++

+

+=+

=

+/
   

Christian Friedrich Henrici ps. Picander (1700-1764) 

 

 

PICANDER (VERVOLG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AFB] Frontispiz aus Band 3 von Picanders Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte, 1732 (Wikisource)

[AFB] Illustration zu Der Frauenzimmer Taschen-Calender auf das Jahr 1731, nach Seite 516, Band 3 von Picanders Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte, 1732 (Wikisource)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.opusklassiek.nl

Componisten/werken

Bach: Matthäus-Passion

 

© Aart van der Wal, maart 2006

 

 
  Titelblad in Bachs handschrift

Bach had voor zijn Matthäus-Passion in de evangelist Mattheüs de beste librettist die hij zich maar wensen kon, wat er uiteraard op neerkwam dat hij de letterlijke bijbeltekst als verhalend richtsnoer nam voor zijn passiemuziek.

Daarmee koos Bach welbewust niet voor een libretto dat de oorspronkelijke bijbeltekst door berijmingen verving, een werkwijze die we onder meer kennen van de Duitse dichter Barthold H(e)inrich Brockes (1680-1747) die vooral bekend werd door zijn passie-epos Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus (door Händel gebruikt in zijn Brockes-Passion HWV 48).

Bach-kenner Christoph Wolff gaat ervan uit dat Bach er niet spoedig in slaagde om een geschikte tekst voor de recitatieven en aria's te vinden en daarom uiteindelijk zijn toevlucht had genomen tot de heruitvoering in Leipzig van een inmiddels aangepaste versie van de Johannes-Passion op Goede Vrijdag 1725 en een jaar later, eveneens op Goede Vrijdag, de Markus-Passion van Friedrich Nicolaus Brauns.

 

Picander

In 1725 kreeg Bach een oratoriumtekst in handen van de Duitse dichter en librettist Christian Friedrich Henrici (pseudoniem: Picander) (1700-1764). Wie de godvruchtige teksten leest zal zich nauwelijks kunnen voorstellen dat Picander zijn carrière in Leipzig niet lang daarvoor, in 1721, was begonnen met ... erotische gedichten!

Maar het was Erbauliche Gedancken auf den Grünen Donnerstag und Charfreytag über den leidenden JESUM in einem ORATORIO entworffen dat Bachs aandacht trok en waaruit waarschijnlijk het intensieve contact tussen de componist en de librettist is voortgevloeid. Beiden werkten geruime tijd nauw samen bij de uitwerking van het voor de Matthäus-Passion passende teksten. Picander liet de oorspronkelijke bijbelteksten intact en zorgde ervoor dat de vrije teksten van de recitatieven en aria's bij het theologische gedachtegoed van die tijd pasten. Wolff sluit daarbij niet uit dat Bach Picander heeft gewezen op de lijdenspreken van de lutherse theoloog Heinrich Müller (1631-1675), wiens geschriften in Bachs boekenkast stonden.

Bach heeft het werk van Picander kritisch onder de loep genomen, zoals blijkt uit enige belangwekkende aanpassingen. In Bachs visie verschijnen de Gelovigen en de Dochters van Zion niet ná elkaar, maar tegelijkertijd. De dubbelkorigheid, een van de belangrijkste kernpunten van de Matthäus, kreeg dan maximaal reliëf (wat iets geheel anders is dan effectbejag!). Een knap voorbeeld daarvan is de tenoraria (koor I) 'Ich will bei meinem Jesu wachen', wanneer koor II antwoordt met 'So schlafen unsre Sünden ein'.

Niet duidelijk is of Bach zelf het idee heeft aangedragen om de tekst van de koralen met de vrije dichttekst te verbinden, maar dit moet hem zeker hebben aangesproken. Het waren immers die koralen waarop Bach zijn gelaagde meerstemmigheid kon beproeven, met een koraalmelodie als cantus firmus.

 

Innerlijke samenhang

In tegenstelling tot de Johannes-Passion had Bach met Picanders tekst een homogene inspiratiebron voor het componeren van de recitatieven en aria's. In die zin was het niet minder dan een comfortabele positie, vergeleken althans met de moeizame wordingsgeschiedenis van de tekst voor de Johannes-Passion, toen Bach op last van het kerkbestuur geen gebruik kon maken van dat dichterlijke passie-epos Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus van Brockes, dat al zo vaak op muziek was gezet (naast Händel ook door onder anderen Telemann, Mattheson en Fasch). Dit dwong Bach om op zoek te gaan naar passende gedichten en moest worden gekozen uit een grote variëteit (voorbeelden: de tekst van 'Von den Stricken', 'Betrachte/Erwäge', 'Eilt, ihr angefochtnen Seelen' en 'Mein Herz' stamt van gedichten van Brockes; 'Ach, mein Sinn' van Christian Weise en 'Es ist vollbracht' van Christian Heinrich Postel. De auteurs van 'Herr, unser Herrscher', 'Ich folge dir gleichfalls', 'Zerfliesse' en 'Ruht wohl' zijn onbekend gebleven). De grote innerlijke samenhang van Picanders tekst zal er ongetwijfeld sterk toe hebben bijgedragen dat het na de eerste uitvoering in de Thomaskerk in Leipzig op Goede Vrijdag 1727 bij slechts een revisie van de Matthäus-Passion is gebleven, en die beperkte zich dan nog tot uitbreiding van het oorspronkelijke concept en de bezetting.

Nadat de passiemuziek driemaal had geklonken, besloot Bach om het slotkoraal van het eerste deel ('Jesum laß ich nicht von mir' BWV 244b) te vervangen door het uit de tweede revisie van de Johannes-Passion afkomstige koraal 'O Mensch, bewein dein Sünden groß'. Tevens voorzag hij nu de beide koren van een eigen continuogroep, wat het dubbelkorige karakter van het immense werk nog verder onderstreepte.

 

Indrukwekkend

Wie de Thomaskerk heeft bezocht, weet dat een grote bezetting om aanpassingen vraagt. Voor de uitvoering in 1736 bevonden de medewerkenden zich ook op de extra koorgalerij en werden de beide orgels ingezet (het hoofd- en het aan de altaarzijde opgestelde zwaluwnestorgel)

Het moet buitengewoon indrukwekkend zijn geweest toen de cantus firmus van het openings- en slotkoor in het eerste deel door een derde koor, bestaande uit sopranen met orgelbegeleiding, vanaf die extra koorgalerij ten gehore werd gebracht. Koster Rost tekende het ook aan: '1736, Thomaskirche, mit beyden Orgeln'.

 
  De beperkte ruimte in de Thomaskerk

In 1736 maakte Bach zelf een nauwgezet gekalligrafeerd afschrift van de Matthäus-Passion, waarvoor hij twee kleuren inkt gebruikte. Donkerbruin voor het merendeel van het notenbeeld, rood voor onder andere de woorden van de evangelist en - typerend - voor het koraal 'O Lamm Gottes unschuldig'.

Hoewel Bach niet kan hebben bevroed dat zijn Matthäus-Passion de eeuwen gemakkelijk zou trotseren, moet hij wel hebben beseft dat een dergelijk groot religieus werk nog niet eerder uit een pen was gevloeid, met zijn 68 onderdelen en grote bezetting van twee vierstemmige koren en twee orkesten, met in het eerste deel dan ook nog een extra koor (sopranen), dit alles ingebed in rijke expressie en overweldigende polyfonie.

