super fluvium Matronam , in pago Parisiensi , Chateau de Bodets 178 , 30 .

Castrum altum , arx vici Praevani , in Alpibus Curien sibus Rhaetiae , in Praevalia 142 , 5 .

Casule, Reinier van, elect van Cremona 274.

Cateau Cambresis (Castellum) ; abt van. Zie: B.

Catere, Egbert, olderman van Groningen 166.

Catharina, Catarina, Caterina, dochter van Wouter Dier 241, 246.

Caths • 1208 • Md 11

Cato, graaf. 19.

Cato, proost van Bd. (?). 17.

Catryp [1745] Catrijp NH

Cats, op Noordbeveland 297.

Cats, Catse, Caste, Hubert van 181, 312.

Cats, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Cats (Subburgendijc, id est Cats), op Noordbeveland. 466.

Cats, Caets, Catse, Kaets, Kats, Kaz,, Nicolaas van 119-121, 130, 206, 223-224, 254-255, 258, 262, 289, 301, 303, 320, 354-355.

Cats, Catsce, Hubert van, knaap 526.

Cats, Kaes, Kaets, Costijn van 441; Nicolaas van, knaap, ridder 110, 197, 329, 497.

Catse, Hendrik van, chori socius ten Utrechtsen Dom 68.

Cattenbroec, bij Linschoten 363.

Cattenbroecke [1217] Catten-broek Ut

Cattenbroek, Cathenbruch, Cattenbruck, Thomas van, ridder 105—106, 336.

Cattendic [1214] Kattendijke Zl

Cattendic • 1220 • S D 549

Cattindic • 1214 • S D 281 en 526

Catualium [365] , Hethele [1144] Heel L

Catualivm • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Catuurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Catuurt" (facs.) (onb. ± Baf-lo : Gr)

CATUURT" (onb. ± Baflo : Gr) / Catuurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Catuvurt in Regione Fresonum F594 ; Catuwrt Catuurt ? bij Saaksum GR Kün W110

Catuwrt Onbekend; Catuurt bij Saaksum, Groningen ?

Catuwrt Catuurt ? bij Saaksum Aduward, groningen? Katwerd bij Saaksum, Groningen (naast Ezinge) Ego in dei nomine Altfrit trado ad fuldense sci Bon. monasterium pro anima patris mei Ratgerú portionem hereditatis mee in fresonum regione in villa que appellatur Sahsen-heim quicquid ibidem habui, id est XX animalium terram et in Catuwrt XXIIII animalium terram et mancipia XII cum suis rebus, et in Scuinvorst partem viredis et in friefurt XIIII animalium terram. Hanc traditionem pater meus fieri iussit sco Bon. Ik in Godes naam Altfrit schenk aan het klooster van St. Bonifatius in Fulda voor de ziel van mijn vader Ratger een deel van mijn erfgoed in het gebied der Friezen in het dorp genaamd Saaksum, al wat ik in diezelfde plaats had, dat is voor 20 dieren grond, en in Catuurt voor 24 dieren grond en 12 horigen met hun spullen, en in Scuinvorst een bloeiend deel, en in Friefurt voor 14 dieren grond. Deze schenking werd door mijn vader gedaan aan St. Bonifatius.

Catuwrt Ego in dei nomine Altfrit trado ad fuldense sci Bon. monasterium pro anima patris mei Ratgerú portionem hereditatis mee in fresonum regione in villa que appellatur Sahsen-heim quicquid ibidem habui, id est XX animalium terram et in Catuwrt XXIIII animalium terram et mancipia XII cum suis rebus, et in Scuinvorst partem viredis et in friefurt XIIII animalium terram. Hanc traditionem pater meus fieri iussit sco Bon. Ik in Godes naam Altfrit schenk aan het klooster van St. Bonifatius in Fulda voor de ziel van mijn vader Ratger een deel van mijn erfgoed in het gebied der Friezen in het dorp genaamd Saaksum, al wat ik in diezelfde plaats had, dat is voor 20 dieren grond, en in Catuurt voor 24 dieren grond en 12 horigen met hun spullen, en in Scuinvorst een bloeiend deel, en in Friefurt voor 14 dieren grond. Deze schenking werd door mijn vader gedaan aan St. Bonifatius.

Catwyck [1231] Kat-wijk aan den Rijn ZH

Caucenatum villa , in pago Senonico , in Arvernica provincia 117 , 27 .

Caudenberg [1323] Camerig L

Cauerwich, waarschijnlijk bedorven lezing van Gunnevvich. Zie aldaar.

Caumpes 155, 397, 420, 448- 449, 567; burgers van 397; richter, schepenen en gemeente van 397; schepenen, raden en gemeente van 259 397.

Caumpes.Zie: Kampen.

Cazbahc Kasbach, Mittelrhein, Landkreis Neuwied

Cecilia. Zie: Sicilië.

Cecus (Blind), Jacob, predikheer te Utrecht 48.

Cegenhagen. Zie: Ziegenhain.

Cegenhagen. Zie: Ziegenhain.
Chur (Curiensis), bisschop van. 237.
Cistercienser orde, abten van de. 97.
Civitas et Goye, decanaat van Utrecht en omstreken. 34, 35.
Dags-burg (Daisburch), in den Elzas; graaf van. 23.
Dalen, ten N . van Coevorden. 181.
Dalen, in Westfalen; graaf van. Z i e : Otto.
Dalfsen (Dalsen, Dalvesen, Dalfese), ten O. van Zwolle. 245, 336, 355.
Damiate (Damiata, Damiethe), in Egypte. 127, 130*, 163.Dammus. Zie: Jansdam.Dani, Datia. Z i e : Denen, Denemarken.
Davantre, Davantria, Daventria. Zie: Deventer.
Dhedern. Zie: Dieren.
Deil, aan de Linge, beneden Geldermalsen. 64, 248.
Dekenspolder (Dekenspolri), onder Alblas. 131.
Delden (Dhelden), in Twente. 91.
Delft (Delf). 451. , priesters te. 360, 361*.
Dellen, onder Vorden. 303.
Demen. Z i e : Diemen.
Denemarken (Datia). 451*, 453, 455, 459.
Denen (Dani). 165.
Dennenwaard (Dennenwert), onder Houten. 197.
Deserta curia, te Gaanderen. 7.
Desertus mansus, in Ambt-Doetinchem. 8, 288.
Deventer (Deventre, Davantre.. Davantria, Daventria). 149, 151, 157, 158, 171, 177, 203, 228, 233, 242, 279--284, 304, 309, 337, 338, 352*, 353, 363, 370, 404, 405, 490, 517. , bisschopshuis te. 283. , schout, raden en burgers van. 353. , schouten van. Zie: Gozewijn, Gerard. , tol te. 103*. , land van. 187. , deken der Christenheid te. Z i e : L . , kapel van St. Lambert. te. 279. , St. Marie--kerk te. 229; priester dezer kerk. Zie: Gozewijn.
, St. Nicolaas- of Berg-kerk te. 38*. , kapittel van St. Lebuïnus te. 38, 39, 46, 69, 92, 149*, 204, 229, 241, 280-- 283*, 337*, 350, 353, 373, 395, 396, 404, 443. , scholast van. Zie: Johannes. , thesaurier van. Zie: Pelgrim. , custoden van. Zie: Diederik, Lodewijk. , dekens van. Zie: Hendrik, Anton, Petrus. , proosdij van. 204*, 510.

Celket, woud 187.

Cella , in pago Furidrensi , in Provincia 6 , 8 . 10 .

Cella , in insula Germani , in urbe Tricassinensi , sive Cellense monasterium , Moutier la Celle 32 , 7 . Dipl . Chlothacharii n . 33 .

Cellae villa , in pago Meldensi , La Celle 5 , 40 ; 6 , 2 .