 

Expressieve chromatiek

In deze passiemuziek gaan uitzonderlijke verbeeldingskracht en nauwgezetheid hand in hand en kan de toehoorder - wel of niet gelovig - ervaren wat het ware meesterschap daadwerkelijk betekent. Bach schept eenheid uit heterogene elementen en gebruikt daarvoor een compositietechniek die op tekstanalyse is gestoeld en waarvoor hij alle denkbare muzikale middelen inzet, maar bovenal op een wijze die nog niet eerder was vertoond. Melodie, harmonie, ritmiek, klankkleur, ze staan zonder uitzondering in het licht van de muzikale uitbeelding van het lijdensverhaal, van begin tot eind het Soli Deo Gloria, alles ter ere van God, Bachs muzikale handtekening en lijfspreuk die hij aan al zijn partituren heeft verbonden: SDG. Ieder detail valt naadloos op zijn plaats, iedere noot, iedere frase is organisch afgewerkt, koorzang, recitatieven en aria's worden zonder uitzondering beheerst door de verhaallijnen, niets raakt vertroebeld in de expressieve chromatiek.

De Tweede Weense School mag dan de twaalftoonstechniek tot het zijne hebben gemaakt en Bruckner mag dan in het Adagio van zijn Negende symfonie alle twaalf tonen in het octaaf hebben gebruikt, Bach was hen toch voor, in het arioso 'Ach Golgotha', met bovendien daarin ook nog wezensvreemde akkoorden (fes-klein!) en een onopgelost slot (Des-G). Jezus' laatste woorden aan het kruis, 'Eli, Eli, Lama Sabachtani', zijn in bes-klein genoteerd, met vijf mollen aan de sleutel. Dan daalt de muziek nog vérder af, om bij de herhaling in het Duits bij de zes mollen van es-klein te belanden. Het werk wemelt van de symboliek der toonsoorten, waarbij de mineurtoonsoorten zich toespitsen op het lijden van Christus. De contrasten zijn groot en overweldigend (e-klein: 'Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen'; G-groot: 'O Lamm Gottes, unschuldig'). We horen aan de muziek waar geleden wordt, zoals we ook de toenemende dramatiek in de contrasten tussen mineur en majeur horen naarmate het werk vordert, totdat het slotkoraal in c-klein uitklinkt.

Dit is niet de muziek van een 'handelaar in vrome sentimenten' (Martin van Amerongen). Ondanks de enorme werkdruk speelde Bach het klaar om het ene na het andere inspirerende werk af te leveren, met geen noot verkeerd, geen maat zonder belang. Het was in een tijd dat de muziek, de literatuur en de beeldende kunst nog niet waren geseculariseerd en God nog niet was dood verklaard (Nietzsche). Bachs kerkmuziek was ook voor de kerk bestemd, maakte onderdeel uit van de dienst en had geen plaats in de concertzaal.

 

Niet in de concertzaal?

Het is dus geen wonder dat vandaag de dag menigeen, en daaronder zeker niet de minsten, van mening zijn dat Bachs passiemuziek (maar misschien wordt dan tevens op het cantate-oeuvre en de missen gedoeld) niet in de concertzaal thuishoort, maar onderdeel dient te zijn van de bijeenkomst van gelovigen en alleen ook door gelovigen kan worden begrepen. Dat niet-gelovigen niet kunnen doordringen tot de grootheid van de Matthäus-Passion, als het ware aan de kant moeten blijven staan omdat de tekst - waaraan Bach zelf zoveel aandacht heeft gegeven - door hen niet als zodanig wordt verstaan. Zonder tekstbegrip géén Matthäus-Passion, zo lijkt de boodschap te luiden. Men zou evenwel ook kunnen zeggen dat de in de passiemuziek opgeslagen schoonheid samenhangt met de tekst en dat althans een deel daarvan versluierd blijft als alleen de muziek wordt ervaren en het dan niet meer is dan dat. Een vergelijking dringt zich op met Beethovens Pastorale die voor diegene die nooit in het Wiener Wald heeft gewandeld, althans een deel van de betekenis van 'mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei' verliest.

 
  Heinrich Heine

In de achttiende eeuw was niet alleen Duitsland een christelijke natie, maar ook het merendeel van Europa. Het christendom drukte zijn grote stempel ook op de kunstzinnige uitingen, er was vroomheid allerwegen en Bach maakte daarop geen uitzondering. Zijn werk mag dan tijdloos zijn, het stond wel degelijk in het teken van de lutherse tijdgeest en was het merendeels aan God gewijd én opgedragen (SDG). De grote componist maakt onverbrekelijk onderdeel uit van dat glorieuze christelijke verleden, toen kunst vooral christelijk geïnspireerde kunst was.

Dat beeld - althans vanuit de muze geredeneerd - veranderde pas ingrijpend met de komst van de grote Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856). Hij trad dan in 1825 wel toe tot de Lutherse kerk, maar dit werd toch vooral ingegeven door opportunisme en volgde zijn bekering tot het christelijk geloof pas aan het einde van zijn leven, toen hij - al lange tijd verlamd - in Parijs op zijn ziekbed lag. Heine was de dichter die de Romantiek met zijn spitsvondige, ironische gedichten nieuwe impulsen gaf en waaraan Robert Schumann (1810-1856) zijn mooiste liederen ontleende (denkt u maar aan Im wunderschönen Monat Mai).

De Matthäus-Passion reisde mee in de tijd en kwam zelfs niet tot stilstand in de laatste decennia van de vorige eeuw, toen de secularisatie een waar hoogtepunt had bereikt en de toch zo vertrouwde christelijke kunst bijna tot curiosum was gedegradeerd. Christelijk geïnspireerde muziek leek weggezonken, al konden de 'grote 'geloofswerken' zich handhaven omdat ze waren gecomponeerd door de al even grote componisten (Bach, Beethoven, Bruckner, Händel, Haydn, Mozart), en niet in de laatste plaats omdat ze uitgingen van een als zodanig aanvaarden, bijna universele tekst (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei). Cantates van onder anderen Bach en Buxtehude delfden echter vrijwel het onderspit, kwamen niet of nauwelijks tot uitvoering en was er uiteindelijk de historiserende uitvoeringspraktijk die deze muziek weer een geheel nieuw leven wist in te blazen.

Vanuit die optiek valt het niet zo gemakkelijk te verklaren waarom Bachs kerkmuziek überhaupt is blijven fascineren, ondanks de typisch lutherse textuur en het sombere beeld dat het protestantisme daarvan zo nadrukkelijk afstraalde. Men hoeft slechts een aantal cantatetitels in herinnering te roepen om dat beeld bevestigd te zien: 'Meine Seufzer, meine Tränen', 'O Ewigkeit, du Donnerwort', 'Wer weiß, wie nahe mir mein Ende', 'Falsche Welt, dir traue ich nicht', 'Ach Gott, wie manches Herzeleid', 'Ich habe genu[n]g', 'Ich stehe mit einem Fuß im Grabe', 'Ach Herr, mich armen Sünder'. Wat het gebruik van sombere teksten betreft mag Brahms dan de naam hebben, Bach had toch de daad.

 

Epidemie...

Het is dus niet minder dan wonderbaarlijk dat vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw de cantates aan een hernieuwde opmars konden beginnen, dankzij vooral de inspanningen van Nikolaus Harnoncourt en Gustav Leonhardt. Zij waren niet minder dan de wegbereiders voor een soort Bach revival die nog steeds aanhoudt en waarvan niemand kan zeggen wat daarbij werkelijk de doorslag heeft gegeven: de muziek of de aarzelend op gang gekomen heroriëntatie op geloof en samenleving, of een combinatie van beide.

Hoe het ook zij, de Matthäus-Passion (en in mindere mate de Johannes-Passion) koestert zich jaarlijks in de hype rond Pasen, wanneer honderden uitvoeringen in allerlei bezettingen en van sterk wisselende kwaliteit in slechts enige weken de blijkbaar onverzadigbare vraag naar deze muziek proberen te stillen. Het is dat mengsel van muzikaliteit en religie dat voor de nodige hoogspanning zorgt, van Naarden tot Maastricht en van Amsterdam tot Goes. Een ware vloedgolf breidt zich uit over het land, een industrie die vraagt en geeft.

Een gouden tijd voor drukkers van programma- en tekstboekjes, voor de muziekhandel, voor de kerkkas, voor maaltijdverzorgers, enz. Grote drukte en bedrijvigheid, overbelaste vocalisten en instrumentalisten, ze rennen van hot naar haar, en dit alles omdat een in Leipzig werkende componist meer dan 250 jaar geleden een stapel muziekvellen heeft beschreven...

 

Mengelberg

De jaarlijkse Mattheüs-epidemie houdt doorgaans niet of nauwelijks rekening met Bachs bedoelingen en de uitvoeringspraktijk in zijn tijd. Het decor heeft zich gaandeweg verplaatst van de kerk naar de concertzaal en kunnen we dankzij de bewaard gebleven glasplaten en banden een kleurige luistertocht houden langs verschillende uitvoeringen in eigen land, natuurlijk te beginnen bij die met Willem Mengelberg op Palmzondag, 2 april 1939 in het Amsterdamse Concertgebouw (hij dirigeerde de Matthäus-Passion daar voor het eerst in 1899). Die opname lijkt weer aan belangstelling te winnen en kan inmiddels zelfs bij de winkel van NRC Handelsblad worden besteld.

Het waren toen bekende namen die aan die uitvoering meewerkten maar - op de sopraan Jo Vincent en de bas Herman Shey na - vergeten zijn: Karl Erb als de evangelist, Willem Ravelli als Jezus, de tenoraria's in de bekwame handen van Luis van Tulder. Toen zat Piet van Egmond aan het orgel, speelde Hubert Bahrwahser fluit en nam Louis Zimmermann de vioolsolo in 'Erbarme dich' voor zijn rekening. Het Amsterdams Toonkunstkoor verscheen in monsterbezetting en het jongenskoor 'Zanglust' zong de sterren van de hemel. Die uitvoering toont ons Mengelberg op zijn best, hoewel ten koste van Bach.

 
  Willem Mengelberg

Een typisch romantische uitvoering in grote Mengelberg-stijl, met effectbejag (portamenti en vibrato in overvloed), stroperige tempi, maar ook ongekend versnellend, met overvloedige rubati en ritardandi, tegelijkertijd ook spannend en meeslepend, typisch het werk van de herscheppende kunstenaar die lak had aan de getrouwe weergave van het notenbeeld en Bachs muziek plompverloren in de Duits-Oostenrijkse negentiende-eeuwse uitvoeringstraditie neerzette. Het recitatief/koraal 'Oh Schmerz!' is onder zijn handen blaartrekkend, maar de uitbarsting waarop iedereen wacht ('Sind Blitze, sind Donner') krijgt - zelfs door de beperkingen van de opname heen - bijna stadionachtige proporties, het siddert en bruist, de afgrond gaat open!

Mengelbergs legendarische Palmzondag-uitvoeringen zetten vanzelfsprekend de vaderlandse toon en niemand maalde erom dat hij niet trouw was aan de partituur. Het Concertgebouw was heel even een waar bedevaartsoord waar de scheidslijnen tussen gelovigen, agnosten en atheïsten zich oplosten in de schare muziekliefhebbers die toch vooral voor Mengelberg en Bach kwamen.

 

Van Jochum naar Harnoncourt

In de jaren zestig ging de zegepalm naar Eugen Jochum die, hoewel minder romantisch en (dus) met meer respect voor het notenschrift, muzikaal toch wortelde in een verouderde Bach-stijl. De door Philips in 1965 op lp en muziekcassette uitgebrachte en nu op cd leverbare uitvoering verraadt een solistische topbezetting met Tenor [Evangelist]: Ernst Haefliger (evangelist), Walter Berry (Jezus)Agnes Giebel (sopraan), Marga Höffgen (alt), John van Kesteren (tenor) en Franz Crass en Leo Ketelaars (bas).

De tocht gaat verder, langs de dirigerende organist Piet van Egmont, de wat stijve Anthon van der Horst en de meer bevlogen maar minder nauwkeurige Charles de Wolff naar de eerste echt baanbrekende, historiserende uitvoeringen door Nikolaus Harnoncourt die eveneens op Palmzondag in het Concertgebouw de toon zette voor een onopgesmukte Bach-traditie die zoveel mogelijk teruggaat naar de achttiende-eeuwse uitvoeringspraktijk, gestoeld op zowel herwonnen als hernieuwde musicologische inzichten. Wie dan de soort 'geleerdheid' verwacht die vooral in stoffige studeerkamers is ontstaan, vergist zich deerlijk. Zelden zal de passiemuziek met behulp van een modern instrumentarium en zeker geen 'uitgekleed' koor zo flitsend, spetterend en fonkelend hebben geklonken als onder Harnoncourt cum suis, al waren er zeker ook wel minder geslaagde uitvoeringen te melden.

Harnoncourt creëerde een nieuwe traditie en hij kreeg zijn navolgers die het op hun wijze ook probeerden en tot grootse resultaten kwamen. Het waren vervolgens Philippe Herreweghe, Frans Brüggen, Jos van Veldhoven en Ton Koopman die ook met nieuwe inzichten kwamen en hun belangwekkende bijdragen leverden binnen het parcours van de historiserende uitvoeringspraktijk.

 

Historiseren

De grootste uitdaging - of zo u wilt het probleem - van de muziek is de vertaling van het notenbeeld naar de levende klank. Componisten schreven hun muziek op met de bedoeling om ze of zelf of door anderen uit te voeren. In de Barok waren de instrumentalisten en de zangers dusdanig met de muziek van Bach en zijn tijdgenoten vertrouwd dat de componisten konden volstaan met wat wij nu rudimentaire aanwijzingen noemen. Uitputtend musicologisch onderzoek naar instrumenten en speelpraktijk zoals die in de Barok gangbaar waren heeft in de loop van vele decennia veel informatie opgeleverd die natuurlijk ook in de praktijk werd gebracht. We kunnen met een redelijke mate van zekerheid teruggaan naar die tijd en niet in de laatste plaats dankzij de voorhanden zijnde, beschrijvende literatuur, correspondentie en berichten van tijdgenoten die ons helpen bij onze pogingen om 'wat eens was' zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. Het is dus zaak om de onvermijdelijke slagen om de arm zo bescheiden mogelijk te houden. Wie daarover (veel) meer wil weten verwijs ik graag naar de rijk geschakeerde bibliografie op dit gebied (zie ook De kerkcantates van Bach en de historiserende uitvoeringspraktijk).