Cellario, Lambertus de, schepen van Diest 386.

Cellense monasterium , cfr . Cella in insula Germani .

Celti, pago Onbekend

Cenomannense oratorium S . Martini 122 , 35 . Dipl . spur . Theudeberti I . n . 6 .

Cenomannensis ecclesia S . Mariae , SS . Gervasii et Prothasii 123 , 1 . 12 . 37 ; 124 , 32 ; 125 , 9 ; 132 , 2 . 13 ; 135 , 4 . 13 . 22 . 27 ; 166 , 43 ; 184 , 9 . 14 ; 185 , 46 ; 186 , 10 . 11 ; 190 , 35 . 45 ; 191 , 35 . 43 49 ; 195 , 13 . 16 . 22 . 31 ; 199 , 45 . 49 ; 200 , 4 . 13 ; 201 , 16 . 17 . 20 24 . 27 . 47 ; 203 , 17 . 21 . 25 . 30 . 40 ; 206 , 34 . 39 . 48 ; 208 , 29 . Dipl . spur . Childeberthi I . n . 7 . 8 ; – Chilperichi I . n . 9 . 15 ; – Chlothacharii II . n . 17 ; – Dagobercti I . n . 48 ; – Childerichi II . n . 67 . 69 ; – Theuderici III . n . 74 . 75 . 78 ; – Childeberthi III . n . 80 . 81 ; Dagobercti III . n . 84 . 85 86 ; – Theuderici IV . n . 87 . 89 ; – Childerichi III . n . 93 . 94 . 95 .

Cenomannico , quercus Fasiani 4 , 24 . 26 .

Cenomannicus , Cynomannicus pagus , le Maine 6 , 34 ; 12 , 34 ; 33 , 42 ; 45 , 42 ; 56 , 17 ; 71 , 22 ; 74 , 47 ; 75 , 6 ; 122 , 36 ; 123 , 42 ; 124 , 39 ; 135 , 11 ; 196 , 5 . 17 . 21 .

Cenomannis , Cenomannica , Cenomannensis civitas , urbs , sedes , in pago Cenomannico , Le Mans 122 , 35 ; 123 , 38 . 39 ; 131 , 43 ; 135 , 4 . 5 ; 166 , 18 . 42 ; 185 , 47 ; 186 , 26 ; 190 , 33 ; 191 , 30 . 41 . 43 . 49 ; 194 , 8 ; 195 , 9 ; 196 , 1 . 22 ; 198 , 44 ; 199 , 42 ; 200 , 29 ; 201 , 15 . 26 ; 206 , 27 ; 207 , 14 ; 208 , 16 . 29 .

Cepa villa , in pago Senonico 118 , 26 .

Cervorum Marcasio , in pago Ambianensi , mare des Cers 37 , 25 .

Cesarea. 331.

Cesarius van Baac 327.van Bath 205.

Cesarius van Amben, ridder. 234; kanunnik van Oudmunster. 333, 341, 364, 384. (Caesarius), abt van Prüm. 151.

Cesarius, schepen in Arnhem 132; zoon van Rudolf van Ansen 110.van Hek, ridder 455.

Cesarius. Zie: Keizer.

cesi Senonensi , le Gâtinais , Isle de France 119 , 32 ; 129 , 33 ; 157 , 34 .

Cessele • 1200 • K D 56

Cessele • 1198 • K D 54

Cessele • 1197 • K D 53

Ceucium [voorstel, met vraagteken, van MG voor Ceuclum] • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Ceuclum of Ceudiaco[365] , Cuich [beg. 12th century] Cuijk NB

Ceuclum (lees Ceucium?) • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Ceudiaco (emendatie van Stolte voor Ceuclum) • ± 365 kop. 13e • tabula Peut., Stolte, Brabantia, VI, 1957

Chaam [ NB ] 1830-1997

Chaciacum villa , in pago Attoariorum , Chaigny 40 , 31 .

Chaldo, kanselier. 26.

Chammingo, graaf. 18.

Charancho , curtis regia , in pago Arduennensi 28 , 39 .

Chardradus, zoon van Berta en broeder van Hartbert. 24.

Chariganto. 13.

Charlois [ ZH ] 1830-1895

Chats [1204] Kats Zl

Chats • 1204 • S D 504

Cheldunc • (1205-33) • Berne

Chelles (Cale), sur Marne, nonnenklooster bij Parijs. 15.

Chelmoinus. 26.

Cheserbusch • 1185 • Av A 44

Chesle • 1172 • D Gl 6

Chesle • 1152 • K SP 24

Chetten-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Chetten-heim F651

Chettenheim" (facs.) (onb. in Friesland)

CHETTENHEIM" (onb. in Friesland) / Chettenheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Chiavasso, Clavasicum, Clavaxium, bisdom Ivrea, proost van 158, 168, 261.

Chicbertus, kanunnik. 231.

Chilc-heim , cfr . Kirckhaim .

Childebert III (Childebertus, Hildebertus), koning der Franken. 2, 4, 5, 6, 7, 9 10, II, 12, 27.

Childriciacae , Childriciaecae , Childriciagae , Childri ciaegae locus , in pago Tellao 67 , 38 . 43 ; 68 , 1 . 8 .

Childulfo villa , in pago Velcassino 53 , 23 .

Chillertzhouck [1573] Cillaarshoek ZH

Chinicwirde • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r°

Chinnelosara gemerchi" (facs.) (onb. ± Medemblik : Nh)

Chinnelosara gemerchi • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218

Chinnelosara gemerchi • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 4 r°

CHINNELOSARA GEMERCHI" (onb. ± Medemblik : Nh) / Chinnelosara gemerchi • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 4 r° / Chinnelosara gemerchi • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218 GYS

Chivericeriae villa , in dioecesi Belloacensi , Che vrieres 196 , 43 .

Chramlos superiores , in pago Parisiaco 21 , 18 .

Christiaan, Christianus, Cristianus, mr;

Christiaan (Cristianus). 39. (Christianus), zoon van Thomas, te Utrecht. 22. (Cristianus) van Tyzelskerke. 381. (Cristianus) van Herwen (Hürwen), ridder. 392. (Christianus), kanunnik van Oudmunster. 333, 341, 364, 384. (Christianus, Cristianus), kanunnik van St. Marie. 129, 197, 205, 219, 250, 292, 296, 307, 323, 330, 476, 498.

Christiaan (Christianus), consul van Utrecht. 469. (Cristianus), graaf. 159. (Christianus), monnik van St. Truyen. 457. (Christianus, Cristianus), elect van Mainz, aartskanselier. 400, 402, 422, 427.

Christianus, investitus van de kerk te

Christianus, Cristianus, Cristancius, kanunnik van St.Marie te Utrecht? 486.van Linschoten, ridder 49, 545.

Christina, echtgenote van Herman Bekerman 464; zuster van Gozewijn van Broke 579; zuster van Hendrik van Hasselt 235.(Hornekinga) 203; echtgenote van Nicolaas Kramer 26.van Palaes 562-563.

Christina, Kerstine, Cristina, zuster van Hendrik van Hasselt 283; echtgenoote van Ricoud van Hinckele 455.

Christina, Kristina, Cristina, dochter van Gerard Campinge, begijn te Groningen 402, 480, 501.aande Overneche 304; vrouwe, weduwe van Gerard Visenase 99.Vivinusd.402-403.

Christoffel, Kerstoffer, Christoforus 297, 409.

Christophorus, ministeriaal van den bisschop. 138.

Chrodoaldus. 18.

Chuc • 1127 • Ug 39

Chuc • 1197 • I V 15

Chugobertus. Zie: Hugobert.

Chuic • 1176 • U SJ 797

Chuic • 1141 • H T 46

Chulpeke. Zie: Zülpich.

Chur (Curiensis), bisschop van. 237.