Er kan geen twijfel over bestaan dat ook Koopman erin is geslaagd om het stoffige aureool van het historische bronnenonderzoek achter zich te laten. Zijn Bach-vertolkingen zijn vrijwel zonder uitzondering spiritueel, energiek, vol levensvreugde en kruidig gearticuleerd, met een bijzonder goed gevoel voor frasering en tempi. Daarnaast is zijn muzikale tekstbehandeling weloverwogen, goed gefundeerd en daarom ook overtuigend. Hij smeedde het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir tot een homogeen gezelschap dat zich in de 'authentieke' uitvoeringspraktijk als een vis in het water voelt. De voor het spelen op oude instrumenten (of hun replica) vereiste bijzondere techniek is allang geen enkel probleem meer en wie zich daarvan wil overtuigen hoeft alleen maar naar de uitvoeringen van Harnoncourts Concentus musicus Wien uit de begintijd van de historiserende praktijk te grijpen om zich daarvan te overtuigen: een wéreld van verschil. Kunst is niet alleen een kwestie van inspiratie maar ook van transpiratie, van des componisten tekentafel tot de nerveuze hoboïst die te midden van zijn zwijgende collegae zijn lastige solo blaast. Het kan twintig keer misgaan en maar één keer goed.

 

In voor- en tegenspoed...

Wat de vakkundige en geïnspireerde dirigent zelf in de hand heeft kan hij redelijkerwijs ook tot volle wasdom brengen, maar helaas bestaat er geen ideale wereld en loeren de gevaren nu juist in de hoek waar ook echt de klappen kunnen vallen. Wie zich bijvoorbeeld in de vele cantateseries heeft verdiept, komt al snel tot de slotsom daar juist in de keuze van de solisten de beperkingen schuilen. De praktische kant van die keuzen is helder: de integrale vastlegging van Bachs immense cantate-oeuvre duurt lang, héél lang (ik laat de in rap tempo opgenomen en door het Kruidvat uitgebrachte cyclus onder Jan Leusink hier verder buiten beschouwing), wat logistieke eisen en problemen met zich brengt, allerlei zaken die met voorhanden zijnde mogelijkheden en planning samenhangen (we kennen allemaal de bijna legendarische verhalen over de uiterst moeizame totstandkoming van operaproducties omdat de agenda's van de daaraan meewerkende solisten nu eenmaal niet synchroon lopen). Het is vrijwel uitgesloten, zo niet onmogelijk om een repetitie- en opnamenchema in elkaar te timmeren dat zich uitstrekt over vele jaren en waarbij al precies kan worden ingetekend wie dan en dan beschikbaar kan zijn, nog afgezien van de obstakels die voortvloeien uit ziekte of andere wel of niet voor de hand liggende discrepanties. Wie aan zo'n cyclus begint weet zéker dat eigenlijk niets echt zeker is... De recensent en de luisteraar annex cd-koper hebben er géén boodschap aan. De recensent (ver)oordeelt, de cd-koper investeert. In dat wèl vaststaande rollenspel haalt eenieder zijn gelijk of ongelijk, maar het is dan alleen maar praten achteraf, want de uitvoering ligt daar, in de schappen, de zaak is gedaan.

 

Bezetting

Het aantal medewerkenden aan die gedenkwaardige uitvoering op Goede Vrijdag van 1727 blijft in nevelen gehuld, maar uit historisch onderzoek blijkt in ieder geval dat niet van een bezetting sprake is geweest zoals die nu door een aantal 'puristen' wordt aangehangen, met voorop Jos van Veldhoven, Joshua Rifkin en Paul McGreesh.

Volgens Wolff, maar ook anderen, moet in 1727 sprake zijn geweest van ten hoogste zo'n 60 à 70 medewerkenden. De beide orkesten bestonden ieder uit zo'n 20 instrumentalisten en de beide koren uit sopraan-, alt-, tenor- en basstemmen, met voor iedere stemsoort drie zangers (met inbegrip van de solopartijen).

Het feit dat een instrumentalist meerdere instrumenten beheerste geeft geen grond voor de veronderstelling dat een kleine(re) orkestbezetting toereikend zou zijn geweest, want er is immers ook sprake van partijen die parallel moeten worden gespeeld, terwijl een musicus natuurlijk maar een partij tegelijkertijd kan spelen.

Een discussie over de mogelijkheid dat Bach een groter uitvoeringspotentieel zou hebben gebruikt als dit toen beschikbaar was geweest, is vruchteloos. Binnen de gegeven afmetingen van de Thomaskerk lijkt dit overigens alleen al om die reden onwaarschijnlijk (het werk was niet bedoeld voor uitvoering in de Nicolaikerk).

Wie nu kiest voor een uitvoering door zowel mannen- als vrouwenstemmen sluit - bezien vanuit de uitvoeringspraktijk in Bachs tijd, toen de kerkleer de inzet van vrouwen sowieso al niet toestond - weliswaar een compromis, maar dat is alleszins aanvaardbaar, en om uiteenlopende redenen. Een ervan is dat het aanmerkelijk beter is om te kiezen voor gekwalificeerde, geschoolde vrouwenstemmen dan voor mannenstemmen die niet aan de hoogste eisen voldoen en die ook niet gemakkelijk gevonden kunnen worden.

Bach-kenner par excellence Ton Koopman heeft altijd het uitgangspunt gehanteerd dat een goede vertolking van de Matthäus-Passion in belangrijke mate wordt bepaald door een goede balans tussen doorzichtigheid en monumentaliteit. Ook de uitvoering in Amersfoort wordt daardoor gekenmerkt.

Bij hem telt het eerste instrumentale koor 21 (de orgelpartijen niet meegerekend) en het tweede 16 leden, waarbij overigens moet worden bedacht dat in het eerste koor geen contrabas is opgenomen, maar wel luit en viola da gamba. Het is dus niet alleen een kwestie van een rekensom. Het eerste (vocale) koor bestaat uit 15, het tweede uit 14 leden.

Afgezien van de drie orgelpartijen (een ervan is in handen van de dirigent), de solisten en het jongenskoor (dat alleen in het eerste deel optreedt) is dus sprake van 66 medewerkenden, waarop vanuit historisch perspectief weinig af te dingen valt. We hebben trouwens al praktische ervaring kunnen opdoen met een tot op het bot 'uitgeklede' bezetting en over het hoorbare resultaat daarvan zijn de meningen - hoe kan het ook anders - zowel in vakkringen als daarbuiten sterk verdeeld.

 

Wel of geen symmetrie?

Dan is sinds de publicatie van het spraakmakende boek van de Amerikaanse muziekwetenschapper Daniel Melamed (Hearing Bach's Passions, Oxford University Press 2005 - klik hier voor een toelichting in het Engels) de discussie losgebroken over de vraag of de Matthäus-Passion nu wel of niet een echt dubbelkorig werk is, met andere woorden of aan beide koren een even grote muzikale als inhoudelijke betekenis moet worden toegekend. Melamed - en hij heeft inmiddels veel aanhangers voor zijn theorie gekregen - meent van niet. De rol van het tweede koor beperkt zich immers tot het leveren van commentaar op hetgeen het eerste koor zingt. De vertelling van het gehele Matthäus-evangelie is uitsluitend in handen gelegd van koor I (Bach gebruikt de term 'coro', waarmee hij niet alleen het koor maar tevens de instrumentalisten aanduidt), dus met inbegrip van de rol van de evangelist (in Bachs handschrift is die partij in rode inkt genoteerd, blijkbaar met de bedoeling om die er uit te lichten). Daarnaast zijn bijna alle belangrijke aria's toebedeeld aan koor I en bovendien het dubbele aantal van koor II. Koor I kent ook veel rijker aangeklede instrumentale soli (blokfluiten, hobo's, dwarsfluit, viola da gamba). Er lijkt sprake van een door Bach duidelijk aangelegde hiërarchie of, zoals Melamed het duidt, asymmetrie. Koor I en koor II hebben ieder een eigen identiteit. Wie het luisterrijke resultaat in de praktijk wil beproeven verwijs ik graag naar de opname met Paul McCreesh (Archiv Produktion 474200-2).

 

Literatuurverwijzing

Er is overstelpend veel literatuur verschenen, maar de onderstaande zeven boeken gaven mij zowel veel leesplezier als nader inzicht in deze toch wel tamelijk weerbarstige materie:

Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach - Die Kantaten (Bärenreiter, 2000)

Hans Conrad Fischer: Johann Sebastian Bach (Boekencentrum, 2000)

Nikolaus Harnoncourt: Der musikalische Dialog (Residenz Verlag, 1984)

Nikolaus Harnoncourt: Musik als Klangrede (Residenz Verlag, 1982)

Daniel Melamed: Hearing Bach's Passions (Oxford University Press, 2005)

Christoph Wolff, Ton Koopman e.a.: De wereld van de Bach-cantates (3 delen) (Uniepers, 2003)

Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach (Bijleveld, 2000)

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Die Johannes- und Matthäuspassion Johann Sebastian Bachs - eine Gegenüberstellung

 

Einleitung und kurze Beschreibung der beiden Werke

 

Hörbeispiel Jesustod: MP Richter CD 3, 14

Liebe Mitstudentinnen und Mitstudenten, lieber Toni Haefeli
Ich freue mich, euch in den nächsten knapp 90 Minuten die beiden grossen Passionen JSB vorzustellen und einander gegenüberzustellen.
Zum Anfang möchte ich kurz erläutern, warum ich dieses Thema für mein zweites Musikgeschichtsreferat gewählt habe. Während meiner Schulzeit sang ich in einem Knabenchor und so kam ich im Alter von 9 Jahren zum ersten Mal mit der MP in Kontakt, indem ich in mehreren Konzerten zusammen mit anderen Knaben den Cantus firmus mitsang. Die Johannespassion lernte ich erst vor einem Jahr kennen, als ich letzte Ostern eine Aufführung im Kultur und Kongresszentrum in Luzern hörte.
Das Material zu meinem Referat entnehme ich verschiedenen Büchern und einem Aufsatz. Die alle habe ich im Handout auf der Literaturliste aufgeführt. Gleichzeitig besuchte ich in diesem Semester an der Uni eine Vorlesung von Peter Gülke zu diesem Thema.
Zu Beginn ist zu sagen, dass Bach alle vier Passionen vertont hat. Am wenigsten weiss man über die Lukaspassion (BWV 246). In den Quellen findet man wenige Hinweise. Vermutlich stammt sie von einem unbekannten Komponisten mit Adaptionen von Bach. Vermutlich wurde sie einmal aufgeführt und ging dann verloren, aber das sind sehr vage Fakten. Schon mehr findet man über die Markuspassion (BWV 247). Sie wurde 1731 aufgeführt. Von ihr ist das ganze Textbuch enthalten und etwa ein Viertel der Musik. Gerade im letzten Jahr machte Ton Koopman den Versuch einer Rekonstruktion, nahm Teile von anderen Werken im Sinne Bachs hinein, komponierte selber zusätzliche Rezitative und nahm diese auf CD auf. Bei einem solchen Versuch scheint es mir sehr wichtig, dass man es, wie Koopman es getan hat, wirklich als einen Versuch betrachtet und nicht als definitive Fassung ansieht.
Peter Gülke hat einmal auch noch gesagt, dass es eine Zeitlang den Anschein gemacht habe, es gäbe 5 Passionen Bachs. Man habe dann aber herausgefunden, dass Bach im Vorfeld seiner Passionskompositionen immer wieder Abschriften anderer Passionen angefertigt hat und daher eine Verwechslung aufgetreten ist und so eine Passion zum Vorschein kam, die gar nicht von Bach komponiert wurde.
Definitiv bekannt und auch vollständig erhalten sind jedoch die beiden Passionen nach Johannes und Matthäus.

Ich möchte nun in einem kurzen Steckbrief die beiden Passionen vorstellen (Hinweis auf Steckbriefe im Handout).
Zuerst zur JP:
Die JP wurde 1724 in Leipzig uraufgeführt. Bach überarbeitete, wie es typisch für ihn ist, das Werk mehrere Male, ersetzte den Eingangschor durch einen Chor, den er später in die MP übernahm, und erstetzte auch diverse Arien. Die vierte und letzte Fassung entstand 1749, ein Jahr vor seinem Tod. Es ist zu sagen, dass die erste Fassung im Wesentlichen mit der heute üblicherweise aufgeführten Fassung identisch ist.
Das Libretto, basierend auf dem Johannesevangelium und der damals hoch angesehenen Brockes Passion und wurde von einem in Leipzig wohnhafter Dichter namens Christian Friedrich Henrici, der unter dem Pseudonym Picander bekannt war, verfasst. Die Johannespassion hat 39 Nummern und ihre Aufführung dauert ca. 2 Stunden.
MP:
Eine zeitgenössische Quelle von 1754 berichtet, wie ich schon am Anfang gesagt habe, von ,,fünf Passionen, darunter eine für Doppelchor". Und diese Passion für Doppelchor ist die Matthäuspassion, die in den Jahren 1727, 1736, 1742 und 1743 mindestens viermal aber jedes Mal in einer anderen Fassung aufgeführt wurde. Der Grund für diese Überarbeitungen ist sicher einerseits, dass Bach nicht zweimal die gleiche Passion aufführen wollte, er war sehr ehrgeizig, aber andererseits musste er auch immer seine Kompositionen den im Momtent gegebenen Umständen (Musiker, Chor, etc.) anpassen. Bei den Jahrzahlen ist zu sagen dass sie in den verschiedenen Quellen nicht immer gleich sind. Der Text der MP stammt ebenfalls von Picander. Die MP ist äusserlich grösser angelegt als die JP. Bach schreibt für zwei getrennte Orchester, zwei Chöre, was übrigens damals ein Novum in der Musikgeschichte war, und den Cantus firmus, der von einem Knabenchor gesungen wurde. Sie umfasst 68 Nummern und dauert etwa, natürlich immer je nach Interpretation ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden.

 

Gegenüberstellung anhand verschiedener Kernstellen:


Jetzt möchte ich jedoch mit der eigentlichen Gegenüberstellung anfangen und mich dem Anfang der beiden Werke zuwenden, die die beiden Passionen von mir aus gesehen sehr treffend charakterisieren. Achtet euch beim Hören der Eingangschöre, auf die verschiedenen Ebenen: Der Sopran und der cantus firmus, in diesem Fall der Knabenchor, singen immer die Melodie. Alt, Tenor und Bass singen Bewegungen und Emotionen (mit Hilfe der Harmonik) untendran. Das Orchester gibt als 3. Ebene den Boden auf welchem die Sänger sich bewegen.