Chyarburgus. 53.

Chzimingen • 1222 • Prüm, Kb 18/2087, 50 v°

Chzimingen [1222] Tzum Fr

Cicc, P. de, Romeinsch burger. 50.

Ciconiae villa , in pago Senonico 115 , 41 .

Cienniae villa , in pago Senonico , Sognes , Yonne 133 , 5 .

Cillaarshoek [ ZH ] 1830-1832

Cillis, nicht van Dirk van Sassenheim 318.

Cimeterium, Walterus prope, schepen van Arnhem 107.

Cimiterio, Cymiterio, Gelmer de, burger van Deventer 256, 306.

Cimiterio, Gelmer de, burger van Deventer 421, 438.

Cimiterio, Lutbert van. Zie: Lutbert.

Cimiterio, Henricus de. Zie: Hendrik.

Cinesheym Zingsheim, Nordeifel, Kreis Euskirchen

Cinke, Willem, kastelein in Bentheim 94.

Cipidus villa , in pago Cenomannico , Spay 122 , 36 ; 123 , 6 .

Cipiliacus villa , in pago Ambianensi , Chipilly 37 , 19 .

Cirsai villa ad fluvium Telum , in pago Biturico 103 , 30 .

Cistercienser orde, abten van de. 97.

Citingemouelde / Hettinchetmeuelden Eitingemouelde, ligging onbekend Frisia Kün W7 W108

Citingemouelde / Hettinchetmeuelden Ego in dei nomine friesgart et due filie mee friduwih et friesburc et filius meus fridolf tradimus atque donamus sco Bon. ad fuldense monasterium quicquid in Citingemouelde proprium habere videmus in agris, pratis, silvis, domibus vel mancipiis. Ik in Godes naam Friesgart en twee dochters van mij Friduwih en Friesburc en mijn zoon Fridolf, wij schenken en geven aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda al wat we in Citingemouelde officieel hebben aan eigendom, namelijk aan akkers, weiden, bossen, huizen of horigen. / Ego Frigart et due filie mee Friduwic et Fri-burch et filius meus Rudolf dedimus ad scm Bon. ad fuldense monasterium quicquid in Hettinchetmeuelden proprium habuimus, sive in agris, sive in campis, silvis, pratis, domibus aut familiis. Ik Frigart, en mijn twee dochters Friduwic en Fri-burch en mijn zoon Rudolf, wij hebben gegeven aan St. Bonifacius van het klooster te Fulda al wat wij in Hettinchetmeuelden aan eigendom hadden, hetzij aan akkers, hetzij aan velden, bossen, weiden, huizen of inwoners.

Citingemouelde / Hettinchetmeuelden Eitingemouelde, ligging onbekend Müll? Ostfriesland, vlak bij Ahlen/Allen? en Walchum/WallahheimEgo in dei nomine friesgart et due filie mee friduwih et friesburc et filius meus fridolf tradimus atque donamus sco Bon. ad fuldense monasterium quicquid in Citingemouelde proprium habere videmus in agris, pratis, silvis, domibus vel mancipiis. Ik in Godes naam Friesgart en twee dochters van mij Friduwih en Friesburc en mijn zoon Fridolf, wij schenken en geven aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda al wat we in Citingemouelde officieel hebben aan eigendom, namelijk aan akkers, weiden, bossen, huizen of horigen. ; Ego Frigart et due filie mee Friduwic et Fri-burch et filius meus Rudolf dedimus ad scm Bon. ad fuldense monasterium quicquid in Hettinchetmeuelden proprium habuimus, sive in agris, sive in campis, silvis, pratis, domibus aut familiis. Ik Frigart, en mijn twee dochters Friduwic en Fri-burch en mijn zoon Rudolf, wij hebben gegeven aan St. Bonifacius van het klooster te Fulda al wat wij in Hettinchetmeuelden aan eigendom hadden, hetzij aan akkers, hetzij aan velden, bossen, weiden, huizen of inwoners.

Citingemouelde; zie ook Hettinchetmeuelden Onbekend

CIVES BETASIV[S] • 1e-4e e. • CIL XIII 7025

CIVES BATAVI • 219 • CIL VI 31162

CIVES TVIHANTI • (222-235) • ed. Byvanck, Exc. II 1286, 1287

CIVIS BATAVI (gen.) • 1e-4e • CIL XIII 1847

Civitas et Goye, decanaat van Utrecht en omstreken. 34, 35.

Ckeyenburhc Keyenburg

Claes Wael [1538] Klaaswaal ZH

Claholthe. Zie: Clarholz.

Clais. Zie: Nicolaas.

Clais.Zie: Nicolaas.

Clamiacus villa , in pago Lemovicino , Clamecy , Nièvre 133 , 39 .

Claptant, Gerard. Zie: Gerard.

Clara vallis. 360.

Clareia rivus , in pago Wastinensi , le Claray 120 , 2 .

Clarholz (Claholthe), in Westfalen. 319, 320.

Clarissa, abdis van Rijnsburg. 314.

Clarumcampum, abt van.Zie: Rinsumageest.

Clarus Voionns , pars silvae , quam Clair Voyon flu vius perfluit , in Fania in pago Hanoniensi 169 , 6 .

Clasia fluvius , in pago Turonensi , la Claise 145 , 32 .

Clateringhe [1400] Klatering Dr

Claustrum locus , in pago Pictavensi , la Closure 167 , 33 .

Clavasicum, Clavaxium.Zie: Chiavasso.

Clawaert Berensone, schepen van Schoonhoven, 329, 497-498.

Clawarskerke. Zie: Kleverskerke.

Clawerskercke [1251] Klevers-kerke Zl

Clee, Nicolaas van, gezworene in Naaldwijk 413.

Cleihout, in de parochie Oedelem bij Brugge 234.

Cleinhurst • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Cleinhurst" (facs.) (onb. in Veluwe of Betuwe)

CLEINHURST" (onb. in Veluwe of Betuwe) / Cleinhurst • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Clemencia, abdis van Mariënhorst bij Deventer 27; zuster van Hubert van Cats 526.van Noord wijk 11.

Clemencia, abdis van Oud wijk bij Utrecht 519.van Stoutenburg 296; dochter van Godschalk de Vriese 44.

Clemens IV, paus 9-10, 21.

Clemens IV, paus 408, 409, 422, 442, 448 n. 4), 453.

Clemens. Zie: W i l l e b r o r d; paus. 230.

Clementia, dochter van Everard van Wilp. 308.

Clementia, abdis van Mariënhorst bij Deventer 432; echtgenoote van Mychael 289; weduwe van Arnoud Pape 149.

Clementiacus villa , in pago Lemovicino 134 , 1 .

Clenke, Glinke, Gerard, ridder 264, 341— 342, 406, 415; Rudolf, riddei 342°, 415.

Cleric, Hildebrand 283.

Clericus, Bernard. Zie: Bernard.

Cleve, huis in Sameren onder Schüttorf 373.

Clevia. Zie: Kleef.

Cleyvoet, Willem (Zalk) 195.

Clichy 16 , 33 ; 18 , 6 . 36 ; 21 , 7 ; 77 , 33 . 34 . 41 ; 101 , 33 . 36 . 38 ; 143 , 11 . 40 ; 153 , 18 . 39 ; 154 , 50 ; 155 , 30 ; 160 , 27 ; 165 , 16 185 , 34 .

Clinge [ ZL ] 1830-1970

Clinke, Herman. Zie: Herman.

Clipiacum , Clippiacum , Clypiacum , Vetus Clippiacum , fiscus , villa regia , palatium , in pago Parisiaco ,

Clivae, Clivensis.Zie: Kleef.

Clodoare. 4.

Cloester [1328] Het Klooster Dr

Cloesterburen [1462] Kloosterburen Gr

Clotharius, koning der Franken. 33.