Hörbeispiel: JP Harnoncourt Nr 1, bei da Capo ausblenden.
Dazwischen WT halbieren und Anschrift: ,,Herr, unser Herscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist"

Hier, im Eingangschor der JP finden wir auch schon ein erstes Beispiel für die theologische Überzeugung, die Bach sehr oft in seine Kompositionen hat einfliessen lassen. In diesem Chor verpackt er nämlich bereits die Dreieinigkeit Gottes. Wenn ihr auf das Notenbeispiel im Handout schaut, seht ihr, dass das Orchester in drei Schichten eingeteilt ist. Im Bass sind lange, ostinat gehaltene Basstöne. Sie symbolisieren die Unverrückbarkeit Gottvaters, der Weltgrund über dem alles geschieht. Die Holzbläsern spielen darüber eine kanonisch und imitative Klagemusik, die sehr dissonant gehalten ist. Das ist der leidende Jesus. Und in der Mitte spielen die Streicher ständig wechselnde Sechzehntelbewegungen. Das ist der wehende Heiliggeist.
Der Chor spielt eine selbständige Rolle. Er nimmt die 3 Schichten nicht auf und deklamiert eigenständig sein ,,Herr, Herr, ...". Wenn wir uns achten, merken wir, dass der erste Einsatz des Chores auf Hauptzählzeiten kommt, der zweite aber auf Nebenzählzeiten. Der Chor ist also frei vom Orchester.
Hörbeispiel MP Gardiner Nr 1- bei da Capo ausblenden
Anschrift WT: ,,Kommt ihr Töchter helft mir klagen"

Schon die zwei Eingangschöre sagen sehr viel über den grundsätzlich verschiedenen Charakter der beiden Passionen, die ja eigentlich beide die selbe Geschichte erzählen, aus.
Die MP beschreibt eine Leidensgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Der Anfang stellt einen Trauergesang dar, wo die beiden Chöre, den unschuldigen Jesustod beweinen.
Wenn wir aber jetzt den Anfang der JP betrachten, merken wir, dass dort Jesus als Helden und König dargestellt wird, der allezeit verherrlicht werden soll.
Diese unterschiedliche Grundhaltung der beiden Evangelien, die Bach natürlich aufgenommen und jeweils entsprechend musikalisch umgesetzt hat, zieht sich durch die ganze Geschichte durch.
Ich werde jetzt auf einzelne zentrale Punkte der Passionsgeschichte eingehen, sie einander gegenüberstellen und so weitere Besonderheiten und Unterschiede der Bachschen Kompositionsweise aufzeigen.
Doch zuvor muss ich noch einige grundlegende und allgemeine Informationen bekannt geben:

Die Passionsgeschichte beschreibt den Leidensweg und den Tod Jesus. Die Passionen unterteilen sich in die verschiedenen Stationen:
(Folie Ablauf der Passionsgeschichte und Bibelstellen)


¬ Abendmahl (nur in MP)
¬ Verrat und Gefangennahme
¬ Verhör
¬ Vollstreckung des Urteils- Kreuzigung
¬ Tod Jesu
¬ Grablegung

Grundsätzlich verwendet Bach, wie es auch schon in früheren Formen der Passionsvertonung üblich war, folgende musikalischen Mittel:

Die erste Ebene ist die der Erzählung; der Evangelist ein Tenor, rezitiert die Geschichte und führt den Hörer durch die Geschichte, also der Bericht. DerEvangelist hält sich an den Bibeltext.
Die zweite Ebene bestimmt der Chor, der einerseits, wie Peter Gülke einmal in seiner Vorlesung sagte, der Geschichte ,,betrachtende Choräle" entgegenstellt, die auch immer wie Glaubensbekenntnisse tönen. Ebenso übernimmt der Chor die Rolle des Volkes mit den sogenannten Turba- Chören übernimmt.
Die dritte und letzte Ebene sind die Arien, die wie eine Meditation, oder eine Predigt über das Geschehen darstellen. Sie stehen in einer anderen Zeitebene als die Handlung.
Choräle und Arien sind in einer freien Textform gestaltet (wuden also in dem Fall von Picander verfasst).

Ich gehe jetzt Station für Station durch und stelle je eine Stelle in beiden Fassungen näher vor.

 

Abendmahl:

 

Wie ihr auf meiner Zusammenstellung sehen könnt, wird die Abendmahlszene nur in der MP beschrieben. An dieser Stelle merkt man, dass Bach diese Stellle mit dem Gedanken komponiert hat, das das Abendmahl für alle Christlichen Konfessionen eine herausragende Bedeutung hat. Bach hebt die Worte Jesu in ganz besonderer Weise hervor, indem den sonst bei Rezitationen übliche 4/4- Takt durch einen 6/4-Takt ersetzte. Dadurch entsteht dieses feierlich getragene Arioso, das schon fast einen tänzerisch, lieblichen Charakter hat.

Hörbeispiel Herreweghe MP CD 1, 11, ab 1.10'
Hinweis auf Notenbeispiel

 

Gefangennahme:

 

Bei der Gefangennahme zeigt sich sehr stark, wie die Ansicht der beiden Evangelien auseinander gegangen sind. Zuerst zu Johannes:
Gleich nach dem Eingangschor, den wir zu Beginn gehört haben, kommt die folgende Szene, in der Jesus gefangen wird. Es geht ganz schnell, da kommen diese Kriegsknechte und kurze Zeit später ist er schon gefangen.
Achtet euch darauf, wie die verschiedenen Personen von Bach eingeführt werden. Jesus wird mit einem Molldreiklang vorgestellt, aber Judas der Verräter erhält einen verminderten Akkord, den ,,diabolus in musica".

Hörbeispiel Harnoncourt JP CD 1, 2 & 3

Bei Matthäus kommt vor der Gefangennahme noch die Szene, wo Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Getsemaneh geht. Dort merkt man sehr gut, dass die Jesusfigur bei Matthäus wirklich als leidend dargestellt wird und auch dieser Leidensweg von Anfang an in aller Ausführlichkeit dargestellt wird.

>>>>>>>>>>>>Hörbeispiel MP Richter, CD 1, 24-27:
Diese Stelle zeigt, dass Bach die Schizophrenie zur Spitze treibt. Der geistige Brückenschlag (siehe darauffolgende Beschreibung) wird absichtlich weggelassen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Die folgende Szene ist bereits die Nummer 24 in der MP, nur dass ihr merkt, dass vorher bei Matthäus schon viel geschehen ist.

Hörbeispiel Richter MP CD 1, 24, 27; CD 2, 1-3

Bis jetzt kamen immer Arie, Chor und Rezitativ nacheinander. Was aber jetzt folgt ist eine ganz besondere Arie. Zudem hat Bach auch immer darauf geachtet, dass nach einem Rezitativ oder einem Chor, die Arie oder der Choral den Text der entsprechenden Handlung aufgreift. Als Beispiel: Dort, wo Jesus sagt, jemand werde ihn verleumden, fragen die Jünger im Chor: Herr, bin ich's?", Darauf folgt ein Choral mit dem Anfang: Ich bin's ich sollte büssen...". Spannend ist auch, dass Bach genau 24 Mal das Wort ,,bin ich's" in diesem Turba Chor komponiert hat. Es sind 12 Jünger und jeder fragt 2 Mal. Oder nach der Geisselung folgt der Choral: ,,0, Haupt voll Blut und Wunden...". Wenn Bach also den biblischen Bericht abschliesst und mit einer Arie oder einem Choral weiterfährt, schafft er trotz des grossen musikalischen Unterschiedes Verbindungen, die der Handlung etwas sehr weiches, sehr vermittelndes, sehr kontinuierliches geben. Interessant ist aber, dass er den umgekehrten Schritt, also von der betrachteten oder Meditationsebene zur Handlung verweigert und überhaupt nicht verbindet. Das heisst also, der Bericht nach der Arie setzt aprupt ein und tut so, als ob gar kein Unterbruch gewesen wäre.