Clotinge • 1216 • U SP 214

Clotinge [1216] Kloetinge Zl

Clotinghe, Hendrik (Werkhoven) 538.

Clovis (Clodoveus). 27, 28.

Cluetinc (Cluitenc), Wouter. Zie: Wouter.

Cluma • 1145 • X M

Clumam (acc.) • 968 vals 12e • X M 4

Clumam (acc.) • 1182 • X E 17374/17

Clumena [midden 11th century] Klimmen L

Clumma • 1152 • X M

Clumma • 1147 • X E 17374/10

Clummene • 1190 • X E 17374/19

Clumne • 1202 • R G

Clürne, Robert van. Zie: Robert.

Clusa villa , in pago Lemovicino 133 , 37 .

Clusas. Zie: Sclusas.

Clutterche et Trittenheym Klüsserath und Trittenheim

Cnezsele [1281] NB Knegsel NB

Cobelsleet, in de parochie Oedelem bij Brugge 234.

Coblenz, Confluentia, Duitsche huis te 263e.

Coblenz (Confluentia, Confluencia). 12, 479, 480; kanunnik van St. Florinus te. Zie: Wolfram, Hazechinus; deken van St. Florinus te. Zie: Wolfram; proost van St. Florinus te. Zie: Koenraad; kanunniken van St. Castor te. Zie: Boemund, Hugo; scholast van St. Castor te. Zie: Vortlivus; cantor van St. Castor te. Zie: Werner; custos van St. Castor te. Zie: Gerlach; deken van St. Castor te. Zie: Gerard; plebaan te. Zie: Saulinus.

Coblenz (Confluencia). 464.

Cocheiacus villa , in pago Attoariorum , Couchey 40 , 25 .

Cock van Waardenburg, Cocus de Werdenberghe, Rudolf ridder, 259-260, 482.Cockaert, Gerard, persona van de Buurkerk te Utrecht 44.

Cockert, Cokart, Gerard, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 233, 320, 321, 398; Johan, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 320-322, 345.

Coconniacus locus , in pago Melciano 109 , 8 .

Codde, Lambert, pastoor van Naarden 413.

Coddo, clericus 458.

Code, Lambert, vicarius ten Utrechtsen Dom 48.

Codijc [1396] , Quadijck [17th century] Kwa-dijk NH

Coedijc [1345] Koe-dijk NH

Coelestinus, Celestinus V, paus te Rome 167.

Coelestinus III, paus. 26.

Coelhorst, Hendrik van 49.

Coelhorst, Colhurst, onder Hoogland 105; Ricoud van de 105.

Coelhorst, Colehorst, onder Hoogland 59.

Coelkerke. Zie: Coolkerke.

Coelmont [1444] Colmont L

Coenraad, Koenraad, Conradus, Conrardus (II), keizer 506.(III), keizer 512, 514.— naast de kerk, dienstman 283- 284; priester 208; proost van Rees 136; abt van (St.Odulf te) Staveren 521; bisschop van Toul 247; mr; clericus en advocaat 's Hoofs van Utrecht 137, 162, 228, 234, 237.Beliaz.174.Belcharn, buur van St.Jans- Oudwijk 10.van Redebroke 327.

Coernum [1427] Cornjum Fr

Coesfeld, Cosfeldia, Cusfeldensis, Cusfelt, Westf.120, 269 n.2), 280 n.2), 562-563; magistri scabinorum te 119-120; (richter), raden en schepenen 105, 119-120; richter, schepenen en gemeente 562; proost (en convent van) Varlar bij 119-120, 256, 280; klooster Varlar 513.

Coesfeld Westf.134 n.5), 449; proost en convent van het Praemonstratenser

Coesfeld, Cosvelde, in Westf. 397; richter, schepenen en burgers van 307.

Coesvoorde (Cosforde), in het land van Waas. 148.

Coetwicerbroc [1333] Kootwijker-broek Gld

Coetwijc [1333] Koot-wijk Gld

Coevoit, Herman (Utrecht) 507.

Coevordcn, Steven van. Zie: Steven; Volker van. Zie : Volker; Wouter van. Zie: Wouter.

Coevorden (Koiforde, Cuforde). 357, 382.

Coevorden (Covordia). 279, 280, 384.

Coevorden (Covorde, Kovorde, Kovordia, Covordia), Frederik van. Zie: Frederik; Godefrid van. Zie: Godefrid; Johan van. Zie : Johannes; Rodolf van. Zie: Rodolf.

Coke, Herman, schepen van Utrecht 280.

Cokesfort • (1196) • Hg V

Cokslote. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Cokslote. O. 1. 204. (± 1200). ? (DBNL)

Cokslote. O. 1. 204. (± 1200). ?

Col-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Col-heim F661

Colandra villa , in pago Senonico 118 , 22 .

Coldehof, huis onder Ootmarsum 316.

Coldekirca, Kalde-kerke [12th century] Koude-kerke Zl

Coldekol, erf in Zuidlaren 393.

Coldervene [1362] Dcentury Kolder-veen Dr

Coldriciolus locus , in pago Cenomannico , Condre cieux 4 , 25 .

Colehorst.Zie: Coelhorst.

Coleman, Nicolaas, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 74, 82.

Colhurst. Zie: Coelhorst.

Colijnsplaat [ ZL ] 1830-1941

Colin, Nicolaas 379; Nicolaas, burger van Utrecht 529.

Colinus, heer 18.

Colinus. Zie: Nicolaas.

Colle, bisdom Volterra, aartpriester van 455.

Colle-heim [ probably 822] Kollum Fr

Colle-heim Reginhart de fresia trad. sco Bon. bona sua in Colle-heim XVI boum terram. In tununfurt trium boum terram. In Lanfurt unius bouis terram. In Wacheringe unius. In feterwrde unius. In amblum unius. Reginhart van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken zijn goederen in Kollum, voor 16 runderen grond. In Ternaard voor drie runderen grond. In Laard voor één rund grond. In Waaksens voor één. In Ferwerd voor één. Op Ame-land voor één. / Ego in dei nomine wôlf, wartgis et munturfi éntigis tradimus ad scm Bon, ad fuldense monasterium in colleheîm XV boum terram, in Entides et in heîmes similiter. Ik in Godes naam Wolf, Wartgis en Munturfi Entigis, wij schenken aan St. Bonifatius, van het klooster te Fulda in Kollum grond voor 15 runderen, in Entides en in Heîmes hetzelfde.

Colle-heim F543, F613 ; Colle-heim Kollum FR Kün W60 W129

Colle-heim Kollum Kollum (zus woonde in ooit in Colleheimlaantje in.....Kollum!) Göllheim, Duits-land of Colmar, Elzas France of Collmen, Duits-land bij Waldheim.... of Col-dam bij Leer Colle betekent heuvel. Kollum ligt op de rand van een zandplateau op zo'n 4 meter boven NAP. Er was via een kreek of riviertje direct verbinding met de Lauwers Reginhart van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken zijn goederen in Kollum, voor 16 runderen grond. In Ternaard voor drie runderen grond. In Laard voor één rund grond. In Waaksens voor één. In Ferwerd voor één. Op Ame-land voor een. Reginhart de fresia trad. sco Bon. bona sua in Colle-heim XVI boum terram. In tununfurt trium boum terram. In Lanfurt unius bouis terram. In Wacheringe unius. In feterwrde unius. In amblum unius. ; Ego in dei nomine wôlf, wartgis et munturfi éntigis tradimus ad scm Bon, ad fuldense monasterium in colleheîm XV boum terram, in Entides et in heîmes similiter. Ik in Godes naam Wolf, Wartgis en Munturfi Entigis, wij schenken aan St. Bonifatius, van het klooster te Fulda in Kollum grond voor 15 runderen, in Entides en in Heîmes hetzelfde.

Colle-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Colleheim; Colleheîm Kollum

Colmescate [1230] Colmschate Ov

Colmschate, Colmescaten, bij Deventer, meier te 411.

Colmschate (Colmescate, Colmescote), bij Deventer. 228, 282.

Colmschate, Colmescote(n), 578; meier in 396.

Colne (Keulen?), Rikulf van. Zie: Rikulf.

Colocensis: Zie: Kalocza.

Colombier. 288.

Colomedium, Pieter van, cantor van Terwaan 332.

Colonia. Zie: Keulen.

Colonia. Zie: Keulen. Agrippina. Zie: Keulen.

Colouuidum [855] Koudum Fr

Coluuidum • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Coman, Godfried 133-134.

Coman, Godfried 313.

Combesscura • 941 • ed. DB, p. 145

Comes. Zie: Graf.

Comet • (1177-87) • G SB

Comitis Fritgersa Onbekend ZH E7

Commenduer, Gerard 168.

Compelwic, Werembert van 71.

Compere, Gijsbert, burger van Gent 574; Johan, burger van Gent 574.

Compostelle, Cumpestelle, Kumpostelle, Abraham van, burger van Utrecht 89; Jacob van, heer 89.—:, Jan Jacobsz.van, burger van Utrecht 89; Fembert van, broeder 145, 381.

Compostelle, Frederik van, chori socius van St.Marie te Utrecht 459.

Conbusta curia, Everardus de. Zie: Everard.

Confelentis castrum , in pago Treverensi , Coblenz 82 , 21 .

Confluencia. Zie: Coblenz.

Confluens monasterium , in pago Alsacensi , cfr . S .

Confluentia. Zie: Coblenz.

Coninch, Johannes, maal(man) van Hoogland 314.

Conneginck, hoeve onder Wüllen 480.

Cono van Boppard. 63.

Cono, pauselijk legaat. 276.

Conpendium , Compendium palatium , in pago Suessio nensi , Compiègne 7 , 3 ; 31 , 5 ; 45 , 11 ; 49 , 24 ; 50 , 17 ; 52 , 6 ; 56 , 42 ; 60 , 37 . 51 ; 61 , 23 ; 62 , 30 ; 63 , 16 . 50 ; 73 , 8 . 41 ; 74 , 2 . 27 ; 75 , 17 ; 76 , 9 ; 77 , 15 . 52 ; 79 , 21 ; 135 , 33 ; 141 , 32 ; 144 , 10 ; 159 , 55 ; 161 , 46 ; 162 , 32 ; 191 , 18 ; 192 , 14 ; 194 , 23 ; 207 , 4 .

Conradus, Conrardus.Zie: Koenraad.

Constantijn (Constantinus) van Berg, ridder. 84, 85. — (Constantinus), priester. 240. (Constantinus), kanunnik te Oldenzaal. 49.

Constantinopel, keizer van (Constantinopolitanus). Zie: Boudewijn.

Constantinopolis, rijk van 372—373; stad 372.

Constantinus pagus , le Cotentin 36 , 8 . 19 .

Constantinus, kanunnik, later deken te Oldenzaal 521, 523.

Constanz (Constantiensis), bisschop van. 237, 439.

Conus fluvius , in pago Biturico 159 , 35 .

Coolkerke, Coelkerke, Kolekerke, in het Vrije van Brugge, 222—223, 227°.

Coppartshuus 573.

Coppelsloet, bij Haastrecht 576.

Coppelwerthe. Zie: Koppelweerd.

Coppelwethe • 1159 • L B 1451/77

Coppinge • 1169 kop. 12e • G LT 3 v°

Coppinge" (facs.) (onb., = Copwijc onder Aandijke : Zaamslag : Zl?)

COPPINGE" (onb., = Copwijc onder Aandijke : Zaamslag : Zl?) / Coppinge • 1169 kop. 12e • G LT 3 v° GYS

Copponis (comitatus), Cuppargent (villa) F547

Coquus, Dirk, burger van Woudrichem 609, 613.

Cor-lo [1326] , Korler [1529] Corle [west of Winterswijk] Ov

Corbeia , ad Somnam , in pago Ambianensi , Corbie 37 , 14 . 17 . 30 .

Corbeia , Corbeiense , monasterium SS . Petri , Pauli et Stephani 35 , 14 . 21 . 26 ; 37 , 13 . 14 . 18 ; 47 , 9 . 24 ; 76 , 25 . 52 . Dipl . Chlothacharii III . n . 38 . 40 ; – Theuderici III . n . 52 ; – Chilperichi II . n . 86 .

Corbeia. Zie: Corvey.

Corborius , cfr . Curbrius .

Cordinge, Radwardus, olderman van Groningen 166.

Cordinghe, Frederik, rationalis van Groningen 163.

Corendic [1439] Koren-dijk [gen. naar de polder waarin het ontstond] ZH

Corenporte, Sibrand van de, olderman van Groningen 309.

Coriacus , villa S . Dionysii , in pago Cenomannico 33 , 42 . 44 .

Coriouallum • ± 300 kopie 8e • itin. Ant., 378

Coriouallum • ± 300 kopie 8e • itin. Ant., 375 (2 onderling onafh. kopieën 8e en 10e)

Coriouallum • ± 300 kopie 10e • itin. Ant., 375 (2 onderling onafh. kopieën 8e en 10e)

Coriouallum [300] , Herla [1050] Heerlen L

Corioualum • ± 300 kopie 10e • itin. Ant., 378

Cornelimunster, Indensis, ten Z. van Aken, abt van 6.

Cornemed • (1060) kop. 2e helft 11e • G LT 97 v°

Cornemed" (facs.) [Groede : Zl]

CORNEMED" [Groede : Zl] / Cornemed • (1060) kop. 2e helft 11e • G LT 97 v° GYS

Cornevenne. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Cornevenne. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Cornevenne. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Corniche villa , in marca Burensa , in pago Mosellano , Körrig , prope Meurich , district . Saar-burg . 170 , 1 .

Cornioletum , Cornoialitum , silva super Sequanam , in pago Parisiaco , Corniolet 63 , 26 . 31 . 38 .

Cornwallis, Richard van 179. Zie ook: R i chard, Roomsch Koning.

Coronae vallis in Alsatia , Kronthal 149 , 2 .

Corregio-Verde (Virridi-Corregia), aan de Po. 329.

Corscan • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Corscan onbekend ZH Kün 37

Corscan onbekend ZH Kün U37

Corscan. 44.

Corswarem, Kruisworm, België, prov.Limburg, arr.Hasselt, kerk van 446; Arnold van 446.

Cortals, Deinod. Zie: Deinod; Vanin. Zie: Vanin.

Cortelant, bij Het Gooi 513.

Cortevrient, Willem, priester in Zoutelande 243.

Cortkeen [1217] Kortgene Zl

Cortouallio • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Cortwifliet • 1224 • S D 582

Cortwifliet" (facs.) [Kattendijke : Zl]

CORTWIFLIET" [Kattendijke : Zl] / Cortwifliet • 1224 • S D 582 GYS

Corvey, in Westfalen; (Corbeiensis) Benedictijner klooster te. 3, 195.

Corvey (Corbeia). 361.

Cosdunum villa , in pago Bellovacensi , Coudun 31 , 17 ; 164 , 31 . 34 .

Cosin (Kusin), Diederik. Zie: Diederik.

Coster, Willem, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.

Costetin, zoon van Jo. 235.

Costijn, pachter in Waarder 185.van Cats 441.

Cosvelde. Zie: Coesfeld.

Cota • 1038 • ed. DB, p. 197

Coten • 1193 • G SP

Coten • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Coten • 1089 • ed. DB, p. 297

Coten [1241] Veecaten Ov

Coten, Reygher van. Zie Reygher. (Coeten, Cotten, Cäten), Rogier van. Zie: Rogier; Rudolf Lefman van. Zie: Rodolf.