Hörbeispiel MP Herreweghe CD 1, 9 ab 1.20' bis Anfang 11

Im dramaturgisch spannendsten Moment, nämlich dort, wo Jesus gefangen wird, bringt er diese Ordnung durcheinander. Er vermischt also verschiedene Formen. Dort komponiert Bach eine Musik, eine Arie mit Sopran und Alt, die eine enorme Zeit und Ruhe vorgibt. In diese wirklich quälende Ruhe hinein kommt der Chor, der diese Meditation ungeduldig unterbricht und zurück zur Handlung drängt und singt "lasst ihn, haltet, bindet nicht". Der Text heisst zwar ,,Nun ist mein Jesus nun gefangen", aber die Melodie strahlt wirklich eine merkwürdige Gelassenheit aus. Mit dieser Art der Durchmischung von verschiedenen Genres unterstreicht Bach das Geschehen auf eine besondere Art. Darauf folgt der Chor ,,Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?", in dem sich diese ganze Spannung entlädt.

Hörbeispiel Gardiner MP CD 1, 27

>>>>>>>>>>>> Hinweis auf Schluss erster Teil: ,,Da erhoben sich alle Jünger und flohen". An dieser Stelle ist die Vertonung ratlos. Die Jünger verlassen Jesus stellvertretend für die ganze Menschheit. Es folgt dann der Schlusschor des ersten Teiles. Dieser Chor ist eigentlich ein Choral, der aber von Bach in einen Choral-Chor verwandelt wurde. Man hört das auch unter anderem an der relativen Kurzatmigkeit der einzelnen Phrasen.

 

Verhör:


Im Verhör möchte ich euch in der Johannespassion etwas ganz eigenartiges, sehr typisches für dieses Evangelium zeigen: Wir steigen dort ein, wo Pilatus Jesus nach seiner Herkunft befragt.

Hörbeispiel JP Herreweghe CD 1, 18

Und jetzt nach dieser ausfühlich auskomponierten Geisselung setzt Bach zuerst ein Arioso und dann eine ganz eigenartige Tenorarie. Die Einleitung tönt sehr beschwingt und der Text lautet: ,,Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Daran, nachdem die Wasserwogen von unserer Sündflut sich verzogen, der allerschönste Regenbogen, als Gottes Gnadenzeichen steht!"

Hörbeispiel JP Herreweghe CD 1, 20 ca 3 Min- ausblenden.
Hinweis auf Notenbeispiel

Er vergleicht also Jesus blutigen Rücken mit einem wunderschönen Regenbogen, der am Himmel als ein Gnadenzeichen von Gott steht. Da ist doch keine Spur von Schmerz und Leiden. Das rhythmische Motiv des Sechzehntels und der 2 32-el mahnt noch an die Geisselung.

Und dann kommt das Urteil der Kreuzigung:

Hörbeispiel JP Herreweghe CD 2, 1 bis nach ,,Kreuzige- Chor"
Hinweis auf Notenbeispiel

Auf diesen Chor möchte ich kurz näher eingehen. Albert Schweitzer, der sich ja bekanntlich auch viel mit Bach beschäftigt hat, hörte aus siesem Chor die Sprache des Fanatismus heraus: Das eine Motiv besteht aus zwei synkopischen und dissonantisch gegeneinander verschobene Stimmen. Schweitzer deutet das als ,,langgezogene, heulende Rufe, wie sie eine erregte Menge ertönen lässt." Das zweite Motiv, das eine aufsteigende Bewegung darstellt, töne, ,,als recke das wütende Volk tausend Arme gen Himmel". Auch ich denke, dass man in diesem Chor wirklich die Aufgebrachtheit der Juden hört und ihre Wut gegen Jesus.
-> Hinweis auf Synkope als Kreuzsymbol

Hören wir nun noch einen Moment weiter in der JP:

Hörbeispiel JP Herreweghe CD 2, Rest von 1

Johannes stellt Jesus in einer ungeheuren Überlegenheit dar. Seine Antwort auf die Frage Pilatus zeigt ganz klar, dass er im Auftrag seines Vaters handelt und daher sein Verräter der eigentliche Sünder sei.
Bei all diesen theologischen Betrachtungen dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass gerade die JP für Bach auch akribische Bedeutung hatte. Er legte seine grösste Genauigkeit und Sorgfalt in die Ausführung dieses Werkes, um sich selber als hervorragenden Komponisten zu präsentieren. JP war sein erstes und wichtigstes grosses Werk, dass er in Leipzig für seine erste Karzeit als Thomaskantor komponierte. Es diente als Referenz für ihn.

Gehen wir zu der Matthäuspassion:

Hörbeispiel MP Herreweghe CD 2, 7&8

Hörbeispiel MP Herreweghe CD 2, 16

Auf dem Wort Barrabam (siehe Notenbeispiel) setzt Bach einen achtstimmigen verminderten Septakkord. Darum ist es nicht verwunderlich, dass unser Gehörbildungslehrer uns zur Einführung dieses Akkordes diese Stelle aus der Matthäuspassion abgespielt hat.
Dann kommt auch hier ein Chor, in dem das Volk die Kreuzigung fordert. Angeführt vom Bass fordern alle Stimmen nacheinander die Todesstrafe. Bereits im Kopfmotiv ist das Kreuz- Symbol erwähnt. Die agressive Hektik wird durch eine ganz selbständig laufende Flötenstimme unterstrichen.
Nach diesem Kreuzigungschor folgt ein Choral, den ich gerne mit euch singen möchte. Ihr findet die Noten im Handout.

Choral Nr 46 singen.

Auch hier sehen wir gut den aprupten Stimmungswechsel der verschiedenen Ebenen. Zuerst der Turba- Chor, in dem das Volk tobt, und dann die ruhige Betrachtung von aussen im Choral.

 

Tod Jesus

 

Der Tod Jesus ist eindeutig der spannendste Punkt, auf den man die beiden Passionen untersuchen und einander gegenüberstellen kann. Um jetzt auf diesen Vergleich einzugehen, muss ich zuerst einige wichtigen Grundlagen klären:
Johannes schrieb sein Evangelium als letzter. Aus diesem Grund beinhaltet sein Evangelium bereits Deutungen des Geschehens, während Matthäus als erster und ganz aus seiner eigenen Sicht berichtet.

Im Handout findet ihr die Orte, wo ihr den der Bibeltext findet abgedruckt. Ich gehe im Folgenden vor allem auf den Text in Bachs Passion ein, finde es aber wichtig, dass ihr seht, woher er seine Vorlage hatte. Bei Matthäus stirbt Jesus mit einer Anklage auf den Lippen. Er sagt: ,,Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Hingegen bei Johannes sind seine letzten Worte: ,,Es ist vollbracht". Das heisst also, das bei Johannes Jesus selber den 1. Baustein zur Deutung seines eigenen Werkes setzt.

Bei dieser Stelle möchte ich ausnahmsweise zuerst den Johannes mit euch hören.