Coten. Zie: Katen.

Cotertol, ten Z.van Zwolle 13, 18.

Cothen 99; Lombard 366.van Mander, kommandeur van het Duitse huis in de Nederlanden 470, 496.van Schonenberg 28.Speculum (Spiegel), ridder 14.Strick, ridder 480.

Cothen, Koten, ten NW.van Wijk bij Duurstede 45-46, 98-99, 575 n.2).

Cothen [1126] Cothen Ut

Cothen [ UT ] 1830-1996

Cothen, bij Wijk bij Duurstede 143 n. 2), 358.

Cothsou • 1220 • S D 556

Cothsouwe • 1220 • S D 556

Cothsouwe" (facs.) (onb. bij Hellevoet : Zh)

COTHSOUWE" (onb. bij Hellevoet : Zh) / Cothsouwe • 1220 • S D 556 / Cothsou • 1220 • S D 556 GYS

Cotiracum locus , in pago Camliacensi , Crouy 19 , 20 .

Coude Heide • 1217 • E D

Coude-kerk [eind 13th century] Koude-kerk ZH

Coude-kerke • 1211 • Q E

Couderheiden • 1213 • G SP

Coudorpe, op Zuidbeveland 5.

Coulard, Mechteld (Utrecht) 538.

Couordia • 1208 • U SM 818

Couteracker, in de parochie Oedelem bij Brugge 234.

Covelwade, Tiedeman van 321.

Covorde. Zie: Koevorden.

Covordia.Zie: Koevorden.

Coxyde, België, Westvl.374 n.1).

Coyfaes, Evert (Nieuwpoort) 375.

Coz, Hendrik 307.

Crabben-dam [1573] Krabben-dam NH

Crabbendic • 1208 • S D 515

Crabbendic [1187] Krabbendijke Zl

Crabbendic • 1190 • S D 482

Crabbendic. Z i e : Krabbendijke.
Crabbendich. Z i e : Krabbendijke.
Krabbendijke (Crabbendic, Crabbendich). 453, 461.
Cremona. 172.
Crempene. Z i e : K r i m p e n .
Creucchovilare. Z i e : Schankweiler.
Kr i m p e n (Crempene). 207.
Crucilo. 105.
Cuforde. Z i e : Coevorden.
Ku i k (Kuke). 161.
Ku i n r e (Cunre, Kunre). 267, 270, 313, 397.
Kuke. Zie: Kuik.
Cunre. Z i e : K u i n r e .
Kunre. Zie: Kuinre.
Cunulfhem. 45.
Curnilo. 110.
Curtenvene. 374.
K.
Kakelhoeve, te wijk (bij Duurstede). 339.
Kalocza, in Hongarije; (Colocensis) aartsbisschop van. 193.
Kalteren (Calthorne), onder Diever. 54.
Cambron (Cambero), in Henegouwen; Cistercienser abdij te. 162.
Kamerik (Kamerick), in het W . der provincie Utrecht. 110, 116.Kamerijk, diocese. 437*, 471, 487*. , aartsdiaken van, te Antwerpen. Zie: Willem. , bisschoppen van. 56, 88, 237, 394.
Camin, in Pommeren; bisschop van. Zie: Koenraad.
Camp, in het land van Kleef; Cistercienser klooster te (ecclesia Campensis). 133, 236, 259, 272, 290, 305, 512. , prior en cantor van. 272, 290. , abt van. 187, 259, 270, 272*, 290.
Campanië (Campania). 100. , meesters van het Hospitaal en van den Tempel in. 101. Kampen (Campi, Campen). 203, 309, 509. , priester te. Zie : Ismael.
Kampen (Campi), in Drente. 106.
Kampen, op Noordbeve-land (Campekerke). 466.

Crabbendic. Zie: Krabbendijke.

Crabbendica • 1222 • S D 572

Crabbendich. Zie: Krabbendijke.

Crabbendiche • 1204 • S D 501

Crabel, Hendrik. Zie: Hendrik.

Crabendic • 1204 • S D 504

Cracht, knaap van Werner van Rhede 457.

Craen-lo [in the early part of the 14th century ] Kraloo Dr

Craewell, landgenoot in het gerecht van Buren 317.

Craft, Cracht, Dirk, kanunnik ten Utrechtsen Dom 131, 233, 386, 393.

Craft, Diederik. Zie: Diederik.

Cralingen, Craligen, bij Rotterdam 399; Hugo van, ridder 57.

Crane, Udo. Zie: Udo; Wouter. Zie: Wouter.

Crane, Willem, knaap 420.

Cranekin, Rudolf 509.

Cranesblich • (1205-33) • Berne

Cranesblich" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

CRANESBLICH" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Cranesblich • (1205-33) • Berne GYS

Crapin, Elias. Zie : Elias.

Craranschat, Hendrik van, ridder 415.

Crastlingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Crausinum superius , in pago Arvernico 133 , 25 .

Crauwel, Ernst 202.

Creawerth [1396] Krewerd Gr

Creca" (facs.) [Walsoorden : Hontenisse : Zl]

CRECA" [Walsoorden : Hontenisse : Zl] / usque ad crecam • 1210 • S D 520 en 523 GYS

Credo, Arnoud. Zie: Arnoud.

Creienschate, Johan van. Zie: Johannes.

Creka • 976 • ed. DB, p. 232

Creka" (facs.) (verdwenen, op Schouwen)

CREKA" (verdwenen, op Schouwen) / Creka • 976 • ed. DB, p. 232 / Crika • 1003 • ed. DB, p. 245 / Crika • 1040 • ed. DB, p. 250 GYS

Cremona, Cremonensis, elect van 274.

Cremona. 172.

Crempene • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Crempene [1046] , Crempene op den IJssek [1277] Krimpen aan den IJssel ZH

Crempene. Zie: Krimpen.

Crepelfliet. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Holland.

Crepelfliet. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Crepelfliet. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Holland. (DBNL)

Crepeswalda [1249] Kropswolde Gr

Crepeswalda. Zie: Kropswolde.

Creslinge Krassum (bestaat niet) Wierde Krassum, Gr. (1,7 km van Antum(Antlida) en 1,8 km van Feerwerd (Federfurt / Federwrt), Crespin, Frankrijk?Ego ditericus gratia dei comes tradidi beato Bon. in fuldensi monasterio partem hereditatis mee in fresonum provincia in villa Debora, et alia villa que dicitur Antlida XXX duoram boum pascua, et in alio loco in villa que dicitur federfurt XXVIII, et in tercio loco in villa que dicitur Creslinge decem pecorum pascua cum ceteris utilitatibus ubique locorum dispositis ut de his omnibus singulis annis una libra argenti sco Bon. in memeoriam mei solvatur. Ik Diteric graaf dankzij God heb geschonken aan de zalige Bonifatius in het klooster van Fulda een deel van mijn erfgoed in de Friese provincie in het dorp Debora, en verder het dorp genaamd Den Andel een wei-land voor 30 paren runderen, en in een andere plaats in het dorp genaamd Federfurt [een wei-land voor] 28 [paren runderen], en in een derde plaats in het dorp genaamd Krassum een wei-land voor 10 stuks vee met overige gebruikvoorwerpen op welke plek dan ook neergezet, waar voor dit alles per enkel jaar één pond zilver wordt betaald aan St. Bonifatius ter nagedachtenis aan mij. ; Ego Deodredus gratia dei comes trado ad scm Bon. partem hereditatis mee in villa que dicitur Antlida, terram XXX duorum pecorum pascualem. Et in alio loco in villa que dicitur Federwrt terram XXVIII pecudum pascualem. In tercio loco in villa que dicitur Creslinge X pecudum pascua. Et insuper terram arature sufficientem ad hec cum mancipiis et cultoribus agrorum XXX numero. Ik Deodred, graaf dankzij God, schenk aan St. Bonifatius een deel van mijn erfgoed in het dorp genaamd Den Andel, weidegrond voor 30 paren vee. En in een andere plaats in het dorp genaamd Federwrt weidegrond voor 28 schapen. In een derde plaats in het dorp genaamd Krassum een wei-land voor 10 stuks vee. En bovendien voldoende landbouwgrond met horigen en een aantal van 30 landwerkers.