Hörbeispiel JP Harnoncourt, CD 2, 13

Bevor wir zum eigentlichen Tod kommen, möchte ich noch einen kurzen aber nicht unwichtigen Exkurs bezüglich Bachs Musikschaffen machen:

Bachs Beziehung zu den Juden, oder antijüdische Motive in seinen Passionen

 

Für diesen Teil meines Referates beziehe ich mich einerseits auf Gespräche mit Frau Schubarth, die sich sehr gut mit Bach auskennt, und andererseits habe ich durch sie einen Aufsatz erhalten, er stammt von Dagmar Hoffmann-Axthelm, sie unterrichtet an der Schola. Genaue Angaben zum Aufsatz findet ihr im Literaturverzeichnis.

In biblischen Passionsberichten werden als Täter und Stifter für Leiden und Tod Jesus neben Pilatus und den römischen Kriegsknechten vor allem die Juden dargestellt. Die Juden, die ihn verrieten, die den Glauben an ihn als Gottes Sohn verweigerten, die ihn verfolgten und die für seinen Tod sorgten. Aus dieser Position heraus kam es dann auch soweit, dass im Mittelalter in manchen Kirchen am Karfreitag im Passionsgottesdienst ungewässerten Wein zum Abendmahl trank, weil er unverdünnt ,,die Grausamkeit der Juden" versinnbildlichen sollte. Und bereits im 9. Jahrhundert wurde in der Fürbitte der Passus eingeführt: ,,Wir beten für die uneinsichtigen und halsstarrigen Juden und verneigen uns nicht dazu". Danach und das ist wirklich ganz verrückt, aber wahr, war diese Floskel 1000 Jahre lang Bestandteil der Karfreitags Liturgie, bis Papst Johannes XXIII sie im Jahre 1959 strich.
Es ist verständlich, dass diese 1000 Jahre kirchliche Judenverachtung auch dort Spuren hinterlassen hat, wo die biblische Botschaft nicht nur verbal sondern auch musikalisch verkündet wird. Und eines der wohl grössten Beispiele sind die Passionen Bachs.
Bach war ja überzeugter Lutheraner und auch daher kam die antijüdische Beeinflussung. Luther verfasste verschiedene Hassschriften gegen die Juden, die Bach wohl bekannt waren.

Diesen Einfluss auf seine Musik kann man in verschiedenen Chören feststellen, in denen die Juden zu Wort kommen. Ich möchte aber jetzt den Chor, den wir vorhin gehört haben, etwas näher darauf untersuchen:

In den Noten und auch schon beim Hören merken wir, dass am Anfang des Themas diese Tonrepetition steht. Nur schon das hat etwas beharrendes und unflexibles und kann daher leicht als eine Anspielung zu dieser ,,Halssstarrigkeit" gedeutet werden. Weiter haben diese Töne eine Zahlensymbolische Bedeutung. Es sind sechs und das Sechste Gebot ist das der Sünden. Im Orchester sehen wir dass die Celli durchgehend eine bewegte Sechzehntelbewegung haben. Das könnte eine Darstellung der Wut sein, die in den Juden brodelt.
-> Hinweis auf Turbachorpaare...

Bei all diesen Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, ist es mir wichtig, dass das zwar mögliche Deutungen sind, die man jedoch unmöglich als hundert Prozent richtig einstufen kann. Auch das mit der Zahlensymbolik kann ja praktisch immer angezweifelt werden. Ich denke, dass Zahlensymbolik zwar möglich ist, jedoch überhaupt nichts über die Musik aussagt. Wenn man über die Symbolik Bescheid weiss, erhält die Musik eine zusätzliche Dimension.

Dies war ein also dieser kleine Exkurs zu einem ganz anderen, ebenfalls sehr umfangreichen Thema im Zusammenhang mit Bach und so kehren wir wieder zurück und wenden uns dem Jesustod in der Johannespassion zu.

Hörbeispiel JP Harnoncourt, CD 2, 13-17

Wir merken, dass Jesus vor seinem Tod noch verschiedenste Sachen regelt, immer mit der Begründung, ,,auf das die Schrift erfüllet würde". Er gibt seine Mutter einem Jünger, dass sie gegenseitig aufeinander aufpassen und dann heisst es: "Darnach, als Jesus wusste, dass schon alles volbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht er: Mich dürstet", und dann ,,Es ist vollbracht!".
Und auch die Arie nach seinem Tod mit Alt Solo und Gambe hat einen ganz eigenartigen Charakter. Zuerst der langsame Teil und dann plötzlich der Ausbruch in diesen Jubelgesang. Dieses Sterben ist für Bach ein Triumph. Der sterbende Jesus wird mit dem triumphierenden Jesus in Verbindung gebracht. ,,Der Herr aus Juda siegt mit Macht", heisst es. Jesus stirbt als Held, als König. Diese Arie ist sozusagen eine Meditation über den Satz, mit dem sich Jesus selber deutet.
Und so kommen wir dann auch zu Matthäus. Er beschreibt diesen Tod ganz anders. Er ist viel brutaler. Jesus stirbt mit einer Anklage gegen seinen Vater auf den Lippen. Wie soll es nach so einem Tod weitergehen? Jesus sieht im Moment keine Notwendigkeit, keine Einsicht in seinem Sterben (in Getsemaneh sagt er "Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.")

Hören wir die gleiche Stelle, nämlich dort wo Jesus stirbt, in der Matthäuspassion.

Hörbeispiel MP Richter CD 3, 14-16

Hier spüren wir auch auf ganz eindrückliche Weise die anschliessende Hilflosigkeit, die Bach da komponiert hat. Jetzt, wo es zu spät ist haben alle gemerkt, dass er Gottes Sohn ist. Und in der Aufnahme von Karl Richter ist es sehr langsam und ich denke, das passt wunderschön zu dieser Stimmung.

So kommen wir auch schon zum Schluss der beiden Vertonungen. Dazu bleibe ich gleich bei Matthäus. Bach stellt einen gewaltigen Schlusschor an den Schluss der MP. Wir hören uns den jetzt an und ich bitte euch, auf den allerletzten Akkord des Chores zu achten, und mich nimmt dann Wunder, was euch auffällt.

Hörbeispiel MP Gardiner CD 3, 16

Der Schluss der MP steht in Moll, und dies tut Bach wiederum aus seiner tiefen Religiosität heraus. Normalerweise hat ein Werk, das in Moll steht einen Durakkord als Schluss. Doch für Bach ist es hier noch nicht zu Ende. Für ihn ist der Tod Jesus noch nicht der Schluss. Er aufersteht dann nach drei Tagen und dann kommt die Ostern. Das ist der Grund für diesen sehr ungewohnten Schluss dieses Werkes.

Ganz anders endet er bei Johannes. Zuerst kommt ein Schlusschor wie bei Matthäus, und dann folgt ein Choral, der das Ganze beschliesst.
Der Chor steht in sich da und bittet um die Ruhe des toten Jesus. Am Schluss jedoch kippt die Musik noch in ein Gebet, das jeder für sich alleine spricht. Auf den Grabgesang folgt der Schlafgesang. Der Chor bittet für Jesus, der Choral für sich selber. Der Choral wirkt auch versöhnlich. Er steht in Es- Dur, während der Chor in g-Moll geschrieben ist.

Hörbeispiel JP Herreweghe, CD 2, 18

Singen des Chorals mit allen.

Ende

 

Gabriel Wernly 04.07.2000/07.09.2000

 

 

 

DISSERTATIE

 

 

 

Rodinbook