Creslinge, villa, in Fresorum provincia Krassum, Groningen !

Creslinge Ego ditericus gratia dei comes tradidi beato Bon. in fuldensi monasterio partem hereditatis mee in fresonum provincia in villa Debora, et alia villa que dicitur Antlida XXX duoram boum pascua, et in alio loco in villa que dicitur federfurt XXVIII, et in tercio loco in villa que dicitur Creslinge decem pecorum pascua cum ceteris utilitatibus ubique locorum dispositis ut de his omnibus singulis annis una libra argenti sco Bon. in memeoriam mei solvatur. Ik Diteric graaf dankzij God heb geschonken aan de zalige Bonifatius in het klooster van Fulda een deel van mijn erfgoed in de Friese provincie in het dorp Debora, en verder het dorp genaamd Den Andel een wei-land voor 30 paren runderen, en in een andere plaats in het dorp genaamd Federfurt [een wei-land voor] 28 [paren runderen], en in een derde plaats in het dorp genaamd Krassum een wei-land voor 10 stuks vee met overige gebruikvoorwerpen op welke plek dan ook neergezet, waar voor dit alles per enkel jaar één pond zilver wordt betaald aan St. Bonifatius ter nagedachtenis aan mij. / Ego Deodredus gratia dei comes trado ad scm Bon. partem hereditatis mee in villa que dicitur Antlida, terram XXX duorum pecorum pascualem. Et in alio loco in villa que dicitur Federwrt terram XXVIII pecudum pascualem. In tercio loco in villa que dicitur Creslinge X pecudum pascua. Et insuper terram arature sufficientem ad hec cum mancipiis et cultoribus agrorum XXX numero.- Ik Deodred, graaf dankzij God, schenk aan St. Bonifatius een deel van mijn erfgoed in het dorp genaamd Den Andel, weidegrond voor 30 paren vee. En in een andere plaats in het dorp genaamd Federwrt weidegrond voor 28 schapen. In een derde plaats in het dorp genaamd Krassum een wei-land voor 10 stuks vee. En bovendien voldoende landbouwgrond met horigen en een aantal van 30 landwerkers.

Creslinge (villa) F523, F605 ; Creslinge Krassum GR Kün W20 W121

Creslinge [probably. 820] Krassum Gr

Creslinge • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Creucchovilare. Zie: Schankweiler.

Crêvecoeur-sur-1'Escaut, mairie in arr.

Crika • 1003 • ed. DB, p. 245

Crika • 1040 • ed. DB, p. 250

Crimpen, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Cripta ferrata. Zie: Grotta ferrata.

Cripta, bij de Krochtdijk onder Vleuten 456; Johannes ex. 51.

Cripta ferrata. Zie: Grotta ferrata.

Crisantus (Crisantus), kanunnik van Oudmunster. 322, 323, 326, 341, 342, 344, 356.

Crisciacum , Crisciaecum , Cresciacum , Grisciacum pa latium , in Pontivo ad Maiam , in pago Cenomannico , Crécy en Ponthieu 36 , 45 ; 51 , 9 ; 67 , 35 ; 68 , 19 ; 87 , 18 .

Crisonariae locus , in pago Tellao , la Cressonière 109 , 14 .

Cristantius, dapifer van graaf Floris III van Holland. 460.

Cristianus. Zie: Christiaan.

Crodebaldus. 13.

Crodegertus. 18.

Croensis.Zie: Croja.

Crofte, Gerard van 88.

Croja, Croensis, in Epirus, bisschop van 546.

Crommene [1292] Krommenie NH

Cromvoirt [ NB ] 1830-1931

Crosa , Chrosa , fluvius , circa fines Biturigenses ac Pictavenses , la Creuse 145 , 37 ; 205 , 41 .

Crosa. Zie: Zeist.

Crosae villa , in Provincia 180 , 8 .

Crotelindis, dochter van de abdis Ermina. 7.

Crovia villa et ecclesia 109 , 49 .

Croye [16th century] Croy NB

Cru+ece-lo • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Cruchten (twijf. ident.) • ± 1211 • Tl 58

Cruci-lo • 10e • D W IX a 1 a, 39 r°

Crucilo. 105.

Crucis S . Audoeni ecclesia , Croix Saint Ouen 152 , 29 .

Cruft (Krochtdijk), onder Vleuten. 317. Kruiningen (Cruningen), op Zuidbeveland. 286.

Cruft (Krochtdijk), onder Vleuten. 317.

Cruijmte, Krompten [tot1953] Waske-meer Fr

Crukowe.Zie: Krakau.

Crumendam, Bartholomeus van. Zie: Bartholomeus.

Crummesidewende, gem.Vreeland 304.

Crunen, Ludolf van. Zie: Ludolf.

Cruninc • 1204 • S D 504

Cruninga • 1214 • S D 281 en 526

Cruninge • 1214 • Hg B 4

Cruninge • 1213 • Hg B 86

Cruninghe [1204] Kruiningen Zl

Cruninghe • 1204 • S D 466 en 501

Cruve, Dirk, keizerkapelaan, later kanunnik in de Utrechtse Dom 133, 209, 304, 385-386, 488, 493.

Crux capella , in pago Meledunensi 116 , 12 .

Crux cella , in pago Fanmartensi 109 , 4 .

Cruys-lant [1573] Kruis-land NB

Cu-lant • 1190 • G SB

Cubawerth [1250] Kubaard Fr

Cuc • 1192 • N F 3

Cuc • 1221 • Db P 2

Cuc • 1212 • Hg B 54

Cuc • 1200 • Tr N 36

Cuch • 1129 • Du 1

Cuch • 1139 • R SE 1

Cuch • 1131 • D Br 8

Cuch • 1131 • D S 31 c

Cuche • 1147 • D W 29

Cuchimillus villa et capella , in pago Meledunensi , Chamigny 116 , 11 .

Cuciniacus villa , in pago Arvernensi , Cuy , Yonne 133 , 23 .

Cudil, moeras bij Balgooi. 474.

Cudil, moeras bij Balgooi. 474. Kuik (Kuyc), in het N.O. van Noordbrabant. 512. Kuinderzijl (Kunresijl), in het N.O. van Overijssel. 369. Kuinre (mons Quunre, Kunre). 19, 369.

cuermede. O. 1. 325. (1231). curmede. O. 1. 247. (1215).

cuermede. O. 1. 325. (1231). curmede. O. 1. 247. (1215). Bron: DBNL

cuermede. O. 1. 325. (1231). curmede. O. 1. 247. (1215). (DBNL)

Cuforde • 1159 • L B 1451/77

Cuforde. Zie: Coevorden.

Cuhc • 1195 • I J

Cuich • 1166 • D M 2

Cuich • 1145 • X M

Cuich • 1141 • D Br 13

Cuich • 1146 • P L 9307/9

Cuijk en Sint Agatha [ NB ] 1830-1994

Cuik • (1169?) • U B 411

Cuk • 1172 • U SJ 972

Cukenswech. den - O. 1. 506. (1250). onder Heemskerk.

Cukenswech. den O. 1. 506. (1250). Bron: DBNL

Cukenswech. den - O. 1. 506. (1250). onder Heemskerk. (DBNL)

Cul-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Cul-heim F633

Culcemaurus villa 115 , 47 .

Culemborg 205 n. 1), 301 n. 14)) en 15).

Culemborg, Culenborch 181 n.1), 2) en 3); heer van 434.

Culemborg, Kulenburg, 299-300, 330 n.2).

Culen, Markward. Zie: Markward.

Culenveen, gem.Stoutenburg 432.

Culheim" (facs.) (onb. in Friesland)

CULHEIM" (onb. in Friesland) / Culheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Culippia villa , in pago Lemovicino 133 , 38 .

Culuts--rode • 1212 • Av A 86

Culveken, Arnold 300.

cum Buscho • 1222 • X B 24

Cumbae villa , in pago Parisiaco , Combs la Ville 157 , 29 .

Cumbescura • 964 • ed. DB, p. 156

Cumbescura • 1038 • ed. DB, p. 197

Cumbescura • 966 • ed. DB, p. 161

Cumbescura • 794 kop. 941 kop. midden 11e (kopie van de eerste vorm) • G LT 61 r°

Cumbingascura • 794 kop. 941 • ed. DB, p. 134

Cumloaldus. 4.

Cumpestelle,: Kumpostelle.Zie Compostelle.

Cuneiae , Kuneiae villa , in pago Atrebatensi 211 , 18 .

Cuning-hem W066, W198

Cuningesfelt. Zie: Koningsveld.

Cuno (Cüno), kameraar van keizer Frederik I. 400. van Malberge. 402. van Mincemberc. 467.

Cüno, abt van Siegburg. 278.

Cunradus, Cuonradus), bisschop van Utrecht. 211 — 234, 255, 267, 270, 275, 285, 302, 334, 371, 464. (Cunradus), elect van Worms. 427. (Conradus), aartsbisschop van Mainz en aartskanselier. 467, 470.

Cünradus) Langeman, schepen te Zutphen. 267. (Conradus) Scapesculdere, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. (Conradus) van Stegeren. 385. (Conradus), schenk, ridder, vader van Hendrik van Werthe, ridder. 372. (Conradus) van Zwaben, zoon van keizer Frederik II. 439, 458, 463, 464. Conradus), kanunnik van St. Jan. 16, 168, 197. (Conradus, Cünradus) mr; kanunnik van St. Marie, kapelaan en notarius van den bisschop. 94, 95, 129, 197, 219, 250, 292. (Conradus), mr. kanunnik te mmerik. 125. (Conradus), kanunnik ten Dom te Keulen. 275. (Conradus), kanunnik te Thorn. 313. (Conradus), mr; kanunnik te Zyflich. 68. (Conradus), custos ten Dom. 56. (Conradus), Domproost te Keulen. 157. (Conradus), proost van St. Florinus te Coblenz. 63. (Conradus) van Rastede, Predikheer te Breinen. 387. (Conradus), abt van Stavoren. 49, 51. (Conradus), abt van Prcmontró. (220,) 221. Conradus), bisschop van Hildesheim en Würzburg, kanselier van het

Cunre [probably 1118] Kuinre Ov

Cunre. Zie: Kuinre.

Cunulf-hem Noorden van NH NH Kün U61

Cunulf-hem Noorden van NH NH Kün 61

Cunulf-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Cunulfhem. 45.

Cunulfhem" (facs.) (onb. in Holland)

CUNULFHEM" (onb. in Holland) / Cunulfhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Cuobergus mons , in Alsatia , Kugelberg 204 , 23 .

Cuono, dienstman van St.Pantaleon te Keulen 509.

Cupere, Godfried, burger van Utrecht 575; Nicolaas, burger van Utrecht 575.

Cuppargent onbekend In comitatu copponis traditum est sco Bon. due virge in villa que dicitur Cuppargent quas Eisbern tradidit et frater eius Altbern ad censum XXXIIII denariorum accepit. In het graafschap van Coppo is geschonken aan St. Bonifatius twee roeden in het dorp genaamd Cuppargent wat Eisbern heeft geschonken en zijn broer Altbern aan belasting heeft ontvangen: 34 penningen.

Cuppargent (villa) in Copponis (comitatus) F547 ; Cuppargent onbekend Frisia Kün W65

Cuppargent, villa Onbekend

Cuppargent(villa) In comitatu copponis traditum est sco Bon. due virge in villa que dicitur Cuppargent quas Eisbern tradidit et frater eius Altbern ad censum XXXIIII denariorum accepit. In het graafschap van Coppo is geschonken aan St. Bonifatius twee roeden in het dorp genaamd Cuppargent wat Eisbern heeft geschonken en zijn broer Altbern aan belasting heeft ontvangen: 34 penningen.

Cur-lo [1300] Corle Gld

Curbrius , Curborius , Corborius vicus , in pago Tellao 107 , 41 . 48 ; 108 , 4 . 8 .

Curciacus villa , in pago Biturico , Courcay 159 , 36 ; 180 , 47 .

curia Oldehof • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

curia Wernering • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 v°

curia Thescelinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

curia Mokerden • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Curia, Gerard de 457.

Curia, Everhard de, burger van Zwolle 221; Bernard de, schepen van Oldenzaal 544.

Curia, Gerhardus de. Zie: Gerard.

Curia. Zie: Hof.

Curiensis. Zie: Chur. Kurtebeke. 7.

Curiensis. Zie: Chur.

Curni-lo • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Curni-lo • 898 • D Es 2

Curnilo. 110.

Curnilo" (facs.) (onb. ± Sint-Odiliënberg : Lb)

CURNILO" (onb. ± Sint-Odiliënberg : Lb) / Curnilo • 898 • D Es 2 / Curnilo • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 GYS

Currich, Kurtrike.Zie: Kortrijk, polder.

Curringhehorn [end 16th century] Kornhorn Gr

Cursona vicus , in pago Pictavensi 167 , 31 .

Curtagosum • 976 • ed. DB, p. 232

Curtagosum" (facs.) (onb., op Beveland)

CURTAGOSUM" (onb., op Beveland) / Curtagosum • 976 • ed. DB, p. 232 GYS

Curte, Gijsbert 484.

Curtecella , in pago Parisiensi 202 , 36 .

curtem Valkenburge • 1159 • L B 1451/77

Curtemaurus villa , in pago Senonico , Courtemaux , Loiret 133 , 5 .

Curtenhoven. Zie: Kortenhoef.

Curtenhoven. Zie: Kortenhoef.

Curtenvene • 1156 • U SM 701

Curtenvene. 374.

Curtenvene" (facs.) (onb. ± Weesp : Nh)

CURTENVENE" (onb. ± Weesp : Nh) / Curtenvene • 1156 • U SM 701 GYS

Curtevenne [1156] Kortenhoef NH

Curtilis villa 21 , 19 .

curtis Mallande • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 v°

Curtleutachario colonica , in pago Cenomannico 4 , 17 .

Curtracum, Curtracensis. Zie: Kortrijk.

Curtraicum, Curtreze. Zie: Kortrijk. «

Curtrike • 1219 • U gg 1155

Cusdunum villa , in pago Beliovacensi , Coudun 31 , 17 .

Cusfeldensis enz. Zie: Coesfeld.

Cusiacus , palatium regium , in pago Noviomensi , Choisy 152 , 20 .

Cusiacus silva 152 , 20 .

Cuuk [ca. 1250-1260] Kuijk Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Cuute, Herman 384.

Cuyk, Kuyc, Kuc, Kuuc, heer van 136, 387; Anthonis van 378; Hendrik van, ridder 258; Jan van, ridder 258, 378, 348; Willem van, ridder 258.

Cuyk, Cuec, Kuic.Küik, Kuc, Cuk, Cuke,

Cv+oc • 1198 • K D 54

Cypetum villa , in pago Attoariorum 40 , 21 .

 

 

 

 

  

Rodinbook